Hotărârea nr. 347/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași,str. Cuza Voda,nr. 2”,a devizului general reactualizat,a proiectului si bugetului aferent acestuia,modificata prin H.C.L. 325/27.07.2018.Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda, nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia modificata prin H.C.L. 325/27.07.2018.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 85601/24.08.2018 întocmit de către Directia Implementare SIDU

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mentine art.1 din H.C.L. nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia;

Art. 2. Se aproba modificarea si completarea art.2 din din H.C.L. nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia care va avea urmatorul continut:

„Se aproba valoarea totala a proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, in cuantum de 19.097.184,26 lei inclusiv TVA si se modifica valoarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico- economici (Anexa 1 si Anexa 2);

Art. 3. Se aprobă modificarea art.3 din H.C.L. nr. 282/10.07.2018 prin care sau aprobat principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, devizul general reactualizat, proiectul si bugetul aferent acestuia care va avea urmatorul continut:

„Se aproba contribuția proprie în proiect a Municipiului Iasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 381.913,06 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, conform Bugetului si surselor de finanțare ale proiectului (Anexa 3);

Art. 4. Celelalte articole din H.C.L. nr. 282/10.07.2018 prin care s-au aprobat principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, devizul general reactualizat, proiectul si bugetul aferent acestuia, respectiv articolele 4,5,6, raman neschimbate.

Art .5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU Tehnice; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcția Implementare SIDU Tehnice; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locală.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 347din 31 august 2018

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Prezenta hotarare a fost redactata in 2 (doua) exemplare originale.

privind modificarea HCL nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia, modificata prin HCL 325/27.07.2018.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

I.Valoarea conform devizului general al investiției „Consolidare și refuncționalizare

Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2” este:

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

16.067,961

3.446,951

3.029,223

19.097,184

4.096,789

din care C+M

12.468,199

2.674,718

2.368,958

14.837,157

3.182,915

Cursul de referință este de 4,6615 lei/euro.

  • 2. Eșalonarea investiției :

Anul I - 3.121.599,96 lei cu TVA C+M

Anul II - 8.020.660,61 lei cu TVA C+M lei fără TVA

Anul III - 3.694.896,26 lei cu TVA C+M

  • 3. Durata de realizare - 27 luni - execuție lucrări.

  • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

În urma lucrărilor de restaurare, reabilitare și consolidare se vor obține următorii indici:

Ac = 562,7 mp (diferența de 8,3 mp dintre aria construită existent și cea propusă o reprezintă aria construită a camerei P15 din planșa A01)

Ad = 3.573,3 mp

Înălțime parter = 4,85 m

Cotă subsol = - 3,00/ -2,83

Cotă etaj 1 = +5,5

Cotă etaj 2 = +9,86 m

Cotă etaj 3 = +13,71 m

Cotă mansardă = + 17,31 m

H streașină = +18,18 m

H coamă = +21,66 m

Hcupolă=+27,71m

  • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Suprafața totală de teren = 881,43 mp.

DATE ȘI INDICI:

P.O.T.EXISTENT= 67,4%

C.U.T.EXISTENT = 4,3

P.O.T.PROPUS = 66,5%

C.U.T.PROPUS = 4,2

Categoria de importanță este « B » conform HG 766/1997.

Constructia are gradul II rezistenta la foc conform Normativ P118/1999.

Clădirea va fi deservită de parcările din zonă, aflate în proprietatea/ administrarea beneficiarului - Municipiul Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca privind modificarea HCL nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein-

”                       9              9

Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia, modificata prin HCL 325/27.07.2018.

Devizul General

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.1 Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

155.000,00

29.450,00

184.450,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.7.2 Auditul finaciar

35.000,00

6.650,00

41.650,00

3.8

Asistenta tehnica

252.440,00

47.963,60

300.403,60

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

127.440,00

24.213,60

151.653,60

3.8.1.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor

127.440,00

24.213,60

151.653,60

3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0,00

0,00

0,00

3.8.2 Dirigenție de șantier

125.000,00

23.750,00

148.750,00

TOTAL CAPITOLUL 3

407.440,00

77.413,60

484.853,60

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

12.172.005,06

2.312.680,96

14.484.686,02

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

268.183,11

50.954,79

319.137,90

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

576.922,10

109.615,20

686.537,30

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

1.008.430,00

191.601,70

1.200.031,70

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

14.025.540,27

2.664.852,65

16.690.392,92

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

28.010,85

5.322,06

33.332,91

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

28.010,85

5.322,06

33.332,91

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

130.916,09

1.184,48

132.100,57

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

62.341,00

0,00

62.341,00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

62.341,00

0,00

62.341,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05% C+M-Taxa OAR)

6.234,10

1.184,48

7.418,58

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%

[1.2+1.3+2+4])   ’

1.402.554,00

266.485,26

1.669.039,26

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

73.500,00

13.965,00

87.465,00

TOTAL CAPITOLUL 5

1.634.980,94

286.956,80

1.921.937,74

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

16.067.961,21

3.029.223,05

19.097.184,26

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

12.468.199,02

2.368.957,81

14.837.156,83

2) In preturi la data de 25.06.2018; curs Inforeuro luna mai, 1euro = 4,6615 lei

Anexa 3 la H.C.L. 347/31.08.2018

privind modificarea HCL nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia, modificata prin HCL 325/27.07.2018.

Bugetul proiectului

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA neeligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obtinera de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Consultanță

120.000,00

22.800,00

142.800,00

0,00

0,00

0,00

142.800,00

3.5

Asistență tehnică

252.440,00

47.963,60

300.403,60

0,00

0,00

0,00

300.403,60

TOTAL CAPITOL 3

372.440,00

70.763,60

443.203,60

0,00

0,00

0,00

443.203,60

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

12.440.188,17

2.363.635,75

14.803.823,92

0,00

0,00

0,00

14.803.823,92

4.2

Dotări

1.584.182,10

300.994,60

1.885.176,70

1.170,00

222,30

1.392,30

1.886.569,00

4.3.

Investie conexa investitiei de baza - constructii, instalatii si dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

14.024.370,27

2.664.630,35

16.689.000,62

1.170,00

222,30

1.392,30

16.690.392,92

5

CAPITOLUL 5 Cheltuieli cu organizarea de șantier

5.1.

Organizare de șantier

28.010,85

5.322,06

33.332,91

0,00

0,00

0,00

33.332,91

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

28.010,85

5.322,06

33.332,91

0,00

0,00

0,00

33.332,91

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

130.916,09

1.184,48

132.100,57

0,00

0,00

0,00

132.100,57

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1.402.437,00

266.463,03

1.668.900,03

117,00

22,23

139,23

1.669.039,26

TOTAL CAPITOL 5

1.561.363,94

272.969,57

1.834.333,51

117,00

22,23

139,23

1.834.472,74

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

8.400,00

1.596,00

9.996,00

0,00

0,00

0,00

9.996,00

6.2

Cheltuieli cu activitățile de marketing și promovare a obiectivului finanțat

8.400,00

1.596,00

9.996,00

0,00

0,00

0,00

9.996,00

6.3

Cheltuieli pentru digitzarea obiectivului de patrimoniu

56.700,00

10.773,00

67.473,00

0,00

0,00

0,00

67.473,00

TOTAL CAPITOL 6

73.500,00

13.965,00

87.465,00

0,00

0,00

0,00

87.465,00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1.

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

35.000,00

6.650,00

41.650,00

0,00

0,00

0,00

41.650,00

TOTAL CAPITOL 7

35.000,00

6.650,00

41.650,00

0,00

0,00

0,00

41.650,00

TOTAL GENERAL

16.066.674,21

3.028.978,52

19.095.652,73

1.287,00

244,53

1.531,53

19.097.184,26

din care

C+M

12.468.199,02

2.368.957,81

14.837.156,83

0,00

0,00

0,00

14.837.156,83

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Consilier local, Adrian Florin Boca

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

19.097.184,26

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1.531,53

b.

Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent

19.095.652,73

II

Contribuția proprie, din care :

383.444,59

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent

381.913,06

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

1.531,53

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

18.713.739,67

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca