Hotărârea nr. 87/2006

HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare a echipamentelor din spatiul de joacă pentru copii către Grădinita PP 27 Grădinita PN 16 Grădiniţa PN 11 Grădiniţa PN Sf. Sava " Grădiniţa PP 13 şi Grădiniţa PP 22

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                  

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare a echipamentelor din spatiul de joacă pentru copii către Grădinita PP 27, Grădinita  PN 16, Grădiniţa PN 11,

Grădiniţa PN ,, Sf. Sava ", Grădiniţa PP 13 şi Grădiniţa PP 22

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directia Tehnică;

Având în vedere H.C.L. nr. 213/1999 privind însusirea patrimoniului privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          Având în vedere art.38, aliniatul (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

         

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. - Se aprobă atribuirea în administrare a echipamentelor din spatiile de joacă pentru copii, aflate în prezent în domeniul privat al Consiliului Local Iasi, către grădinitele Grădinita PP 27- str. Sucidava nr. 4, bl. Z4; Grădinita  PN 16 - str. Macazului nr. 17, Grădiniţa PN 11 - str. Decebal  nr. 25, Grădiniţa PN ,, sf. Sava " - str. Sf. Sava  nr. 9, Grădiniţa PP 13 - str. Vasile Lupu nr.  104, Grădiniţa PP 22 - str. Ciric nr. 25A;

Art.2. - Predarea în administrare se va face în baza unui protocol încheiat între reprezentanţii Consiliului Local Iasi şi conducerea grădinitelor;

Art.3. -  Se împuterniceste Primarul Municipiului Iasi să semnzeze protocolul;

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.87

din 20 martie 2006