Hotărârea nr. 356/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din ,Municipiul Iaşi în anul 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret Si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 83900/21.08.2018 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în Anexa I,

Având în vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România,

Având în vedere H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010, respectiv prin H.G. 984/2014,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iași cu Anexa 8 - Posibilitatea acordării sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași pentru anul 2018, cu respectarea prevederilor legale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista unităților de cult care vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Iași în anul 2018, în conformitate cu Anexa I care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Sumele necesare sunt prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași, la capitolul 67.06.00.59.12 - Servicii religioase, art. bugetar Alte cheltuieli Susținerea cultelor.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Instituția Prefectului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice și Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 356 din 31 august 2018

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 31 08 2018

pentru completarea unităților de cult ce vor primi sprijin financiar pentru anul 2018

Nr.

Crt.

Denumire unitate de cult

Adresă unitate de cult

1.

Parohia “Sf. Atanasie și Chiril”

Str. “Sf. Atanasie”, nr. 20

2.

Parohia “Sf. Cuvios Antonie cel Mare și Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”

Str. Măgurii, nr. 2A

3.

Parohia “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Bucium, Cartier I.C. Brăteanu, str. Eugen Stătescu, nr. 8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 356 din 31 august 2018