Hotărârea nr. 348/2018

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele nr. 87809/31.08.2018 si 86995/29.08.2018 ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 86414/28.08.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 65/19.02.2018 privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iași pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

Mii lei

Denumire obiectiv

Buget initial

Influente

Buget final

51.02.71 Autoritati publice si acțiuni externe, din care:

Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași

0

+290

290

Producție film publicitar - promovarea potentialului economic si investitional al Municipiului Iasi

0

+71,40

71,40

65.02.71 Invatamant

Proiecte, taxe , avize pentru reabilitari termice si extinderi aferente unitattilor preuniversitare de stat inclusiv scoli tehnice (FEN)

250

+15

265

67.02.71 Cultura, recreere si religie

Modernizare spații de joacă

0

+1.600

1.600

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Achiziții de imobile

5.000

-4.046,4

953,6

84.02.71 Transporturi, din care:

Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str Sarmisegetuza - str-la Sofia Nădejde)

1.674

-200

1.474

Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova, str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str. Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady, str.M. Kogălniceanu

10.851

+150

11.001

Modernizare străzi contracte noi al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos T.Neculai, șos Iași-Voinești, str. Viticultori, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, supralărgire T. Vladimirecu, alte străzi din Municipiul Iași cu indicatori tehnico-econoimici aprobați

8.024,5

+120

8.144,5

65.02.71 Invatamant, din care:

Reparatii     capitale     scoala     -     Colegiul

“I.C.Stefanescu”

0

+400

400

Reparatii capitale hidroizolatie sala sport - Colegiul “I.C.Stefanescu”

0

+100

100

Reparatii capitale vestiare elevi sala sport - Colegiul “E.Racovita”

0

+50

50

Dotari- retea calculatoare si internet - Colegiul “E.Racovita”

0

+50

50

Reparatii capitale Sali clasa corp A - Liceul “A.I.Cuza”

100

+423

523

Reparații capitale si reabilitare termica - Scoala Gimnaziala”V.Micle”

230

+210

440

Reabilitare termica - Scoala Gimnaziala

I.C.Bratianu”

300

+60

360

Reparatii capitale instalatii sanitare si electrice -

Scoala Gimnaziala”A.Russo”

250

+48

298

Reparatii capitale grupuri sanitare - Scoala Gimnaziala”V.Conta”

0

+401

401

Dotari mobilier - Gradinita pp 1

0

+200

200

Reparatii capitale instalatii termice cladire veche -

Gradinita pp 1

153

-49

104

Reparatii capitale interior si exterior cladire veche -

Gradinita pp 1

0

+49

49

Dotari- plita - Gradinita pp 26

0

+38

38

Reparatii capitale intrare gradinita - Gradinita pp 14

0

+20

20

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului Iași Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 348 din 31 august 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 348 din 31 august 2018