Hotărârea nr. 273/2006

HOTĂRÂRE Privind acordul de principiu pentru co-finanţarea de către Consiliul Local Iaşi a salarizării unui număr de 12 îngrijitori la domiciliu formaţi şi angajaţi de Fundaţia Păpădia în baza proiectului Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijire la Domciliu pentru Persoanele Vârstnice Dependente din Municipiul Iaşi depus la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind acordul de principiu pentru co-finanţarea, de către Consiliul Local Iaşi a salarizării unui număr de 12 îngrijitori la domiciliu formaţi şi angajaţi de Fundaţia Păpădia în baza proiectului Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijire la Domciliu pentru Persoanele Vârstnice Dependente din Municipiul Iaşi, depus la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-               Având în vedere prevederile H.G. nr. 197 / 2006, privind Programul de Interes Naţional “Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice Dependente”;

-               În baza Legii 17 / 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi a O.G. nr. 68 / 2003 privind asistenţa socială;

-               Având în vedere Referatul de specialitate nr. 7043/27.07.2006, întocmit de Direcţia de Asistenţă Comunitară a Primăriei Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-       Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea de principiu a co-finanţării de la bugetul local a Fundatiei Papadia, pentru salarizarea celor 12 îngrijitori la domiciliu formaţi în cadrul Proiectului Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice Dependente din Municipiul Iaşi , pe o perioada de 21 de luni dupa obtinerea calificarii, in valoare de 30 240 lei.

Art.2 Aprobarea de principiu pentru finantarea acelorasi 12 posturi de ingrijitori la domiciliu pentru urmatoarele 36 de luni dupa incetarea contractului de finantare nerambursabila de la bugetul de stat.

Art. 3 Aprobarea sumelor aferente se va face prin hotarari de Consiliu Local ulterioare, in etape, pe ani bugetari.

Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.

 

    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.273

din 28 iulie 2006