Hotărârea nr. 354/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor,manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 85573/24.08.2018, întocmit de către Compartimentul Centenar;

Având în vedere anexa 1 conținând modificările Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/11.04.2017, prin care a fost constituit, la nivelul Primăriei Municipiului Iași, Compartimentul Centenar, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019, cu Anexele 1, 2 și 3, care conțin proiectele, manifestările și acțiunile de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018, cu Anexa 1 la prezenta hotărâre - Calendarul modificat al Programului Centenar - cu următorul proiect:

Nr. crt.

Denumire proiect

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

1

Un secol de industrii creative la Iași -

f

Spectacol cultural artistic

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial Iași

Filarmonica Moldova Iași

Nanette Iași

Septembrie 2018

Art 2. Cheltuielile necesare desfășurării proiectului Un secol de industrii creative la Iași se va face din bugetul local, capitolul bugetar 67.50.00.20.01.30- lașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și va fi în sumă de 75.000 lei.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Serviciului Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcției Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Coordonare Programe Culturale -Compartimentul Centenar și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 354 din 31 august 2018

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 354 din 31 august 2018

Proiecte, manifestări și acțiuni organizate de Primăria Municipiului Iași Calendarul modificat al Programului Centenar

Nr. crt.

Denumire proiect

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

Suma

1

Un secol de industrii creative la Iași -

9

Spectacol cultural artistic

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial Iași

Filarmonica Moldova Iași

Nanette Iași

Septembrie

75.000 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

4 / 4 la H.C.L. nr. 354 din 31 august 2018