Hotărârea nr. 94/2006

HOTĂRÂRE privind darea în administrare către R.A.AEROPORTUL Iaşi a unui spaţiu situat în Piaţa Unirii nr.12

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare către R.A.AEROPORTUL Iaşi a unui spaţiu situat în Piaţa Unirii nr.12

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere adresa nr.17345/02.03.2006 a R.A.AEROPORTUL prin care solicită acordarea unui spaţiu în vederea funcţionării agenţiei de turism proprii;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.5000/15.03.2006 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrare către R.A.AEROPORTUL Iaşi a unui spaţiu în suprafaţă de 18 mp., situat în Piaţa Unirii nr.12, parter, pentru o perioadă de 1 an. Spaţiul va avea destinaţia de agenţie de turism.

Art.2 Contravaloarea folosinţei spaţiului pentru anul curent va fi stabilită în conformitate cu H.C.L.443/5.12.2005, respectiv 13 RON/mp./lună la care se adaugă TVA, aceasta urmând a fi modificată anual conform prevederilor legale.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.94

din 10 aprilie 2006