Hotărârea nr. 80/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a punţii pietonale Trancu în vederea scoaterii din funcţiune

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a punţii pietonale Trancu  în vederea scoaterii din funcţiune

         

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 484/2004 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat şi darea în administrare către actualii deţinători, a bunurilor din domeniului public;

Având în vedere H.G. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor

Având în vedere H.G. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative teritoriale;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul prevederilor din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală;

 

                                                           HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a punţii pietonale Trancu  în vederea scoaterii din funcţiune

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată către cei interesaţi pentru ducerea la îndeplinire

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.80

din 20 martie 2006