Hotărârea nr. 269/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR.95 întocmit în vederea etajarii şi mansardării unui spaţiu comercial existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA VASILE LUPU NR.95

întocmit în vederea etajarii şi mansardării unui spaţiu comercial existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 337 din 09.02.2005 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Având în vedere cererea prin care domnul Vasiliu Mihai solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Vasile Lupu nr.95;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 24.03.2006 ;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr. 19330 din 29.091.2005,  avizul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » nr. 500228-1 din 17 octombrie 2005, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA TG. MURES nr. 15768 din 26.09.2005, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 234/12351/1213 din 22.09.2005, avizul SC ELECTRICA SA nr.864 din 26.09.2005, avizul S.C. CET S.A. nr.14203 din 23.09.2005,  avizul Directiei De Sanatate Publica nr.12161 din 21.09.2005, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilirii versantilor alunecatori nr. 30084 din 08.05.2003, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi nr.3321 din 19.04.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.33562 din 28.09.2005 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 44/PUD/2006 ;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectura şi Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism  a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;
 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA VASILE LUPU NR.95 intocmit in vederea etajarii si mansardarii unui spatiu comercial existent situat pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de  543,00mp.  (Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in  Iasi strada Vasile Lupu nr.95.

ART.3   Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4   Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.269

din 28 iulie 2006