Hotărârea nr. 350/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SC Termo-Service SA IașiMunicipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SC Termo-Service SA Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 85387 /24.08.2018 întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14150/09.08.2018;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr. 20/10.08.2018;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al SC Termo-Service SA pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C.Termo-Service S.A .

Art.2. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; SC Termo - Service SA. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. Termo - Service S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

6

Abțineri

1

Nr. 350 din 31 august 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 350 din 31 august 2018