Hotărârea nr. 357/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 83831/21.08.2018 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere solicitările-proiecte ale structurilor sportive centralizate în Anexa I,

Având în vedere Legea 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin HCL nr. 131/30.03.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pentru anul 2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista proiectelor depuse de structurile sportive care vor fi finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași în perioada septembrie - decembrie 2018, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele necesare sunt alocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași, la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către:Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Asociațiile Sportive mentionate in anexa, Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locală, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 357 din 31 august 2018

ANEXA I

la Hotărârea Consiliului Local nr. 357 / 31.08.2018

Nr. Crt.

Structura sportivă

Proiectul

Perioada de desfășurare

Buget (lei)

1.

Asociația

Sportivă XS

Motors

Competiție națională de automobilism - Iași Centenar 2018

Septembrie

2018

118.800

2.

Asociația Club

Sportiv Futsal

Poli Iași

Motivație și performanță în forbalul de sală ieșean

Septembrie -decembrie 2018

550.000

TOTAL

668.800

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 357 din 31 august 2018