Hotărârea nr. 396/2006

HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 246/30.05.2005 – privind aprobarea regulamentului pentru blocarea/deblocarea roţilor autovehiculelor sau remorcilor oprite staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Iaşi.

MUNICIPIUL IAŞI                                                      

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 246/30.05.2005 – privind aprobarea regulamentului pentru blocarea/deblocarea roţilor autovehiculelor sau remorcilor oprite, staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public din

municipiul Iaşi.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                 iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-    referatul de specialitate nr.84235/17.11.2006 întocmit de către Direcţia Tehnic㠖 Birou Reglementare Transporturi Urbane;

-     raportul de avizare întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        prevederile Hotărârii de Guvern nr. 147 din 26 martie 1992 – privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumuri publice;

-       Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 30.05.2005, prin care a fost aprobat regulamentului pentru blocarea/deblocarea roţilor autovehiculelor sau remorcilor oprite, staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Iaşi.;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea conţinutului pct. 4, litera (a) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 246 din 30.05.2005, după cum urmează:

1. Punctul 4, litera (a) “Constatarea opririi, staţionării şi parcării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de către lucrători ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, Biroul Poliţiei Rutiere şi salariaţi ai Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi împuterniciţi ai primarului.”

va avea următorul cuprins:

“Constatarea opririi, staţionării şi parcării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de către lucrători ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi - Serviciul Poliţiei Rutiere, lucrători ai Poliţiei Comunitare Iaşi şi salariaţi ai Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi împuterniciţi ai primarului.”

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                 Prefectului Judeţului Iaşi

-                 Primarului Municipiului Iaşi

-                 Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi – Serviciul Poliţiei Rutiere

-                 Poliţiei Comunitare

-                 Direcţiei de Servicii Publice Municipale

-                 Direcţiei Tehnice

-                 Biroului Reglementare Transporturi Urbane.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian – Marian      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.396

din 27 noiembrie 2006