Hotărârea nr. 88/2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat ale Municipiului Iaşi a căror pază se asigură de Poliţia Comunitară

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                         

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat ale Municipiului Iaşi a căror pază se asigură de Poliţia Comunitară

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile Legii nr.371/20.09.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare din 09.12.2004;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 437/05.12.2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.21169       din   17.03.2006;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă lista obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat ale Municipiului Iaşi a căror pază se asigură cu Poliţia Comunitară Iaşi, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Paza obiectivelor stabilite la alineatul precedent se asigură funcţie de fondurile prevăzute în bugetul local cu această destinaţie sau din alte surse.

Art. 2. - Obiectivele şi bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 vor fi incluse în “Planul de pază şi ordine publică” a Poliţiei Comunitare Iaşi.

Art.3. - Se aprobă ca Poliţia Comunitară a Municipiului Iaşi să efectueze servicii de pază obiective şi la alte societăţi comerciale, regii sau alte persoane juridice care solicită acest serviciu, pe bază de contract.

Art.4. - Tariful recomandabil pentru paza obiectivelor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre este de 7,50 lei Ron/h.

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.88

din 20 martie 2006

 

Anexa nr.1

la Hotărârea nr.88 din 20 martie 2006

lista obiectivelor şi a bunurilor de interes public ale Municipiului Iaşi a căror pază se asigură cu Poliţia Comunitară Iaşi

 

Fonduri de la Bugetul Local:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Adresa

1

Primăria Municipiului Iaşi:

Corp clădire A - intrarea A

Corp clădire A - intrarea B

Corp clădire B - intrarea A

Corp clădire B - intrarea B

Corp clădire B - intrarea C, etj. 1, cam. 3

Transport valori cu auto

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11

2

Primăria Municipiului Iaşi:

Corp clădire C - D.E.F.P.L. - intrarea A

Corp clădire C - D.E.F.P.L. - intrarea B

Intrare curte interioară

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11

3

Primăria Municipiului Iaşi  - D.E.F.P.L.

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 13-15

4

D.E.F.P.L. Nicolina

Str. Petre Ţuţea bl. 907

5

D.E.F.P.L. Păcurari

Şos. Păcurari bl. 555

6

D.E.F.P.L. Tătăraşi

Str. Oancea bl. 360, parter

7

Ştrand Municipal

Str. Palat nr. 1

8

Teatrul de Vară şi Patinoarul artificial

Str. Sf. Constantin şi Elena nr. 1

9

Stadionul Tineretului

Str. Aviaţiei nr. 1

10

Baia Comunală

Str Sf. Petru Movilă (Uzinei) nr. 32

11

Baia Populară

Str. Crişan nr.6

12

Grădina Zoologică

Şos. Bucium

13

Bloc locuinţe sociale Decebal

Str. Decebal nr. 1

14

Bloc locuinţe Tabacului

Str. Tabacului nr.7

15

Podgoria Şorogari

Str. Moara de Vânt

16

Pârtia de schi

Str. Sărăriei nr. 32

17

Plaja Nicolina

Str. Trotuş nr. 2

18

Sediu D.A.P.P.P.

Str. Smârdan nr. 5

19

Piaţa Agroalimentară şi Conovăţ Alexandru cel Bun

Şos. Naţională

20

Piaţa Agroalimentară Nicolina

Bd. N. Iorga

21

Piaţa Agroalimentară Dacia

Str. Buridava

22

Piaţa Agroalimentară Independenţei

Bd. Independenţei bl. D1-D2

23

Piaţa Agroalimentară Piaţa Sudului (CUG)

Bd. Poitiers

24

Piaţa Agroalimentară Hala Centrală

Str. A. Panu nr. 62

25

Piaţa Agroalimentară Păcurari

Str. Cazărmilor

26

Piaţa Agroalimentară Tătăraşi Sud

Str. V. Lupu

27

Piaţa Agroalimentară Podul de Piatră

Bd. N. Iorga

28

Bazar şi Talcioc

Bd. N. Iorga

29

Târg Maşini, Târg Cherestea şi Obor animale

Bd. Poitiers

30

Complex Hotelier Municipal

Str. V. Conta

31

Starea Civilă

Str. V. Alecsandri nr. 8

32

Stadion “Emil Alexandrescu”

Al. Gr. Ghica Vodă

33

Cimitirul Evreiesc

Al. Cimitirul Evreiesc

34

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor

Str. O. Cazimir nr. 14

35

Direcţia de Asistenţă Comunitară

Şos. Naţională nr. 43

36

Centrul “Hecuba”

Str. Codrescu nr.6

37

Casa de Cultură “G. Ursachi”

Parc Copou

38

Adăpost de noapte C.A. Rosetti

Bd. C. A. Rosetti nr. 30

39

Cămin Pensionari Codrescu

Str. Oastei

40

Căminul “Sf. Constantin şi Elena”

Str. Sf. Constantin şi Elena

41

Ateneu Tătăraşi

Str. Pictorului nr. 14

 

 

Alte surse:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Adresa

1

Cimitir Eternitatea

Str. Eternitatea nr. 121

2

Cimitir Sf. Vasile

Şos. T. Neculai nr. 26

3

Cimitir Sf. Apostol Petru şi Pavel

Str. Moara de Vânt nr. 24

4

Cimitir Buna Vestire

Al T.Neculai

5

Cimitir Sf. Treime

Str. Popăuţi nr. 16A

6

Baza Sf. Vasile

Str. Miroslava

7

Sera Moara de Vânt

Str. Paşcanu nr. 28

8

Pepiniera T. Neculai

Al. T. Neculai

9

S.C. CET Iaşi S.A.:

a)      CET I

b)      CET II

c)      UFET

 

a)      Calea Chişinăului nr. 25

b)      Şos. Iaşi - Ungheni

c)      Şos. Naţională nr. 43

10

S.C. Termo-Service S.A. - monitorizare prin dispecerat

Str. N. Gane nr. 22A

11

S.C. Salubris S.A. - sediu şi bază de producţie

Şos. Naţională nr. 43

13

S.C. Citadin S.A. - sediu şi bază de producţie

Bd. T. Vladimirescu nr. 32 A

Str. Sf. Ioan

14

R.A.T.P. Iaşi - sediu şi depou Dacia

Str. Silvestru nr. 5

15

SC Autobuzul SA

Splai Bahlui Mal Drept nr. 32