Hotărârea nr. 349/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele nr. 87809/31.08.2018 si 86995/29.08.2018 ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 86404/28.08.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1(Secțiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 - activitate proprie) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), după cum urmează:

1.1 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                   + 1.590,00 mii lei

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare                      - 1.590,00 mii lei

74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital                              - 6,54 mii lei

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital            + 6,54 mii lei

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital                      - 10,00 mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital                                 + 10,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital                                 - 120,00 mii lei

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital                   + 120,00 mii lei

1.2 Se suplimenteaza fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital

+ 1.600,00 mii lei

- 1.600,00 mii lei

1.3 Se aloca din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

- 1.660,00 mii lei

+ 1.650,00 mii lei


+ 10,00 mii lei


65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii 65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

Art.2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 846,30 mii lei, conform Anexei nr. 3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

  • •  la venituri în sumă de + 846,30 mii lei

  • •  la cheltuieli în sumă de + 846,30 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018).

Art.4. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

2 / 3 la H.C.L. nr. 349 din 31 august 2018

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 349 din 31 august 2018

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

568 036.63

0.00

568 036.63

****** 48.02 VENITURI PROPRII

377 857.08

0.00

377 857.08

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

447 048.14

0.00

447 048.14

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

401 949.54

0.00

401 949.54

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

210 571.90

0.00

210 571.90

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

210 571.90

0.00

210 571.90

03.02 Impozit pe venit

3 627.90

0.00

3 627.90

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

3 627.90

0.00

3 627.90

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

206 944.00

0.00

206 944.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

204 795.00

0.00

204 795.00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2 149.00

0.00

2 149.00

*   00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02      Impozite si taxe pe proprietate

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

69 617.53

0.00

69 617.53

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

16 899.06

0.00

16 899.06

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

52 718.47

0.00

52 718.47

07.02.02   Impozite si taxe pe teren

11 904.99

0.00

11 904.99

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5 568.68

0.00

5 568.68

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

6 200.89

0.00

6 200.89

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

135.42

0.00

135.42

07.02.03    Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6 299.92

0.00

6 299.92

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

98 591.00

0.00

98 591.00

11.02     Sume defalcate din TVA

73 629.55

0.00

73 629.55

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

63 190.55

0.00

63 190.55

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

10 439.00

0.00

10 439.00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1 177.26

0.00

1 177.26

15.02.01 Impozit pe spectacol

44.74

0.00

44.74

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

1 132.52

0.00

1 132.52

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

23 784.19

0.00

23 784.19

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

18 059.52

0.00

18 059.52

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

11 434.38

0.00

11 434.38

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6 625.14

0.00

6 625.14

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

720.56

0.00

720.56

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

5 004.11

0.00

5 004.11

*   00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02.50 Alte impozite si taxe

4 964.20

0.00

4 964.20

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

45 098.60

0.00

45 098.60

*   00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02 Venituri din proprietate

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

30.02.08 Venituri din dividende

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.50 Alte venituri din proprietate

2 480.65

0.00

2 480.65

*   00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

24 150.81

0.00

24 150.81

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

425.09

0.00

425.09

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

18.00

0.00

18.00

33.02.28 Ven recup. imputatii

0.00

0.00

0.00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

407.09

0.00

407.09

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

610.01

0.00

610.01

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

0.00

0.00

0.00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

610.01

0.00

610.01

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

14 376.23

0.00

14 376.23

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzie

re a declarati2e.i3d2e

impozite si 0ta.0x0e

2.32

36.02 Diverse venituri

8 722.94

0.00

8 722.94

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

319.02

0.00

319.02

36.02.06 Taxe speciale

4 346.45

0.00

4 346.45

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

13.00

0.00

13.00

36.02.50 Alte venituri

4 044.47

0.00

4 044.47

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

16.54

0.00

16.54

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16.54

0.00

16.54

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-28 540.00

1 590.00

-26 950.00

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

28 540.00

-1 590.00

26 950.00

*   00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

4 455.03

0.00

4 455.03

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

4 455.03

0.00

4 455.03

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24.89

0.00

24.89

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

611.66

0.00

611.66

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

3 818.48

0.00

3 818.48

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

*   00.17 IV. SUBVENTII

51 173.81

0.00

51 173.81

*   00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

51 173.81

0.00

51 173.81

42.02 Subventii de la bugetul de stat

51 173.81

0.00

51 173.81

42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de term

oficare 7 280.00

0.00

7 280.00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

198.02

0.00

198.02

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

6 199.00

0.00

6 199.00

42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

509.00

0.00

509.00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

5 690.00

0.00

5 690.00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

16 714.75

0.00

16 714.75

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

20 608.04

0.00

20 608.04

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

65 359.65

0.00

65 359.65

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

65 017.92

0.00

65 017.92

48.02.01.01 Sume plati an curent

54 848.82

0.00

54 848.82

48.02.01.02 Sume plt an anterior

2 853.70

0.00

2 853.70

48.02.01.03 Prefinantare

7 315.40

0.00

7 315.40

48.02.02 Fondul Social European

341.73

0.00

341.73

48.02.02.01 Sume plati an curent

124.37

0.00

124.37

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

48.02.02.03 Prefinantari

217.36

0.00

217.36

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

631 209.70

0.00

631 209.70

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

92 103.59

-53.46

92 050.13

*    51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

68 453.70

6.54

68 460.24

10 Cheltuieli de personal

55 214.00

0.00

55 214.00

20 Bunuri si servicii

7 050.00

0.00

7 050.00

55 Alte transferuri

81.13

0.00

81.13

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

26.88

0.00

26.88

59 Alte cheltuieli

547.20

0.00

547.20

71 Active nefinanciare

4 626.49

6.54

4 633.03

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

*    54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

14 383.89

-60.00

14 323.89

20 Bunuri si servicii

5 900.00

0.00

5 900.00

50 Fond de rezerva

1 371.00

-60.00

1 311.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 770.43

0.00

6 770.43

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

342.46

0.00

342.46

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile:

9 266.00

0.00

9 266.00

20 Bunuri si servicii

315.00

0.00

315.00

30 Dobanzi

8 951.00

0.00

8 951.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

31 977.79

0.00

31 977.79

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

31 977.79

0.00

31 977.79

20 Bunuri si servicii

85.00

0.00

85.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31 892.79

0.00

31 892.79

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

216 753.96

180.00

216 933.96

*    65.02 Invatamant - din care titlurile:

52 443.56

1 670.00

54 113.56

20 Bunuri si servicii

26 572.24

1 650.00

28 222.24

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

225.00

0.00

225.00

55 Alte transferuri

10 459.16

0.00

10 459.16

57 Asistenta sociala

1 942.44

0.00

1 942.44

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

106.72

0.00

106.72

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

12 138.00

20.00

12 158.00

*    66.02 Sanatate - din care titlurile:

23 955.30

0.00

23 955.30

10 Cheltuieli de personal

16 712.77

0.00

16 712.77

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

4 725.73

0.00

4 725.73

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

1 761.80

0.00

1 761.80

71 Active nefinanciare

555.00

0.00

555.00

*    67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

63 315.20

-1 490.00

61 825.20

10 Cheltuieli de personal

2 078.19

0.00

2 078.19

20 Bunuri si servicii

20 069.14

0.00

20 069.14

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

5 987.20

0.00

5 987.20

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

11 005.16

0.00

11 005.16

59 Alte cheltuieli

6 429.40

0.00

6 429.40

71 Active nefinanciare

17 709.11

-1 490.00

16 219.11

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

81 Rambursari de credite

37.00

0.00

37.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

77 039.90

0.00

77 039.90

10 Cheltuieli de personal

44 313.40

0.00

44 313.40

20 Bunuri si servicii

8 360.39

0.00

8 360.39

57 Asistenta sociala

20 660.93

0.00

20 660.93

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

117.88

0.00

117.88

59 Alte cheltuieli

2 408.10

0.00

2 408.10

71 Active nefinanciare

1 173.20

0.00

1 173.20

81 Rambursari de credite

6.00

0.00

6.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

55 182.19

-6.54

55 175.65

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

39 697.25

0.00

39 697.25

20 Bunuri si servicii

20 004.00

0.00

20 004.00

71 Active nefinanciare

12 558.25

0.00

12 558.25

81 Rambursari de credite

7 135.00

0.00

7 135.00

*    74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

15 484.94

-6.54

15 478.40

20 Bunuri si servicii

14 514.00

0.00

14 514.00

71 Active nefinanciare

852.94

-6.54

846.40

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

235 192.17

-120.00

235 072.17

*   80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca -

din care titlurile:

509.72

0.00

509.72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

339.72

0.00

339.72

71 Active nefinanciare

170.00

0.00

170.00

*    81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

94 821.75

0.00

94 821.75

20 Bunuri si servicii

640.00

0.00

640.00

40 Subventii

9 000.00

0.00

9 000.00

55 Alte transferuri

529.00

0.00

529.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

73 327.05

0.00

73 327.05

71 Active nefinanciare

10 730.70

0.00

10 730.70

81 Rambursari de credite

595.00

0.00

595.00

*    84.02 Transporturi - din care titlurile:

139 588.25

-120.00

139 468.25

20 Bunuri si servicii

24 335.00

0.00

24 335.00

40 Subventii

50 700.00

0.00

50 700.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

200.00

0.00

200.00

71 Active nefinanciare

42 568.25

-120.00

42 448.25

81 Rambursari de credite

21 785.00

0.00

21 785.00

*    87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

272.45

0.00

272.45

20 Bunuri si servicii

208.00

0.00

208.00

72 Active financiare

64.45

0.00

64.45

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

63 173.07

0.00

63 173.07

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2018

BUGET PROPUS

*****

* 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

436 090.91

1 590.00

437 680.91

*****

00.02 I. VENITURI CURENTE

418 495.14

1 590.00

420 085.14

****

00.03 A. VENITURI FISCALE

401 949.54

0.00

401 949.54

***

00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

210 571.90

0.00

210 571.90

**

00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

210 571.90

0.00

210 571.90

03.02 Impozit pe venit

3 627.90

0.00

3 627.90

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob patrimoniu

3 627.90

0.00

3 627.90

*

04.02 Cote defalcate din imp.ven

206 944.00

0.00

206 944.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

204 795.00

0.00

204 795.00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2 149.00

0.00

2 149.00

*

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02     Impozite si taxe pe proprietate

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

69 617.53

0.00

69 617.53

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

16 899.06

0.00

16 899.06

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

52 718.47

0.00

52 718.47

07.02.02   Impozite si taxe pe teren

11 904.99

0.00

11 904.99

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5 568.68

0.00

5 568.68

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

6 200.89

0.00

6 200.89

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

135.42

0.00

135.42

07.02.03    Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6 299.92

0.00

6 299.92

*

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

98 591.00

0.00

98 591.00

11.02     Sume defalcate din TVA

73 629.55

0.00

73 629.55

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

63 190.55

0.00

63 190.55

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

10 439.00

0.00

10 439.00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1 177.26

0.00

1 177.26

15.02.01 Impozit pe spectacol

44.74

0.00

44.74

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

1 132.52

0.00

1 132.52

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

23 784.19

0.00

23 784.19

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

18 059.52

0.00

18 059.52

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

11 434.38

0.00

11 434.38

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6 625.14

0.00

6 625.14

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

720.56

0.00

720.56

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

5 004.11

0.00

5 004.11

*

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02.50 Alte impozite si taxe

4 964.20

0.00

4 964.20

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2018

BUGET PROPUS

**

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

16 545.60

1 590.00

18 135.60

*

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02 Venituri din proprietate

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

30.02.08 Venituri din dividende

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.50 Alte venituri din proprietate

2 480.65

0.00

2 480.65

*

00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-4 402.19

1 590.00

-2 812.19

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

425.09

0.00

425.09

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

18.00

0.00

18.00

33.02.28 Ven recup. imputatii

0.00

0.00

0.00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

407.09

0.00

407.09

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

610.01

0.00

610.01

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

610.01

0.00

610.01

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

14 376.23

0.00

14 376.23

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzi

ere a declarat2ie.3i2d

e impozite s0i.t0a0x

e        2.32

36.02 Diverse venituri

8 709.94

0.00

8 709.94

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

319.02

0.00

319.02

36.02.06 Taxe speciale

4 346.45

0.00

4 346.45

36.02.50 Alte venituri

4 044.47

0.00

4 044.47

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-28 523.46

1 590.00

-26 933.46

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16.54

0.00

16.54

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-28 540.00

1 590.00

-26 950.00

*

00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

17 595.77

0.00

17 595.77

*

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

17 595.77

0.00

17 595.77

42.02 Subventii de la bugetul stat

17 595.77

0.00

17 595.77

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

198.02

0.00

198.02

42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

509.00

0.00

509.00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

16 714.75

0.00

16 714.75

0.00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

436 090.91

1 590.00

437 680.91

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

87 057.76

-60.00

86 997.76

*

51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

63 800.33

0.00

63 800.33

10 Cheltuieli de personal

55 214.00

0.00

55 214.00

20 Bunuri si servicii

7 050.00

0.00

7 050.00

55 Alte transferuri

81.13

0.00

81.13

59 Alte cheltuieli

547.20

0.00

547.20

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

13 991.43

-60.00

13 931.43

20 Bunuri si servicii

5 900.00

0.00

5 900.00

50 Fond de rezerva

1 371.00

-60.00

1 311.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 720.43

0.00

6 720.43

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile:

9 266.00

0.00

9 266.00

20 Bunuri si servicii

315.00

0.00

315.00

30 Dobanzi

8 951.00

0.00

8 951.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

31 405.79

0.00

31 405.79

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

31 405.79

0.00

31 405.79

20 Bunuri si servicii

85.00

0.00

85.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31 320.79

0.00

31 320.79

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

168 064.36

1 650.00

169 714.36

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

40 198.84

1 650.00

41 848.84

20 Bunuri si servicii

26 572.24

1 650.00

28 222.24

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

225.00

0.00

225.00

55 Alte transferuri

10 459.16

0.00

10 459.16

57 Asistenta sociala

1 942.44

0.00

1 942.44

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

17 815.77

0.00

17 815.77

10 Cheltuieli de personal

16 712.77

0.00

16 712.77

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

903.00

0.00

903.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

34 300.93

0.00

34 300.93

10 Cheltuieli de personal

2 078.19

0.00

2 078.19

20 Bunuri si servicii

20 069.14

0.00

20 069.14

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

5 687.20

0.00

5 687.20

59 Alte cheltuieli

6 429.40

0.00

6 429.40

81 Rambursari de credite

37.00

0.00

37.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

75 748.82

0.00

75 748.82

10 Cheltuieli de personal

44 313.40

0.00

44 313.40

20 Bunuri si servicii

8 360.39

0.00

8 360.39

57 Asistenta sociala

20 660.93

0.00

20 660.93

59 Alte cheltuieli

2 408.10

0.00

2 408.10

81 Rambursari de credite

6.00

0.00

6.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

41 771.00

0.00

41 771.00

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

27 139.00

0.00

27 139.00

20 Bunuri si servicii

20 004.00

0.00

20 004.00

81 Rambursari de credite

7 135.00

0.00

7 135.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

14 632.00

0.00

14 632.00

20 Bunuri si servicii

14 514.00

0.00

14 514.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

10 764.00

0.00

10 764.00

20 Bunuri si servicii

640.00

0.00

640.00

40 Subventii

9 000.00

0.00

9 000.00

55 Alte transferuri

529.00

0.00

529.00

81 Rambursari de credite

595.00

0.00

595.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

96 820.00

0.00

96 820.00

20 Bunuri si servicii

24 335.00

0.00

24 335.00

40 Subventii

50 700.00

0.00

50 700.00

81 Rambursari de credite

21 785.00

0.00

21 785.00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

208.00

0.00

208.00

20 Bunuri si servicii

208.00

0.00

208.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2018

BUGET PROPUS

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

131 945.72

-1 590.00

130 355.72

*** 00.02 VENITURI CURENTE

28 553.00

-1 590.00

26 963.00

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

28 553.00

-1 590.00

26 963.00

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

28 553.00

-1 590.00

26 963.00

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

13.00

0.00

13.00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

28 540.00

-1 590.00

26 950.00

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

28 540.00

-1 590.00

26 950.00

*  00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

4 455.03

0.00

4 455.03

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

4 455.03

0.00

4 455.03

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24.89

0.00

24.89

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

611.66

0.00

611.66

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

3 818.48

0.00

3 818.48

** 00.17 IV SUBVENTII

33 578.04

0.00

33 578.04

*  00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

33 578.04

0.00

33 578.04

42.02 Subventii de la bugetul de stat

33 578.04

0.00

33 578.04

42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficar

e       7 280.00

0.00

7 280.00

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

5 690.00

0.00

5 690.00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

5 690.00

0.00

5 690.00

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

20 608.04

0.00

20 608.04

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

65 359.65

0.00

65 359.65

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

65 017.92

0.00

65 017.92

48.02.01.01 Sume plati an curent

54 848.82

0.00

54 848.82

48.02.01.02 Sume plt an anterior

2 853.70

0.00

2 853.70

48.02.01.03 Prefinantare

7 315.40

0.00

7 315.40

48.02.02 Fondul Social European

341.73

0.00

341.73

48.02.02.01 Sume plati an curent

124.37

0.00

124.37

48.02.02.03 Prefinantari

217.36

0.00

217.36

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

195 118.79

-1 590.00

193 528.79

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5 045.83

6.54

5 052.37

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

4 653.37

6.54

4 659.91

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

26.88

0.00

26.88

71 Active nefinanciare

4 626.49

6.54

4 633.03

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

392.46

0.00

392.46

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

50.00

0.00

50.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

342.46

0.00

342.46

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

572.00

0.00

572.00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

572.00

0.00

572.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

572.00

0.00

572.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

48 689.60

-1 470.00

47 219.60

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

12 244.72

20.00

12 264.72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

106.72

0.00

106.72

71 Active nefinanciare

12 138.00

20.00

12 158.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6 139.53

0.00

6 139.53

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3 822.73

0.00

3 822.73

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

1 761.80

0.00

1 761.80

71 Active nefinanciare

555.00

0.00

555.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

29 014.27

-1 490.00

27 524.27

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

300.00

0.00

300.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

11 005.16

0.00

11 005.16

71 Active nefinanciare

17 709.11

-1 490.00

16 219.11

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

1 291.08

0.00

1 291.08

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

117.88

0.00

117.88

71 Active nefinanciare

1 173.20

0.00

1 173.20

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

13 411.19

-6.54

13 404.65

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

12 558.25

0.00

12 558.25

71 Active nefinanciare

12 558.25

0.00

12 558.25

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

852.94

-6.54

846.40

71 Active nefinanciare

852.94

-6.54

846.40

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

127 400.17

-120.00

127 280.17

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

509.72

0.00

509.72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

339.72

0.00

339.72

71 Active nefinanciare

170.00

0.00

170.00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

84 057.75

0.00

84 057.75

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

73 327.05

0.00

73 327.05

71 Active nefinanciare

10 730.70

0.00

10 730.70

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

42 768.25

-120.00

42 648.25

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

200.00

0.00

200.00

71 Active nefinanciare

42 568.25

-120.00

42 448.25

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

64.45

0.00

64.45

72 Active financiare

64.45

0.00

64.45

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

63 173.07

0.00

63 173.07

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.2.1

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

mii lei

Capitolul / Obiectivul

SOLICITĂRI 2018 TOTAL DIN CARE:

DIFERENȚE +/-

BUGET PROPUS

BUGET LOCAL

1

2

91 393.94

-3 600.00

87 793.94

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

4 626.49

367.94

4 994.43

B. Lucrări noi total din care:

728.10

0.00

728.10

71.01.01 Execuție lucrări proiect Drapelul Național- Amplasare dreapel național -scuar Srada Palat - Mal Stâng Bahlui

188.10

188.10

71.01.01 Execuție lucrări proiect Drapelul Național- Amplasare dreapel național -scuar Srada Palat - Mal Stâng Bahlui (sursa 40.02.14)

318.00

318.00

71.01.01 Execuție lucrări proiect Drapelul Național- Amplasare dreapel național -scuar Srada Palat - Mal Stâng Bahlui (sursa 40.02.14)

-318.00

-318.00

71.01.01 Execuție lucrări proiect Drapelul Național- Amplasare dreapel național -scuar Srada Palat - Mal Stâng Bahlui b.s.

540.00

540.00

C Alte cheltuieli - total din care:

3 898.39

367.94

4 266.33

b) Dotări independente

1 609.10

6.54

1 615.64

71.01.30 Licențe (sursa 40.02.14)

300.00

300.00

71.01.30 Licențe

11.00

11.00

71.01.02 Achiziție echipamente IT (sursa 40.02.14)

520.00

520.00

71.01.03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

23.20

23.20

71.01.02 Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare (S.E.D.O.)

47.60

47.60

71.01.03 Dotări mobilier birou presă-sală expoziție temporară-magazin suveniruri

45.40

45.40

71.01.02 Achiziționare autoturisme și utilitare

293.90

293.90

71.01.02 Ceas P.M.I.

25.00

25.00

71.01.03 Centrală telefonică D.F.L.

15.00

15.00

71.01.03 Achiziție firme luminoase și televizoare pentru centrele de cartier P.M.I

88.00

88.00

71.01.02 Achizitie panouri solare

6.54

6.54

71.01.02 Sistem alarmare, control acces și supraveghere video

240.00

240.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

652.00

0.00

652.00

71.01.30 Proiectare, studii, taxe, avize - Centrul administrativ al Municipiului Iasi și sala Vasile Pogor P.M.I.

460.00

460.00

71.01.30 Proiectare, studii The Unique Eye - Centrul Unic de Monitorizare și Intervenție

30.00

30.00

71.01.30 Proiecte Memorialul reîntregirii neamului și casa Calimachi

162.00

162.00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1 637.29

361.40

1 998.69

71.03 R.K. acoperiș P.M.I.

887.29

887.29

71.01.01 Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași

600.00

600.00

71.01.01 Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași (sursa 40.02.14)

290.00

290.00

71.01.30 Servicii de implementare și securitate informațională conf Regulament U.E. 679/2016

150.00

0.00

150.00

71.01.30 Producție film publicitar - promovarea potențialului economic și investițional al Municipiului Iași sursa excedent (40.02.14)

71.40

71.40

CAP. 65.02.71 Învățământ - total din care:

f

1 400.00

25.00

1 425.00

B. Lucrări noi total din care:

200.00

0.00

200.00

71.01.01 Proiectarea, reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit nr.13 Iași (sursa 40.02.14)

200.00

200.00

C Alte cheltuieli total - din care:

1 200.00

25.00

1 225.00

b) Dotări independente

350.00

350.00

71.01.02 Achiziție echipamente IT (sursa 40.02.14)

350.00

350.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

850.00

15.00

865.00

71.01.30 Poiectare "Construire gradinița în cartierul Dacia" (FEN )(sursa 40.02.14)

200.00

200.00

71.01.30 Poiectare "Construire grădinița in cartierul Bucium" (FEN )(sursa 40.02.14)

150.00

150.00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize pentru reabilitări termice și extinderi aferente unităților preuniversitare de stat inclusiv școli tehnice (FEN) )(sursa 40.02.14)

250.00

15.00

265.00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize pentru reabilitări termice și extinderi aferente unităților preuniversitare de stat inclusiv școli tehnice (FEN)

250.00

250.00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

10.00

10.00

71.01.01 Refuncționalizare, reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantina Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, mun lasi - Scoala normala Vasile Lupu Iași”

10.00

10.00

Cap.66.02.71 Sanatate

555.00

0.00

555.00

C Alte cheltuieli - total din care:

555.00

0.00

555.00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize (ambulatorii) - FEN

155.00

155.00

71.01.30 Proiecte, studii, avize, taxe PUZ Zona Moara de Vant (Spitalul Clinic Regional de Urgență lași)( sursa excedent 40.02.14)

300.00

300.00

71.01.30 Proiecte, studii, avize taxe - Amenajare punct intermediar ambulanta zona Cartier Pacurari

100.00

100.00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere, religie - total din care:

17 709.11

110.00

17 819.11

A. Lucrări în continuare total din care:

200.00

0.00

200.00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

200.00

200.00

B. Lucrări noi total din care:

3 000.00

0.00

3 000.00

71.01.01 Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - lași, str. Cuza Vodă nr.2 (sursa 40.02.14)

1 159.63

1 159.63

71.01.01 Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - lași, str. Cuza Vodă nr.2

1 840.37

1 840.37

C Alte cheltuieli total - din care:

14 509.11

110.00

14 619.11

b) Dotări independente

804.00

0.00

804.00

71.01.03 Achiziționare busturi personalități (Benjamin Funduianu, N. lorga, N. Labiș, Cătălin Anuța)

80.00

80.00

71.01.03 Achiziționare sistem pardoseală sportivă flotantă (sursa 40.02.14)

373.00

373.00

71.01.02 Achizitii tabela de marcaj (sursa 40.02.14)

107.00

107.00

71.01.02 Sistem acces stadion Emil Alexandrescu

209.00

209.00

71.01.01 Dotări cu stații de radiocomunicații cu amplasament fix pentru asigurarea sonorizării la Ceasul cu Carillon - Palatul Culturii

35.00

35.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

2 337.00

110.00

2 447.00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize - parc de distracție pentru copii, locuri de joacă, inclusiv acces oraș

100.00

-10.00

90.00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadioane, amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive, sala polivalentă (sursa 40.02.14)

600.00

600.00

71.01.30 Proiecte restaurare Monumente : Gh. Asachi, Monumentul lndependenței; Grup Statuar Voievozi, Monumentul Eroilor din Divizia a 2 -a 1916-1919, 1945, Monumentul Eroilor Galata (proiectat de Henri Coanda)

80.00

80.00

71.01.30 Expertize tehnice, proiecte, taxe, avize pentru imobile de cultură/recreere/sport (cinematografe) din mun. lași

200.00

200.00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize amenajări și reabilitări spații verzi

50.00

50.00

71.01.30 Proiectare "Oaza de verdeata din cartierul nostru" Program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/degradate de mici dimensiuni (FEN)

200.00

200.00

71.01.30 Proiectare "Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti" FEN

150.00

150.00

71.01.30 Proiect "Conservare patrimoniul cultural" (transfrontalier)

23.00

23.00

71.01.30 Proiect integrat de regenerare urbană și socială in zona Cicoarei - Centrul multifuncțional Cicoarei

150.00

120.00

270.00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize pentru reabilitarea/restaurarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial, a mormintelor eroilor si ale medicilor ieseni cazuti in primul razboi mondial din Cimitirul Eternitatea din lași

100.00

100.00

71.01.30 Proiecte FEN - Muzeul de lstorie Naturală

34.00

34.00

71.01.01 Proiectare și actualizare proiect studii, taxe,avize reabilitare esplanada Teatrul Național V.Alecsandri și esplanada Palatul Culturii

500.00

500.00

71.01.30 Expertize tehnice Obeliscul cu Lei, Monumentul Eroilor Galata (proiectat de Henri Coanda)

150.00

150.00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

11 368.11

0.00

11 368.11

71.01.03 Mobilier urban, inclusiv acces oraș

800.00

800.00

71.01.01 Amenajare terenuri sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive (fotbal, handbal, etc) (sursa 40.02.14)

1 500.00

1 500.00

71.01.01 Modernizare spații de joacă

4 500.00

-1 600.00

2 900.00

71.01.01 Modernizare spații de joacă sursa (40.02.14)

1 600.00

1 600.00

71.01.01 Soclu pentru monumentul Troița Regimentul 15 Infanterie

3.11

3.11

71.01.01 Soclu Statuie de Bronz Ferdinand I Întregitorul si Statuie Ferdinand I (copie Chisinau)

896.00

896.00

71.01.01 Realizare și amplasare copie statuie Regele Ferdinand I Întregitorul la Chișinău b.s.

1 000.00

1 000.00

71.01.01 Proiectare și reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial

100.00

100.00

71.01.01 Proiectarea și reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial b.s.

2 000.00

2 000.00

71.01.01 Restaurarea mormintelor din Cimitirul Eternitatea ale medicilor ieșeni căzuți în primul Război Mondial b.s.(42.02.51.02)

150.00

150.00

71.01.01 Execuție fundație pentru grup statuar "Maternitatea"

7.00

7.00

71.01.30 Lucrări de cultură și refacerea pădurii în zona Moara de Vânt și Cârlig

412.00

412.00

CAP 68.02.71 Asigurări și asistență socială

223.20

0.00

223.20

B. Lucrări noi total din care:

223.20

0.00

223.20

71.01.01 Modernizare, extindere si dotare Cresa nr.1 (PNDL) - cofinanțare

130.67

130.67

71.01.01 Modernizare, extindere si dotare Cresa nr.10 (PNDL) - cofinanțare

92.53

92.53

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

12 558.25

-4 046.40

8 511.85

A. Lucrări în continuare - total din care:

2 000.00

0.00

2 000.00

71.01.01 Construire locuințe pentru tineri zona Grădinari (sursa 40.02.14)

2 000.00

2 000.00

B. Lucrări noi total din care:

374.79

0.00

374.79

71.01.01 Lucrări pentru asigurare utilități și sistematizare verticală pentru construire locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate

174.79

174.79

71.01.01 Sistem integrat de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în spațiile publice ale Municipiului Iași

200.00

200.00

C Alte cheltuieli - total din care:

10 183.46

-4 046.40

6 137.06

a) Achizitii de imobile

5 000.00

-4 046.40

953.60

71.01.01 Achiziții de imobile (sursa 40.02.14)

5 000.00

-4 278.00

722.00

71.01.01 Achiziții de imobile (sursa 40.02.14)

231.60

231.60

b) Dotări independente

905.00

0.00

905.00

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

100.00

100.00

71.01.02 Achiziții parcometre

490.00

490.00

71.01.02 Scări rulante Pasaj Sf. Vineri

315.00

315.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1 038.86

0.00

1 038.86

71.01.30 Reactualizare PUG

167.36

167.36

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicău-Sărărie

250.00

250.00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

21.50

21.50

71.01.30 Studii , rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

50.00

50.00

71.01.30 Proiectare, taxe avize, studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție electrică la consumatori casnici și extindere rețea de iluminat public și S.F., taxe, avize pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice până la amplasamentul Poligon, pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova, situat în bd. C. A. Rosetti; Studii de fezabilitate, taxe, avize - Iluminat arhitectural poduri /pasaje și obiective publice

250.00

250.00

71.01.30 Documentații tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru poduri

30.00

30.00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe, avize consolidare și reabilitare imobil str.General Berthelot nr. 18

100.00

100.00

71.01.30 Expertiză, proiectare, taxe, avize pentru Reabilitare terasa circulabilă din zona spațiilor comerciale Anastasie Panu complex modular 28-40

70.00

70.00

71.01.30 Expertize imobile publice

100.00

100.00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

3 239.60

0.00

3 239.60

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

999.60

999.60

71.01.01 Reabilitare și consolidare imobil Berthelot nr.18 b.s.

2 000.00

2 000.00

71.01.01 Racordare și contorizare individuală, la energie electrică și la sistemul centralizat de încălzire, imobil str. T.Vladimirescu nr.79A

240.00

240.00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

852.94

-6.54

846.40

B. Lucrări noi total din care:

400.00

0.00

400.00

71.01.01 Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei

400.00

400.00

b) Dotări independente

50.00

-50.00

0.00

71.01.02 Stație mobilă de măsurare calitate aer

50.00

-50.00

0.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

402.94

43.46

446.40

71.01.30 Elaborare studii proiecte, aplicații de finanțare pt. reducerea poluării aerului

111.00

43.46

154.46

71.01.30 Reactualizare harta de zgomot (conform HG nr.321/2005, republicată, cu modif. si completările ulterioare)

50.00

50.00

71.01.30 Studiu de fezabilitate parc&ride

100.00

100.00

71.01.30 Studiu de fezabilitate privind amplasarea unor stații de alimentare pentru autovehicule electrice

50.00

50.00

71.01.30 Aplicație de finanțare PAED

91.94

91.94

Cap.80.02.71 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă - total din care:

170.00

0.00

170.00

C Alte cheltuieli - total din care:

170.00

0.00

170.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

170.00

0.00

170.00

71.01.30 Realizare incubator afaceri

140.00

140.00

71.01.30 Proiect pentru Modernizare ansambluri stradale modulare demontabile

30.00

30.00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

10 730.70

0.00

10 730.70

A. Lucrări în continuare total din care:

10 730.70

0.00

10 730.70

71.01.01 Racordarea cladirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

330.70

330.70

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Refacere a izolației magistralei de legătură 2xDn1100

2 120.00

2 120.00

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Refacere a izolației magistralei de legătură 2xDn1100 B.S. (sursa 42.02.01)

4 946.67

4 946.67

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Extindere rețele termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași

1 000.00

1 000.00

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Extindere rețele termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași B.S. (sursa 42.02.01)

2 333.33

2 333.33

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

42 568.25

-50.00

42 518.25

B. Lucrări noi total din care:

1 674.00

-200.00

1 474.00

71.01.01 Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str Sarmizegetusa - str-la Sofia Nădejde) (sursa 40.02.14)

1 674.00

-200.00

1 474.00

C Alte cheltuieli - total din care:

40 894.25

150.00

41 044.25

b) Dotări independente

3 528.50

0.00

3 528.50

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane și taxe sursa excedent (40.02.14)

3 175.50

3 175.50

7101.02 Sistem de avertizare sonoră la trecerile de pietoni semaforizate pentru persoane cu deficiențe de vedere

3.00

3.00

71.01.30 Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizînd stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity

150.00

0.00

150.00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

200.00

200.00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

2 159.14

-120.00

2 039.14

71.01.30 Proiectare, expertize actualizare proiecte modernizare străzi, trotuare, alei pietonale, asistență tehnică,taxe, avize (zona Copu - Țicău, cartier Păcurari, Canta, drum de legătură spre Aeroport Iași și alte străzi din cartiere)

1 000.00

1 000.00

71.01.30 Proiectare supratraversare râul Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)

33.14

33.14

71.01.30 Proiectare, taxe, avize Smart Mobility - Sistem de parcare inteligentă

50.00

50.00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize Smart Mobility - mai sigur, mai confortabil, mai rapid Modernizarea și digitizarea transportului public

50.00

50.00

71.01.30 Proiectare (revizuire studii,documentație cadastrală, documentație tehnico-economică) "Reabilitare infrastructură pentru tramvaie în Municipiul Iași" (POR - Axa 4)

158.00

158.00

71.01.30 Proiectare (revizuire studii,documentație cadastrală, documentație tehnico-economică) "Reabilitare infrastructură pentru tramvaie Iași - Dancu)" (POR - Axa 4)

259.42

259.42

71.01.30 Proiectare (revizuire studii, documentație cadastrală, documentație tehnico-economică) "Reorganizare circulație pe bd. Tudor Vladimirescu" (POR - Axa 4)

148.58

148.58

71.01.30 Proiectare Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană Iași (POR - Axa 4)

300.00

-120.00

180.00

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru soluții alternative de transport

30.00

30.00

71.01.30 Studiu de fezabilitate, proiectare pod carosabil peste râul Vămășoia

30.00

30.00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii FEN

100.00

100.00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

35 206.61

270.00

35 476.61

71.01.01 Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str. Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady, str.M. Kogălniceanu (sursa 04.02.04)

2 149.00

2 149.00

71.01.01 Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str. Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady, str.M. Kogălniceanu (sursa 40.02.14)

10 851.00

150.00

11 001.00

71.01.01 Modernizare străzi contracte noi al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos T.Neculai, șos Iași-Voinești, str. Viticultori, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, supralărgire T. Vladimirescu,alte străzi din Municipiul Iași cu indicatori tehnică econoimici aprobați (sursa 40.02.14)

8 024.50

120.00

8 144.50

71.01.01 Proiectare și execuție Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Arcu-Păcurari adiacent Pasaj Octav Băncilă (sursa 40.02.14)

905.00

905.00

70.01.01 Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași (sursa 40.02.14)

3 695.00

3 695.00

71.01.01 Proiectare și execuție străzi în Municipiul Iași Bd. Cantemir și Gh. Asachi (sursa 40.02.14)

49.24

49.24

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere(sursa 40.02.14)

6 000.00

6 000.00

71.01.01 Reabilitare Pasarela metalică Gara Iași km 75+532 (sursa 40.02.14)

3 532.87

3 532.87

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local, Adrian Florin Boca

JUDEȚUL____IASI_____________

MUNICIPIUL IASI


FORMULAR 14

  • I - Credite de angajament

  • II - Credite bugetare


ANEXA 4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

1096493.4

82175.49

283527.76

672711.74

17577.04

19332.86

21168.5

0

II

946629.41

551.67

51232.91

217665.07

263271.2

205770

208138.6

0

02 Buget local

I

1034760.5

82175.49

283527.76

640552.84

8643.44

9467.34

10393.64

0

din care:

II

885267.3

551.67

51232.91

192658.54

252072.6

193639.4

195112.1

0

51.02 Transferuri de capital

I

16921.79

0

0

4744.73

3440.44

4058.25

4678.37

0

II

16921.79

0

0

4744.73

3440.44

4058.25

4678.37

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

466864.44

81623.82

82798.75

302441.87

0

0

0

0

II

385240.62

0

8595.41

80859.12

105450.7

95862.03

94473.34

0

7101 Active fixe

I

467453.31

0

179584.35

281741.6

203

209.09

5715.27

0

II

420264.61

0

42173.53

90703.25

121760.4

74637.77

90989.68

0

7103 Reparatii capitale

I

21683.72

551.67

143.36

10788.69

5000

5200

0

0

II

21683.72

551.67

143.36

10788.69

5000

5200

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

48116.83

0

0

18542.85

8933.6

9865.52

10774.86

0

II

47746.06

0

0

11390.48

11198.6

12130.52

13026.46

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

20529.84

0

0

5847.37

4665.43

4899.32

5117.72

0

II

20529.84

0

0

5847.37

4665.43

4899.32

5117.72

0

7103 Reparatii capitale

I

27659.99

0

0

12768.48

4268.17

4966.2

5657.14

0

II

27289.22

0

0

5616.11

6533.17

7231.2

7908.74

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

264328.01

81623.82

118396.56

58807.63

0

0

5500

0

II

172120.75

0

11911.84

94261.96

52391.44

5987.44

7568.07

0

02 Buget local

I

264328.01

81623.82

118396.56

58807.63

0

0

5500

0

din care:

II

172120.75

0

11911.84

94261.96

52391.44

5987.44

7568.07

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

189315.07

81623.82

82793.05

24898.2

0

0

0

0

II

107691.25

0

8589.71

80531.26

13045.45

3456.76

2068.07

0

7101 Active fixe

I

75012.94

0

35603.51

33909.43

0

0

5500

0

II

64429.5

0

3322.13

13730.7

39345.99

2530.68

5500

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

465545.41

0

44821.3

420724.11

0

0

0

0

II

417544.72

0

320.61

12362.84

133894.4

137976.7

132990.2

0

02 Buget local

I

465545.41

0

44821.3

420724.11

0

0

0

0

din care:

II

417544.72

0

320.61

12362.84

133894.4

137976.7

132990.2

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

277415.81

0

0

277415.81

0

0

0

0

II

277415.81

0

0

200

92405.27

92405.27

92405.27

0

7101 Active fixe

I

126292.35

0

23820

102472.35

0

0

0

0

II

98972.35

0

0

6600.09

25068.09

31690.01

35614.16

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

366499.97

551.67

120309.9

193180

17577.04

19332.86

15668.5

0

II

356843.94

551.67

39000.46

111040.27

76985.34

61805.85

67580.35

0

02 Buget local

I

304887.09

551.67

120309.9

161021.1

8643.44

9467.34

4893.64

0

din care:

II

295601.83

551.67

39000.46

86033.74

65786.74

49675.33

54553.89

0

51.02 Transferuri de capital

I

16921.79

0

0

4744.73

3440.44

4058.25

4678.37

0

II

16921.79

0

0

4744.73

3440.44

4058.25

4678.37

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

133.56

0

5.7

127.86

0

0

0

0

II

133.56

0

5.7

127.86

0.00

0

0

0

7101 Active fixe

I

266148.02

0

120160.84

145359.82

203

209.09

215.27

0

II

256714.38

0

38851.4

70372.46

57346.3

40417.08

49875.52

0

7103 Reparatii capitale

I

21683.72

551.67

143.36

10788.69

5000

5200

0

0

II

21683.72

551.67

143.36

10788.69

5000

5200

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

47996.83

0

0

18542.85

8933.6

9865.52

10774.86

0

II

47626.06

0

0

11390.48

11198.6

12130.52

13026.46

0

51.02 Transferuri de capital

I

120

0

0

0

0

0

0

0

II

120

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

20456.84

0

0

5847.37

4665.43

4899.32

5117.72

0

II

20456.84

0

0

5847.37

4665.43

4899.32

5117.72

0

7103 Reparatii capitale

I

27539.99

0

0

12768.48

4268.17

4966.2

5657.14

0

II

27169.22

0

0

5616.11

6533.17

7231.2

7908.74

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

953.6

0

0

953.6

0

0

0

0

II

953.6

0

0

953.6

0

0

0

0

02 Buget local

I

953.6

0

0

953.6

0

0

0

0

din care:

II

953.6

0

0

953.6

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

953.6

0

0

953.6

0

0

0

0

II

953.6

0

0

953.6

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

54248.47

0

13999.18

25130.13

4817.99

5043.76

5257.41

0

II

54396.85

0

10469.68

28807.81

4818.19

5043.76

5257.41

0

02 Buget local

I

22128.98

0

13999.18

6151.71

646.68

658.61

672.8

0

din care:

II

22277.36

0

10469.68

9829.39

646.88

658.61

672.8

0

51.02 Transferuri de capital

I

2935.09

0

0

957

646.68

658.61

672.8

0

II

2935.09

0

0

957

646.68

658.61

672.8

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

85.95

0

5.7

80.25

0

0

0

0

II

85.95

0

5.7

80.25

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

19107.94

0

13993.48

5114.46

0

0

0

0

II

19256.32

0

10463.98

8792.14

0.2

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

18503.44

0

0

5362.37

4171.31

4385.15

4584.61

0

II

18503.44

0

0

5362.37

4171.31

4385.15

4584.61

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

18503.44

0

0

5362.37

4171.31

4385.15

4584.61

0

II

18503.44

0

0

5362.37

4171.31

4385.15

4584.61

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

12228.31

0

0

11358

274.82

290.48

305.01

0

II

11553.31

0

0

9625.4

1332.42

290.48

305.01

0

02 Buget local

I

11086

0

0

11086

0

0

0

0

din care:

II

10411

0

0

9353.4

1057.6

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

11086

0

0

11086

0

0

0

0

II

10411

0

0

9353.4

1057.6

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

1142.31

0

0

272

274.82

290.48

305.01

0

II

1142.31

0

0

272

274.82

290.48

305.01

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

1142.31

0

0

272

274.82

290.48

305.01

0

II

1142.31

0

0

272

274.82

290.48

305.01

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

359

0

0

50

100

103

106

0

II

359

0

0

50

100

103

106

0

02 Buget local

I

359

0

0

50

100

103

106

0

din care:

II

359

0

0

50

100

103

106

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

359

0

0

50

100

103

106

0

II

359

0

0

50

100

103

106

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

298830.59

551.67

106310.72

155688.27

12384.23

13895.62

10000.08

0

II

289701.18

551.67

28530.78

71603.46

70734.73

56368.61

61911.93

0

02 Buget local

I

270359.51

551.67

106310.72

142779.79

7896.76

8705.73

4114.84

0

din care:

II

261600.87

551.67

28530.78

65847.35

63982.26

48913.72

53775.09

0

51.02 Transferuri de capital

I

13986.7

0

0

3787.73

2793.76

3399.64

4005.57

0

II

13986.7

0

0

3787.73

2793.76

3399.64

4005.57

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

47.61

0

0

47.61

0

0

0

0

II

47.61

0

0

47.61

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

234641.48

0

106167.36

128155.76

103

106.09

109.27

0

II

225882.84

0

28387.42

51223.32

56188.5

40314.08

49769.52

0

7103 Reparatii capitale

I

21683.72

551.67

143.36

10788.69

5000

5200

0

0

II

21683.72

551.67

143.36

10788.69

5000

5200

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

28471.08

0

0

12908.48

4487.47

5189.89

5885.24

0

II

28100.31

0

0

5756.11

6752.47

7454.89

8136.84

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

1111.97

0

0

213

293.76

299.64

305.57

0

II

1111.97

0

0

213

293.76

299.64

305.57

0

7103 Reparatii capitale

I

27359.11

0

0

12695.48

4193.71

4890.25

5579.67

0

II

26988.34

0

0

5543.11

6458.71

7155.25

7831.27

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTA: Reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 4


FORMULAR 14

  • I - Credite de angajament

  • II - Credite bugetare


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 51 Autoritati publice si actiuni externe

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

5709.2

551.67

143.36

5014.17

0

0

0

0

II

5709.2

551.67

143.36

5014.17

0

0

0

0

02 Buget local

I

5709.2

551.67

143.36

5014.17

0

0

0

0

din care:

II

5709.2

551.67

143.36

5014.17

0

0

0

0

57.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

19.74

0

0

19.74

0

0

0

0

II

19.74

0

0

19.74

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

4035.74

0

0

4035.74

0

0

0

0

II

4035.74

0

0

4035.74

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1653.72

551.67

143.36

958.69

0

0

0

0

II

1653.72

551.67

143.36

958.69

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

728.1

0

0

728.1

0

0

0

0

II

728.1

0

0

728.1

0

0

0

0

02 Buget local

I

728.1

0

0

728.1

0

0

0

0

din care:

II

728.1

0

0

728.1

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

728.1

728.1

0

0

II

728.1

728.1

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

4981.1

551.67

143.36

4286.07

0

0

0

0

II

4981.1

551.67

143.36

4286.07

0

0

0

0

02 Buget local

I

4981.1

551.67

143.36

4286.07

0

0

0

0

din care:

II

4981.1

551.67

143.36

4286.07

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

19.74

0

0

19.74

0

0

0

0

II

19.74

0

0

19.74

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

3307.64

0

0

3307.64

0

0

0

0

II

3307.64

0

0

3307.64

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1653.72

551.67

143.36

958.69

0

0

0

0

II

1653.72

551.67

143.36

958.69

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1635.38

0

0

1635.38

0

0

0

0

II

1635.38

0

0

1635.38

0

0

0

0

02 Buget local

I

1635.38

0

0

1635.38

0

0

0

0

din care:

II

1635.38

0

0

1635.38

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

19.74

19.74

II

19.74

19.74

7101 Active fixe

I

1615.64

1615.64

0

II

1615.64

1615.64

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

652

0

0

652

0

0

0

0

II

652

0

0

652

0

0

0

0

02 Buget local

I

652

0

0

652

0

0

0

0

din care:

II

652

0

0

652

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

652

0

0

652

0

II

652

0

0

652

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

2693.72

551.67

143.36

1998.69

0

0

0

0

II

2693.72

551.67

143.36

1998.69

0

0

0

0

02 Buget local

I

2693.72

551.67

143.36

1998.69

0

0

0

0

din care:

II

2693.72

551.67

143.36

1998.69

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

1040

1040

0

II

1040

1040

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1653.72

551.67

143.36

958.69

0

II

1653.72

551.67

143.36

958.69

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I II

O o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I II

o o

7101 Active fixe

I II

o o

7103 Reparatii capitale

I II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I II

NOTA: Reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 4


FORMULAR 14

  • I - Credite de angajament

  • II - Credite bugetare


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 54 Alte servicii publice generale

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

416.86

0

5.7

100

102

103.04

106.12

0

II

416.86

0

5.7

100

102

103.04

106.12

0

02 Buget local

I

210.78

0

5.7

50

51

51.02

53.06

0

din care:

II

210.78

0

5.7

50

51

51.02

53.06

0

57.02 Transferuri de capital

I

205.08

0

0

50

51

51.02

53.06

0

II

205.08

0

0

50

51

51.02

53.06

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

5.7

0

5.7

0

0

0

0

0

II

5.7

0

5.7

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

206.08

0

0

50

51

52.02

53.06

0

II

206.08

0

0

50

51

52.02

53.06

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

206.08

0

0

50

51

52.02

53.06

0

II

206.08

0

0

50

51

52.02

53.06

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

II

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2018

ESTIMARI

2019

2020

2021

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

416.86

0

5.7

100

102

103.04

106.12

0

II

416.86

0

5.7

100

102

103.04

106.12

0

02 Buget local

I

210.78

0

5.7

50

51

51.02

53.06

0

din care:

II

210.78

0

5.7

50

51

51.02

53.06

0

51.02 Transferuri de capital

I

205.08

0

0

50

51

51.02

53.06

0

II

205.08

0

0

50

51

51.02

53.06

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

5.7

0

5.7

0

0

0

0

0

II

5.7

0

5.7

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

206.08

0

0

50

51

52.02

53.06

0

II

206.08

0

0

50

51

52.02

53.06

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0