Hotărârea nr. 297/2006

HOTĂRÂRE privind realizarea obiectivului "Centrul Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate" din strada Sărăriei nr.143

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind realizarea obiectivului “Centrul Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate” din strada Sărăriei nr.143

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         referatul de specialitate nr.63084/29.08.2006 întocmit de Direcţia Tehnică;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         H.C.L.nr.139/31.03.2003 privind aprobarea inventarului menţionând la poziţia 25 inventarierea clădirii din strada Sărăriei nr.143 şi a terenului aferent, ca făcând parte din bunurile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iaşi;

-         referatul privind expertiza tehnică a imobilului situat în Iaşi, str.Sărăriei nr.143, întocmit de expertul tehnic ing.Virgil Aur;

-         devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii pentru Centru rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate, întocmit de arh.Carmen Sluşaru;

-         adresa nr.35686/2005 înaintată de Fundaţia Hecuba, cu anexele referitoare la scurta prezentare a proiectului şi la bugetul de investiţii;

-         H.C.L.nr.235/2005 privind realizarea unei convenţii de parteneriat având ca obiect înfiinţarea unui Centru Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate;

Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Centru Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate” , conform Anexei 1.

Art.2 Se aprobă potocolul între Municipiul Iaşi şi Fundaţia Hecuba având ca obiect înfiinţarea “Centrului Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate” .

Art.3 Se aprobă finanţarea cu 700,00 mii lei din Fondul de Rezervă a Bugetului Local pentru obiectivul “Centrul Rezidenţial pentru mamei şi copii în dificultate” .

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată părţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire.

 

          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.297

din 29 august 2006

 

ANEXA 1

Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - proiect nr.63/2005

Lucrări construire “Centru rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate “

str.Sărărie, nr.143-Iaşi

 

2.4. DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii:

“Centru rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate  - strada Sărăriei nr.143-Iaşi

în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 31.07.2006  (1 euro = 3,50RON)

 

 

Întocmit conform H.G. R. 1179/2002              

Nr.

crt.

 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

 

Valoare (inclusiv TVA)

 

Total

 

Din care supusă procedurii de achiziţie publică

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

 

PARTEA I

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 

 

 

 

1.1.

Obţinerea terenului

 

 

 

 

 

      Valoarea de piaţă a terenului

1.494.500,0

427.000

 

 

 

                    Total pct.1.1.

1.494.500,0

427.000

 

 

1.2.

Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

      Ob.2 - Sistematizare verticală

     45.000,0

12.860

 

 

 

      Ob.3 - Împrejmuire

     36.600,0

10.450

 

 

 

Total pct.1.2.

     81.600,0

23.310

 

 

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului

 

 

 

 

 

      Ob.4 - Refacere şi amenajare spaţii verzi

      17.500,0

     5.000

 

 

 

Total pct.1.3.

      17.500,0

     5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 1

 1.593.600,0

455.310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

necesare obiectivului

 

 

 

 

 

       Ob.5   - Reţele apă

    21.960,0

  6.275

 

 

 

       Ob.6   - Reţele canalizare

    43.920,0

12.550

 

 

 

       Ob.7   - Racord electric

     54.900,0

15.685

 

 

 

       Ob.8   - Branşament gaze

      62.220,0

17.775

 

 

 

       Ob.9  - Platforme beton(alei carosabile şi pietonale, punct gospodăresc)

    219.600,0

 62.745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 2

402.600,0

115.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

3.1.

Studii de teren

9.080,0

2595

 

 

3.2.

Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

8.130,0

2320

 

 

3.3.

Proiectare şi engineering

32.280,0

9225

 

 

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

2.010,0

  575

 

 

3.5.

Consultanţă

2.010,0

  575

 

 

3.6.

Asistenţă tehnică

5.050,0

1440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 3

58.560,0

 16.730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

 

 

 

4.1.

Construcţii şi instalaţii

 

 

 

 

 

ETAPA I (LOT 1)

4.1.1. Ob.1.1. - CORP nr.1

680.580,0

194.450

 

 

 

ETAPA II (LOT 2)

4.1.2. Ob.1.2. - CORP nr.2

1.154.300,0

329.800

 

 

 

ETAPA III (LOT 3)

4.1.3. Ob.1.3. - CORP nr.3

1.117.240,0

319.210

 

 

 

ETAPA IV (LOT 4)

4.1.4. Ob.1.4. - CORP nr.4

82.810,0

23.660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Ob.1.5. - Dezafectare construcţii existente

  163.050,0

 46.585

 

 

 

Total pct. 4.1.

3.034.930,0

867.120

 

 

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

     18.300,0

   5.230

 

 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj -

     73.200,0

  20.915

 

 

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

 

 

4.5.

Dotări (mobilier, dotări PSI, etc.)

   292.800,0

83.655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 4

3.419.230,0

976.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Organizare de şantier

 

 

 

 

 

      5.1.1. lucrări de construcţii

126.985,0

36.280

 

 

 

      5.1.2. cheltuieli conexe organizării şantierului

2.540,0

    720

 

 

 

                          Total pct.5.1.

129.525,0

37.000

 

 

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare

 

 

 

 

 

       5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale

 

 

 

 

 

       5.2.2. Costul creditului

 

 

 

 

 

Total pct.5.2.

-

-

 

 

5.3.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

187.760,0

53.650

 

 

 

                       Total pct.5.3.

187.760,0

53.650

 

 

 

TOTAL CAPITOL 5

317.285,0

90.650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

 

 

 

 

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

6.2.

Probe tehnologice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      TOTAL

5.791.275,0

1.654.640

 

 

 

                        Din care C + M

3.755.115,0

1.072.890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          PARTEA a-II-a

 

 

 

 

 

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PARTEA a-III-a

 

 

 

 

 

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      TOTAL GENERAL

5.791.275,0

1.654.640

 

 

 

                        Din care C + M

3.755.115,0

1.072.890

 

 

 

                                                                  ŞEF PROIECT,

                                                                  arh. Carmen Şlusaru

Nr.inregistrare:............../       .08.2006

 

PROTOCOL

Incheiat azi, 28.08.2006, intre:

 

Partile protocolului, respectiv:

 

Municipiul Iasi, reprezentata prin domnul primar Gheorghe Nichita si partea germana a Fundatiei Hecuba, reprezentata prin doamna Beate Blaha.

 

Obiectul protocolului: infiintarea unui centru rezidential pentru mame si copii in dificultate, conform conventiei de parteneriat incheiate in baza H.C.L. nr. 235 din 30 mai 2005.

 

Justificare: prezentul protocol se incheie in urma analizei situatiei acestui proiect la intilnirea de lucru intre reprezentantii Primariei Iasi si reprezentantii partii germane, in scopul evaluarii lui si a evidentierii riscului de a  pierde o serie de donatii germane in valoare de 350 000 euro, in cazul in care  constructia destinata centrului rezidential incepe mai tirziu de 30 septembrie a.c.(2006)

 

Angajamente:

1.     Ambele parti semnatare ale prezentului protocol vor depune toate eforturile pentru a accelera demersurile inceperii constructiei, pentru a nu se pierde banii de la donatorii germani.

2.     Primaria Municipiului Iasi va gasi solutiile legale pentru inceperea construirii obiectivului mai sus mentionat pina cel tirziu la 30 sept.a.c.(2006)

3.     Fundatia Hecuba va investi prima transa de 150 000 euro , dintr-un total alocat de minim 350 000 euro, din donatiile germane, imediat ce vor putea demara lucrarile de construire a obiectivului

4.     Primaria Municipiului Iasi se angajeaza sa contribuie cu minim 200 000 euro in proiectul centrului rezidential pentru mame si copii in dificultate

5.     Fundatia Hecuba se angajeaza sa aloce urmatoarea transa dupa ce Primaria Municipiului Iasi va fi  investit , la rindul ei, o parte din co-finantare.

6.      Primaria Municipiului Iasi si Fundatia Hecuba se angajeaza sa caute si alte surse de finantare , pina la completarea sumei prevazute in urma realizarii bugetului de cheltuieli pentru investitia mentionata.

7.     Urmatoarea intilnire de lucru a partilor prezentului protocol va avea loc in a doua jumatate a lunii septembrie.

 

 

Fundatia  HECUBA,                                                          PRIMAR,

 

Beate Blaha                                                                       Gheorghe Nichita