Hotărârea nr. 290/2006

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru scoaterea la licitaţie publică pentru concesionarea administrării luciului de apă şi a zonei de protecţie a lacurilor Ciric I şi Ciric II

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru scoaterea la licitaţie publică pentru concesionarea administrării luciului de apă şi a zonei de protecţie a lacurilor Ciric I şi Ciric II

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere;

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr.62259/23.08.2006 întocmită de Direcţia Tehnică - Biroul Administrare Mediu Urban;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Legea Apelor 107/25.09.996 prin care se regelementează regimul juridic al apelor de suprafaţă şi condiţiile tehnice de exploatare a oricărui tip de acumulare;

-         Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere votul consilierilor municipali liber exprimat în cadrul şedinţei ordinare din data de 29 august 2006;

In temeiul art.46 şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la  licitaţie publică deschisă, pentru concesionarea administrării luciului de apă şi a zonei de protecţie a lacurilor Ciric I şi Ciric II, aflate în administrarea la Direcţia Servicii Publice Municipale.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.290

din 29 august 2006