Hotărârea nr. 351/2018

HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane împuternicită să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Ecopiața S.A.Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unei persoane împuternicită să reprezinte interesele

Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Ecopiața S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 82789/14.08.2018 întocmit de Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice prin care se solicită desemnarea unei persoane împuternicită să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. ECOPIAȚA S.A.

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile legii privind norme de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b precum și a art. 36, alin. (3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1. (1) Se aprobă începând cu data de 15.09.2018 desemnarea în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. ECOPIAȚA S.A., a domnului NICULAE SOFICA.

(2) Persoana împuternicită la art.1 va exercita, în condițiile legii, în numele Municipiului Iași, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute.

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară se abrogă.

Art.3. Actul constitutiv al S.C. Ecopiața S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează dl. jurist Colin Mugur Gabriel, să reprezinte Municipiul Iași și S.C. Ecopiața S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Audit Public Intern, S.C. Ecopiața S.A. și Instituției Prefectului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. Ecopiața S.A.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

6

Abțineri

0

Nr. 351 din 31 august 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 351 din 31 august 2018