Hotărârea nr. 281/2006

HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ZONA ŢICĂU - C.A.ROSETTI TARLAUA 92 PARCELA PD (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal -

IAŞI, ZONA ŢICĂU - C.A.ROSETTI, TARLAUA 92,

PARCELA PD (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-         nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-         cererea nr. 97104/2005 prin care domnul Crişu Cătălin Gheorghe, proprietar al terenului din zona C.A.Rosetti tarlaua 92, parcela PD (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1) solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi a terenului pe care îl deţine ;

-         certificatul de urbanism nr.4557/28.11.2005 ;

-         studiile întocmite şi avizele obţinute:studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., Avizul Comisiei de Urbanism- sedinta  din 17.01.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 338/09.01.2006, avizul S.C.DISTRIGAZ NORD SA Rg.Mureş nr.58 din 13.01.2006, avizul SNTC ROMTELECOM S.A. nr.234/75 din 11.01.2006, avizul SC E-ON nr.603/11.01.2005,  avizul Agenţiei de Protecţie a Mediului Iaşi nr.3464/2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.75 din 04.01.2006, avizul Comisiei pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători nr.33267 din 15.05.2006, avizul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.13821 din 12.06.2006, avizul Ministerului de Interne nr.319.724 din 09.01.2006, avizul Ministerului Apărării Naţionale nr.D1635 din 09.01.2006, avizul Serviciului Român de Informaţii nr.65737 din 06.01.2006, avizul Inspectoratul pentru situaţii de urgenţe Mihail GrigoreSturdza nr.500124-2, avizul de Gospodărire a Apelor nr.8/2006, avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.4563/2006 şi Avizul Unic nr.31/PUZ/2006 ;

-         prevederile Legii 50/1991 modificată si completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;                           

-         Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IAŞI, ZONA ŢICĂU - C.A.ROSETTI, TARLAUA 92, PARCELA PD (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1).  Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 3394,96 mp.      (Anexa 5)

                   ART.2.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

                   ART.3.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.281

din 29 august 2006