Hotărârea nr. 271/2006

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.86/2002 privind atribuirea în administrare a stadionului Emil Alexandrescu către RAJAC Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.86/2002 privind atribuirea în administrare a stadionului Emil Alexandrescu către RAJAC Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică nr.56473 din 2006;

Având în vedere HCL nr.86/2002 privind atribuirea în administrare a stadionului Emil Alexandrescu către RAJAC Iaşi;

Având în vedere HCJ nr.13/2006 privind abrogarea HCJ 38/2002 de preluare a stadionului Emil Alexandrescu în administrarea RAJAC Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se revocă H.C.L.nr.86/2002 privind atribuirea în administrare a stadionului Emil Alexandrescu către RAJAC Iaşi.

Art.2 Se aprobă darea în administrare gratuită a Stadionului Emil Alexandrescu precum şi a bazei sportive de pe str.Dumbrava Roşie nr.1-3 aflate în prezent în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi către Direcţia de Servicii Publice Municipale (DSPM Iaşi) care va prelua şi personalul angajat aferent obiectivelor.

Art.3 Predarea respectiv primirea obiectivelor se va face pe bază de proces verbal încheiat între RAJAC Iaşi şi DSPM Iaşi.

Art.4 Se aprobă preluarea din administrarea DAPPP şi darea în administrarea către DSPM Iaşi a Stadionului Tineretului care va prelua şi personalul angajat aferent obiectivului.

Art.5 Se aprobă, în vederea susţinerii activităţii de administrare a noilor obiective, majorarea cu 20 posturi(din care două de conducere şi 18 de execuţie) a organigramei Direcţiei de Servicii Publice Municipale.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.271

din 28 iulie 2006