Hotărârea nr. 355/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului „Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși”,în perioada septembrie – 14 decembrie 2018Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării proiectului „Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși”, în perioada septembrie - 14 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie Protecție Copii, a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84922/22.08.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 84200/21.08.2018, înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși”, în perioada septembrie - 14 decembrie 2018 și alocarea sumei de 63.000 lei din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru organizarea proiectului.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Juridică; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 355 din 31 august 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 355 din 31 august 2018