Hotărârea nr. 83/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu

al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi, pentru anul 2006, conform anexelor 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul de Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.83

din 20 martie 2006