Hotărârea nr. 268/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ŞOS. IAŞI-CIUREA TARLAUA 2 PARCELA 1(16/4/4/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, ŞOS. IAŞI-CIUREA, TARLAUA 2, PARCELA 1(16/4/4/2)

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe

teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3636 din 20.09.2005 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Având în vedere cererea nr.86349 din 14.11.2005 prin care Boanda Marinela Petronela, proprietar al terenului din sos.Iasi-Ciurea, tarlaua2, parcela 1(16/4/4/2) solicita avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, sos.Iasi-Ciurea, tarlaua2, parcela 1(16/4/4/2);

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 16.12.2005 ;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr. 22318 din 28.10.2005 , avizul SC E-ON SA nr.992/07.11.2005, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta «  Mihail Grigore Sturdza » nr.600017-2 din 24.02.2006, avizul Directiei De Sanatate Publica nr.1587 din 08.02.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi nr.3054/28.04.2006, si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 34/PUD/2006.

Având în vedere cererea nr. 34032 din 04.05.2006 prin care proprietarul terenului din sos.Iasi-Ciurea, tarlaua2, parcela 1(16/4/4/2) solicita aprobrea documentatiei intocmite pe terenul pe care il detine ;

Având în vedere nota de fundamentare intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

  In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism  a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, SOS. IASI-CIUREA, TARLAUA 2, PARCELA 1(16/4/4/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privata persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  1341,65mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi şos.Iaşi-Ciurea, tarlaua2, parcela 1(16/4/4/2).

ART.3   Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire pănă la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4   Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbana pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.268

din 28 iulie 2006