Hotărârea nr. 267/2006

HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.173 31 mp situat în Iaşi - str. Fagului f.n. conform planului anexat precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.173,31 mp, situat în Iaşi - str. Fagului, f.n., conform planului anexat, precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 53798/17.07.2006, prin care S.C. BARON DEVELOPMENT S.R.L., reprezentată prin administrator Uziel Oren, în calitate de proprietar al terenului în suprafaţă de 1.402 mp, identificat prin sector cadastral 84, parcela 1(3232/3), situat în Iaşi - str. Fagului, f.n., conform planului de situaţie şi a documentaţiei cadastrale anexate, solicită un schimb de teren între terenul proprietatea municipiului Iaşi, situat în str. Fagului, f.n. în suprafaţă de 1.173,31 şi terenul proprietatea societăţii mai sus menţionate;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1178/05.04.2006;

Având în vedere contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2275/26.09.2005;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului;   

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism  a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.173,31 mp, situat în Iaşi - str. Fagului, f.n. delimitat de literele conform planului anexat.

Art. 2 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor după cum urmează:

- terenul situat în str. Fagului, f.n., în suprafaţă de 1.402 mp, identificat prin sector cadastral 84, parcela 1(3232/3), proprietatea S.C. BARON DEVELOPMENT S.R.L., are valoarea unitară de 314 RON/mp sau 87,63 EUR/mp, respectiv 440.228 RON sau 122.825 EUR, pentru suprafaţa totală de 1.402 mp;

- terenul situat în str. Fagului, f.n., în suprafaţă de 1.173,31 mp, identificat prin sector cadastral 84, parcela 1(3232/2), proprietatea municipiului Iaşi, are valoarea unitară de 366,45 RON/mp sau 102,23 EUR/mp, respectiv 429.959 RON sau 119.960 EUR, pentru suprafaţa totală de 1.173,31 mp.

S.C. BARON DEVELOPMENT S.R.L. şi-a exprimat acordul privind realizarea schimbului de terenuri fără plata nici unei sulte din partea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, pentru diferenţa de valoare dintre cele două terenuri.

Art. 3 - Se aprobă realizarea schimbului de teren după cum urmează;

- terenul situat în str. Fagului, f.n., în suprafaţă de 1.402 mp, identificat prin sector cadastral 84, parcela 1(3232/3), proprietatea S.C. BARON DEVELOPMENT S.R.L., devine proprietatea municipiului Iaşi;

- terenul situat în str. Fagului, f.n., în suprafaţă de 1.173,31 mp, identificat prin sector cadastral 84, parcela 1(3232/2), proprietatea municipiului Iaşi, devine proprietatea BARON DEVELOPMENT S.R.L.

Art. 4 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, terenul care se transmit la schimb Consiliului Local Municipal Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 5 - Cheltuielile privind încheierea contractului de schimb de terenuri în formă autentică vor fi suportate de BARON DEVELOPMENT S.R.L.

Art. 6 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de schimb.

Art. 7 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.267

din 28 iulie 2006