Hotărârea nr. 394/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru "Alimentare cu energie electică blocuri locuinţe construite prin credit ipotecar în zona Moara de Vânt"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru

Alimentare cu energie electică blocuri locuinţe construite prin credit ipotecar în zona Moara de Vânt

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.83075/14.11.2006 întocmit de Serviciul investiţii proprii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

-       prevederile O.U.G.nr.60/2001, aprobat prin Legea nr.212/2002;

-       principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38, lit.m din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată cu Legea nr.286/2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

modificată şi completată prin Legea nr.296/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre pentru obiectivulAlimentare cu energie electrică blocuri locuinţe construite prin credit ipotecar în zona Moara de Vânt”.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţia Investiţii;

-       Serviciul Investiţii.

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.394

din 27 noiembrie 2006

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

la Hotărârea nr.394 din 27 noiembrie 2006

 

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

Alimentare cu energie electrică blocuri locuinţe construite prin credit ipotecar în zona Moara de Vânt

 

1.     Indicatori economici

Valoare investiţie: 657.666,67 RON preţuri noiembrie 2005

din care C-M : 315.920,68 RON

Valoare actualizată octombrie 2006 - 699.712,64 RON

din care C-M: 327.163,82 RON

2.     Indicatori tehnici

Durata de realizare 4 luni

Număr locuinţe - 32

Fibră optică aeriană- 1,17 km traseu

PT în anvelopă - 1 buc.

Deviere LEA 0,4 kv - 0,12 km traseu

Demontări LEA 0,4 kv - 0,115 km traseu

Demolare LES 6 kv-0,009 km traseu

LES 20 kv-0.33 km traseu

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Angheluţă Cristian Marian