Hotărârea nr. 353/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84522/22.08.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna septembrie 2018, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul luna septembrie 2018 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 109.000 lei din: capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică. Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor legale în vigoare va fi asigurată de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 353 din 31 august 2018

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353 din 31 08 18

Calendarului evenimentelor din luna septembrie 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă (lei)

1

Spectacolul „Magia Serii în Sunet și Lumină”

15 septembrie

Opera Națională Iași

50.000

2

Proiectul „Școala de Toamnă Cantus Mundi Iași”

5 - 9 septembrie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

20.000

3

Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice - FIMM11

14 - 16 septembrie 2018

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

0

4

Festivalul Internațional de Muzică Bizantină de la Iași - Iași Byzantine Music Festival

26 - 30 septembrie

Mitropolia Moldovei și

Bucovinei

20.000

5

Proiectul „Caravana Tricolorului”

Septembrie

Primăria Iași

19.000

Total

109.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

3/

3 / 3 la H.C.L. nr. 353 din 31 august 2018