Hotărârea nr. 358/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului IaşiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 84121 /21.08.2018 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Raportul final nr.78662/01.08.2018 la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior la Serviciul Administrativ din data de 01.08.2018 ;

Având în vedere Raportul final nr.81327/09.08.2018 la examenul de promovare în clasă la Serviciul Încasare Numerar - D.G.E.F.P.L. din data de 08.08.2018 ;

Având în vedere Referatul nr.75308/23.07.2018 întocmit de Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și Alte Bunuri - Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 358 din 31 august 2018

Nr. crt.

Nr. crt. în statul de funcții aprobat - luna iulie 2018

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

Direcție/Serviciu/Birou

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

1

760

Serviciul Încasare Numerar

referent

superior

consilier

asistent

Serviciul Încasare Numerar

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

2

316

Serviciul Administrativ

inspector de specialitate

II

inspector de specialitate

I

Serviciul Administrativ

Direcția Exploatare Patrimoniu

Direcția Exploatare Patrimoniu

Serviciul Administrare Spații Comerciale Terenuri și Alte Bunuri

Serviciul Administrare Spații Comerciale Terenuri și Alte Bunuri

3

626

Compartiment Personal Auxiliar

muncitor calificat

II

referent casier

I

Compartiment Personal Auxiliar

4

581

Compartiment Baza de Agrement Ciric

muncitor calificat

I

referent casier

IA

Compartiment Baza de Agrement Ciric

Președinte de Ședință Boca Adrian Florin