Hotărârea nr. 265/2006

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea COMISIEI PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR.341/2004 legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea

COMISIEI PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR

FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR.341/2004

legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile Legii nr.341/2001 - legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989;

Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios;

Având în vedere adresa Asociaţiei “22 Decembrie 1989” Iaşi înregistrată cu nr.43834/09.06.2006;

Având în vedere propunerile privind numirea membrilor  Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se constituie Comisia pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 - legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 în următoarea componenţă :

1.     Neculau Constantin - Viceprimarul Municipiului Iaşi

2. Adăscăliţei Constantin - Viceprimarul Municipiului Iaşi

3. Coman Cosmin - Director, Direcţia de Comunicare

4. Lupu Victorel - Director, D.E.F.P.L.

5. Munteanu Vasile - consilier municipal

6. Iacoban Sorin - Avram - consilier municipal

7. Bojor Marius Daniel - consilier municipal

8. Oajdea Daniel - consilier municipal

9. Coţovanu Ştefan

10. Dragomir George

11. Rotenzveig Adrian

12. Pintilei Mihail

13. Bendaş Constantin

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Serviciul Juridic Contencios

Art.2 Acordarea drepturilor se face la propunerea Comisiei prin dispoziţie a Primarului sau conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de disponibilităţi.

Art.3 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.49/26 februarie 2001.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.265

din 28 iulie 2006