Hotărârea nr. 389/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut privind reabilitarea căii de rulare linii tramvai în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut privind

reabilitarea căii de rulare linii tramvai în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         referatul de specialitate nr.81791/07.11.2006 întocmit de Direcţia Tehnică;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-      Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 164/5.06.2006 prin care s-a aprobat acordul de prefinanţare privind reabilitarea căii de rulare linii tramvai în municipiul Iaşi;

-         Acordul de prefinanţare încheiat la Iaşi în data de 5 iunie 2006 între Primăria Municipiului Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

-       principalele atribuţii ale Consiliului Local statuat prin dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă contractarea de către Municipiul Iaşi a unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul în Municipiul Iaşi, etapa I, în următoarele condiţii:

1.     Valoarea împrumutului 15.000.000,00 Euro.

2.     Finanţatorul este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

3.     Rambursarea împrumutului se va face prin plăţi de la bugetul local, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

4.     Garantarea împrumutului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 2 - Se numeşte comisia de negociere a acordului de împrumut compusă din:

1.     preşedinte :            - Neculau Constantin - Viceprimarul Municipiului Iaşi ;

2.     membru :     - Vasile Munteanu - consilier municipal;

3.     membru :     - Axinia Constantin - consilier municipal ;

4.     membru :     - Oancea Ionel - consilier municipal ;

5.     membru :     - Botez Radu - consilier municipal ;

6.     membru :  - Coman Cosmin - Director Executiv, Direcţia Comunicare Primăria Municipiului Iaşi

7.     membru :   - Victorel Lupu - Director Executiv, D.E.F.P.L Primăria Municipiului Iaşi

8.     membru :    - Ghercă Marcel - Director, RATP Iaşi

9.     membru :    - Stoica Cristian - Inginer şef, RATP Iaşi

Art. 3 - Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi să semneze acordul de împrumut.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţiei Tehnice;

-                         D.E.F.P.L..

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.389

din 9 noiembrie 2006