Hotărârea nr. 287/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post de auditor clasa I grad superior treapta 3 în auditor clasa I grad asistent treapta 3

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transformării  unui post de auditor clasa I grad superior treapta 3

în auditor clasa I grad asistent treapta 3

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         referatul de specialitate nr.100110/21.08.2006 întocmit de Serviciul Audit Public Intern;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Legea nr.672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr.251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă transformarea unui post de auditor clasa I grad superior treapta 3 în auditor clasa I grad asistent treapta 3.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării şi va fi comunicată şi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.287

din 29 august 2006