Hotărârea nr. 173/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PODISULUI NR.10-12-14 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA PODISULUI NR.10-12-14

întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe pe

teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1336 din 22.04.2004 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea prin care SC CONEST SA solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Podişului nr.10-12-14;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 24.02.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judetean Iaşi - nr.31/PUD/2006.

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectura şi Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

  In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA PODISULUI NR.10-12-14 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe pe terenul aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  11.800mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in  Iaşi, strada Podişului nr.10-12-14.

ART.3  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iasi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.173

din 5 iunie 2006