Hotărârea nr. 171/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MINERVEI NR.1 întocmit în vederea construirii a două locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice şi amenajarea terenului adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi ca spaţiu verde

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA MINERVEI NR.1

întocmit în vederea construirii a două locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice şi amenajarea terenului adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi ca spaţiu verde

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatele de Urbanism nr. 517 din 23.02.2005 si 518 din 23.02.2005 eliberate de Primaria Municipiului Iasi;

Având în vedere cererea nr. 79620 din 30.12.2005 prin care Bujor Razvan Constantin si Petrescu Gabriela solicită avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Minervei nr.1;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 21.10.2005.

Având în vedere Avizul Unic al Consiliului Judetean Iaşi nr.8/PUD/2006;

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

                  Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

                    In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

 Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-                                               Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                                               Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA MINERVEI NR.1 întocmit în vederea construirii a doua locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice şi amenajarea terenului adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi ca spaţiu verde. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 1.652,81mp din care suprafaţa de 1.076mp se afla în proprietate privată persoane fizice, iar suprafaţa de 576,81mp se afla în proprietatea Municipiului Iasi.(Anexa 5)

ART.2   Inchirierea terenului cu suprafata de 576,81mp va face obiectul altei hotarari a Consiliului Local Municipal Iasi.

ART.3   Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi, strada Minervei nr.1.

ART.4         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5   Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.171

din 5 iunie 2006