Hotărârea nr. 288/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Sistem iluminare stadion Emil Alexandrescu - racord electric"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului

“Sistem iluminare stadion Emil Alexandrescu - racord electric”

 

                   Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                   Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare întocmită de Direcţia Investiţii - Serviciul Investiţii Proprii;

-         referatul de specialitate nr.61710/2006 întocmit de Direcţia Investiţii - Serviciul Investiţii Proprii;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         prevederile art. 43 al Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

          In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul “Sistem iluminare stadion Emil Alexandrescu - racord electric”, conform anexei nr. 1.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local şi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.288

din 29 august 2006

 

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 ANEXA NR.1

                                                                 la Hotărârea nr. 288 din 29 august 2006

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii 

“Sistem iluminare stadion Emil Alexandrescu - racord electric”

 

Valori inclusiv T.V.A.:

Total 1.491.422,07 lei, din care

          1.269.228,02 lei lucrări în amonte de punctul de delimitare

                 2.194,05 lei recepţie şi punere sub tensiune

             220.000,00 lei lucrări de echipare posturi transformare

 

Caracteristici tehnice:

-         putere instalată 53 kW / 555,55 kVA

-         lungime trasee cable alimentare 3,2 km.

-         2 posturi transformare tip compact în anvelopă de beton, de 800kVA fiecare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Sorin Avram - Iacoban