Hotărârea nr. 1/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 522 din 07.12.2017 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe IașiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 522 din 07.12.2017 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT -

Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce"

Iași, Direcția Creșe Iași

J 7    J    J    J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 25.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6698/ 22.01.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i): „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Programul: ”Școala pentru toți”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 522 din 07.12.2017 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Școala DA!” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i): „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Programul: ”Școala pentru toți”.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat nr. 6699/ 22.01.2018 între UAT -Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași și Direcția Creșe Iași în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa 2).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Școala DA!”, în cuantum de 3,584,503.88 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Se aprobă participarea în proiect a UAT - Municipiul Iași în numele și pe seama parteneriatului în cadrul proiectului “Școala DA!”.

Art. 5. Se aprobă valoarea estimată de a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului “Școala DA!” pentru Partenerului 4 - Municipiul Iași (UAT), în cuantum de 74,480.78 lei (inclusiv TVA).

Art. 6. Se aprobă cofinanțarea aferentă Partenerului 4 - Municipiul Iași (UAT) în cadrul proiectului “Școala DA!”, în valoare de 1,489.61 lei (0,04 % din valoarea totală a proiectului).

Art. 7. Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului “Școala DA!” pentru Partenerul 2 - Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, în cuantum de 401,973.03 lei (inclusiv TVA).

Art. 8. Se aprobă cofinanțarea, din bugetul local, aferentă Partenerului 2 -Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași în cadrul proiectului “Școala DA!”, în valoare de 8,039.44 (0,22 % din valoarea totală a proiectului).

Art. 9. Se aprobă valoarea estimată de a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului “Școala DA!” pentru Partenerul 3 - Direcția Creșe Iași, în cuantum de 441,461.88 lei (inclusiv TVA).

Art. 10. Se aprobă cofinanțarea, din bugetul local, aferentă Partenerului 3 - Direcția Creșe Iași în cadrul proiectului “Școala DA!”, în valoare de 8,829.11 lei (0,25 % din valoarea totală a proiectului).

Art. 11. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de Parteneriat și toate celelalte acte necesare obținerii finanțării și implementării proiectului “Școala DA!”, în numele Municipiului Iași, în calitate de partener în proiect.

Art. 12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 13 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene;Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    ConTrasemneaza penTru IegaIîTaTe,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

ConsiIier IocaI,

Nr. 1 din 25 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 1/25 ianuarie 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 522 din 07.12.2017 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat - Partener 1

Asociația "Salvați Copiii Iași"

2,666,588.19 lei

Partener 2

Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași

401,973.03 lei

Partener 3

Direcția Creșe Iași

441,461.88 lei

Partener 4

Municipiul Iași

74,480.78 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

3,584,503.88 lei

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 1 din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 522 din 07.12.2017 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași

Anexa nr. 2 la Ordinul 2467/2016

ACORD DE PARTENERIAT (Acordul încheiat între Beneficiar și Partener/Parteneri)

(Model recomandat)

Art. 1. Părțile

1.    Asociația "Salvați Copiii Iași", cu sediul în strada Aleea Prof. I. Simionescu nr. 6, municipiul Iași, județul Iași, codul fiscal 9943180, având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1)

2.    Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, cu sediul în strada Romană nr. 30, municipiul Iași, județul Iași, codul fiscal 17140467, având calitatea de Partener 2

3.    Direcția Creșe Iași, din cadrul Primăriei Municipiului Iași, cu sediul în Aleea Decebal nr. 10, municipiul Iași, județul Iași, codul fiscal 15426609, având calitatea de Partener 3

4.    Municipiul Iași, cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 11, municipiul Iași, județul Iași, codul fiscal 4541580, având calitatea de Partener 4

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ”Școala DA!”, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod MySMIS proiect: 104951 - Școala DA!.

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

(1)    Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(2)    Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

(3)

(4)    Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

(5)    Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instante judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund

prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea

principalelor activități asumate de fiecare

Organizația

Lider de parteneriat (Partener 1)


Roluri și responsabilități Asociația Salvați Copiii Iași:

•    Va asigura managementul de proiect, raportarea tehnico-financiară și acțiunile de informare și publicitate ale proiectului;

•    Va fi responsabilă de coordonarea Activității 2. Programe și servicii

educaționale pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.1 Programe de tip grădiniță;

•    Va responsabilă de implementarea Subactivității 2.2 Programe școală după școală;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.3 Programul „A doua șansă”;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.4 Programe de educație parentală apreciativă;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.5 Consiliere psiho-

educațională pentru copiii care realizează tranziția de la un ciclu școlar la altul;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.6 Educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.7 Activități inovative

de prevenire și reducere a abandonului școlar: metoda Școala Mobilă;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.8 Dezvoltarea de noi servicii

educaționale pentru copiii de vârstă antepreșcolară;

•    Va fi responsabilă de coordonarea Activității 3. Activități de facilitare a accesului la servicii educaționale;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 3.1 Sprijin financiar

pentru elevi pentru frecventarea programelor educaționale;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 3.2 Sprijin material

pentru elevi în scopul facilitării accesului la servicii educaționale;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 3.3 Campanie de identificare, recrutare și înscriere a copiilor într-o formă de învățământ);

•    Va fi responsabilă de coordonarea Activității 4. Activități de îmbunătățire și diversificare a serviciilor educaționale;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 4.1 Acordarea de servicii de evaluare și consiliere psihologică a copiilor;

•    Va fi responsabilă de coordonarea Activității 5. Activități pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și personalului de sprijin;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 5.1 Programe de dezvoltare a competențelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul țintă;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 5.2 Facilitarea accesului la cursuri

de formare în puericultură pentru angajații din creșele ieșene;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 5.3 Realizarea unei

cercetări cu privire la fenomenul de abandon și eșec școlar si diseminarea

bunelor practici identificate

Partener 2 Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.1. Programe de tip grădiniță, prin referirea grupului țintă constând în minimum 30 de beneficiari și asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților pentru preșcolari;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.2. Programe școală după școală, prin referirea grupului țintă constând în minimum 40 de beneficiari și asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților pentru activități de tip școală după școală;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.3 Programul „A doua șansă”, prin organizarea modulelor de curs și referirea grupului țintă constând în minimum 40 de copii/tineri /adulți care au părăsit timpuriu școala;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.4 Programe de educație parentală;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.5 Consiliere psiho-educațională pentru copiii care realizează tranziția de la un ciclu școlar la altul, prin referirea grupului țintă și facilitarea accesului în instituția de învățământ;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.6 Educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă, prin referirea grupului țintă și facilitarea accesului în instituția de învățământ;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.7 Activități inovative de prevenire și reducere a abandonului școlar: metoda Școala Mobilă, prin referirea grupului țintă

•    Va sprijini implementarea Subactivității 3.2 Sprijin material pentru elevi în scopul facilitării accesului la servicii educaționale, prin

referirea grupului țintă, colaborare în monitorizarea schemei de acordare a sprijinului material și facilitarea accesului în instituția de învățământ;

•    Va sprijini implementarea Subactivitatea 3.3 Campanie de identificare, recrutare și înscriere a copiilor într-o formă de

învățământ, prin referirea grupului țintă și facilitarea accesului în instituția de învățământ și a datelor privind situația școlară;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 4.1 Acordarea de servicii de evaluare și consiliere psihologică a copiilor, prin referirea grupului țintă;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 5.1 Programe de dezvoltare a competențelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul țintă, prin referea grupului țintă format din minimum 25 de cadre didactice;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 5.3 Realizarea unei

cercetări cu privire la fenomenul de abandon și eșec școlar si

diseminarea bunelor practici identificate, prin facilitarea accesului în instituția de învățământ și furnizarea datelor privind situația școlară la nivelul școlii.

Partener 3

Direcția Creșe Iași

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.5 Consiliere psihologică pentru copiii care realizează tranziția de la un ciclu școlar la altul,

prin referirea de grup țintă și facilitarea accesului în cadrul creșelor;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 2.8 Dezvoltarea de noi servicii educaționale pentru copiii de vârstă antepreșcolară, prin înființarea a 2 noi grupe de antepreșcolari și asigurarea grupului țintă format din minimum 80 de copii antepreșcolari;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 4.3 Asigurarea spațiilor și echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale - Amenajarea a două săli pentru activități educaționale pentru antepreșcolari;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 5.1 Programe de dezvoltare a competențelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul țintă, prin asigurarea grupului țintă format din minimum 7 cadre didactice;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 5.2 Facilitarea

accesului la cursuri de formare în puericultură pentru angajații din

creșele ieșene.

Partener 4

Municipiul Iași

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.2 Programe școală după școală, prin asigurarea sustenabilității centrelor educaționale, cel puțin 12 luni după finalizarea proiectului;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 2.8 Dezvoltarea de noi servicii educaționale pentru copiii de vârstă antepreșcolară, prin asigurarea funcționalității a 2 grupe noi de copii antepreșcolari;

•    Va sprijini Subactivitatea 3.3 Campanie de identificare, recrutare și

înscriere a copiilor într-o formă de învățământ, prin facilitarea accesului la informații de interes public relevante pentru proiect;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivității 4.3 Asigurarea

spațiilor și echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a

activităților educaționale - Amenajarea a două săli pentru activități educaționale pentru antepreșcolari;

•    Va sprijini implementarea Subactivității 4.3 Realizarea unei cercetări cu privire la fenomenul de abandon și eșec școlar si diseminarea bunelor practici identificate, prin facilitarea accesului la informații specifice, de interes public și prin diseminarea rezultatelor.

(2) Pentru a activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1),

Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat - Partener 1

2,666,588.19 lei

Partener 2

401,973.03 lei

Partener 3

441,461.88 lei

Partener 4

74,480.78 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

3,584,503.88 lei

Notă : * valorile menționate vor fi ce

e existente în cererea de finanțare. (3) Partenerii vor asigura

contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)

0 lei

0 % la valoarea totală a proiectului

Partener 2

8,039.44 lei

0,22 % (din valoarea totală a proiectului)

Partener 3

8,829.11 lei

0,25 %(din valoarea totală a proiectului)

Partener 4

1,489.61 lei

0,04 % (din valoarea totală a proiectului)

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate

prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de

valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1) A.Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea

oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligațiile liderului de parteneriat

a)    Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

b)    Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

c)    In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

d)    Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

e)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .

f)    Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

g)    Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

h)    Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le- au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

i)    Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

j)    În cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de

achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

k) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, 4

A.    Drepturile Partenerilor 2, 3, 4

l)    Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

m)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

n)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

o)    Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B.    Obligațiile Partenerilor 2, 3, 4

p)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

q)    Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

r)    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

s)    Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu

respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele

subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

t)    Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

u)    Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

v)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

w)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de

finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

x)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

y)    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

z) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

aa) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

Întocmit în cinci exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Asociația Salvați Copiii Iași

Lider de parteneriat (Partener 1)

Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași

Partener 2


Ioana Emanuela Atasiei, Președinte


Irina Frunză, Director


Semnătura:


Semnătura:


ianuarie 2018, Iași


ianuarie 2018, Iași


Direcția Creșe Iași,

Partener 3

Municipiul Iași,

Partener 4


Irina Mihaela Ghiocă, Director


Semnătura:


ianuarie 2018, Iași


Mihai Chirica, Primar


Semnătura:


ianuarie 2018, Iași


Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

13 / 13 la H.C.L. nr. 1 din 25 ianuarie 2018