Hotărârea nr. 2/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr.

172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 25.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6698/ 22.01.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6514/22.01.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice;

Având în vedere Ordinul 3114/26.05.2017 pentru aprobarea Ghidului

Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași

nr. 523 din 07.12.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, numărul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, conform

Anexei nr. 1 - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Proiect tehnic -rectificate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Municipiul Iași - lider de proiect - Partener 1 și Spitalul Clinic de Recuperare Iași - Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 6420/22.01.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 2).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, în cuantum de 18.973.744,24 lei (inclusiv T.V.A.) (Anexele nr. 3, 4, și 5).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași în numele și pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 274.451,13 lei (inclusiv T.V.A.), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 373.985,87 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iași.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași și al Partenerului.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

președinte de ședință,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 2 din 25 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 2/25 ianuarie 2018

MODEL G

Acord de parteneriat nr. 6420/22.01.2018

pentru realizarea proiectului Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași

Art. 1. Părțile

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, codul poștal 700064, jud. Iași, codul fiscal 4541580, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), Cont IBAN RO15TREZ40624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Iași prin Primar Mihai CHIRICA, reprezentant legal,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: cod IBAN: RO40TREZ406504102X023283

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi/ Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iasi

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: FEDR, cod IBAN: RO20TREZ40621A480101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Iasi/ Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iasi

2.    Spitalul Clinic de Recuperare Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași, Str. Pantelimon Halipa, nr. 14, codul fiscal 4541092, având calitatea de Partener 2, CONT IBAN RO94 TREZ40621F332100XXXX, prin Ec. Cumpăt Marinela-Carmen, Manager,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: cod IBAN: RO19 TREZ40621F450101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi/ Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iași

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: cod IBAN: RO19 TREZ40621F450101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului/ Băncii Comerciale: Raiffeisen Bank/ Str. Anastasie Panu, nr. 31, Iași au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, Obiectiv specific Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari,apel de proiecte POR/97/3/1/ titlu apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.

(2)    Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de parteneriat (Partener 1)

Municipiul

Iași

2

Servicii de consultanta in managementul de proiect

Valoare eligibilă (lei)

Valoare

neeligibilă

(lei)

2.1

Pregatirea echipei de proiect interna

Primaria municipiului Iasi constituie echipa interna de proiect

0,00

0,00

2.2

Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de consultanta in managementul de proiect

Activitatea presupune atribuirea contractului de servicii de consultanta in vederea implementarii proiectului de investitie.

0,00

0,00

2.3

Prestarea serviciilor de consultanta in managementul de proiect

Servicii de consultanta in vederea implementarii proiectului de investitie.

151.480,50

0,00

3

Servicii de publicitate si informare

3.1

Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de publicitate si informare

Activitatea presupune atribuirea contractului de publicitate si informare

0,00

0,00

3.2

Prestarea serviciilor de publicitate si informare

Prestarea serviciilor de publicitate si informare se va face conform Manualului de Identitate Vizuală Regio POR 2014 - 2020

9.758,00

0,00

4

Servicii de audit

4.1

Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de audit

Subactivitatea privind atribuirea contractului de servicii de audit si elaborarea acestuia se va realiza de catre solicitant

0,00

0,00

4.2

Prestarea serviciilor de audit

Planificarea activitatilor de audit, realizarea acestora, intocmirea

39.999,47

24974,53

rapoartelor vor fi realizate de expertul contractat.

5

Servicii de asistenta tehnica

5.1

Realizarea procedurii de

achizitie a serviciilor de

asistenta tehnica din partea proiectantului

Activitatea privind atribuirea contractului de servicii asistenta tehnica din partea proiectantului si elaborarea acestuia se va realiza de catre solicitant.

0,00

0,00

5.2

Realizarea serviciilor de

asistenta tehnica din partea proiectantului

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi realizate de catre expertul contractat.

128.336,74

0,00

5.3

Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de supervizare dirigentie de santier

Activitatea privind atribuirea contractului de servicii de supraveghere dirigintie de santier si elaborarea acestuia se va realiza de catre solicitant.

0,00

0,00

5.4

Realizarea serviciilor de supervizare dirigentie de santier

Serviciile de supraveghere dirigentie de santier vor fi realizate de catre expertul contractat.

128.336,50

0,00

6

Executie lucrari

6.1

Realizarea procedurii de

atribuire a contractului de lucrari

Programarea achizitiei, lansarea anuntului in SEAP, primirea si evaluarea ofertelor, elaborarea contractului si semnarea acestuia reprezinta subactivitati ce vor fi realizate de catre solicitant.

Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari se realizeaza de catre beneficiar pe baza caietului de sarcini intocmit de catre SC GRUPO SRL.

0,00

0,00

6.2

Realizarea lucrarilor de

executie(inclusiv diverse si neprevazute)

Subactivitatea va cuprinde realizarea lucrărilor conform proiect 202/2016

17.850.841,69

249.476,60

6.3

Achitarea taxelor, cotelor si comisioanelor

Activitatea presupune achitarea cotei catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

128.740,21

0,00

Partener 2

Spitalul

Clinic de Recuperare

Iași

1

Servicii de proiectare și consultanță

1.1

Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare și consultanta

Subactivitatea    a    presupus

achizitionarea urmatoarelor serviciilor de proiectare tehnică (expertiza, audit

energetic, DALI, DTAC,DTOE, PTH+DE si elaborare cerere de finanțare)

0,00

0,00

1.2

Prestarea serviciilor de proiectare si consultanta

În cadrul contractului 2194/18.11.2016 au fost realizate    serviciilor de

proiectare tehnică (expertiza, audit

energetic, DALI, DTAC,DTOE, PTH+DE si elaborare cerere de finanțare)

261.800,00

0,00

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului.

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat (Partener 1) - Municipiul Iași

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (373.985,87

lei si 100%)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile

(274.451,13 lei - 100%)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului

(648.437,00 lei - 100%)

Partener 2

Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile

(0,00 lei - 0,00 %)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile

(0,00 lei - 0,00 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei -

0,00 %)

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

a)    pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

b)    liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

c)    liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

(2)    Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(3)    Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(4)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(5)    Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(6)    Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(7)    în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(8)    În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

(9)    În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(10)    Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.Drepturile și obligațiile Partenerului 2.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilui 2

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

(2)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerilui 2

(4)    Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

(5)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

(6)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(7)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

(8)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(9)    În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

(10)    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(11)    în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(12)    Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(13)    Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(14)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

(15)    Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

(21)    Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(22)    Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului finalPărțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(23)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(24)    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(25) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de

CHIRICA Mihai

Semnătura

22.01.2018

proiect

Primar al Municipiului Iași

Iași

(Partener 1)

Partener 2

CUMPĂT Marinela-Carmen

Semnătura

22.01.2018

Manager Spital Clinic de Recuperare

Iași

Iași

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

Anexa 3 la HCL NR. 2 din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași,

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicator de realizare (de output)

- aferent cladirii ...

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

0,134167

0,04779

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

8.462.004,777

2.721.002,216

Indicator de proiect (suplimentar) Aferent cladirii...

(de rezultat)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

727,601

233,964

Indicator de proiect (suplimentar) Aferent cladirii...

(de realizare)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile)

(kWh/m2/an) total,

507,375

163,149

din care:

- pentru incalzire/racire

352,722

78,759

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total,

din care:

0

3.143.829,348

- pentru incalzire/racire

0

2.035.309,63

- pentru preparare apa calda de consum

0

1.108.553,30

- electric

0

0

Valoarea conform devizului general al investiției este:

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

Valoare TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

TOTAL GENERAL

15.964.878,06

3.008.866,18

18.973.744,24

din care C+M

11.194.800,58

2.127.012,11

13.321.812,69

Durata de realizare a proiectului: 51 de luni.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

Anexa nr. 5 la HCL nr. 2 din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr.

172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017

Surse de finanțare a proiectului

Nr. crt.

Surse de Finanțare

Valoare

(lei)

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

18.973.744,24

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

274.451,13

b.

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA aferent

18.699.293,11

II

Contribuția proprie, din care:

648.437,00

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

373.985,87

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

274.451,13

c.

Autofinanțarea proiectului*

0

III

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

18.325.307,24

* numai pentru proiectele generatoare de venit

Defalcarea contribuțiilor în cadrul proiectului

Lider de parteneriat (Partener 1) - Municipiul Iași

Valoarea contribuției - total cheltuieli eligibile (373.985,87 lei - 100,00%) Valoarea contribuției - total cheltuieli neeligibile (274.451,13 lei - 100%) Valoarea contribuției - total proiect (648.437,00 lei - 100 %)

Partener 2 - Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Valoarea contribuției - total cheltuieli eligibile (0,00 lei - 0 %)

Valoarea contribuției - total cheltuieli neeligibile (0,00 lei - 0 %)

Valoarea contribuției - total proiect (0,00 lei - 0 %)

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 2 din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului

“Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017 Bugetul proiectului

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii

MySMIS

Subcategorii

MySMIS

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA neeligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

12

1.1.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

38

1.2.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

15.623,85

2.968,53

18.592,38

0,00

0,00

0,00

18.592,38

12

39

TOTAL CAPITOL 1

15.623,85

2.968,53

18.592,38

0,00

0,00

0,00

18.592,38

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

14

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

42

3.2

Obtinera de avize, acorduri si autorizatii

160,00

30,40

190,40

0,00

0,00

0,00

190,40

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

203.340,00

38.634,60

241.974,60

0,00

0,00

0,00

241.974,60

14

44

3.4

Consultanță

143.794,54

27.320,96

171.115,50

0,00

0,00

0,00

171.115,50

14

45

3.5

Asistență tehnică

215.691,80

40.981,44

256.673,24

0,00

0,00

0,00

256.673,24

14

46

TOTAL CAPITOL 3

562.986,34

106.967,40

669.953,74

0,00

0,00

0,00

669.953,74

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

15

4.1

Construcții și instalații

9.560.569,38

1.816.508,18

11.377.077,56

0,00

0,00

0,00

11.377.077,56

15

53

4.2

Dotări (se include utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

3.331.130,35

632.914,76

3.964.045,11

209.644,20

39.832,40

249.476,60

4.213.521,71

15

54

4.3.

Constructii, instalatii si dotari aferente măsurilor conexe

1.278.109,71

242.840,84

1.520.950,55

0,00

0,00

0,00

1.520.950,55

15

56

TOTAL CAPITOL 4

14.169.809,44

2.692.263,78

16.862.073,22

209.644,20

39.832,40

249.476,60

17.111.549,82

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

110.839,61

21.059,53

131.899,14

0,00

0,00

0,00

131.899,14

16

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

110.839,61

21.059,53

131.899,14

0,00

0,00

0,00

131.899,14

16

57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

58

5.2.

Comisioane, cote, taxe

128.740,21

0,00

128.740,21

0,00

0,00

0,00

128.740,21

17

59

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

704.434,41

133.842,54

838.276,95

0,00

0,00

0,00

838.276,95

18

60

TOTAL CAPITOL 5

944.014,23

154.902,07

1.098.916,30

0,00

0,00

0,00

1.098.916,30

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

8.200,00

1.558,00

9.758,00

0,00

0,00

0,00

9.758,00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

8.200,00

1.558,00

9.758,00

0,00

0,00

0,00

9.758,00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1.

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

33.613,00

6.386,47

39.999,47

20.987,00

3.987,53

24.974,53

64.974,00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

33.613,00

6.386,47

39.999,47

20.987,00

3.987,53

24.974,53

64.974,00

TOTAL GENERAL

15.734.246,86

2.965.046,25

18.699.293,11

230.631,20

43.819,93

274.451,13

18.973.744,24

din care

C+M

11.194.800,58

2.127.012,11

13.321.812,69

0,00

0,00

0,00

13.321.812,69

Presedinte de Sedinta Florin Traian Ciobotaru

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).