Hotărârea nr. 284/2006

HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu - IAŞI STRADA SĂRĂRIEI NR.38 întocmit în vederea construirii unui centru medical pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu -

IAŞI, STRADA SĂRĂRIEI NR.38

întocmit în vederea construirii unui centru medical pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-         nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-         certificatul de urbanism nr.4308 din 10.11.2006 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi ;

-         cererea nr.15036 din 22.02.2006 prin care familia Fiterman Solomon şi Mara solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Sărăriei nr.38 ;

-         avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 07.06.2006 ;

-          studiile întocmite şi avizele obţinute:studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 1154/19.01.2006, avizul S.C.E-ON SA NR.30/24.01.2006, avizul CET nr.850/18.01.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică nr.3252 din 15.03.2006, avizul S.C.ROMTELECOM SA nr.234/574/54, avizul DISTRIGAZ NORD S.A. TG.MURES NR.210/23.02.2006, avizul de apărare civilă, avizul Comisiei pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători nr.33037 din 09.05.2006, avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.2516/2006 şi Avizul unic nr.61/PUD/2006 ;

-         prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;                           

-         Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA SĂRĂRIEI NR.38, întocmit în vederea construirii unui centru medical pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 669,53 mp.     (Anexa 5).

ART.2 Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de propreitate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Sărăriei nr.38.

ART.3 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.284

din 29 august 2006