Hotărârea nr. 72/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - IAŞI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului

CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - IAŞI”

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere prevederile art. 43 al Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice;

          Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

          Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statutate prin art. 38 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          În temeiul art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici privind obiectivul “Centrul de asistenţă socială - Iaşi”, cuprinşi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

          Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.72

din 20 martie 2006

 

                                                                                       ANEXA

                                                                      la Hotărârea nr.72 din 20 martie 2006

 

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de Investiţii

“CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - IAŞI”

 

Valoarea obiectului “CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - IAŞI”:

                                    Total general: 1.959.120,00 lei RON, din care

                                    C+M: 1.763.541,00 lei RON

 

Caracteristici tehnice:

         A.C. - 375,16 m˛

          S subsol - 60,06 m˛

           A.D. - 750,33 m˛

          H la cornişă - 6,20 m

          H la coama acoperişului - 11,60 m

          Rampa - 36 m˛

           Volumul construit - 2250,90

          Spaţii carosabile şi parcaje - 693 m˛

          Trotuare şi spaţii dalate pietonale - 340 m˛

          Spaţii verzi cu amenajări peisagistice - 2.000 m˛

          Corpuri iluminat - 12 buc

          Platformă ecologică resturi menajere - 12 m˛

           

Durata de execuţie: 9 luni.

 

 

 

 

 

Director tehnic,                                                            Întocmit,

ing. Mihai Chirica                                                        ing. Rodica Stătescu