Hotărârea nr. 285/2006

HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 176 PARCELELE 1/1/1(7629/1/2/1/1) 1/1/2(7629/1/2/1/2) 4/1(7636/1/1/1) 4/2(7636/1/1/2) 1/2(7638/1/1/2) 1/3(7638/1/1/3)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal -

IASI  ZONA BUCIUM, TARLAUA 176, PARCELELE  1/1/1(7629/1/2/1/1), 1/1/2(7629/1/2/1/2), 4/1(7636/1/1/1), 4/2(7636/1/1/2), 1/2(7638/1/1/2), 1/3(7638/1/1/3)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Certificatul de Urbanism nr. 4719 din 13.12.2005;

-         cererea nr. 36130 din 11.05.2006 prin care Apetroaei Ştefan-Andrei,  Apetroaei Florina şi Strat Elena, Strat Ştefan, proprietarii terenurilor din ZONA BUCIUM, TARLAUA 176, PARCELELE  1/1/1(7629/1/2/1/1), 1/1/2(7629/1/2/1/2), 4/1(7636/1/1/1), 4/2(7636/1/1/2), 1/2(7638/1/1/2), 1/3(7638/1/1/3), solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru extinderea intravilanului municipiului Iaşi şi construirea unui cartier de locuinţe pe terenurile pe care le deţin ;

-         Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 16.05.2006 şi Avizul Unic nr.39/PUZ/2006 ;

-         prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-         Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IASI  ZONA BUCIUM, TARLAUA 176, PARCELELE  1/1/1(7629/1/2/1/1), 1/1/2(7629/1/2/1/2), 4/1(7636/1/1/1), 4/2(7636/1/1/2), 1/2(7638/1/1/2), 1/3(7638/1/1/3).Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 5.243,22 mp.      (Anexa 5)

ART.2.Se aprobă introducerea în intravilanul municipiului Iaşi a terenului aflat în IASI  ZONA BUCIUM, TARLAUA 176, PARCELELE  1/1/1(7629/1/2/1/1), 1/1/2(7629/1/2/1/2), 4/1(7636/1/1/1), 4/2(7636/1/1/2), 1/2(7638/1/1/2), 1/3(7638/1/1/3).

          ART.3.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

          ART.4.Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.285

din 29 august 2006