Hotărârea nr. 359/2018

HOTĂRÂRE a privind aprobarea modificării Organigramei,Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi începând cu luna septembrie 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

a privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași începând cu luna septembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/17.01.2005 prin care s-a înființat Direcția de Asistență Comunitară Iași, serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.187/2018 prin care s-a aprobat modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași pe anul 2018;

Având în vedere Dispoziția nr. 1347/2011 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv Luminița Munteanu la Direcția de Asistență Socială;

Având în vedere Prevederile O.U.G.nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal -bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere Prevederile H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - anexa 9;

Având în vedere Prevederile Legii nr.188/1999 republicată 2, modificată și actualizată;

Având în vedere Dispozițiile Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Anexa 2 din H.G. nr.797/8.11.2017 - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor care stabilește structura specializată de personal de personal în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială care a fost modificată și completată de H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018, în sensul că art. 14 a fost abrogat, asfel încât noțiunea de colegiu director și atribuțiile aferente au dispărut conform noului act normativ, fiind imperios necesar a fi modificat regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială potrivit noilor reglementări;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.25993/20.08.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași, începând cu luna septembrie 2018, conform anexelor 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotarâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași;Direcției de Asistenă Socială Iași; Instituției Primarului Municipiului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Asistență Socială Iași și instituțiile subordonate.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi efectuată de către Centrul de Informații pentru cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 359 din 31 august 2018

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 359/31.08.20148

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS

 • I. Dispoziții generale

 • II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Socială Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică Secțiunea 4. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Socială

 • III. Serviciile Direcției de Asistență Socială

 • IV. Birourile Direcției de Asistență Socială

 • V. Compartimentele Direcției de Asistență Socială

 • VI. Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • VII. Instituțiile - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei D.A.S.

Secțiunea 1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Paraschiva“ Secțiunea 2. Căminul Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“

Capitolul I. Dispoziții generale

Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Direcției de Asistență Socială și a instituțiilor sale subordonate, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate, conform legii.

Art.1 Direcția de Asistență Socială este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, în conformitate cu art.113 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, care funcționează în subordinea Primarului municipiului Iași, a Consiliului local, înființată prin Hotărârea nr.6/17.01.2005 a Consiliului local al municipiului Iași.

Art.2 Direcția de Asistență Socială este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, ca direcție de asistență socială, denumită în continuare Direcția, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Art.3 În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Prin serviciul public de interes local, în înțelesul prezentului Regulament, se înțelege direcția de specialitate cu personalitate juridică, subordonată și structurată pe competențe, potrivit organigramei.

Art.4 Direcția de Asistență Socială este subordonată direct Primarului municipiului Iași, Consiliului Local, pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași și este condusă și controlată de către Directorul executiv, conform organigramei.

Art.5 Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială este în municipiul Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54.

Art.6 Pe actele emise de Direcția de Asistență Socială se va menționa Municipiul Iași - Direcția de Asistență Socială, ca serviciu public de interes local.

Art.7 Direcția de Asistență Socială dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu distinct.

Art.8 Atribuțiile Direcției în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/ încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h)  realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.9 Atribuțiile Direcției în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • o) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • s) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) Direcția organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor. Art.10 Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială îl constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață și, de asemenea, dezvoltarea comunitară prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale.

Art.11 Direcția de Asistență Socială realizează, la nivel local, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate.

Art.12 (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

 • (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcție în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit.

 • d), h) și i).

 • (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcție, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

 • c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art.13 (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ-teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acțiune, Direcția îl transmite spre consultare consiliului județean.

 • (6) În situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art.14 (1) În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) transmiterea către serviciul public de asistență socială de la nivel județean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

 • c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

 • d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

 • (2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art.15 În administrarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția realizează următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • d) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • f) acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de Direcție în planul de acțiune;

 • g) recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost. Art.16 (1) Serviciile sociale acordate de Direcție având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele:

 • a) servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

 • b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și persoanelor cu dizabilități care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată;

 • c) centre care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

 • e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecție prevăzute de legislația specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserției sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabilitării și reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistență socială, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.;

 • f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

 • (2) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

 • (3) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor cu dizabilități pot fi:

 • a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

 • b) servicii de asistență și suport.

 • (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, Direcția:

 • a)  monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • c) creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • d) inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

 • e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

 • f) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;

 • g) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • h) implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

 • i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

 • j) încurajează și susține activitățile de voluntariat;

 • k) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

 • (5) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

 • a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

 • b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.

 • (6) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

 • (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecției copilului, Direcția:

 • a)  monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii și urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

 • i) urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • j) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;

 • k) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art.17 În problemele de specialitate, Direcția de Asistență Socială întocmește proiecte de hotărâri și decizii, însoțite obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.18 Durata de funcționare a serviciului public de interes local, respectiv al Direcției de Asistență Socială, este nelimitată.

Art.19 Serviciul public de interes local poate fi înființat, restructurat, prin Hotărârea Consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art.20 Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.21 Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.

Art.22 Structura de conducere a Direcției de Asistență Socială este constituită din director executiv, director executiv adjunct, conducătorii serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.23 Regimul juridic al raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din Direcția de Asistență Socială este reglementat de Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată.

Art.24 Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfășoară activitatea în baza raporturilor de muncă, conform prevederilor Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată.

Art.25 Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (republicată) și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Direcției de Asistență Socială.

Art.26 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice actualizată.

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Socială

Art.27 Conducerea direcției se asigură de directorul executiv. Directorul executiv are calitatea de funcționar public.

Art.28 Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciului public de interes local, Direcția de Asistență Socială, a tuturor serviciilor din structura instituției și instituțiilor sale subordonate, urmărind aplicarea și respectarea legislației în vigoare.

 • (1) Directorul executiv al Direcției asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul executiv emite dispoziții.

 • (2) Directorul executiv reprezintă Direcția, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

 • (3) Directorul executiv îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) exercită atribuțiile ce revin Direcției în calitate de persoană juridică;

 • b) exercită funcția de ordonator secundar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care - l supune aprobării consiliului local;

 • d) elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției, potrivit legii;

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direcției;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției;

 • i) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;

 • (4) Directorul executiv îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • (5) În absența directorului executiv, atribuțiile acestuia se exercită de directorul executiv adjunct desemnat prin dispoziție a directorului executiv, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Direcției.

Art.29 Numărul și structura de personal sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului local Iași.

Art.30 Directorul executiv adjunct coordonează activitatea financiar contabilă din cadrul instituției de la Serviciul Buget Contabilitate și a Biroului Financiar Salarizare, răspunde în mod direct de activitatea serviciilor, a birourilor și a centrelor direct subordonate, respectiv de: Serviciul Administrativ Aprovizionare, Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" cu cele șapte cluburi de pensionari din subordine, Cantina Socială, Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sf. Prooroc Zaharia", Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti", Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare, Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare și Compartimentul Asistență

Comunitară.

Art.31 Pentru departamentele pe care le are în subordine, Directorul executiv adjunct are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) stabilește obiectivele individuale pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

 • b)  evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii, de birouri și de compartimente;

 • c) elaborează și revizuiește fișele posturilor pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

 • d) repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

 • e) analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale din subordine;

 • f) urmărește, în calitate de Președinte, activitatea Comisiei de implementare/dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial.

Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere în Direcției de Asistență Socială

Art.32 Șefii de servicii, de birouri au în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

 • a) conduc, organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează;

 • b) stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale structurilor pe care le coordonează;

 • c) stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

 • d) evaluează performanțele profesionale pentru personalul din subordine;

 • e) răspund de aducerea la cunoștința personalului din subordine a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a tuturor măsurilor/ deciziilor conducerii Direcției de Asistență Socială, care au implicații asupra personalului din subordine;

 • f) elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru personalul din subordine;

 • g) răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările structurii pe care o coordonează;

 • h) stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducerii instituției, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le coordonează;

 • i) propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției;

 • j) analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

 • k) asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează;

 • l)     asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • m) urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

 • n) răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în cadrul instituției, în scopul creșterii prestigiului funcționarilor publici și a personalului contractual din Direcția de Asistență Socială.

Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială

Art.33 Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

A. Relații de autoritate ierarhice:

 • a) subordonarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială față de Primarul municipiului Iași;

 • b) subordonarea directorului executiv adjunct față de directorul executiv în cadrul Direcției de Asistență Socială;

 • c) subordonarea șefilor compartimentelor din structura Direcției de Asistență Socială față de conducerea instituției în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

 • d) subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șefii ierarhici.

 • B. Relații de autoritate funcționale - sunt stabilite de către departamentele din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cu instituțiile publice din subordine: Cămin de Pensionari “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Cămin Bătrâni “Sfinții Constantin și Elena.

 • C. Relații de cooperare:

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și departamentele din Primăria municipiului Iași. Aceste relații de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială sau între acestea și departamentele corespondente din cadrul instituțiilor publice subordonate;

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și departamente din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri, etc. din țară sau din stăinătate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

 • D. Relații de reprezentare:

 • a) conducerea sau personalul departamentelor de muncă din structura organizatorică a instituției reprezintă Direcția de Asistență Socială în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din țară sau străinătate numai în limitele atribuțiilor sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii;

 • b) salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații naționale/internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter național/internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției publice.

 • E. Relații de inspecție și control - sunt stabilite prin Decizia Directorului executiv funcționarilor numiți sau personalului mandatat de acesta, conform competențelor stabilite prin legile și actele normative în vigoare.

Art.34 În vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de organizare și funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile departamentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Art.35 Prezentul Regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează conform legislației în vigoare, anterior aprobării acestuia prin Hotărâre de Consiliu local al municipiului Iași.

Art.36 Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a departamentului.

Secțiunea 4. Organizarea și structura Direcției de Asistență Socială

Art.37 Direcția de Asistență Socială este organizată și structurată astfel:

 • - Servicii;

 • - Birouri;

 • - Compartimente;

 • - Centre.

Instituții - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei aprobate de Consiliul local Iași. Art.38 Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de departamente, având un număr minim de persoane, astfel:

 • a) Serviciu - 8 persoane - în cazul funcționarilor publici, min.7 posturi de execuție +1 post de conducere

 • b) Birou - 6 persoane - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

 • c) Compartiment/oficiu - minim 1 persoană.

 • d) Centru - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

Art.39 Subdiviziunile manageriale și subdiviziunile executive ale Direcției de Asistență Socială cuprind, conform organigramei propuse spre aprobare Consiliului local, următoarele departamente:

 • A. Serviciile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei

 • 2) Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

 • 3) Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

 • 4) Serviciul Resurse Umane

 • 5) Serviciul Buget Contabilitate

 • 6) Serviciul Administrativ Aprovizionare

 • 7) Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

 • 8) Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

 • B. Birourile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

 • 2) Birou Financiar Salarizare

 • C. Compartimentele Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații Pentru Persoanele cu Handicap Grav

 • 2) Compartiment Monitorizare, Analiză statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

 • 3) Compartiment Strategii, Programe Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

 • 4) Compartiment Comunicare, Registratură, Relația cu Publicul și Evaluare Inițială

 • 5) Compartimentul Juridic

 • 6) Compartiment Informatic

 • 7) Compartiment Asistență Comunitară

 • D. Centre Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimile Violenței în Familie

 • 2. Centrul Social cu Destinație Multifuncțională "Bucuria"

 • 3. Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Vovidenia

  • 3.1 Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

  • 3.2 Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"

  • 3.3 Clubul de Pensionari "Mircea cel Bătrân"

3 4 Clubul de Pensionari "Moara de Foc"

 • 3.5 Clubul de Pensionari "Mușatini"

 • 3.6 Clubul de Pensionari "Nicolina"

 • 3.7 Clubul de Pensionari "Oancea"

 • 4. Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

 • 5. Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

 • 6. Cantina Socială

 • E. Instituții - ordonatori terțiari de credite:

 • 1. Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 • 2. Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena”

Secțiunea 5. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Socială Iași

Art.40 Patrimoniul Direcției de Asistență Socială Iași este format din bunurile mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Iași și din donațiile acceptate de la terți, în vederea desfășurării în bune condiții a activității, precum și din imobilele pe care le pune la dispoziție Consiliul local municipal.

Art.41 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Socială Iași se asigură atât din bugetul local cât și din bugetul de stat. Bugetul Direcției de Asistență Socială Iași se aprobă anual de către Consiliul local municipal.

Art.42 Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Iași în calitatea de ordonator de credite secundar, întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Direcției.

Art.43 Trimestrial, ordonatorul secundar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare care se depune la departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.44 Direcția de Asistență Socială își va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare.

Art.45 Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către aceasta, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.46 Bugetul Direcției de Asistență Socială se ține de către Serviciul Buget Contabilitate, iar execuția bugetară a ordonatorilor terțiari de credite: Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva", Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena" se ține de către aceștia, urmând a fi centralizate de către ordonatorul secundar de credite.

Art.47 În bugetul Direcției de Asistență Socială sunt prevăzute distinct bugetele Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și ale Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena.

Art.48 Angajarea și efectuarea cheltuielilor pentru ordonatorii terțiari se aprobă de către ordonatorul secundar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

Art.49 Directorii căminelor, respectiv de la Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și de la Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena" sunt ordonatori terțiari de credite, aprobând efectuarea plăților în limita creditelor bugetare primite și în baza vizei de control financiar intern, conform legislației în vigoare.

Bugetele instituțiilor anterior menționate se supun aprobării directorului executiv al Direcției de Asistență Socială și fac parte integrantă din bugetul Direcției.

Capitolul III. Serviciile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei

Misiunea și scopul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei este de a promova drepturile copilului, de a supraveghea, controla și îndruma activitatea de ocrotire a minorului și/sau a persoanei care nu se poate reprezenta singură, de a responsabiliza familiile în îngrijirea și educarea copiilor precum și de a implementa măsurile de protecție socială prin acordarea de servicii sociale primare familiilor și persoanelor aflate în situație de dificultate.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor actelor normative ce reglementează materia, prin:

 • - Legea nr.292/2011 asistenței sociale;

 • - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată;

 • - Ordinul nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;

 • - Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda managementului de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, emis de Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului;

 • - Legea nr. 7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • - Hotărârea nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;

 • - Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată și actualizată;

 • - Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • - Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, actualizată;

 • - Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil;

 • - H.G.nr 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului;

 • - H.G.nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de și a structurii orientative de personal.

Pentru îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei colaborează cu serviciile care oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iași precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-urile, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, colaborează permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și cu toate celelalte organisme și instituții care au competențe și atribuții în ocrotirea minorului și familiei aflate în dificultate.

Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

 • - minorilor aflați în situație de risc social: copii cu părinți plecați în străinătate, copii la risc de abandon școlar, copii cu risc de comportament delincvent, copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială, copii expuși riscului de abuz sau în orice altă situație care afectează interesul superior al copilului;

 • - familiilor cu copii, aflate în dificultate socio-materială/ financiară sau orice altă situație de criză (violență domestică, abuz, adicție etc) pentru care se impune identificarea unor oportunități de intervenție;

 • - persoanelor cu dizabilități (copii și/ sau minori);

 • - familiilor aflate în divorț/ oricare alte stadii procesuale pentru soluționarea cererii privind domiciliul copilului/ program de vizită/ contribuție la cheltuieli/ medierea postdivorț;

 • - persoanelor vârstnice care solicită sprijin existențial/ asistare la semnarea actelor notariale;

 • - persoanelor care execută pedepse privative de libertate, cât și familiilor acestora;

 • - minorilor/ persoanelor adulte care nu se pot reprezenta singure, în vederea ocrotirii și protejării intereselor lor;

 • - persoanelor condamnate la efectuarea orelor de muncă în folosul comunității.

Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei are următoarele atribuții principale:

 • a) de a evalua situația de risc social care poate fi determinată de:

 • - familii disfuncționale în care minorii nu au repere sănătoase de dezvoltare;

 • - existența unui membru al familiei care: consumă băuturi alcoolice/ execută o pedeapsă privativă de libertate/ are dizabilități fizice și/ sau psihice/ manifestă comportament deviant/ etc;

 • - modificarea structurii familiei urmare a unui divorț/ deces;

 • - abandonul familial (atât în cazul minorilor cât și în cazul persoanelor vârstnice);

 • - diverse alte situații.

În aceste situații se identifică serviciile sociale adecvate sau orice altă oportunitate de intervenție care poate reface echilibrul familial.

 • b) de a asigura respectarea drepturilor minorilor/ persoanelor adulte care nu se pot reprezenta singure, de a monitoriza situația acestora;

 • c) de a evalua situația socio-familială a minorilor/ persoanelor adulte instituționalizate în vederea reintegrării sociale, monitorizarea postreintegrare;

 • d) asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 2. Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

Are ca scop îmbunătățirea echilibrului social și al familiei, prin susținerea acesteia în vederea creșterii copilului.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte ce reglementează materia prin:

 • - Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;

 • - H.G. nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii;

 • - O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

 • - H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, secțiunea referitoare la creșterea copilului în vârstă de 0-7 ani;

 • - Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

 • - H.G. nr.38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010;

 • - Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;

 • - H.G.nr.1291/2012 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G.nr. 52/2011, pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G.nr. 38/2011, a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G.nr. 577/2008;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Legea nr.66/2016 pentru modificrea și completarea O.U.G.nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

 • - H.G.nr.449/2016 din 22.06.2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.111/2010 privind concediul și indemniăația lunarăpentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G.nr.52/2011;

 • - O.U.G.nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuride simplificare a acordării unor beneficii de asistență social, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

 • - H.G.nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G.nr.38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G.nr.920/2011;

 • - O.U.G.nr.55/2017-modificarea și completarea O.U.G.nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii are următoarele atribuții:

 • - asigură primirea, înregistrarea și verificarea dosarelor/cererilor însoțite de documentele justificative, pe parcursul programului cu publicul;

 • - oferă informații referitoare la prestațiile sociale acordate (alocații și indemnizații), telefonic sau la ghișeu, conform programului afișat;

 • - întocmește, după caz, dispoziții de acordare, respingere, modificare, suspendare, reluare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite, conform legislației în vigoare;

 • - întocmește centralizatoarele și/sau borderourile prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia pentru procesarea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite;

 • - asigură transmiterea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, suspendare, reluare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași, în original sau copie, după caz, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia;

 • - efectuează anchete sociale, la depunerea dosarelor, la intervale de 6 luni, pentru verificarea pe teren a condițiilor prevăzute de legislație pentru acordarea și menținerea în plată a prestațiilor sociale solicitate, în cazul apariției unor modificări, care pot determina încetarea acordării prestației sociale sau modificarea cuantumului acesteia (alocația pentru susținerea familiei), precum și în alte situații prevăzute de lege;

 • - realizează corespondența, după caz, cu persoanele fizice și juridice interesate, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor referitoare la procesarea documentelor, conform legislației din domeniul propriu de activitate;

 • - asigură introducerea informațiilor în baza electronică de date, arhivarea dosarelor, anchetelor sociale și actualizarea acestora, dacă este cazul, conform legislației în domeniu;

 • - oferă consultanță și consiliere persoanelor care se adresează pentru primirea de prestații sociale, având, de multe ori, domiciliul în localități din județul Iași, sau chiar în alte județe, cu privire nu numai la prestațiile oferite prin serviciul alocații și indemnizații sau prin Direcția de Asistență Socială Iași, ci și prin alte organizații guvernamentale sau neguvernamentale cu activități în domeniul asistenței sociale, în special, activități și servicii destinate copiilor sau familiilor cu copii;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 3. Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

Acordă beneficii de asistență socială sub formă de ajutoare bănești finanțate din bugetul de stat sau bugetul local, în anumite situații persoanelor sau familiilor, pe o perioadă determinată de timp.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative ce reglementează materia prin:

 • - Legea asistenței sociale nr.292/2011;

 • - Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârile Consiliului Local Iași privitoare la această lege;

 • - H.C.L. nr.294/2012 privind acordarea de beneficii de asistență socială pe raza Municipiului Iași;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece și H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

 • - H.G. nr.938/2011 pentru modificarea anexelor nr.1 și 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 920/2011;

 • - H.C.L. nr.435/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în municipiul Iași, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energia termică în perioada sezonului rece;

 • - O.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, H.G. nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținera familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011;

 • - Legea nr. 342/22.12.2015, privind aprobrea O.U.G nr. 25 din 30.06.2015, pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • - O.U.G nr. 93 din 08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

 • - H.G. nr.559/04.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011;

 • - H.C.L. nr.129/2017 privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

 • - H.G.nr. 799/2014, privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 627/ 2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014;

 • - H.G. nr.846/29.11.2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut în țară garantat în plată;

 • - H.G.nr.1103/10.12.2014, pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiunilor ce revin pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiunilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare;

 • - Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

 • - H.C.L. nr. 129/2017 privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

 • - Legii nr. 321/2001, privind acordarea de lapte praf copiilor nou născuți cu vârsta până la 1 an;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • - Legea nr. 188/08.12.1999, republicată privind Statutul functionarilor publici;

 • - Legea nr. 7/08.02.2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

 • - Regulamentul de ordine interioară al Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - Codul etic stabilit la nivelul Direcției de Asistență Socială Iași.

În îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Beneficii de Asistență Socială colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iași, precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

 • - familiilor/persoanelor care prezintă risc de marginalizare/excludere socială, inclusiv tinerilor proveniți din centrele de plasament sau din alte instituții de ocrotire sau beneficiarilor altor măsuri de ocrotire alternativă;

 • - familiilor/persoanelor paupere;

 • - tuturor categoriilor de familii/persoane aflate în situații de criză declanșate de calamități/dezastre naturale;

 • - altor categorii de beneficiari.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială desfășoară activități de:

 • - prevenire, diagnosticare și intervenție în fenomenele de marginalizare/excluziune socială;

 • - asigură consiliere privind problemele familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar și juridic, etc. și informare privind problematica socială (drepturi și obligații, servicii disponibile pe plan local și modalități de accesare a acestora, etc.) în conformitate cu prevederile legale;

 • - evaluează și monitorizează modul de aplicare a măsurilor de asistență socială de care beneficiază grupurile țintă ale acestui serviciu, precum și respectarea drepturilor acestora.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială are următoarele atribuții:

 • - asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, acordarea de beneficii sociale pentru familiile aflate în dificultate de pe raza municipiului Iași;

 • - instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea venitului minim garantat;

 • - instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece al anului în curs și transmite situația centralizatoare A.J.P.I.S. Iași precum și către furnizorii specifici, întocmește documentația necesară platii acestor beneficii;

 • - asigură acordarea facilităților pentru mijloacele de transport în comun locale, precum și toate celelate gratuități/facilități prevăzute de legislația în vigoare;

 • - distribuie ajutoare alimentare primite de la Uniunea Europeană, fiind depozitarii evidenței privind acordarea acestor ajutoare, pe o perioada de trei ani de la distribuire;

 • - distribuie alte ajutoare umanitare primite prin colectarea de la populație sau prin colaborări cu ONG-uri din țară și din străinătate, persoanelor și familiilor paupere;

 • - asigură distribuirea laptelui praf acordat în regim de gratuitate conform legii și întocmește adrese lunare privind consumul de lapte praf către D.S.P. Iași;

 • - verifică corectitudinea solicitărilor de plată de la S.C. SALUBRIS S.A. privind acordarea de gratuități, respectiv plata diferenței din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele de război, deținuții politici și persoanele nevăzătoare, precum și hotărârile de consiliu local privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;

 • - prezintă rapoarte lunare privind numărul persoanelor beneficiare de gratuități, facilități, etc.;

 • - identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

 • - evaluează situațiile de criză a familiilor paupere, în vederea unui ajutor financiar în regim de urgență;

 • - evaluează situațiile socio-materiale familiilor afectate de dezastre naturale și întocmește planul de servicii corespunzător;

 • - realizează demersurile necesare în vederea înhumării cadavrelor neidentificate și a celor fără susținători legali, ori beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

 • - realizează parteneriate și colaborează cu ONG-uri/reprezentanți ai societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție pentru toate categoriile de beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

 • - efectuează anchetele necesare pentru completarea dosarelor în vederea obținerii unor locuințe sociale, analizând situația familiilor cu risc de a fi evacuate din locuințele pe care le dețin, în vederea întocmirii unui plan de intervenție;

 • - asigură relaționarea cu diverse instituții publice sau ONG-uri care oferă servicii specializate pentru toate categoriile de beneficiari ce intră în atenția acestui serviciu;

 • - identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

 • - asigură realizarea corespondenței cu petenți sau diverse instituții privind solicitările privind acordarea de beneficii sau servicii sociale specifice familiilor aflate în situație de risc care își folosesc dreptul de petiționare;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 4. Serviciul Resurse Umane

Misiunea și scopul Serviciului Resurse Umane constă în asigurarea elaborării și punerii în aplicare a politicilor de resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială și a procedurilor de lucru specifice Serviciului.

Serviciul Resurse Umane este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Asistență Socială și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative:

 • - Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată 2, modificată și actualizată;

 • - Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, modificată și actualizată;

 • - Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduită a funcționarului public, republicată;

 • - Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

 • - H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizată;

 • - Legislația privind medicina școlară - O.U.G. nr.162/2008 privind preluarea ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, H.G.nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.162/2008, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 502/2009 modificat prin O.M.S.nr.820/2009 privind aprobarea și modificarea modelului de protocol între Direcțiile de Sănătate Publică Județene și Autoritățile Administrației Publice Locale în vederea transferului asistenței medicale comunitare și asistenței medicale desfășurate în unitățile de învățământ, O.U.G. nr.115/2004 modificată completată, Legea nr.95/2006 privind reforma sănătății modificată, O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical modificată precum și orice alte acte normative care stabilesc drepturi care pot fi acordate conform legii, angajaților Direcției de Asistență Socială;

 • - Ordonanța de urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

 • - Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • - H.C.L.nr.289/2017 privind aprobarea coeficienților prevăzuți în anexele I și II pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și unitățile subordonate, aferenți gradației 0, în urma consultării organizației sindicale reprezentative, conform dispozițiilor Legii nr.153/2017, H.C.L. nr.15/2018.

Serviciul Resurse Umane are următoarele activități principale:

 • - angajarea salariaților prin: recrutare, selecție și integrare;

 • - organizarea resurselor umane prin: analiza și reevaluarea posturilor, elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare, Stat de funcții, organigrama);

 • - gestionarea dosarelor de personal: elaborarea și completarea contractelor de muncă, gestiunea dosarelor profesionale și de personal, gestiunea bazei de date a evidenței personalului;

 • - planificarea resurselor umane prin:pregatirea documentației în vederea transmiterii spre aprobare a perfecționării și promovării salariaților;

 • - evaluarea performanțelor resurselor umane prin: gestionarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, evaluarea aptitudinilor salariaților.

Serviciul Resurse Umane are ca principale atribuții și competențe următoarele:

 • - colaborează cu serviciile din cadrul instituției pentru întocmirea documentației necesare în vederea supunerii spre aprobare către Consiliul local a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor funcționale din Direcția de Asistență Socială;

 • - întocmește referatul de specialitate și-l supune spre aprobare în vederea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;

 • - întocmește proiectul organigramei;

 • - întocmește proiectul statului de funcții;

 • - după aprobarea în consiliul local a H.C.L.privind organigrama, statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare pentru D.A.S. Iași, asigură punerea în aplicare a acesteia, gestionează fișele de post pentru funcționarii publici întocmite de șefii ierarhici superiori și fișele de post pentru personalul contractual din instituție;

 • - elaborează Regulamentul de ordine interioară, cu consultarea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală Sindiprim, pe care îl supune aprobării directorului executiv, îl afișează pe site-ul instituției www.dac-iasi.ro și-l distribuie întregului personal (inclusiv unităților subordonate) precum și noilor angajați în prima zi de muncă;

 • - întocmește statele de personal ale instituției;

 • - asigură secretariatul privind selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcții, pe specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții;

 • - creează și administrează baza sa de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a celorlalte categorii de angajați;

 • - colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;

 • - monitorizează posturile vacante și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi;

 • - stabilește prin decizii semnate de ordonatorul de credite salariile fiecărui angajat, calculează sporurile de care aceștia beneficiază și le comunică ulterior Biroului Financiar Salarizare pentru a se putea efectua plata;

 • - ține evidența personalului în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;

 • - întocmește documentele necesare și încadrarea în muncă pentru personalul nou angajat;

 • - întocmește și ține evidența deciziilor de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a salariului, de promovare, de transfer, etc.;

 • - întocmește statistici, sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența serviciului resurse umane;

 • - ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor medicale, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani;

 • - întocmește și ține evidența legitimațiilor angajaților Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - întocmește actele necesare în vederea pensionării pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, de invaliditate și de urmaș;

 • - întocmește și eliberează adeverințe cu vechimea în muncă și în vederea completării vechimii în muncă, pentru întocmirea dosarelor de pensionare și pentru orice alte necesități;

 • - elaborează și supune aprobării Planul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici și a personalului contractual pe baza propunerilor șefilor de departamente, din rapoartele de evaluare și fișele de evaluare a performanțelor profesionale;

 • - întocmește și ține evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajaților instituției;

 • - ține evidența și efectuează modificările ori de câte ori situația o impune, în baza de date în format electronic, a asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

 • - asigură respectarea prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;

 • - rezolvă corespondența primită în cadrul serviciului;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 5. Serviciul Buget Contabilitate

Misiunea și scopul Serviciului Buget Contabilitate constă în:

 • - prelucrarea informațiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială;

 • - furnizarea informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat;

 • - întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situația activelor și datoriilor, contul de execuție a creditelor, a veniturilor și cheltuielilor, etc.;

 • - efectuarea încasărilor și plăților în numerar și depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;

 • - plata cheltuielilor;

 • - acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale pentru deplasarea și verificarea deconturilor.

Serviciul Buget Contabilitate este subordonat coordonatorului financiar contabil, directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași, iar activitatea acestui serviciu este reglementată de următoarele legi:

 • - Legile bugetare anuale;

 • - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;

 • - O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

 • - Normele metodologice de închiderea exercițiului financiar;

 • - H.G.nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - O.M.F.P. nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierei elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 923/2014 privind controlul financiar preventiv intern cu completările și modificările ulterioareși Norme privind exercitarea CFPI;

 • - Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată și modificată ;

 • - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Legea nr. 95/2006 - Legea sănătății cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • - Hotărâri ale Consiliului Local Iași;

 • - Ordinul nr.3015/2010 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind scoaterea din funcțiune / declasarea și casarea activelor fixe;

 • - Alte norme sau instrucțiuni care privesc activitatea economică a instituțiilor publice.

Serviciul Buget Contabilitate are următoarele atribuții:

 • - analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în bugetul diferitelor categorii de cheltuieli, conform legii;

 • - pregătește și întocmește proiectul de buget propriu Direcției de Asistență Socială Iași, în baza propunerilor făcute către structurile cu responsabilități în acest sens;

 • - primește,verifică și centralizează, conform reglementărilor legale, propunerile de buget ale unităților subordonate Direcției de Asistență Socială;

 • - urmărește execuția bugetară a Direcției de Asistență Socială Iași cât și a unităților din subordine;

 • - asigură lunar finanțarea conturilor de cheltuieli ale Direcției de Asistență Socială Iași și unităților subordonate, conform bugetului aprobat;

 • - întocmește anexele pentru plata lucrărilor de investiții;

 • - întocmește documentația necesară pentru deschiderea finanțării investițiilor;

 • - participă în echipa de implementare, monitorizare și evaluare a programelor, conform dispozițiilor conducerii Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - întocmește rapoartele statistice referitoare la execuția bugetului aprobat;

 • - urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare;

 • - ordonanțează cheltuielile privind achizițiile publice de produse, servicii sau lucrări;

 • - verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare în timpul anului a bugetului instituției;

 • - analizează și decide împreună cu șeful ierarhic plățile de efectuat;

 • - întocmește bilanțul contabil trimestrial și cel anual;

 • - organizează inventarierea bunurilor patrimoniale;

 • - colaborează la ținerea corectă și la zi a evidenței bugetare și contabile;

 • - analizează și decide împreună cu ordonatorul de credite asupra creditelor ce urmează a se deschide ordonatorilor terțiari precum și pentru fundații/ONG-uri;

 • - înregistrează documentele privind fondurile cu finanțare nerambursabilă;

 • - înregistrează documentele de plată către organele bancare și, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora cu documentele însoțitoare;

 • - înregistrează rezultatele inventarierii;

 • - completează Registrul inventar;

 • - întocmește referatul privind propunerile de scoatere din funcțiunea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar care vor fi înaintate Ordonatorului principal de credite pentru avizare/aprobare;

 • - înregistrează ăn evidenșele contabile scoaterea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventarăn baza Procesului verbal de scoatere din funcțiune aprobat de ordonatorul de credite;

 • - asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

 • - asigură respectarea planului de conturi general, a modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice, privind întocmirea și utilizarea acestora;

 • - întocmește Darea de seamă contabilă centralizată pentru unitățile subordonate;

 • - întocmește raportările lunare provond situațiile contabile, plăți restante, arierate, datorii, etc; organizează și conduce evidența contabilă privitoare la gestionarea valorilor materiale, a bunurilor de inventar și mijloacelor bănești la nivelul Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - evidențiază și urmărește decontarea cu debitorii și creditorii;

evidențiază și urmărește controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu;

 • - întocmește situațiile solicitate de către ordonatorul principal de credite privind patrimoniul instituției;

 • - verifică lunar gestiunea magaziei și casieriei;

 • - propune proiecte de dispoziții sau hotărâri legate de activitatea contabilă;

 • - participă la întocmirea periodică a situațiilor privind execuția bugetară;

 • - organizează efectuarea în termen, potrivit reglementărilor în vigoare, a operatiunilor de inventariere a valorilor materiale și bănești și a decontărilor;

 • - întocmește situația privind facturile intrate și neachitate;

 • - asigură controlul intern al operațiunilor economice ce se derulează în cadrul direcției prin acordarea vizei de control financiar preventiv;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6. Serviciul Administrativ, Aprovizionare

Are ca obiectiv principal asigurarea necesarului de resurse materiale precum și asigurarea prestărilor de servicii pentru buna funcționare a structurilor Direcției de Asistență Socială Iași.

Serviciul Administrativ Aprovizionare este subordonat directorului executiv adjunct, activitatea acestui serviciu fiind reglementată de:

 • - Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • - Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, actualizată;

 • - H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind efectuarea și organizarea inventarierii elementelor de activ și pasiv;

 • - Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția personelor republicată.

Serviciul Administrativ Aprovizionare are ca principale atribuții și competențe următoarele:

 • - asigură necesarul de materiale, echipamente, birotică, etc., pentru buna funcționare a instituției;

 • - întocmește referatele privind achizițiile de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale, urmărind derularea contractelor de furnizare, recepția, păstrarea și eliberarea acestora, astfel: pe baza referatelor de necesitate a departamentelor aprobate de conducere; prin achiziționarea materialelor/serviciilor în timp util; prin înregistrarea obiectelor de inventar în fișa de magazie; prin completarea în bonul de consum eliberat de magazia unității; prin redactarea unui proces verbal de predare - primire;

 • - aplică ștampila "Bun de plată" pe documentele care atestă bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate din care reies obligașii de plată certe;

 • - centralizează necesarele de produse, servicii și lucrări ale structurilor direcției în vederea întocmirii programului de achiziții anual;

 • - participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • - urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări, etc., precum și toate lucrările de orice natură ce se efectuează de către terți, cu personal specializat;

 • - depistează și remediază orice defecțiuni sau disfuncțiuni care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, în regie proprie sau cu terți;

 • - se preocupă de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia din incintele Direcției de Asistență Socială Iași, cu personalul angajat;

 • - răspunde de curățenia, deratizarea, dezinsecția și reparația imobilelor instituției și a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar;

 • - întocmește recepția mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor de inventar și documentelor de mișcare a acestora;

 • - se ocupă cu inventarierea anuală prin verificarea în teren a patrimoniului având listele de inventar din anul precedent pentru stabilirea plusului sau minusului;

 • - casează mijloacele fixe și obiectele de inventar prin întocmirea listei în vederea aprobării;

 • - urmărește zilnic activitatea de transport efectuată cu parcul auto propriu din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, pentru optimizarea consumurilor și încadrarea în limitele de carburanți;

 • - primește, păstrează și eliberează bunuri în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - eliberează bonuri de consum;

 • - răspunde de integritatea mărfurilor din gestiune și verifică respectarea încadrării în termene de valabilitate ale acestora;

 • - întocmește note de fundamentare și referatele privind cheltuielile cu întreținerea și gospodărirea;

 • - întocmește referatele privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției, urmărește derularea contractelor și participă la recepția serviciilor;

 • - verifică, monitorizează și optimizează consumul de energie electrică, apă, gaz, etc.;

 • - organizează și gestionează activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă, așa cum sunt definite prin legislația în vigoare, pentru personalul instituției;

 • - organizează și gestionează activitățile specifice în situații de urgență și apărare, așa cum sunt definite prin legislația în vigoare, pentru personalul instituției;

 • - răspunde de obținerea și menținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

 • - asigură instruirea și informarea personalului în probleme de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, prin cele trei forme de instruiri: introductiv generală, la locul de muncă și periodică, gestionând fișele individuale de instruire;

 • - elaborează planul de prevenire și protecție și instrucțiunile privind aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă la nivelul Direcției de Asistență Socială;

 • - urmărește derularea contractului de servicii de medicina muncii cu un cabinet sau centru specializat;

 • - gestionează și monitorizează planificările pentru controalele medicale;

 • - prezintă documentele și oferă relații la solicitarea inspectorilor de muncă din cadrul I.T.M., în timpul controalelor sau cercetării accidentelor de muncă;

 • - asigură respectarea normelor de pază, de securitate, de prevenire a incendiilor;

 • - întocmește referatele privind verificarea și achiziția obiectelor și materialelor specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor necesare clădirilor în care își desfășoară activitatea salariații Direcției de Asistență Socială, conform legislației în vigoare;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - păzirea bunurilor și valorilor instituției precum și ămbunătățirea fluidizării accesului beneficiarilor de către personalul propriu;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 7. Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

8. Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

Sunt servicii organizate în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, în urma preluării cabinetelor medicale școlare și universitare și a cabinetelor stomatologice școlare și universitare, conform H.G. nr.162/2008.

Misiunea serviciilor medicale este de acordare a asistenței medicale și de medicină dentară preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se afla în unitățile de învațământ (grădinițe și școli) cât și a asistenței medicale pentru studenți.

Scopul serviciilor medicale este de asigurare a dezvoltării psihosomatice armonioase a preșcolarilor, școlarilor și studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate, prin:.

 • - acordarea de servicii medicale individuale și la nivelul colectivităților;

 • - asigurarea unor servicii de asistență medicală preventivă și curativă;

 • - asigurarea unor servicii de asistență de medicină dentară preventivă și curativă.

Serviciile sunt subordonate directorului executiv adjunct, șefii de servicii ale acestora fiind din categoria celor specifice administrației publice, având atribuții pe partea tehnico-administrativă, activitatea acestora fiind reglementată de:

 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

 • - O.M.S.nr.563/2001 și O.M.S.nr.1668/2011;

 • - Codul de deontologie medicală din 25 martie 2005 - al Colegiului Medicilor din România;

 • - Codul de etică și deontologie din 9 iulie 2009 - al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

 • - Codul deontologic din 25 iunie 2005 - al medicului dentist;

 • - O.U.G. nr.162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

 • - H.G. nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

 • - Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, actualizat;

 • - Ordinul nr.772/2004 pentru completarea Ordinului nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;

 • - Ordinul nr.1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat;

 • - Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Șefii de servicii ale Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare și Serviciului Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare au următoarele atribuții:

 • - planifică, organizează și coordonează activitatea tehnico-administrativă în cadrul Servicilor din subordine;

 • - asigură organizarea și conducerea evidențelor tehnico-operative, în conformitate cu prevederile legale;

 • - identifică, prin intermediul angajaților din subordine, problemele administrative din cabinetele școlare / universitare unde își desfășoară activitatea personalul medical angajat al D.A.S. Iași și urmărește soluționarea acestora în timpul cel mai scurt posibil;

 • - asigură legătura cu conducerea unităților școlare/universitare unde își desfășoară activitatea personalul medical angajat al D.A.S. Iași;

 • - asigură împreună cu personalul administrativ, necesarul de materiale pentru desfășurarea activității în bune condiții a activității în cadrul cabinetelor medicale;

 • - facilitează întâlniri regulate de analiză și planificare cu personalul serviciului;

 • - soluționează conflictele interne dintre personalul serviciului prin aplicarea în mod corespunzător a legislației care reglementează aceste aspecte;

 • - aprobă/nu aprobă cererile de C.O., de participare la cursuri de formare/perfecționare profesională ale salariaților serviciului în funcție de necesități;

 • - semnează pontajele lunare care în prealabil sunt vizate și verificate de inspectorul din cadrul Serviciului RU;

 • - rezolvă corespondența primită în cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare;

 • - întocmește situații statistice, situații centralizatoare, precum și alte situații solicitate de diverse organisme sau conducerea D.A.S. Iași, în legătura cu activitatea desfășurată în cadrul cabinetelor medicale;

 • - centralizează solicitările primite, necesarele de produse și servicii, în vederea întocmirii programului de achiziții anual;

 • - întocmește împreuna cu medicul arondat cabinetului medical, fișele de post pentru personalul din subordine, conform O.M.S. nr. 653/2001 si O.M.S. nr. 1668/2011;

 • - urmărește repartizarea produselor achiziționate pe fiecare unitate medicală;

 • - întocmește rapoartele de activitate lunare și anual pentru Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Personalul din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare are următoarele atribuții:

Atribuțiile medicilor privind asistența medicală preventivă:

 • - examinează toți preșcolarii din grădinițe, elevii care urmează să fie supuși examenului medical de bilanț al stării de sănătate și toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni; -dispensarizează elevii din toate clasele și studenții cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator;

 • - selecționează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlar-profesionale la terminarea școlii/a liceului;

 • - examinează, eliberând avize în acest scop, elevii și studenții care urmează să participe la competiții sportive;

 • - examinează elevii și studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără;

 • - examinează elevii și studenții care vor fi supuși imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinarilor și apariția reactiilor adverse postimunizare (RAPI);

 • - eliberează pentru elevii și studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare și universitare;

 • - vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare;

 • - eliberează adeverințe medicale la terminarea școlii generale, profesionale și de ucenici, precum și a liceului;

 • - efectuează triajul epidemiologic după vacanța școlară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate;

 • - controlează prin sondaj igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor;

 • - verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe, cantine școlare în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare;

 • - asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

Atribuțiile medicilor privind asistența medicală curativă:

 • - acordă la nevoie primul ajutor preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi;

 • - examinează, tratează și supraveghează medical elevii bolnavi, izolați în infirmeriile școlare;

 • - acordă consultații medicale la solicitarea elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate;

 • - prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală, pentru maximum 3 zile, elevilor și studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital;

 • - la recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală pentru elevii și studenții care prezintă afecțiuni cronice.

Activitatea în perioada vacanțelor școlare:

Pe perioada vacanțelor școlare, se vor efectua cu precădere concediile de odihnă, iar în cazul epuizării acestora, se vor efectua următoarele activități:

 • - definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a, a XII-a și ultimul an al școlii profesionale și de ucenici și consemnează în fișele medicale ale elevilor vaccinările efectuate;

 • - participă la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale, postliceale și în licee de specialitate;

 • - participă la cursuri sau instruiri profesionale, nu pe timp de vară;

 • - pe timpul verii asigură asistența medicală de urgență și acordă primul ajutor în caz de nevoie în timpul examenelorde evaluare națională, bacalaureat, examen de titularizare a profesiilor, competișii sportive;

 • - efectuează organizarea și igienizarea cabinetelor în vederea începerii cursurilor școlare.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În ceea ce privește asistența stomatologică preventivă și curativă, medicii din cadrul Serviciului Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare au următoarele atribuții:

 • - aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare;

 • - efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor și studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic;

 • - depistează activ și dispensarizează afecțiunile oro-dentare;

 • - urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare;

 • - urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți;

 • - asigură profilaxia funcțională de decondiționare a obiceiurilor vicioase;

 • - examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cornice;

 • - examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare;

 • - efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare);

 • - împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii și studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia;

 • - acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate;

 • - efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare;

 • - aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice;

 • - controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical;

 • - colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cornice;

 • - depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate;

 • - eliberează scutiri medicale pentru absențe din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei;

 • - asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului;

 • - întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți copiii și tinerii în ciclul următor.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Atribuțiile ce revin medicilor și cadrelor medii sanitare, așa cum sunt prevăzute în anexele 1-9 din Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei, vor fi înscrise în fișa postului.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Sistemul de relații: Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare și Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare colaborează cu toate departementele funcționale din structura Direcției de Asistență Socială.

Personalul de specialitate (medici, cadre medicale sanitare) colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști și Ordinul Asistenților Medicali.

Capitolul IV. Birourile Direcției de Asistență Comunitară Iași

1. Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor

Scopul Biroului Achiziții și Prelucrarea Datelor constă în derularea achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării Direcției de Asistență Socială Iași și asigură achiziționarea bunurilor necesare desfășurării în condiții normale a activităților în cadrul instituției.

Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și răspunde de aplicarea următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliuluilui Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • - O.U.G.nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

 • - H.G.nr.416/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.

Atribuțiile personalului angajat din cadrul Biroului Achiziții și Prelucrarea Datelor:

 • - coordonează întreaga activitate privind achizițiile publice, în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și instituțiilor ce se regăsesc în structura Direcției, urmărind demararea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform Legea nr. 98/2016;

 • - asigură transparența și integritatea procesului de achiziție publică;

 • - asigură utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire și garantează tratamentul egal și nediscriminarea agenților economici;

 • - inițiază, desfășoară și finalizează procedurile de achiziții de produse, servicii și lucrări;

 • - elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte departamente din structura Direcției;

 • - elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr.

98/2016 și a H.G. nr.395/2016;

 • - aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • - întocmește materiale și analize de sinteză la solicitarea conducerii;

 • - participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate în cadrul structurilor Direcției;

 • - asigură cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

 • - se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale și de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice;

 • - îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Celelalte departamente din structura instituției au obligația de a sprijini activitatea Biroului, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate, în contextul aplicării procedurii de atribuire.

2. Biroul Financiar Salarizare

Este departamentul ce are ca scop acordarea drepturilor salariale pentru angajații Direcției de Asistență Socială Iași având la bază statele de funcții și de personal întocmite în colaborare cu Serviciul Resurse Umane, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Biroul Financiar Salarizare este subordonat coordonatorului financiar contabil, respective directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași, iar activitatea acestui birou este reglementată de următoarele prevederi legale:

 • - Legea nr.53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare republicat;

 • - Legea nr.82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.M.F.P.nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;

 • - Ordinul nr.3512/2008, privind documentele financiar contabile;

 • - Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii;

 • - H.G. nr.1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G.nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, actualizată;

 • - Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;

 • - H.C.L. nr.172/2005 privind scutirea cu 50% din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele veteranilor de război, deținuți politici și persoane nevăzătoare;

 • - H.C.L. nr. 434/2008 și H.C.L. nr. 435/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure funcție de venituri;

 • - O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și actualizată;

 • - O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, modificat și completat prin Ordinul nr.3421//2008 și Ordinul nr.547/2009;

 • - O.M.F.P. nr.522/2003 modificat și completat prin Ordinul nr.912/2004 și Ordinul nr.3291/2009;

 • - Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, actualizată;

 • - H.G. nr. 693/2008 pentru completarea anexei nr.1 la H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;

 • - Decretul nr.209/1976 regulamentul operațiunilor de casă;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată;

 • - H.G.R.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată;

 • - O.U.G. nr.70/2014 privind salarizarea personalului plătit din cadrul sistemului public sanitar și sistemul public de asistență socială în anul 2015;

 • - O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015;

 • - Legea 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Biroul Financiar Salarizare are ca principale activități, ce duc la atingerea obiectivelor specifice:

 • - întocmirea statelor de plată ale tuturor salariaților, ale deconturilor pentru operațiuni privind asigurarile sociale de stat, declarații lunare privind obligațiile la bugetul asigurărilor sociale de stat și obligațiile de plată la bugetul general consolidat;

 • - întocmirea documentelor necesare pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar și prin conturile bancare;

 • - întocmirea documentelor privind plata pentru lucrări de investiții, reparații și cheltuieli curente;

 • - ducerea la îndeplinire a deciziilor cu privire la răspunderea materială, disciplinară și administrativă a salariaților;

Sistemul de relații al Biroului Financiar Salarizare se referă la principalele informații primite de la departamentele funcționale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și din exterior, precum și cele transmise către departamentele funcționale din instituție și spre exterior, constând în:

 • - colaborarea cu Serviciul Buget Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operațiunilor de încasări și plăți efectuate de către Biroul Financiar Salarizare;

 • - colaborarea cu Serviciul Buget Contabilitate cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

 • - colaborează cu departamentele care gestionează venituri ale bugetului instituției;

 • - preia dispozițiile către casierie pentru încasări/plăți taxe fără debit, etc. de la departamentele care utilizează aceste taxe.

Atribuțiile personalului din cadrul Biroului Financiar Salarizare sunt:

 • - prelucrarea dispozițiilor de încadrare, promovare, sancționare, spor vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a raporturilor de serviciu, conform legii, comunicate de Serviciul Resurse Umane și răspunderea acordării drepturilor salariale pentru angajați;

 • - verificarea foilor de prezență întocmite de șefii de departamente;

 • - calcularea drepturilor salariale pentru salariații instituției și răspunderea utilizării corecte a programelor de salarii NEXUS;

 • - efectuarea reținerilor din salariu;

 • - întocmirea și transmiterea lunară către Trezorerie a situației privind efectuarea plății salariilor;

 • - calcularea indemnizației concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii, pentru salariații instituției;

 • - coordonarea activității casieriei instituției;

 • - întocmirea programării plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-ul cheltuielilor derulate de Direcția de Asistență Comunitară;

 • - efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare;

 • - gestiunea numerarului la casierie;

 • - întocmirea filelor CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

 • - calcularea indemnizațiilor concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav până la 3 ani;

 • - ține evidența cererilor pentru efectuarea concediilor fără plată;

 • - întocmirea declarațiilor lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit;

 • - întocmirea adeverințelor pentru salariații instituției cu privire la salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, bancă, etc.;

 • - elaborarea de lucrări pentru fundamentarea cheltuielilor de personal ale instituției;

 • - întocmirea dării de seamă cu privire la calcularea, reținerea și virarea impozitului pe salarii;

 • - verificarea deconturilor pentru deplasări;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Capitolul V. Compartimentele Direcției de Asistență Socială Iași

1. Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații pentru Persoane cu Handicap Grav

Se află în directa subordonare a Serviciului Resurse Umane, care este subordonat directorului executiv și funcționează cu trei funcționari publici de execuție din care doi funcționari publici asigură serviciile în vederea angajării asistenților personali și un funcționar public de execuție gestionează dosarele persoanelor încadrate în grad de handicap grav care sunt posesorii certificatului care poartă mențiunea "beneficiază de asistent personal".

Compartimentul Asistenți Persoanali și Indemnizații pentru Persoane cu Handicap Grav oferă servicii atât asistenților personali angajați în baza unui contract individual de muncă pentru persoanele care dețin un certificat de încadrare de handicap grav cât și persoanelor cu handicap grav/reprezentanților acestora care au optat pentru primirea unei indemnizații.

Compartimentul își desfășoară activitatea respectând următorul cadrul legislativ:

 • - Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.250/2016;

 • - H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, actualizată;

 • - Legea nr.136/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Atribuțiile/responsabilitățile personalului:

 • - evaluează situația socio-economică a potențialilor asistenți personali, în vederea angajării acestora;

 • - întocmește dosarele de angajare pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav în baza recomandării din ancheta socială efectuată de un asistent social din cadrul Serviciilor de specialitate din cadrul Direcției sau cu atribuții în acest sens;

 • - întocmește fișa postului asistentului personal, individualizată pentru fiecare situație/bolnav, ținându-se cont de recomandările unui medic de specialitate (medic de familie, medic din cadrul comisiei de evaluare și stabilire a gradului de handicap, medic medicina muncii din aparatul propriu al Primăriei, etc.);

 • - cooperează permanent cu asistentul personal al persoanei cu handicap, care are calitate de salariat;

 • - monitorizează activitatea asistenților personali angajați pentru persoanele cu handicap prin verificarea periodică a activității acestora;

 • - gestionează, în vederea verificării/ reactualizării/ completării, dosarelor cu evidența asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • - transmite în termen, pentru introducerea în programul REVISAL, deciziile/ contractele individuale de muncă/ modificările lunare funcționarului public care are această atribuție din cadrul Serviciului Resurse Umane conform legislației în vigoare;

 • - cooperează cu celelalte departamente pentru respectarea legalității privind întocmirea, confirmarea, semnarea, aprobarea și circuitul documentelor din cadrul serviciului;

 • - răspunde în termen legal scrisorilor, sesizărilor și cererilor repartizate spre soluționare de către șeful serviciului sau directorul executiv al D.A.S.;

 • - întocmește, rapoarte scrise la cererea conducerii și pe cele imperative stipulate în Legea nr.448/2006 republicată, privind activitatea depusă, modul de îndeplinire a sarcinilor, precizează dinamica angajării asistenților personali semestrial;

 • - întocmește rapoarte și dispoziții referitoare la indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap grav pe care le are în evidență, pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal;

 • - primește cererile pentru acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav în conformitate cu dispozițiile Legii nr.448/2006 republicată, întocmește dosarele bolnavilor, monitorizează situația acestora, întocmește dispozițiile privind acordarea/modificarea titularului/încetarea și efectuează toată documentația necesară în vederea asigurării plății indemnizației;

 • - efectuează anchetele sociale necesare verificării/ reactualizării/ completării dosarelor sociale în ce privește indemnizația lunară primită în mod direct de persoanele cu handicap grav;

 • - evaluează situația persoanelor cu handicap grav în situațiile de criză;

 • - întocmește la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

2. Compartimentul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul și Evaluare Inițială

Se află în directa subordonare a Serviciului Resurse Umane, care este subordonat directorului executiv și funcționează cu un funcționar public de execuție și un personal contractual cu respectarea următoarelor legi:

 • - Legea nr.53/2003 republicată 2 și modificată - Codul Muncii;

 • - Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată.

Misiunea și scopul Compartimentului constă în monitorizarea permanentă a documentelor care sunt înregistrate în instituție precum și comunicarea răspunsurilor, respectiv modul de soluționare a acestora către persoanele interesate și către destinatarii petițiilor.

Atribuțiile personalului:

 • - primește petițiile cetățenilor ( cereri, reclamații, sugestii etc.) și le înregistrează în ordinea cronologică în registrul de evidență;

 • - primește și înregistrează în ordinea cronologică orice alt tip de document depus de persoane fizice sau juridice (adrese, facturi, informări ) și clasifică documentele pe tipuri de probleme;

 • - verifică documentația cetățenilor și dacă este completă o înregistrează, dacă este incompletă aceasta este returnată petentului în vederea completării;

 • - reactualizează la solicitarea și cu sprijinul structurilor direcției, cu avizul conducerii, baza de date privind documentația pentru fiecare tip de petiție, cerere etc.;

 • - eliberează un bon cu ștampila Registraturii unității care conține numărul de ordine și data depunerii petiției, cererii etc.;

 • - transmite către conducere toate documentele înregistrate, în vederea analizării și direcționării către structurile direcției;

 • - preia documentele analizate de conducere și le distribuie structurilor direcției pe bază de semnătură în registrul de evidență;

 • - primește și eliberează răspunsurile transmise de structurile direcției;

 • - întocmește necesarul de material și disponibilităși bănești pentru buna funcșionare a Registraturii și îl înaintează în vederea aprobării de conducerea direcției;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

3.  Compartimentul Monitorizare, Analiză, Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele legi:

 • - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

 • - H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • - H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, actualizată;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată.

Misiunea și scopul Compartimentului constă în monitorizarea permanentă a indicatorilor de creștere a calității serviciilor sociale furnizate către beneficiari.

Atribuțiile personalului:

 • - monitorizează activitatea serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor din cadrul D.A.S., destinate promovării și protecției protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, sub aspectul tipurilor de servicii sociale destinate categoriilor defavorizate și sub aspectul numărului de beneficiari ai acestor servicii;

 • - întocmește periodic sau la solicitarea conducerii instituției analize statistice care să stea la baza măsurilor de organizare și desfașurare a activității D.A.S.;

 • - colectează și centralizează datele statistice privind activitatea desfășurată în cadrul serviciilor sociale și de specialitate aflate în subordinea instituției sub formă de rapoarte statistice, situații, informări, analize;

 • - colaborează cu celelalte servicii în vederea transmiterii de analize și statistici cu privire la activitatea D.A.S. către ONG-uri sau alte instituții publice în vederea desfășurării de activități comune în domeniul protecției copilului, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, precum și în vederea promovării incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate;

 • - realizează prognoze în ceea ce privește modificarea în viitor a indicatorilor privind evoluția situației copiilor, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială și a posibilității de incluziune socială a acestora, în funcție de dinamica societății și a nevoile sociale ale comunității, astfel încât să poată fi elaborate strategii de dezvoltare, viabile, predictibile și sustenabile care să răspundă necesităților pe termen scurt, mediu si lung;

-întocmește diferite situații statistice referitoare la situația copiilor și a adulților aflați în dificultate precum și indicatori în domeniul incluziunii sociale;

 • - colectarea la nivel de municipiu de date privind diverse categorii sociale aflate în risc în vederea punerii în aplicare a politicilor sociale în domeniu incluziunii sociale;

 • - participarea la elaborarea unor strategii și proiecte de îmbunătățire și diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenței sociale a copiilor, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială;

 • - elaborează Raportul lunar și anual al activității instituției și îl supune aprobării conducerii instituției;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4. Compartiment Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile, este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și își desfășoară activitatea în următoarea bază legislativă:

 • - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

 • - H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • - H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, actualizată;

 • - Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională a Romăniei, actualizată;

 • - HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale, actualizată.

Misiunea și scopul Compartimentului constă în atragerea de fonduri prin proiecte cu finanțare europeană/națională, implementarea și monitorizarea acestora în vederea dezvoltării serviciilor sociale pe raza municipiului Iași.

Atribuțiile personalului din cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile sunt:

 • - identifică și cuantifică problemele sociale comunitare;

 • - consultă serviciile de specialitate și creează strategii de intervenție corespunzătoare (proiecte);

 • - identifică, propune și atrage, în parteneriat, proiecte de interes local, în scopul atingerii obiectivelor specifice obiectului de activitate din domeniul social;

 • - analizează propunerile de colaborare/cooperare/asociere cu alte autorități ale administrației publice locale, ONG-uri, etc.;

 • - centralizează ofertele și studiile de proiecte cu posibilități de finanțare de interes pentru comunitate;

 • - identifică și atrage resurse financiare externe și interne extrabugetare nerambursabile;

 • - identifică surse de finanțare pentru programele și proiectele propuse a se implementa/dezvolta;

 • - analizează studiile existente, ghidurile de bună practică în domeniul asistenți sociale în vederea conceperii cererilor de finanțare;

 • - elaborează și promovează documentele necesare punerii în valoare a oportunităților de finanțare în raport cu politicile, programele și proiectele publice specifice activităților instituției;

 • - participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

 • - participă la alcătuirea echipei de proiect ținând cont de aria de specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea membrilor în timpul derulării proiectelor, tipul de activități în care aceștia sunt implicați;

 • - întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor;

 • - urmărește încadrarea în termen a implementării proiectelor;

 • - asigură comunicarea cu partenerii, colaboratorii și Organismele intermediare responsabile cu derularea programelor cu finanțare europeană, asigurând legătura dintre finanțator și instituție;

 • - promovează imaginea serviciilor de specialitate;

 • - organizează work-shop-uri, întâlniri între specialiștii în domeniul asistenți sociale, conferințe, cursuri și seminarii pe diferite tematici;

 • - realizează materiale de prezentare, broșuri, pliante pentru proiectele în derulare;

 • - răspunde la cererile de clarificări de ale Autorităților de Management, Organismelor intermediare precum și altor instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

 • - realizează sistemul de arhivare a programelor/proiectelor din domeniul de activitate, prin întocmirea unei baze reale și actualizate conform legislației în vigoare;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea desfășurată și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

5. Compartiment Juridic

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale privind activitatea instituției, apărând drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de jurisdicție.

Angajații Compartimentului Juridic au următoarele atribuții:

 • - verifică și semnează pentru legalitate acte emise de Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - asigură, potrivit legii, reprezentarea Direcției de Asistență Comunitară, precum și a instituțiilor cu personalitate juridică subordonate, în fața instanțelor judecătorești în cauzele de contencios administrativ și în alte cauze;

 • - promovează, la cererea conducerii, acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de departamentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și a instituțiilor din subordine, pe baza împuternicirii date de conducere;

 • - ține evidența tuturor cauzelor aflate în curs de judecată;

 • - iau măsurile necesare pentru realizarea cerințelor, obținerea titlurilor executorii și sprijină executarea acestora;

 • - organizează informarea și documentare juridică;

 • - întocmește acțiuni civile în vederea sesizării instanțelor judecătorești;

 • - avizează asupra legalității toate contractele emise de Direcției de Asistență Socială Iași, respectiv contractele economice, contractele de închiriere, de concesiune, de asociere și Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local propuse de către Direcției de Asistență Socială Iași precum și alte acte care angajează răspunderea patrimonială a organelor respective;

 • - acordă consultanță în toate spețele în care este solicitat;

 • - răspund la toate petițiile în termenul procedural, repartizate de șeful ierarhic superior;

 • - exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea diverselor acte normative în cazul luării unor măsuri la solicitarea conducerii sau a departamentelor din structura instituției;

 • - colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, regulamente, dispoziții în domeniile de competență ale Compartimentului Juridic;

 • - participă la întocmirea contractelor/acordurilor de colaborare și le avizează din punct de vedere juridic;

 • - formulează răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare ce intră în sfera de competență a Compartimentului Juridic;

 • - sesizează conducerii instituției aspectele legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea departamentelor structurii instituției;

 • - aduc la cunoștința departamentelor din structura instituției, noile acte normative ce intră în competența acestora, precum și modificările actelor normative în vigoare;

 • - aplică legislația la nivelul întregii instituții, informează și urmărește aplicarea noilor acte normative la nivelul fiecărui serviciu, birou, compartiment al Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - întocmesc, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6. Compartiment Informatic

Este subordonat directorului executiv, iar personalul angajat își desfășoară activitatea prin aplicarea următoarelor acte normative, specifice acestui domeniu:

 • - Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată și actualizată;

 • - Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în cadrul comunicațiilor electronice, actualizată;

 • - Legea 64/2004 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, completată cu Legea nr. 105/2009 pentru ratificarea Protocolului adițional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor informatice;

 • - Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (în această lege, Cartea I, Titlul II și Titlul III tratează transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice și prevenirea și combaterea criminalității informatice - inclusiv protecția confidențialității și integrității datelor), actualizată;

 • - Legea 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

 • - Ordinul 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici;

 • - Ordinul 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

 • - HG 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice.

Personalul din compartiment are următoarele atribuții:

 • - asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

 • - asigură buna funcționare a sistemului informatic, a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice din administrația publică și rețelei de calculatoare în instituție;

 • - stabilește necesitățile de tehnică de calcul și programe informatice ale departamentelor din structura instituției și propune achiziționarea acestora;

 • - participă, împreună cu furnizorii de programe software, la realizarea analizei în vederea implementării programelor;

 • - asigură administrarea bazelor de date;

 • - realizează și actualizează pagina web a Direcției de Asistență Direcției de Asistență Socială Iași, împreună cu serviciile/ birourile /compartimentele de specialitate din cadrul instituției;

 • - întreține și depanează, din punct de vedere hardware, rețeaua de calculatoare, asigurând interfața cu furnizorul de semnal prin cablu;

 • - asigură administrarea rețelei de calculatoare;

 • - instalează, monitorizează și menține în bună stare de funcționare sistemele de operare pe calculatoarele din rețeaua instituției;

 • - instalează și întreține aplicații de uz general: procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe legislative, etc.;

 • - asigură îndrumarea de specialitate, pentru personalul din departamentele instituției, privitor la modul de operare în programele specifice domeniului de activitate;

 • - propune soluții de management informațional pentru eficientizarea proceselor administrative ale instituției;

 • - studiază prevederile legale informaționale, actualizate;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

-asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 7. Compartiment Asistență Comunitară

Este subordonat directorului executiv adjunct.

Asistența Medicală Comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, precum și pe nevoile comunității, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de mediatorii sanitari și asistentul medical comunitar.

Compartimentul are următoarele atribuții:

 • - cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face parte;

 • - facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar;

 • - catagrafiază gravidele și lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum; le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare;

 • - explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi;

 • - catagrafiază populația infantilă a comunității de romi;

 • - explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului;

 • - promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân;

 • - urmărește înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;

 • - sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantilă din comunitățile de romi și a examenelor clinice de bilanț la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani;

 • - explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;

 • - explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune, popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente;

 • - facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență;

 • - mobilizează și însoțește membrii comunității la acțiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc., explică rolul și scopul acestora;

 • - participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași;

 • - la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacțiile adverse posibile ale acestuia și supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu - tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

 • - însoțește cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit;

 • - semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a apei etc.;

 • - semnalează în scris Direcției de Sănătate Publică Iași problemele identificate privind accesul membrilor comunității rome pe care o deservește, la următoarele servicii de asistență medicală primară;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Capitolul VI. Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie

Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 psiholog;

 • - 1 inspector de specialitate II;

 • - 1 muncitor calificat I;

 • - 1 inspector de specialitate Ia.

Este parte din structura Direcției de Asistență Socială, care acordă servicii specializate persoanelor victime ale violenței în familie, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Iași.

Centrul oferă servicii specializate, în regim rezidențial, unui număr de 20 persoane abuzate precum și copiilor minori ai acestora, cazarea și serviciile oferite sunt gratuite, perioada de acordare ajungând pînă la 18 luni.

Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași.

Cadrul legislativ în care se desfășoară activitățile Centrului este în domeniul furnizării de servicii sociale primare și speciale, destinate prevenirii și combaterii violenței în familie:

 • - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificată și completată de Legea nr. 25/2012;

 • - Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, actualizată;

 • - Ordinul nr. 385/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 1018/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

 • - Ordinul nr. 384/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie;

 • - Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată prin Art.39 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

 • - Ordin nr.383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie;

 • - Hotărârea nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

 • - Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state.

Beneficiarii Centrului sunt persoane adulte, cu sau fără copii, victime ale violenței în familie, care din cauza agresiunilor de orice formă din partea unui membru al familiei sunt în imposibilitatea asigurării unei locuințe (temporare sau definitive) și care din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medical.

În vederea stabilirii concrete a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor de servicii sociale, în momentul cazării se semnează un Contract de rezidență în regim de urgență pe o perioadă de 14 zile calendaristice. Acesta se încheie în formă scrisă, în limba română, cu respectarea tuturor prevederilor stipulate la momentul găzduirii solicitantului.

După perioada de acomodare de 14 zile calendaristice ale beneficiarului, după elaborarea Planului individualizat de intervenție și după stabilirea tuturor obiectivelor, se va încheia Contractul de rezidență temporară cu durată de până la 18 luni.

Personalul Centrului are următoarele atribuții și responsabilități:

 • - asigură buna funcționalitate a Centrului prin respectarea normelor legislative în domeniu și a Codului etic în relația cu persoanele cu care interacționează;

 • - asigură soluționarea în termene legale a petițiilor ajunse în atenția Centrului și răspunde în termen legal la solicitările instituțiilor;

 • - răspund de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le emit;

 • - răspund de calitatea activităților desfășurate din cadrul Centrului;

 • - preiau cazurile respectând principiile nediscriminării și echității;

 • - realizează planul individualizat de intervenție pe baza evaluării psiho-sociale;

 • - completează contractele de cazare a beneficiarilor în Centru, contracte ce vor fi contrasemnate de directorul Direcției de Asistență Socială;

 • - țin evidența familiilor cazate în Centrul de servicii integrate și a perioadei de cazare;

 • - inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe;

 • - identifică și valorifică oportunități de atragere și dezvoltare a fondurilor necesare furnizării serviciilor sociale;

 • - îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

2. Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria"

Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 asistent medical;

 • - 1 referent I;

 • - 1 muncitor calificat I;

 • - 1 asistent social principal.

Are ca obiectiv egalizarea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor ce provin din centrele de plasament, în număr de 75 (26 în sistem rezidențial și 49 în regim de zi).

Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria" este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și desfășoară activități de servicii și protecție socială în cadrul Planului Național Anti-Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale cu următoarea bază legislativă:

 • - Hotărârea nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin H.G. nr.1149/2002 - instrumente de sprijin pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament și care reprezintă un grup țintă prioritar, dar și pentru alte grupuri defavorizate;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, permite ca tinerii singuri sau din familii sărace să poata beneficia de ajutoare sociale chiar din prima perioadă, după părăsirea centrelor de plasament și garantează un venit minim corespunzător unui trai decent;

 • - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

 • - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată, care prevede măsurile pentru realizarea strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției persoanelor supuse riscului de somaj, al asigurării unui nivel ridicat de ocupare și adaptare a forței de muncă la cerințele pieței muncii;

 • - O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale;

 • - Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asitență socială;

 • - O.G.nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de Asistență Socială;

- Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minimede calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

 • - Ordinul nr.73/2005 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea serviciilor sociale;

 • - Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • - Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil.

Personalul Centrului are următoarele atribuții:

 • - asigură buna funcționalitate a Centrului prin respectarea normelor legislative în domeniu și a Codului etic în relația cu persoanele cu care interacționează;

 • - asigură soluționarea în termene legale a documentelor ajunse în atenția Centrului și răspunde în termen legal la solicitările instituțiilor;

 • - răspund de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmesc și le emit;

 • - răspund de calitatea activităților desfășurate din cadrul Centrului;

 • - realizează planul individualizat de intervenție pe baza evaluării psiho-sociale;

 • - completează contractele de cazare a beneficiarilor în Centru, contracte ce vor fi contrasemnate de directorul Direcției de Asistență Socială;

 • - ține evidența tinerilor cazați în Centru și a perioadei de cazare;

 • - urmărește respectarea regulamentului de cazare, regulamentului de ordine interioară și poate face propuneri de modificare către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială; desfășoară activități de promovare a imaginii Centrului în comunitate;

inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe, cu aprobarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială;

 • - identifică și valorifică oportunități de atragere și dezvoltare a fondurilor necesare furnizării serviciilor sociale;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

3.Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia"

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social specialist;

 • - 1 asistent social specialist;

 • - 1 inspector de specialitate Ia;

 • - 1 inspector de specialitate Ia;

 • - 1 instructor educație.

Are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora, prin dezvoltarea serviciilor alternative.

Prin activitățile desfășurate de Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" Direcția de Asistență Socială vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni.

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" este subordonat directorului executiv adjunct, activitățile sale desfășurându-se cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • - Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000;

 • - Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - H.G. nr. 268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • - Hotărârea nr. 584 din 10 august 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor social;

 • - Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Hotărârea nr.1.007 din 1 septembrie 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" are în subordonare directă:

 • 1) Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

 • 2) Clubul de Pensionari "Mușatini"

 • 3) Clubul de Pensionari "Moara de Foc"

 • 4) Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"

 • 5) Clubul de Pensionari "Nicolina"

 • 6) Clubul de Pensionari "Oancea"

 • 7) Clubul de Pensionari "Mircea cel Bătrân"

În aceste spații pensionarii din zonă, dar nu numai, beneficiază de servicii sociale primare constând în:

 • - oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice;

 • - stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacitaților fizice și intelectuale ale acestora;

 • - facilitarea și încurajarea legăturilor interumane;

 • - prevenirea și diminuarea simptomelor de instituționalizare;

 • - promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

 • - îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor și a fenomenului îmbătrânirii în general;

 • - promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură; Numărul pensionarilor este în medie de 84 de pensionari.

În cadrul Centrului de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" este angajat personal contractual cu principalele atribuții:

 • - coordonarea și supervizarea întregii activități din cadrul Centrului și cluburilor subordonate acestuia;

 • - asigurarea și răspunderea în aplicarea legislației în vigoare privind persoanele vârstnice, prin activități specifice constând în: primirea cererilor însoțite de actele doveditoare, verificarea și înregistrarea acestora în registrul special, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale;

 • - întocmirea graficului de activități în cadrul centrelor/cluburilor;

 • - încheiere de parteneriate/ contracte de colaborare cu terți cu același domeniu de activitate;

 • - organizare de evenimente pentru persoanele vârstnice beneficiare;

 • - gestionarea bazei de date cu persoanele beneficiare;

 • - supervizarea activităților voluntarilor;

 • - întocmirea fișelor de post/evaluare a angajaților din subordine;

 • - întocmirea, la cererea conducerii, a rapoartelor scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinirea oricăror altor atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4. Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social specialist;

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 inspector de specialitate Ia;

 • - 1 instructor educație principal;

 • - 1 muncitor calificat III.

Scopul și misiunea Centrului de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" este de a acorda servicii de asistență socială persoanelor cu dizabilități.

Beneficiarii sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară Iași.

În cadrul Centrului de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" sunt respectate și aplicate următoarele prevederi legale:

 • - Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Hotărârea de Guvern nr.268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006;

 • - Legea 292/2011 privind asistența socială;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare;

 • - Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • - Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată;

 • - Ordonanța de urgență nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului nr.268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

- Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Ordinul nr.424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Ordinul nr.3123 din 24.12.2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii,familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/05.11.2014;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 din 10 august 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • - Legea nr. 319/2006, actualizată, a securității și sănătății în muncă;

 • - Legea nr. 1425/2006, actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

 • - Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun și Ghidul pentru implementarea acestei legi, emis de Guvernul României în 16.03.2016;

 • - Legea nr. 307/2006 , actualizată, privind apărarea împotriva incendiilor;

 • - Legea nr. 481/2004, actualizată, privind protecția civilă.

În domeniul specific de activitate, pentru asigurarea serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, personalul angajat în cadrul Centrului de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" are următoarele atribuții principale:

 • - identificarea nevoilor individuale și de grup a persoanelor cu handicap aflate în nevoi și informarea asupra situațiilor de risc și a drepturilor sociale;

 • - implicarea familiei persoanei cu dizabilități în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap;

 • - asigurarea instruirii, în problematica specifică a persoanei cu handicap, a personalului care își desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenților personali;

 • - promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - sprijinirea programelor de colaborare între părinți și specialiști în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;

 • - întocmirea, la cererea conducerii, de rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinirea oricăror alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

5. Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 psiholog practicant;

 • - 1 inspector de specialitate II;

 • - 1 asistent medical PL.

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti" este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială.

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti" își desfășoară activitatea prin respectarea următoarei baze legislative:

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

 • - H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

 • - Legea nr. 1141996 privind locuințele, republicată și actualizată;

 • - H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Hotărâre nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

 • - Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare.

Serviciile oferite prin activitățile desfășurate de către personalul Centrului sunt:

 • - găzduire cu titlu temporar, cu posibilitate de prelungire după reevaluarea cazului și nevoile identificate;

 • - servicii cu caracter primar;

 • - servicii specializate;

 • - servicii de consiliere socială;

 • - servicii de suport.

Personalul din cadrul Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti" are ca principale atribuții:

 • - evaluarea situației socio-economică a persoanelor fără adăpost și identificarea nevoilor și resurselor acestora;

 • - asigurarea și dezvoltarea serviciilor de specialitate pentru asistații din adăposturile de noapte;

 • - oferirea de servicii de consiliere și asistență pentru tinerii proveniți din centrele de plasament, alte instituții de ocrotire sau beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă, în vederea integrării sociale ale acestora;

 • - participarea la elaborarea proiectelor și strategiilor de dezvoltare a unor servicii adresate tinerilor proveniți din centre de plasament, alte instituții de ocrotire, beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă sau familii aflate în situație de risc social în vederea integrării sociale a acestora;

 • - evaluarea situației socio-economică a persoanelor singure sau familiilor cu venituri reduse pentru acordarea de servicii sociale, respectiv hrană zilnică, prin Cantina de Ajutor Social;

 • - întocmirea, la cererea conducerii, de rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinirea oricăror altor atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6. Cantina socială

Cantina Socială va funcționa cu șase angajați, un coordonator personal de specialitate și cinci posturi contractuale de execuție, după cum urmează:

 • - 1 Coordonator personal de specialitate - conducere

-1 Asistent Social, S

 • - 3 Muncitori calificați - bucătari

 • - 1 Muncitor necalificat

Cantina socială este subordonată directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași, activitățile sale desfășurându-se cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • - Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

 • - Ordinul nr.2126/05.11.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Ordin nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • - H.G.nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

 • -  Prevederile H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Cantina socială oferă prin personal calificat servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, având următoarele atribuții:

 • - pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale;

 • - transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

 • - pregătirea și distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situații deosebite;

 • - consilierea și informarea beneficiarilor dar și îndrumarea spre alte instituții abilitate în rezolvarea problemelor solicitate.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Beneficiarii cantinei pot fi următoarele categorii de persoane:

 • - copii în vîrstă de pînă la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • - tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani respectiv 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.a);

 • - persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luată în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • - pensionarii;

 • - persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • - invalizii și bolnavii cronici;

 • - orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pentru 90 de zile.

NOTĂ - Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Cămin de Pensionari Sfănta Cuvioasă Parascheva - anexa nr. 3.1 .

Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Cămin Bătrăni "Sfinții Constantin și Elena" - anexa nr. 3.2 .

Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" - anexa nr. 3.3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local, Adrian Florin Boca

Anexa 3.1 la Hotărârea Coniliului Local nr. 359 31 09 2018

Regulamentul de organizare și funcționare

Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași

Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, aprobat prin Decizia nr. 642, emisă de Consiliul Popular al Județului Iași, la data de 04.11.1977, același act administrativ prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Art.2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații căminului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Identificarea serviciului social

Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași cod serviciu social 8730 CR-V-I Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice este înființat în 1977 și coordonat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Iași, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 001106/19.05.2014.

Art.3. Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" este:

 • (1) Activități de bază

 • - asigurarea permanentă pentru un numar de 253 beneficiari a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor de găzduire pe perioadă nedeterminată ,hrană, asistență și îngrijire medicală - kinetoterapie, asistență îngrijire și cultură fizică medicală recuperare și readaptere, asistență și îngrijire socială , asistență și îngrijire psihologică , asistență și îngrijire spiritual religioasă, asistență socializare și petrecere a timpului liber ergoterapie.

 • - promovarea și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, prin stimularea solidarității sociale și armonizarea relațiilor dintre societate și categoria persoanelor vârstnice, în scopul promovării și respectării drepturilor acestora.

 • (2) Criterii de admitere în serviciul social

În Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași se internează:

 • - persoane vârstnice, la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal al acesteia.

 • - persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iași;

 • - persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei;

 • - persoane vârstnice valide, apte să se autoservească la internare, care se încadrează în gradele III A și III B de dependență (HG886/2000);

 • - persoane care nu se pot gospodări singure;

 • - persoane fără venituri proprii, dar cu susținători legali cu posibilități de a achita integral contribuția de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru persoana vârstnică;

 • - persoane care nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - persoane fără locuință proprietate personală;

 • - persoane care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • - persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită stării fizice-dar nu suferă de boli incurabile, psihice, contagioase.

 • (3) Situația de dificultate la care serviciul răspunde: persoane vârstnice domiciliate în municipiul Iași aflate în situații de nevoi sociale fără nici o discriminare fără boli incurabile, boli psihice și nu necesită îngrijiri medicale speciale care nu pot fi asigurate în cadrul serviciului.

Art.4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare.

 • (1) Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea

nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultimul amendament din 20 ianuarie 2018 prin Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, Legea 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene precum și alte măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare precum și modificarea și completarea unor acte normative. HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale H G nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice., HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, HG584/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor L.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor social, oprobate prin HG ne 118/2014 și a HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, ORDIN Nr. 73 din 17 februarie 2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale,

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

 • (3) Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași este înființat prin:

 • a) prin Decizia nr. 642, emisă de Consiliul Popular al Județului Iași, la data de 04.09.1997 și acordă asistență și suport în cadru instituționalizat, unui număr de 253 beneficiari;

 • b) Hotărârea consiliului local nr. 113/21.06.1999, fiind în subordonarea Direcției de Asistență Comunitară Iași având calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • - protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • - ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu ;

 • - abordarea individualizată și centrată pe nevoile persoanei varstnice;

 • - recunoașterea valorii fiecărei persone vârstnice beneficiare și valorizarea ei;

 • - îmbunătățirea continuă a serviciilor acordate;

 • - orientarea pe rezultate;

 • - asigurarea autodeterminării și intimității persoanelor beneficiare;

 • - facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • - promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • - asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • - preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • - colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

Art.6. Beneficiarii serviciilor sociale acordate; condiții de acces/admitere în centru; condiții de încetare a serviciilor; drepturi; obligații.

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul de Pensionari" Sf. Cuv. Parascheva” Iași sunt 253 persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iași;

 • a) persoane vârstice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei;

 • b) persoane vârstice valide, apte să se autoservească la internare;

 • c) persoane care nu se pot gospodări singure;

 • d) persoane fără venituri proprii, dar cu susținători legali cu posibilități de a achita integral contribuția de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru persoana vârstnică;

 • e) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • f) nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • g) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • h) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale;

Admiterea în centru se face potrivit Procedurii Operaționale de admitere, cu respectarea Legii 17/200 legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice modificată și actualizată prin Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, a Legii 292/2011 legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative din domeniu în vigoare și a ROF.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • 1. Acte necesare:

  • 1.1. Cerere de internare.Cererea se transmite și se înregistrează la serviciul public de asistență socială al autorității administrației publice locale unde are domiciliul sau reședința persoana vârstnică respectiv la registratura DAS și conține, în principal, următoarele:

 • a) date privind persoana vârstnică; (-Copie carte identitate Certificat de naștere Certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul, Acte stare civilă ale copiilor/reprezentanților legali)

 • b) date privind componența familiei; Acte stare civilă ale copiilor/reprezentanților legali)

 • c) veniturile realizate și bunurile deținute de persoana vârstnică și de membrii familiei persoanei vârstnice;(Cupon de pensie, adeverințe de venituri, alte documente care să ateste veniturile membrilor de familie /reprezentanților legali.)

 • d) date despre locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de reședință; (Certificat de atestare fiscală)

 • e) informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică set de analize medicale conform legislației. Adeverință medicală de la medicul de familie

 • - Copie după fișa medicală/dosar medical de la medicul de familie

Cererea va avea anexe obligatorii si anexe optionale.

Cererea poate fi transmisa pe suport hârtie sau în format electronic însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată si de alte documentel doveditoare.

Modelul formularului de cerere, al declaratiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor precum si modelul amngajamentului de plată, se stabilesc prin HG.

 • 1.2. - Anchetă socială solicitant și familia acestuia Ancheta socială se realizează de asistentul social din cadrul serviciului public de asistență socială. În situația persoanelor vârstnice dependente, echipa interdisciplinară, constituită potrivit legii, cuprinde, în mod obligatoriu, și medicul specialist al persoanei respective.

Echipa interdisciplinară poate fi completată și cu reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute în România sau ai altor organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.»

 • 1.3. - Fișă de evaluare sociomedicală geriatrică conform HG Nr. 886 / 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Potrivit H.G.886/2000” pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizeaza Fisa de evaluare sociomedicala (geriatrica) care se constituie ca piesa obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicita îngrijiri la domiciliu sau în camin pentru persoane vârstnice. În cazul în care îngrijirile se acorda într-un camin pentru persoane vârstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectiva. “Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice cuprinde încadrare în grade de dependenta , a persoanelor vârstnice

 • - Referat de internare

 • - Dispoziție de internare

 • 2.criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor

 • - necesită îngrijire permanentă , care nu poate fi asigurată la domiciliu;

 • - nu se poate gospodări singură;

 • - este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

 • - nu are locuință și nu realizează venituri proprii;

 • 3. modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia

 • - Contractul pentru furnizarea de servicii sociale reprezintă actul juridic încheiat între o persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • - Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependentă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții;

 • - Asistentul social împreună cu responsabilul de caz la internarea în serviciul social al beneficiarului întocmește contractul de furnizare de servicii conform Ordinului nr. 73 din 17 februarie 2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

 • 4. modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz:

 • - Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cadrul serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere ,prin HCL nr. 116/31.03.2017;

 • - Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta;

 • - Consiliul local hotărăște cu privire la cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași și/sau de susținătorii legali și în situația în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere.

 • - Costul mediu lunar de întreținere se aprobă anual de către consiliul local, înainte de adoptarea bugetului propriu;

 • - Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și nu poate fi mai mic decît cuantumul stabilit pentru acesta prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale adică 1982 lei/lună /beneficiar;

 • - Costul mediu lunar de întreținere al persoanei vârstnice îngrijite are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor;

 • - Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

 • 5. acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • - persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;

 • - diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere stabilită prin HCL nr. 116/31.03.2017, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei/membru de familie;

 • - susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată;

Dacă beneficiarul de servicii sociale, acoperă valoarea totală a contribuției lunare din venituri proprii susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească. Sumele reprezentând contribuția lunară de întreținere constituie venituri extrabugetare ale serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași.

6.Calcul contribuției de întreținere în cazul când beneficiarul lipsește motivat din unitate pe o perioadă mai mare de 5(cinci) zile

În cazul în care beneficiarii lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5(cinci) zile, contribuția de întreținere se recalculează, scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective;

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

 • - Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, prevăzut de prezenta lege, se realizează de către serviciul public de asistență socială, cu respectarea prevederilor referitoare la procesul de acordare a serviciilor sociale și măsurile integrate de asistență socială a persoanelor vârstnice, prevăzute la art. 44-52 și art. 92-103 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.»

 • - conducerea serviciului, pe o anumită perioadă de timp, dacă perioada în care asistența socială a persoanelor vârstnice este temporară, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistență socială se suspendă prin decizie motivată a celui care a stabilit dreptul. La încetarea suspendării reluarea acordării serviciilor sau prestațiilor de asistență socială se întocmește anchetă socială și se emite decizia care este semnată de conducătorul serviciului.

 • - încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului, când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar, se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului , reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Decizia de sistare a serviciilor va fi semnată de conducătorul serviciul public de asistență socială, conform legii.

 • - dreptul la serviciile de asistență socială încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestora.

 • - decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistență socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Potrivit normelor legale în vigoare și a Procedurii Operaționale de ieșire a beneficiarilor din centru aceasta se face astfel:

a) Ieșirea beneficiarului din serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" pe o perioadă determinată de timp.

Principalele situații în care conducerea serviciului poate să înceteze/sisteze acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

 • 1. la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din serviciul social pe o perioadă deteminată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă, confirmat de asistentul social de pe raza localității în care se deplasează.

 • 2. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță;

 • 3. în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea căminului; se solicită acordul scris al centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • 4. în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.);

Conducerea serviciului social stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului Direcția de Asistență Socială modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).

 • b) Ieșirea beneficiarului din cămin pe o perioadă nedeterminată de timp Principalele situații în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • 1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din cămin se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în localitate;

 • 2. după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, asistentul social împreună cu responsabilul de caz, notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • 3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • 4. la recomandarea serviciului social care nu mai are capacitatea de a acorda toate îngrijirile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, conducerea serviciului stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului Direcției de Asistență Socială modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

 • 5. caz de deces al beneficiarului;

 • 6. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cadrul serviciului social în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul serviciului social;

 • 7. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar;

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situații menționate mai sus se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului, reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Situațiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție se consemnează în Planul de intervenție precum și în Fișa de ieșire din serviciu.

Conducerea serviciului social asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistență socială, furnizorul de servicii - DAS.

În caz de ieșire a beneficiarului din serviciu social pe perioadă nedeterminată, serviciu social transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieșire, serviciului public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are domiciliul sau rezidența beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.Pentru beneficiarii externați în municipiul Iași ,dosarulpersonal al beneficiarului se arhivează în cadrul serviciului ,la furniozor se va transmite Fișa de ieșire din serviciul ,în vederea monitorizării cazului de către inspectorii din cadrul DAS.

Serviciul social, deține un registru de evidență a ieșirilor în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).

Asistentul social și responsabilul de caz se asigură că beneficiarul părăsește centrul în condiții de securitate, cunscute și, după caz, facilitează sau asigur transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidență.

În registrul de evidență a ieșirilor se consemnează modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

 • 8. la expirarea termenului prevăzut în Contract, acordul părților privind încetarea Contractului, în cazul nerespectării în mod repetat de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară și a Procedurilor de lucru ale furnizorului de servicii sociale, pentru comportamente antisociale periculoase ale beneficiarului, constatate ca fiind periculoase pentru acesta, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul serviciului social;

 • 9. când scopul contractului a fost atins;

 • 10. în cazuri de forță majoră.

 • (4) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la întocmirea planului individual de asistență și îngrijire/planului de intervenție precum și la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în Căminul de pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să contribuie in conformitate cu legislația in vigoare la plata serviciilor sociale furnizate, in funcție de tipul serviciului si de situația materiala

 • e) să încheie cu conducerea unitarii contracte de furnizare a serviciului in condițiile legii

 • f)  să se adreseze civilizat personalului de serviciu al instituției și să se comporte decent

 • g) să mențină curățenia și ordinea în cameră , pe holuri, în bai, în sala de mese și în incinta instituției

 • h) să elibereze neconditționat camera în care a fost găzduit ,atunci cand i se suspendă dreptul la servicii in cadrul caminului

 • i)  să achite în totalitate prejudiciile aduse instituției in cazul în care s-a constatat vinovăția acestuia, prin înlocuirea obiectelor distruse.

 • j)  să achite contribuția de intreținere lunar în ziua ridicarii pensiei sau cel mai tarziu pana în ultima zi lucratoare a lunei în curs.

 • k) neplata contribuției de întreținere până în ultima zi lucratoare a lunei în curs , conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar de servicii în cadrul căminului și obligă pe beneficiar să elibereze necondiționat camera în care este gazduit, fara parcurgerea prealabila a altor etape. De asemenea atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic pot fi acționați în instanța de judecată după epuizarea tuturor căilor de conciliere in vederea recuperării datoriilor restante.

 • l)  beneficiarii cu tulburări locomotorii, psihice sau de altă natură care ar putea suferi accidente in caz de nesupraveghere permanentă, vor fi restrictionați să părăsească instituția fără însoțitor de către cabinetul medical, cu înștiințarea conducerii.

 • m) beneficiarii care în mod repetat au consumat băuturi alcoolice în afara instituției și au fost consemnați în registrele de evidență a activitații zilnice ,au tulburat liniștea celorlalti beneficiari sau au creat probleme în colectivitate cu beneficiarii sau salariații unității vor fi restricționați la prima abatere , să părăsească instituția o perioadă de timp ,până când în ședință își vor lua angajament scris că nu vor mai săvârși abaterea pentru care au fost consemnați.Pe toată perioada restricției ,beneficiarii consemnați vor beneficia de consiliere specifică în baza unui Plan de intervenție .În cazul când abaterile vor fi repetate și au fost parcurse toate etapele privind reabilitarea beneficiarilor în cauză fără niciun rezultat atunci li se suspendă dreptul la servicii in cadrul caminului beneficiarilor respectivi , fara parcurgerea prealabila a altor etape

 • n) să respecte prevederile prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară, precum si toata legislatia care guverneaza intreaga activitate de asistenta si suport in cadrul institutionalizat.

Art.7. (1) Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - găzduire pe perioada nedeterminată;

 • - identificarea nevoilor specifice persoanelor vârstnice;

 • - sprijinirea beneficiarului în întocmirea dosarelor individuale privind aprobarea cererii de acordare de servicii de îngrijire în cadrul serviciului social;

 • - intermedierea relației beneficiarului de servicii sociale cu alte instituții în soluționarea situației acestuia;

 • - asigurarea permanenței în serviciu de către personalul de specialitate;

 • - respectarea valorilor și principiilor etice în furnizarea serviciilor.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - aducerea la cunoștința beneficiarilor a Regulamentului de ordine interioară, a Codului de etică și a Cartei beneficiarilor unde sunt stipulate drepturile și obligațiile acestora;

 • - facilitarea participării beneficiarilor la programe de integrare/reintegrare socială;

 • - sprijinirea beneficiarilor în scopul restabilirii și întăririi legăturilor cu familia de origine și lărgită;

 • - acorduri de colaborare/parteneriate cu instituții publice/ONG-uri care au ca domenii de activitate acordarea de servicii sociale victimelor violenței în familie

 • - elaborarea de rapoarte de activitatelunare, semestriale și anuale privind gradul de realizare a obiectivelor propuse;

 • - facilitarea accesului la informare audio și video asupra evenimentelor curente pe plan național și local;

 • - informare orală și informare scrisă privind legislația care guvernează acitvitatea serviciului social;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini positive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - promovarea acțiunii de integrare/reintegare socială pentru beneficiari prin activități și servicii specifice nevoilor beneficiarilor, discuții individuale și de grup, consiliere și mediere în vederea refacerii legăturilor și a mediului socio-afectiv cu aparținătorii legali;

 • - păstrarea confidențialității;

 • - respectarea independenței și individualității fiecărui beneficiar;

 • - transparență și participare în acordarea serviciilor;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - îndrumarea în vederea integrării/reintegrării sociale: prin servicii de mediere și consiliere;

 • - educație extracurriculară: dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă;

 • - aplicarea tehnicilor de monitorizare a cazurilor beneficiarilor;

 • - monitorizarea performanțelor profesionale.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului social prin realizarea următoarelor activități:

(1)

 • - consiliere în vederea gestionării veniturilor proprii;

 • - consiliere juridică;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional;

 • - terapie ocupațională, orientare socială;

 • - pază, alte activități administrative;

 • - supervizarea și monitorizarea performanțelor profesionale;

Art.8. (1) Structura organizatorică, capacitate de cazare numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1).1 Structură organizatorică

Serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" are structura organizatorică, în funcție de de

volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, cu următoarele tipuri compartimente:

 • a) . Compartiment financiar contabil.

 • b) . Compartiment resurse umane;


 • c) . Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică;

 • d) . Compartiment de asistență, îngrijire fizică, medicală și kinetoterapie;

 • e) . Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie;

 • f) . Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

 • g) . Compartiment achiziții;

 • h) . Compartiment administrativ și aprovizionare

Personalul de specialitate reprezintă 60 % din totalul personalului. Încadrarea personalului face cu respectarea legislației și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli.

(1).2 Capacitate de cazare : 253 locuri

(1).3 Număr de posturi

Serviciul social Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" funcționează cu un număr total 85 posturi, conform Statului de Funcții aprobat,

1.3. Categorii de personal

a) personal de conducere:

 • - director                                1 persoană

 • - contabil șef                            1 persoană

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență:

 • - asistent social

 • - psiholog

 • - asistent medical

 • - asistent fiziochinetoterapie

 • - asistent nutriționist

 • - medic

 • - profesor CFM

 • - instructor educație

 • - instructor de ergoterapie

 • - preot

 • - masor

 • - infirmiere


se


de


2

1

6

1

1

1

1

1

3

1

1


persoane persoană persoane persoană persoană persoană persoană persoană persoane persoană persoană


17 persoane


 • - spalătorese

 • - îngrijitoare

3 persoane

14 persoane

c)personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • - inspector specialitate

 • - administrator

 • - referent

 • - contabil

 • - șofer

 • - magaziner

 • - muncitor calificat ospătar

 • - muncitor calificat electrician

 • - muncitor calificat fochist

 • - muncitor calificat zugrav

 • - muncitor calificat instalator

 • - muncitor calificat lăcătuș

 • - muncitor calificat bucătar

 • - muncitor calificat tîmplar

 • - muncitor calificat croitoreasă

 • - paznic

1 persoană 1 persoană 6 persoane

 • 1 persoane

 • 2 persoane

 • 1 persoană

 • 2 persoane 1 persoană 1 persoană 1 persoană 1 persoană 1 persoană

 • 3 persoane

 • 1 persoană

 • 2 persoane 5 persoane


1.4. Organizare în funcție de gradul de dependență

- secții pentru persoane dependente în care sunt îngrijite persoanele încadrate în gradele de dependenta IA, IB și IC;

- secții pentru persoane semidependente unde sunt îngrijite persoanele încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB și IIC;

- secții pentru persoane independente unde sunt îngrijite persoanele încadrate în gradele de dependenta IIIA și IIIB;

2. Raportul angajat beneficiar

Pentru anul 2018 am propus mărire numărului de personal în vederea respectării raportului angajat/beneficiar de 1A Odată cu aprobrea bugetului pentru anul 2018 va fi aprobată și Organigrama și Statul de Funcții.

Art.9. Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere al serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva":

 • a) director;

 • b) contabil șef.

 • (2) Atribuțiile directorului sunt:

 • -  aplică în mod corespunzător în cadrul Căminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva , legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele și instrucțiunile date de forurile superioare și locale inclusiv cele cu caracter financiar și de gestiune;

 • -  întocmește planul de activitate, de dezvoltare și aprovizionare al Căminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva , urmărind realizarea acestuia cât și dările de seamă periodice, arătând lipsurile și greutățile care împiedică buna funcționare a unității și face propuneri pentru remediere, forului tutelar;

 • -  îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine și ia la timp toate măsurile necesare bunei desfășurări a muncii, în care scop stabilește graficul de muncă și programul orar al personalului, inclusiv al cadrelor sanitare conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • -  urmărește întocmirea formelor administrative în cazuri de deces în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • -  supraveghează ca persoanele încadrate să se achite de sarcinile de serviciu ce revin din fișa postului;

 • -  supraveghează ca persoanele internate și întreagul camin să se găsească într-o perfectă stare de curățenie și igienă, precum și asigurarea unei dotări și alimentații corespunzătoare;

 • -   ia măsuri pentru organizarea vieții culturale a persoanelor internate , în care scop trebuie să țină o strânsă legătură cu colaboratorii;

 • -  supraveghează ca funcționarea și organizarea acțiunilor de ergoterapie să se facă cu respectarea normelor legale;

 • -   asigură introducerea și ținerea la zi a tuturor evidențelor stabilite, precum și raportarea activității;

 • -   asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii;

 • -   asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor se stins incendii, organizarea și instruirii echipei de pompieri și paznici;

 • -   organizează paza și securitatea clădirilor, urmărind să nu pătrundă în incinta Căminului de Pensionari « Sf.Cuv. Parascheva, persoane străine fără aprobare și să nu se scoată din unitate bunuri de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;

 • -  angajează și desface contractul de muncă al personalului din subordine;

 • -   controlează zilnic prezența la seviciu a personalului și vizează condica de prezență;

 • -  asigură respectarea drepturilor personalului Căminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva , potrivit normelor legale și perfecționarea pregătirii acestuia;

 • -   îndeplinește potrivit legii, atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite, răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului Căminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva , privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise și conform cu destinația lor, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale, inventarierea la sfârșitul exercițiului și ori de câte ori este necesar a întregii averi a unității, a matrialelor combustibile și necombustibile, încheind procese verbale de constatare, semnalând lipsurile și făcând propuneri de imputare;

 • -   finanțarea la timp a acțiunilor conform bugetului aprobat, cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

 • -   aprobarea plăților numai cu prealabila avizare a contabilului șef și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

 • -   directorul reprezintă Căminul de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva , în relațiile cu terții.

 • -   raspunde de organizarea si exercitarea sistemului de control managerial intern;

 • -   promovează proiecte de hotărâri pentru aprobare in Consiliul Local, in conformitate cu toate prevederile legale in vigoare;

 • -  este obligată sa respecte normele din Codul de conduita ;

 • -   se conformează dispozitiilor date de directorul executiv cu exceptia cazurilor in care considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris;

 • -   pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

 • -   raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz, pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu;

 • -  asigura pastrarea si arhivarea documentelor;

 • -   asigura respectarea normelor P.S.I. si protectia muncii;

 • -   monitorizare/implementare proiecte cu finantare nerambursabila europeana si guvernamentala.

 • -   reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile și cu instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • -  organizează si asigura sistemul de management ,elaborează si asigura politica căminului ,proceduri de lucru ,stabilește atribuții si sarcini de serviciu,competente profesionale,

 • -   exercită atribuțiile ce revin instituției în calitate de persoană juridică; aprobă Regulamentul de Ordine Interioară și Manualul de proceduri;

 • -   exercită funcția de ordonator terțiar de credite;

 • -   monitorizează și evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

 • -   întocmește proiectul bugetului propriu al instituției și îl supune spre consultare Direcției de Asistență Socială Iași și spre aprobare Consiliului Local;

 • -   propune anual prin Direcția de Asistenta Socială Iași, Consiliului Local aprobarea organigramei și statului de funcții;

 • -  organizează desfășurarea activității Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași în bune condiții conform pentru fiecare compartiment de activitate.;

 • -   asigură aplicarea actelor normative, a reglementarilor și instrucțiunilor care privesc activitatea unității;

 • -   aprobă angajarea personalului, în condițiile legii, în limita posturilor din organigramă și statul de funcții aprobate de Consiliul Local, sancționarea, modificarea precum și încetarea contractului individual de muncă,;

 • -   stabilește în detaliu sarcinile personalului prin întocmirea fișei postului, îndrumă și controlează activitatea acestuia;

 • -   asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații instituției;

 • -   controlează activitatea personalului și aplică sancțiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condițiile legii;

 • -   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • -  semnează dosarele aprobate de admitere ale persoanelor vârstnice în Cămin;

 • -   angajează, lichidează și ordonanțează cheltuieli pe parcursul exercițiului bugetar în limita creditelor bugetare aprobate, la propunerea Compartimentului Financiar Contabil ;

 • -   urmărește organizarea controlului financiar preventiv propriu, în cadrul Compartimentului Financiar - Contabil

 • -   organizează paza și securitatea clădirii și a valorilor materiale;

 • -   avizează instructajul de protecție a muncii și situații de urgență cu angajații din subordine;

 • -   identifica eventualele proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială în instituție;

 • -   colaborează cu formele organizate ale societății civile la acțiuni care vizează îmbunătățirea asistenței sociale în sistem rezidențial ;

 • -   identifică potențiale sponsorizări, donații și distribuie persoanelor vârstnice bunurile și produsele provenind din sponsorizări și donații;

 • -   urmărește elaborarea rapoartelor, privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări, pe care le prezintă Direcției de Asistenta Socială si Consiliului Local;

 • -   are obligația de a se forma continuu, atât sub raport managerial cât și în ceea ce privește cunoașterea problematicii persoanelor vârstnice;

 • -   asigură permanent suportul necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor;

 • -   respectă termenii contractelor, convențiilor și protocoalelor de parteneriat încheiate în vederea acordării de servicii sociale;

 • -  aprobă sau avizează, după caz, Normele Proprii -Indicatorii proprii de performanta pe sectoare de activitate

 • -  organizează si urmărește întreaga activitate de implementare a controlului intern/managerial la nivelul Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” în conformitate cu cerințele ordinul OSGG 600/2018;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi afectate de materializarea riscurilor.

 • -  desemnează responsabili, stabilește masuri si termene, verifica modul de funcționare a sistemului de control intern/managerial implementat la nivelul Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”

 • -  verifica modul de implementare a obiectivelor conform procedurilor operaționale si a procedurilor de sistem

 • -   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

(2) Atribuțiile contabilului șef sunt:

- asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Caminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva» , în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -   organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară, precum și de planificarea în problemele de muncă și salarii;

 • -  analizează cheltuielile administrative - gospodărești și ia sau propune măsuri de reducere continuă a cheltuielilor;

 • -   organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

 • -   asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor Caminului de

Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva , către bugetul statului, unitățile bancare și terțe;

 • -   organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • -   asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economici financiari;

 • -  angajează căminul alături de conducătorul Caminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva prin semnătură, în toate operațiunile patrimoniale;

 • -   răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin contabilității, pentru asigurarea integrității avutului obștesc;

 • -   răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil, cu privire la controlul financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -   asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • -   rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar -contabilă;

 • -   în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ curent;

 • -   întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

 • -   întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

 • -   înregistrază operatiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

 • -  întocmește contul de execuție lunar, comunicând și primăriei și urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

 • -   întocmește dispoziții de plată și încasare pentru trezoreria Iași și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

 • -   întocmește lucrările în vederea încheierii dării de seamă trimestriale și anuale;

 • -  întocmește dările de seamă pe care le depune la serviciul buget din cadrul D.A.S. Iași;

 • -   în calitate de contabil șef este și responsabilă cu activitatea de monitorizare a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți pentru obiectivele specifice sectorului de activitate, conform Standardelor de control intern prevăzute în Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând Standardele de control intern / managerial al entităților publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Standardul 8, pc. 8.2.3, lit.a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele a realizare ar putea fi afectate de materializarea riscurilor.

 • -   în calitate de persoană împuternicită să exercite controlul financiar preventiv la Căminului de pensionari « Sf. Cuv. Parascheva », se desemnează pentru a organiza și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

 • -   ține evidența imprimatelor cu regim special;

 • -   organizează și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

 • -   urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

 • -   aplică dispozițiile legale cu privire la drepturile de personal și utilizarea fondului de salarii;

 • -   verifică consumul de materiale și alimente;

 • -   verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

 • -   urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

 • -  asigură exploatarea în bune condițiuni a parcului auto și răspunde de aplicarea normativelor în verificarea consumului de benzină auto pe fiecare conducător auto;

 • -   organizează , îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și retribuții ale Căminului de Pensionari « Sf.Cuv. Parascheva

 • -  îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească din Caminul de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva și propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc al unității

 • -   răspunde de întocmirea conform legislației în vigoare a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, condicile de prezență, fișele individuale de retribuție, etc.;

 • -   participă la inventarierea bunurilor materiale;

 • -  urmărește dotarea Caminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva cu mijloacele de transport corespunzătoare, exploatarea în condiții optime a acestor mijloace și casarea lor în condiții legale;

 • -   ia măsurile necesare pentru funcționalitatea activităților gospodărești, igienizarea locurilor de muncă, îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort;

 • -   asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;

 • -   asigură și exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor, controlează și răspunde de competența echipelor voluntare de PSI;

 • -   aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

 • -  organizează procesul de aprovizionare ritmică a Caminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva cu alimentele ce intră în compunerea meniurilor;

 • -  organizează depozitarea corespunzătoare, pentru conservarea alimentelor, legumelor și fructelor, pe timp de iarnă;

 • -   organizează controlul asupra modului de întreținere igienică a blocului alimentar;

 • -   controlează distribuirea hranei la bucătărie;

 • -  controlează modul de întocmire a foii de alimentație centralizată pe Caminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva

 • -   asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc;

 • -   organizează controalele pentru evitarea sustragerii hranei de la asistați;

 • -   urmărește înscrierea în limitele alocației de hrană, evitând depășirile și economiile care ar influiența negativ calitatea hranei;

 • -   verifică întocmirea corectă a foii de mișcare a asistaților și înaintarea ei la timp la persoana care întocmește listele de meniuri Caminului de Pensionari « Sf.Cuv.Parascheva

 • -  răspunde de inventarul primit;

 • -   respectă întocmai instrucțiunile în ceea ce privește protecția muncii și PSI;

 • -   răspunde de legalitatea tuturor operațiunilor economice;

 • -   răspunde de respectarea disciplinei financiar- contabile privind fondurile publice;

 • -   răspunde de organizarea si exercitarea sistemului de control managerial intern;

 • -   sesizează eventualele nereguli referitoare la buna gospodărire și utilizare a creditelor bugetare;

 • -   verifica proiectul de buget pe care il supune aprobarii;

 • -   promovează proiecte de hotărâri pentru aprobare in Consiliul Local, in conformitate cu toate prevederile legale in vigoare;

 • -   răspunde de oportunitatea, legalitatea si valabilitatea datelor inscrise in documentele pe care le emite si le semneaza;

 • -   face propuneri privind statul de functii al unității;

 • -   este obligat sa respecte normele din Codul de conduita al salariaților;

 • -   se conformează dispozitiilor date de director cu exceptia cazurilor in care considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze în scris;

 • -   păstrează secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

 • -   răspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz, pentru incalcarea cu

vinovatie a indatoririlor de serviciu;

- asigură pastrarea si arhivarea documentelor;

 • (4) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (5) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (6) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10. Consiliul consultativ

 • 1. Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat și obținut licența de funcționare a serviciului Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.

 • 2. Consiliul consultativ este compus din 2 reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale și 2 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", aleși în mod democratic.

 • 3. Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • b)  analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

Art.11. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • 1. Personalul de specialitate:

 • a) asistent medical generalist (325901)

 • b) fiziochinetoterapeut studii superioare (226401)

 • c) asistent nutriționist și dietetician (226503)

 • d) asistent social (263501)

 • e) psiholog (263411)

 • f) medic primar (221101)

 • g) instructor de educație (263508)

 • h) instructor de ergoterapie (325503 )

 • i) preot (263627)

 • j) profesor CFM (226(406)

 • k) maseur (325501)

 • l) infirmieră (532103)

 • m) îngrijitoare (532104)

 • n) (spălătoreasă) (912103)

 • o) muncitor calificat (lenjereasă) (753102)

 • 2. Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii serviciului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • h) conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.1. Asistent social (263501)

 • - face parte din echipa interdisciplinară

 • - întocmește tuturor petenților dosarul privind internarea și îl înaintează Comisiei constituite prin decizia Primarului, care va analiza și va stabili forma de asistență care se va acorda petenților.

 • - este și responsabil de caz,

 • - participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate beneficiarilor pe perioada rezidenței în unitate precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan;

 • - întocmește dosarul personal al benefiarului;

 • - întocmește fișa de evaluare individuală;

 • - întocmește fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - întocmește codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire ;

 • - întocmește codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire ;

 • - întocmește o cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și utilizează indicatorii de performanță proprii;

 • - întocmește rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • - răspunde direct de dosarele și de beneficiari pentru care este numit responsabil de caz și răspunde solidar cu ceilalți responsabili de caz de dosarele tuturor beneficiarilor și de modul de realizare a standardelor conform Ordinului 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice;

 • - întocmește raportul lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de asistență socială;

 • - monitorizează gradul de realizare a indicatorilor stabiliți pentru obiectivele specifice sectorului de activitate, conform Standardelor de control intern prevăzute Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - folosește corespunzător materialele, mijloace audio-vizuale, aparate și instrumente de lucru;

 • - răspunde de inventarul din dotare și a bunurilor materiale utilizate temporar la activități;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii), activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate;

 • - inițiază activități complementare unității vizând domeniul social, cultural artistic, sportiv, turistic;

 • - coordonează la nivelul unității desfășurarea manifestărilor prevăzute pentru beneficiarii de servicii, în organizarea de concursuri, seri distractive, cinemateci, etc;

 • - îndeplinește un important rol relațional la nivelul grupurilor de beneficiari de servicii cât și în stabilirea relațiilor cu ceilalți;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare profesională a personalului de asistență și ocrotire (seminarii, prelegeri, cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc.);

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a serviciului social, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Manualul de proceduri al serviciului social;

 • - participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • 2.2. Asistent medical generalist ( 222101)

 • - personalul medical își desfășoară activitatea și poate fi dirijat în ture de către conducerea unității;

 • - este subordonat medicului de cabinet și conducerii căminului;

 • - vine la serviciu în deplina capacitate de munca și sanătate, în caz de îmbolnăvire, anunță la prezentarea în serviciu medicul și conducerea unității;

 • - se supune controalelor bacteorologice precum și altor explorări;

 • - la prezentare la serviciu va avea o ținută corespunzătoare (halat, bonetă) etc.;

 • - respectă graficul de muncă și folosește integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • - preia serviciul și îl predă pe ture având obligația de a nu-l părăsi decât la prezentarea schimbului în serviciu;

 • - completează raportul de gardă cu situația beneficiarilor, cazurile deosebite care se predau nominal, tratamente, etc. Predă inventarul și instrumentarul - truse, veselă, termometre etc;

 • - raportul de gardă se predă sub semnătură astfel :pentru sectorul bolnavi: va consemna în caietul de predare - primire a turelor în prezența îngrijitoarei , infirmierei de serviciu starea de igienă a camerelor locuite de beneficiari, starea de igienă a beneficiarilor, măsuri și procedee în situații deosebite. Neregulile constatate vor fi aduse la cunoștința conducerii unității în aceeiași zi sau cel mult a II a zi, dacă aceste constatări s-au făcut după orele 16,00;

 • - verifică starea de igienă a sectorelor și camerelor de locuite, starea de igienă a beneficiarilor;

 • - starea de igienă, păstrarea probelor de hrană;

 • - verifică blocul alimentar, spălătorie și cabinete medicale : starea de igienă, păstrarea probelor de hrană;

 • - cazurile deosebite, cu urmări grave asupra sănătății beneficiarilor - vor fi comunicate imediat conducerii unității indiferent de ora consemnării;

 • - pentru deșeurile periculoase: - înțepătoare, tăioase și infecțioase, ține o evidență strictă în kg. și data predării acestora persoanei autorizate pentru a le ridica;

 • - răspunde de instruirea personalului îngrijitor și de serviciu din toate sectoarele de activitate privind igienizarea și dezinfecția;

 • - întocmește planul individualizat de îngrijire și asistență medicală pentru fiecare beneficiar în parte îl discută cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia sau infirmiera de pe sector în vederea realizării acestuia. Planul individualizat va fi reactualizat ori de câte ori se impune și va fi comunicat beneficiarului și celor interesați;

 • - efectuează planificarea lunară a activităților medicale acreditate, pe care le afișează la gazeta medicală - nominal;

 • - în calitate de asistent medical este și responsabil cu activitatea de monitorizare a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți pentru obiectivele specifice sectorului de activitate, conform Ordinul SGG nr 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - efectuează educație sanitară cu toți beneficiarii din unitate;

 • - în fiecare lună prezintă raportul de activitate pentru a putea fi centralizat și raportat la furnizorul de servicii D.A.S.;

 • - trimestrial va efectua analiza de bilanț serviciilor pentru care suntem acreditați;

 • - este învoită numai de către conducătorul unității;

 • - completează documentele din serviciu - foi de observație, registre de activități planul individualizat de îngrijire și asistență medicală/planul de intervenție, Fisa socio-medicală, Fișa de evaluare/reevaluare etc;

- răspunde de baremul de medicamente pe care îl are în primire. Completează baremul de medicamente conform recomandărilor medicului și decontează produsele solicitate în foile de observație ale beneficiarilor și în registrul de medicamente;

 • - recoltează probele de laborator, le duce la laboratoare și consemnează rezultatele;

 • - execută tratamentele;

 • - semnalează medicului neajunsurile ivite, cazurile de indisciplină;

 • - preia beneficiarii veniți noi în serviciul social, îi identifică, îi înregistrează, observă comportamentul și semnalează medicului aspectele deosebite, le întocmește planul individualizat de îngrijire și asistență /plan de intervanție cu consimțământul acestora sau a reprezentanților legali;

 • - pregătește și duce la sterilizare trusele de tratament, veselă, etc;

 • - controlează și îndrumă infirmiera și îngrijitoarea în procedurile sale( curățenia zilnică, curățenia în vederea dezinfecției), modul de păstrare a inventarului, respectarea circuitelor lenjeriei murdare, curate, a ținutei corespunzătoare;

 • - semnalează conducerii și medicului de cabinet abaterile;

 • - răspunde de supravegherea dezinfecției camerelor;

 • - distribuie și administrează medicația conform prescripțiilor medicului. Evită risipa de medicamente;

 • - are obligația de a-și ridica nivelul profesional și de a participa la ședințele organizate de medicul de cabinet și de conducere;

 • - cunoaște regulamentul de ordine interioară, legislația sanitară nou apărută;

 • - răspunde la solicitările cadrelor ierarhice superioare;

 • - răspunde la solicitările instituției;

 • - efectuează toate manoperele medicale corect, conform normelor tehnice specifice respectând măsurile de asepsie și antiseptice;

 • - respectă circuitul stabilit privind: bolnavii, personalul medical; instrumentarul, medicamentele, lenjeria, alimentele, rezidurile, etc;

 • - supraveghează efectuarea curățeniei curente și a dezinfecției curente;

 • - controlează modul de păstrare și folosire al materialelor dezinfectante și de curățenie și se îngrijește de dotarea locului de muncă cu aceste materiale;

 • - are obligația de a dispune de un comportament adecvat în servici și în relațiile cu beneficiarii și personalul din cămin, precum și din afară;

 • - are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile de serviciu care îi revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența băuturilor alcoolice.

 • 2.3. Psiholog (263411)

 • - desfășoară activități în calitate de psiholog în cadrul comisiei interdisciplinare în vederea întocmirii fișei socio-medicale la intrarea în unitate a beneficiarilor, stabilind gradul de dependență al acestora;

 • - participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind în baza evaluării serviciile asigurate beneficiarilor pe perioada rezidenței în unitate precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan;

 • - efectuează testarea psihologică a persoanelor beneficiare și întocmește fișa de observație psihologică;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - realizează asistență la programele de asistență socială desfășurate în unitate ( terapie ocupațională, activități recuperatorii) pentru observarea directă a evoluției ( adaptării, recuperării) persoanelor beneficiare în unitate, în vederea stabilirii liniei terapeutice ce trebuie parcursă;

 • - elaborează și aplică împreună cu personalul probe de evaluare, valorifică rezultatele acestora în ședințele de lucru din cadrul compartimentului de asistență psiho - socială;

 • - efectuează tratamente psihoterapeutice și consemnează în fișele beneficiarilor evoluția acestora sub terapie;

 • - participă la elaborarea și aplicarea programelor de recuperare și asistență de specialitate (fixarea unor programe psihoterapeutice individuale sau colective ) pentru cazuri speciale ( tulburări de comportament, boala Altzeimer, etc );

 • - recomandă reorientarea spre alte unități de asistență socială persoanelor care nu fac obiectul instituției în care lucrează;

 • - întocmește dosarele psihologice ale persoanelor beneficiare ;

 • - participă la păstrarea relațiilor între asistența socială și persoanele beneficiare , precum și cu întregul personal de ocrotire;

 • - efectuează consilierea etică a salariaților și beneficiarilor din cadrul unității;

 • - realizează ședințele de consiliere a familiei persoanelor beneficiare;

 • - împreună cu asistentul social, medicul, preotul, instructorul animator verifică și întocmește dosarele de internare ale beneficiarilor;

În calitate de “ Responsabil de caz “ are următoarele atribuții:

 • - planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

 • - fișa de evaluare individuală;

 • - fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - o cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • - rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților

 • - planificate;

 • - răspunde direct de dosarele și beneficiarii pentru care este numită "Responsabil de caz" și răspunde solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor beneficiarilor și de modul de realizare a standardelor conform Ordinului 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice;

 • - participă la ședințele consiliului de conducere care are ca obiect activitatea din domeniul asistenței sociale, contribuind cu această ocazie la valorificarea constatărilor făcute la programele de asistență socială, terapie ocupațională, activități recuperatorii desfășurate în unitate;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare profesională a personalului de asistență, ocrotire (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • - participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în unitate sau în afara acesteia;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității în care lucrează;

 • - să se prezinte la locul de muncă în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce îi revin;

 • - psihologul trebuie să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, timpul de muncă încluzând munca la cabinet și vizitele la camerele beneficiarilor;

 • - să nu se prezinte la programul de lucru sub influiența băuturilor alcoolice;

 • - psihologul va avea autorizație de liberă practică valabilă;

 • - să afișeze o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii;

 • - să asigure o relație bună cu pensionarii beneficiari;

 • - deciziile și hotărârile cu caracter psihologic care vor fi luate avându-se în vedere drepturile beneficiarilor, principiile psihologice generale acceptate, nediscriminarea pacienților prin respectarea demnității umane, a principiilor eticii și deontologiei psihologice;

 • - în tratarea pacienților să respecte secretul profesional al cabinetului și al pacienților;

 • - să acorde asistență psihologică de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc;

 • - să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;

 • - să nu absenteze nemotivat, iar învoirile și concediile fără plată să fie justificate și anunțate șefului ierarhic.

 • 2.4. Profesor CFM (226406)

 • - desfășoară activități în calitate de profesor C.F.M. cu beneficiarii;

 • - evalueză din punct de vedere motric beneficiari și din punct de vedere al gradului de percepere a poziției corpului în spațiu și în raport cu alte obiecte și consemnează în fișele beneficiarilor evoluția acestora;

 • - aplică tehnici de îmbunătățire a mobilității cervical, humerale și vertebral;

 • - efectuează împreună cu beneficiarii exerciții de coordonare a mișcărilor, de menținere a echilibrului și implicit de menținere a tonusului psiho-fizic al beneficiarilor;

 • - participă la elaborarea și aplicarea programelor de recuperare și asistență de specialitate (fixarea unor programe individuale sau colective pentru cazurile speciale (fracturi, luxații, entorse etc.);

 • - derulează programe de dezvoltare a funcției de echilibru a corpului în acțiune statică a beneficiarilor și întocmește fișa de observație în acest sens;

 • - realizează asistență la programele de asistență socială desfășurate în unitate (terapie ocupațională, socializare și petrecerea timpului liber, activități recuperatorii);

 • - participă, în cadrul comisiei interdisciplinare, la întocmirea fișei socio-medicale la intrarea în unitate a beneficiarilor, în vederea stabilirii gradului de dependență al acestora;

 • - participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul comisiei interdisciplinare;

 • - participă la păstrarea relațiilor profesionale cu ceilalți specialiști, cu beneficiarii și cu alte unități de profil;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare a beneficiarilor (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • - participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în unitate sau în afara acesteia;

În calitate de "Responsabil de caz" are următoarele atribuții:

 • - participă la realizarea planului individualizat de asistență și îngrijire al beneficiarului;

 • - fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

-cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • - rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • - în calitate de profesor CFM este și responsabil cu activitatea de monitorizare a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți pentru obiectivele specifice sectorului de activitate, conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - răspunde direct de dosarele și beneficiarii pentru care este numit "Responsabil de caz" și răspunde solidar cu ceilalți responsabili de caz de dosarele tuturor beneficiarilor și de modul de realizare a standardelor conform Ordinului 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității în care lucrează;

 • - se prezintă la locul de muncă în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce îi revin;

 • - respectă ordinea și disciplina la locul de muncă;

 • - nu se prezintă la programul de lucru sub influența băuturilor alcoolice;

 • - afișează o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii;

 • - respectă drepturile beneficiarului și deontologia profesională;

 • - acordă asistență de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc;

 • - nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;

 • - nu absenteză nemotivat, iar învoirile și concediile fără plată sunt justificate și anunțate șefului ierarhic.

 • 2.5. Preot ( 263627)

 • a) desfășoară activități în calitate de preot în cadrul comisiei interdisciplinare în vederea întocmirii fișei socio-medicale la intrarea în unitate a beneficiarilor;

 • b)  participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • c) participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul comisiei interdisciplinare;

 • d) conduce buna desfășurare și săvârșirea ritualului creștin - ortodox la capela de rugăciune și acolo unde se impune pe raza căminului;

 • e) organizează și conduce consilierea spiritual- religioasă și convorbirea duhovnicească; organizează și se preocupă de derularea activităților socio - religioase, participând în mod concret și efectiv;

 • f) întreține relații cordiale, de ajutor reciproc și de multidisciplinare cu angajații instituției, în primul rând cu conducerea;

 • g) cu acordul conducerii instituției, ia parte la convocările survenite de la Forul Superior Bisericesc;

se îngrijește de asigurarea unui spațiu liturgic igienizat și propice desfășurării slujbelor, de îngrijirea și conservarea instrumentarului bisericesc;

 • h) participă la păstrarea relațiilor între asistența religioasă și beneficiari, precum și cu întregul personal de ocrotire;

 • i) realizează ședințele de consiliere religioasă a familiei persoanelor beneficiare;

 • j) împreună cu asistentul social, medicul, instructorul animator, profesorul CFM verifică și întocmește dosarele de internare ale persoanelor beneficiare ;

 • k) conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • l) participă la ședințele consiliului de conducere care are ca obiect activitatea din domeniul asistenței religioase, contribuind cu această ocazie la valorificarea constatărilor făcute la programele de asistență religioasă, terapie ocupațională, activități recuperatorii desfășurate în unitate;

realizează acțiuni generale de documentare și informare profesională a personalului de asistență, ocrotire (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • m) participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în unitate sau în afara acesteia;

 • n) cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității în care lucrează;

 • o) să se prezinte la locul de muncă în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce îi revin;

preotul trebuie să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, timpul de muncă încluzând munca la capelă și vizitele la camerele beneficiarilor;

să nu se prezinte la programul de lucru sub influiența băuturilor alcoolice;

să afișeze o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii;

să asigure o relație bună cu pensionarii beneficiari;

deciziile și hotărârile cu caracter religios vor fi luate avându-se în vedere drepturile benefeciarilor;

în relația cu beneficiarii să respecte secretul profesional al activităților desfășurate;

să acorde asistență religioasă de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc;

să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;

să nu absenteze nemotivat, iar învoirile și concediile fără plată să fie justificate și anunțate șefului ierarhic.

 • 2.6. Instructor de ergoterapie(325503)

 • - instructorul de ergoterapie desfășoară activitatea sub îndrumarea asistentului social, aplică măsurile coordonate și întreprinse de serviciul de asistență socială și medicală pentru a sprijini persoanele care au nevoie de ocrotire, îngrijire specială în așa fel încât în relația sa directă cu beneficiarii să dovedească o bună pregătire teoretică și practică pentru a-și putea realiza atribuțiile;

 • - să păstreze secretul identității surselor și a documentelor investigate în legătură cu beneficiarii;

 • - să contribuie la consolidarea sistemului de asistență socială prin serviciul hot - line efectuat cu beneficiarii din cămin;

 • - să dovedească un comportament desăvârșit în relațiile cu beneficiarii și personalul unității;

 • - să îndeplinească atribuțiile de serviciu în termenele stabilite cu discernământ, corectitudine, demnitate, modestie, onestitate și umanism;

 • - să promoveze permanent numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor și să nu folosească relațiile cu aceștia pentru obținerea de avantaje proprii;

 • - să informeze pe cei interesați de problematica socială;

 • - să asigure stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul a beneficiarului prin serviciul telefonic;

 • - să utilizeze în discuții unele informații oferite de beneficiar fără însă a influiența nefavorabil relația dintre beneficiar și ceilalți membri ai familiei;

 • - să respecte deciziile stabilite de familie atenționând după caz pe membrii acesteia, asupra rsponsabilităților ce le revin;

 • - respectă întocmai instrucțiunile impuse din partea societății care efectuează întreținerea la centrala telefonică, cunoscând modul de utilizare și exploatare a centralei telefonice, protecția muncii și PSI;

 • - îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit ROI, ROF;

 • - răspunde de modul de recuperare a cheltuielilor telefonice făcute de pensionari;

 • - ține evidența lunară a cuntumului pensiei pentru fiecare beneficiar;

 • - cunoaște și preîntâmpină aspectele sociale negative, care conduc la situații speciale;

 • - se preocupă de terapia ocupațională împreună cu beneficiarii în așa fel încât prin terapia ocupațională să contribuie la prevenirea sau menținerea la un maxim de autonomie individuală socială și profesională a persoanelor beneficiare;

 • - lucrează cu beneficiarii în cadrul programului hot - line;

 • - la nivelul individului caută să analizeze funcțiile deficitare, să dezvolte capacități reziduale pentru adoptarea funcțională sau de relație a persoanei;

 • - instructorul de ergoterapie pentru realizarea scopurilor propuse, folosește metode pentru punerea în situație de activitate și muncă a beneficiarilor;

 • - poate să propună sau să conceapă împreună cu beneficiarii diferite metode de lucru ori de câte ori acestea se dovedesc necesare;

 • - se preocupă telefonic de capacitățile fiecărui beneficiar de a stabili o relație cu aproapele și de a înțelege propriile sale aptitudini;

 • - în activitatea lui instructorul de ergoterapie trebuie să știe să-și gestioneze timpul de lucru, trebuie să aplice diferit metodele de lucru pentru fiecare beneficiar în parte dovedind capacitate de a stabili un raport cu aproapele, de a sesiza aptitudinile în situația relațională și tehnică;

 • - să informeze asistentul social asupra tuturor aspectelor întâlnite și sesizate în cursul activității sale despre fiecare beneficiar în parte;

 • - în funcție de anotimp răspunde de terapie prin ocupație și muncă a pensionarilor beneficiari solicitându-i la activitățile de terapie ocupațională și ergoterapie, contribuind la îmbunătățirea asistenței pe linie administrativ gospodăreasc;

 • - urmărește îndeaproape atât pensionarii valizi cât și pe cei care desfășoară diferite activități la cameră;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire;

- se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini sarcinile care îi revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului, sau introducerea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - se interzice fumatul la locul de muncă;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului conform programului zilnic de lucru afișat;

 • - răspunde de ordinea, disciplina la locul de muncă;

 • - nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea conducerii.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.7. Instructor de educație (263508)

 • - organizează și participă la activitățile de petrecere a timpului liber ale beneficiarilor de servicii din unitatea noastră, pe baza principiilor de participare activă, în cadrul unor ateliere cu caracter deschis , ateliere pentru activități manuale, de expresie, cântece;

 • - elaborează tematica activității de timp liber și fișele de evaluare a activităților desfășurate;

 • - utilizează strategii și tehnici de educare pentru a dezvolta abilitățile cognitive, de comunicare și amnezice;

 • - se preocupă de cunoașterea persoanelor beneficiare a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitate, de nevoile lor;

 • - participă la acțiuni și evenimente organizate cu scopul stimulării integrării sociale a beneficiarilor;

 • - sprijină beneficiarii în activitățile de petrecere a timpului liber;

 • - respectă drepturile și libertățile beneficiarilor în desfășurarea activităților de petrecere a timpului liber;

 • - folosește corespunzător materialele, mijloacele audio -vizuale, a aparatelor și a instrumentelor de lucru;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii) activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - inițiază activități complementare unității vizând domeniul cultural artistic, sportiv, turistic;

 • - se preocupă de organizarea la nivelul unității de concursuri, seri distractive, cinemateci, audiții muzicale, etc;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare a beneficiarilor (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității în care lucrează;

 • - se prezintă la locul de muncă în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce îi revin;

 • - respectă ordinea și disciplina la locul de muncă;

 • - nu se prezintă la programul de lucru sub influența băuturilor alcoolice;

 • - afișează o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii;

 • - respectă drepturile beneficiarilor și deontologia profesională;

 • - acordă asistență de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc;

 • - nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;

 • - nu absenteză nemotivat, iar învoirile și concediile fără plată sunt justificate și anunțate șefului ierarhic.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.8. Masor ( 325501)

 • - este subordonat medicului de cabinet și conducerii căminului;

 • - efectuează la cel mai înalt standard profesional și la indicația medicului, activități specifice : masaj;

 • - supraveghează permanent beneficiarii cărora le aplică tratamentele de masaj, vine la serviciu în deplina capacitate de munca și sanătate, în caz de îmbolnavire, anunță la prezentarea în serviciu medicul și conducerea unității;

 • - se supune controalelor bacteorologice precum și altor explorări;

 • - la prezentare la serviciu va avea o ținută corespunzătoare (halat, bonetă) etc;

 • - respectă graficul de muncă și folosește integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • - efectuează educație sanitară cu toți beneficiarii din unitate;

 • - este învoit numai de către conducătorul unității;

 • - execută tratamentele specifice de masaj;

 • - cunoaște regulamentul de ordine interioară, legislația sanitară nou apărută;

 • - răspunde la solicitările cadrelor ierarhice superioare;

 • - răspunde la solicitările instituției;

 • - respectă secretul profesional și codul de etică profesională;

 • - se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă conform cerințelor postului;

 • - are obligația de a dispune de un comportament adecvat în servici și în relațiile cu beneficiarii și personalul din cămin, precum și din afară unității;

 • - are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența băuturilor alcoolice.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.9. Medic ( 221101)

 • - medicul de familie trebuie să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, timpul de muncă incluzând munca la cabinet și vizitele la camerele beneficiarilor ;

 • - să se prezinte la locul de muncă în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce îi revin;

 • - să nu se prezinte la programul de lucru sub influiența băuturilor alcoolice;

 • - fiecare medic va avea autorizație de liberă practică valabilă;

 • - să afișeze o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii;

 • - medicii vor avea asigurare de răspundere civilă (malpraxis), valabil pe perioada practicării profesiei;

 • - să asigure o relație bună cu pensionarii beneficiari;

 • - deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere drepturile beneficiarului, principiile medicale generale acceptate, nediscriminarea pacienților prin respectarea demnității umane, a principiilor eticii și deontologiei medicale;

 • - în tratarea pacienților să respecte secretul profesional al cabinetului și al pacienților;

 • - să acorde asistență medicală de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc;

 • - să asigure păstrarea ordinii, disciplinei și curățeniei la locul de muncă și în zonele adiacente acestuia;

 • - să respecte măsurile de securitate și sănătate la locul de muncă;

 • - să cunoască și să respecte întocmai dispozițiile cu caracter normativ referitoare la munca pe care o îndeplinesc, normele de protecție a muncii și PSI având în vedere că nu pot fi absolviți de -răspundere prin invocarea necunoașterii acestora;

 • - să se instruiască permanent cu noutățile în domeniu legislativ și științific specific muncii pe care o depune;

 • - să respecte fidelitatea față de angajator;

 • - să apere patrimoniul cabinetului medical și să prevină orice sustragere de bunuri și să ia măsuri pentru evitarea degradării lor;

 • - să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;

 • - să nu absenteze nemotivat, iar învoirile și concediile fără plată să fie justificate și anunțate

șefului ierarhic;

 • - să promoveze și să întrețină relații de bună înțelegere și colaborare cu colegii sau subordonații;

 • - să promoveze în rândul pensionarilor beneficiari educația de prevenire și riscurile îmbolnăvirilor;

 • - medicul va participa în permanență la protejarea mediului ambiant și va lucra doar cu instrumentar steril. Instrumentele sterile și materialele folosite vor fi depozitate conform normeler în vigoare;

 • - să folosească integral timpul de lucru pentru realizarea atribuțiilor de serviciu;

 • - să întocmească corect și cu simț de răspundere documentele medicale solicitate de Direcția de Sănătate Publică și Casa de Asigurări de Sănătate;

 • - să administreze tratamentul medical cu simț de răspundere și să consemneze consultațiile efectuate în registrul de consultații și fișele pacienților - beneficiari;

 • - să manifeste înțelegere față de pacienți și să evite orice atitudine care poate influiența negativ evoluția bolii;

 • - acordarea sfaturilor de igienă și nutriție acolo unde este necesar;- întocmirea rapoartelor scrise referitoare la activitatea depusă;

 • - responsabilitatea medicală încetează în cazul în care pacientul nu respectă prescripția sau recomandarea medicală.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.10. Fiziokinetoterapeut cu studii superioare (226401)

 • - ca membru al echipei profesionale, stabilește planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul și modul de desfășurare în vederea educării sau reeducării unor deficiențe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

 • - utilizează tehnici, exerciții, masajul, aplicații cu gheață, apă și căldură, electroterapia și procedee conform conduitei terapeutice și obiectivelor fixate;

 • - stabilește necesarul de echipament și se implică în procurarea acestuia;

 • - stabilește programul de kinetoterapie care este urmat de beneficiar și instruiește persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;

 • - evaluează și reevaluează în timp progresele făcute de benefciar;

 • - adaptează planul de tratament în funcție de evoluția pacientului;

 • - asistă și și se implică - în programul de kinetoterapie - a personalului care nu este de specialitate (asistent social, terapeut ocupațional, logoped, îngrijitoare);

 • - se implică în activitățile complementare ale unității;

 • - poate fi implicat în activități (altele decât cea de recuperare) pe care unitatea le are în program;

 • - se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la perfecționarea personalului mediu din subordine;

 • - asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;

 • - se implică în perfecționarea continuă a activității de recuperare kinetică;

 • - completează permanent în fișa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.11. infirmier -532104)

 • - efectuează zilnic curățenia camerelor, holurilor, scărilor, coridoarelor și grupurilor sanitare;

 • - efectuează curățenia generală a camerelor o dată pe lună;

 • - efectuează curățenia generală a holurilor o dată pe săptămână;

 • - întreține igiena paturilor și a întregului mobilier;

 • - schimbă lenjeria ori de câte ori se impune ;

 • - efectuează dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare, ploștilor, urinarelor din sectoarele repartizate și păstrarea lor corespunzătoare;

 • - înlocuiește și transportă în condițiile stabilite rufăria murdară;

 • - transportă igienic alimentele de la bucătărie, le împarte la beneficiari în prezența asistentei medicale și transportă vasele murdare la bucătărie ;

 • - îndeplinește toate indicațiile asistentei privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală și declară asistentei îmbolnăvirile pe care le suferă personal sau survin la membrii de familie;

 • - poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este nevoie;

 • - efectuează toate serviciile din planul individual de îngrijire al beneficiarilor, potrivit competențelor ;

 • - efectuează toate îngrijirile în cazul îngrijirii paleative, consemnează consumul de hrană lichidă sau solidă;

 • - execută orice alte sarcini primite din partea conducerii, medicului și asistentei cu care lucrează;

 • - se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini sarcinile care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului, sau introducerea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea conducerii;

 • - l-a terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la prezentarea înlocuitorului, încetarea activității făcându-se numai după predarea camerelor și beneficiarilor de care răspunde asistentului medical de serviciu ;

 • - se interzice fumatul la locul de muncă ;

 • - să aducă la cunoștința conducerii, șefului de compartiment sau personalului cabimetului medical după caz - să se consemneze în registrul de predare / primire a turelor orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului conform programului zilnic de lucru afișat;

 • - răspunde de ordinea, disciplina la locul de muncă;

 • - urmărește și răspunde de dezinfecția sacilor cu care a fost transportată lenjeria murdară precum și dezinfecția încăperilor unde a fost depozitată, a rafturilor, a meselor și a tuturor încăperilor;

 • - răspunde de concentrațiile de sodă, detergent, săpun, dezinfectante conform normelor stabilite;

 • - în funcție de nevoile unității pot participa și la alte activități în vederea utilizării cu maximă eficiență a timpului de muncă.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

(10) Muncitor calificat bucătar (512001 )

 • - primește zilnic alimentele de la magazia unității în baza listei zilnice de alimente, în prezența unui muncitor necalificat de la bucătărie;

 • - împarte zilnic în funcție de meniul întocmit munca pe muncitorii de la bucătărie, curățat zarzavat, curățenie în bucătărie, servitul mesei în sala de mese, etc.;

 • - prepară zilnic hrana beneficiarilor;

 • - tranșează personal carnea făcând porții egale prin cântărire;

 • - porționează de asemenea o serie de alimente, cântărind fiecare porție;

 • - păstrează timp de 36 de ore probe alimentare pe care le depozitează în frigider;

 • - împarte hrana;

 • - participă la întocmirea meniului;

 • - răspunde de inventarul bucătăriei;

 • - răspunde de curățenia din bucătărie cât și de echipamentul de lucru al muncitorilor din acest sector;

 • - se ocupă cu întreg personalul de conservarea zarzavaturilor pentru iarnă și a murăturilor;

 • - urmărește ca toate carnetele de control periodic să fie ținute la zi cu toate rezultatele analizelor

cerute de organele inspecției de stat;

 • - urmărește ca bucătărie să nu ducă lipsă de materiale;

 • - îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea unității.

 • - asigură supravegherea activă, în timpul nopții, în intervalul cuprins de la ora 22,00 până a doua zi la ora 6,00 la, până la predarea infirmierului de serviciu, a siguranței pensionarilor beneficiari din unitate;

 • - participă la întâlnirile de schimbare a turelor și comunică infirmierului, asistentului medical observațiile asupra comportamentului pensionarilor beneficiarilor, manifestările deosebite ale acestora din timpul nopții și redactează procesul verbal de predare/primire a acestora;

 • - urmărește comportamentul pensionarilor beneficiari sprijinindu-i și îndrumându-i în efectuarea toaletei de seară, dimineață și baia săptămânală;

 • - conștientizează rolul său în cadrul instituției și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • - se îngrijește de încălzirea și aerisirea corespunzătoare a camerelor, îndeosebi la sectorul bolnavi;

 • - urmărește formarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală la pensionarii beneficiari cu diferite probleme de sănătate, îndrumându-i și sprijinindu-i în aranjarea paturilor, îmbrăcarea corespunzătoare;

 • - sprijină personalul sanitar al instituției în administrarea la pensionarii beneficiari a medicamentelor pe cale orală și respectă indicațiile medicale privind tratamentul acestora;

 • - participă la întâlnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

 • - respectă, în interacțiunea cu pensionarii beneficiari , valorile de bază ale unei relații sociale de calitate, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

 • - respectă demnitatea pensionarilor beneficiari și folosește formula de adresare preferată de aceștia;

 • - cunoaște particularitățile de vârstă, diferențele individuale de conduită și istoricul pensionarilor beneficiari astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • - supraveghează prezența în unitate a pensionarilor beneficiari , conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția persoanelor vârstnice;

 • - aduce la cunoștința conducerii unității orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății pensionarilor beneficiari din unitate;

 • - primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică,

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • 2.12. Asistent nutriționist și dietetician (226503)

 • - conduce, coordonează, organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare profilactice și terapeutice, pentru grupuri de persoane instituționalizate în Căminul de Pensionari.

 • - controlează aplicarea și respectarea normelor de igiena la recepția, depozitarea, prelucrarea și distribuirea alimentelor;

 • - alcătuiește regimul alimentar în funcție de:

 • - indicația medicului;

 • - indicațiile dietetice specifice fiecărei afecțiuni;

 • - indicatatiile dietetice specifice fiecărei unităti în parte;

 • - valorile, principiile, dorințele, obiceiurile și religia beneficiarului;

 • - alocație sau posibilităti materiale și financiare;

 • - numărul de porții;

 • - centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise beneficiarilor în raport cu datele din foaia de observație de către medic;

 • - întocmește zilnic rețetarul (desfășurătorul de gramaj) unde este specific;

- alimentele ce fac obiectul regimurilor;

- felurile de mâncare pe regimuri;

 • - gramajul/porție (poate fi adaptat în funcție de posibilități);

 • - numărul de porții /regim;

 • - numărul de mese;

 • - înscrie cantitățile rezultate în fiecare rubrica a alimentelor;

 • - totalizează cantitățile rezultate;

 • - ajustează cantitatătile rezultate în funcție de unitățile de măsură ale alimentelor;

 • - întocmește zilnic foaia de alimentație înscriind cantitățile de alimente totalizate în desfășurător;

 • - verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor și cantitătile calculate, numărului de porții solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare;

 • - calculează prin sondaj valoarea rației alimentare;

 • - întocmește zilnic centralizatorul de porții, regimuri și suplimente pentru secții și eliberarea mancării din bucatarie se face numai cu avizul asistentei dieteticiene și a medicului de gardă, consemnandu-se aceasta în registru special desemnat;

 • - urmărește respectarea numărului de porții planificate și a gramajului înscris în desfășurătorul de gramaje;

 • - asistă la eliberarea alimentelor din magazia unitătii și la depozitarea lor igienică în cadrul blocului alimentar;

 • - asistă la recepția alimentelor primite de la furnizori și evaluează calitatea acestora în funcție de cerințele caietului de sarcini și a contractelor încheiate;

 • - are dreptul de a refuza de la furnizori orice aliment care nu îndeplinește cerințele organoleptice, de transport, igienico-sanitare;

 • - controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor;

 • - controlează respectarea circuitelor;

 • - urmărește modul de păstrare, depozitare, conservare și etichetare al alimentelor ținând cont de normele igienico-sanitare specifice fiecărui aliment în parte (carne, produse din carne, lactate, pâine, ouă, legume, conserve, băcănie);

 • - supraveghează respectarea de câtre personalul din subordine a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, a normelor de protecția muncii și a regulamentului de ordine interioară;

 • - propune dotarea blocului alimentar cu veselă, utilaje și ustensile de bucătărie, stelaje și utilaje de transport.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

Art. 12. Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social, aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • (1) Administrator (515104)

 • - Pune în executare legile și celelalte acte normative specifice Achizițiilor Publice : -Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016 precum și a Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016

 • - întocmește referatul de necesitate anual centralizat , pentru alimente,produse agro-alimentare materii și materiale ,pentru obiectele de inventar, lucrări și servicii ,precum și pentru mijloacele fixe necesare bunei funcționari a unității conf.Legii 98/2016 și a legislației în vigoare

 • - în calitate de administrator la Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", se desemnează ca persoană pentru propunerea de angajare a unei cheltuieli la nivelul unității și va aplica semnătura de conformitate la "Compartimentul de specialitate" al Propunerii de angajare a unei cheltuieli și la Ordonanțarea la plată;

 • - întocmește situația centralizator a bonurilor de consum pentru materiale, în baza necesarului de produse și materiale pe sectoare de activitate, pe care o predă la contabilitate, împreună cu bonurile înscrise în aceasta;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - se ocupă de aprovizionare cu materiale consumabile, obiecte de inventar;

 • - ține evidența analitică a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe care aparțin unității;

 • - controlează dacă bunurile primite în gestiune, corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, atât cantitativ cât și calitativ și semnează de primirea acestora pe documentele care le însoțesc, în caz de neconcordanță, va cere în scris conducătorului unității să i se asigure asistență tehnică de specialitate, încheindu-se act de cele constatate;

 • - este obligat să prevină sustragerea bunurilor și orice formă de risipă, să le ferească de degradare și să le păstreze potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare;

 • - sesizează în scris conducerea unității despre eventualele dificultăți privind dotarea cu utilaje și aparate de măsură și control, pază și orice alte măsuri necesare pentru păstrarea corespunzătoare și pentru efectuarea în bune condiții a operațiilor de primire și eliberare a bunurilor, știind că poartă întreaga răspundere pentru daunele aduse unității, din vina sa, sau în legătură cu gestionarea valorilor pe care le are în primire;

 • - comunică în scris conducătorului unității în termen de 24 ore eventualele plusuri sau minusuri despre care are cunoștință, cazurile în care constată că bunurile din gestiune depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori există pericol de a ajunge la asemenea situații, precum și cazurile în care se constată stocuri supranormative, stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă;

 • - răspunde de restituirea în termen a ambalajelor din gestiunea sa;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce-i revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului sau introducerea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului sau a contabilului șef;

 • - se interzice fumatul la locul de muncă;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului orice neregulă, defecțiune sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului;

 • - participă la realizarea planului de materiale refolosibile;

 • - răspunde de folosirea rațională a materialelor de orice fel;

 • - răspunde pe locul de muncă de aplicarea cu strictețe a normelor de pretecția muncii, psi, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • - îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

 • - organizează, controlează și răspunde de activitatea de pază, ordine și disciplină în incinta căminului;

 • - are în subordine: infirmierele, îngrijitoarele, spălătoria, bucătăria, personalul de pază, personalul de întreținere, arhiva;

 • - urmărește permanent măsurile stabilite pe unitate pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a bucătăriei, spălătoriei, atelierului de lenjerie și a compartimentului tehnic-electric, tâmplărie, centrală termică, telefonică, lăcătușerie-întreținere, vopsitorie - zugrăveli, instalații sanitare, termice și canalizare;

 • - urmărește să fie date lunar foile colective de prezență, pentru întocmirea statelor de plată;

 • - urmărește lunar ca la sfârșitul lunii să fie înaintate graficele de lucru cu personalul și graficul de gărzi a paznicilor și a asistentelor medicale;

 • - verifică dacă personalul își efectuează concediul de odihnă conform planificării, răspunde la toate solicitările ce se vor face în legătură cu situațiile personalului;

 • - participă la comisiile de inventariere și recepționarea mărfurilor intrate în unitate;

 • - folosește cu maximă atenție imprimatele, rechizitele de birou, precum și celelalte bunuri din dotare pentru a evita risipa sau unele cheltuieli suplimentare de reparații, în vederea încadrării în planul de cheltuieli;

 • - răspunde de inventarul primit - obiecte de inventar, mijloace fixe;

 • - respectă întocmai instrucțiunile în ce privește protecția muncii și P.S.I.;

 • - îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • - întocmește bonuri de trnsfer între gestiunim pentru obiectele de inventar date în folosință;

 • - împreună cu serviciul contabilitate, mijloacele fixe și obiectele de inventar vor primi număr de inventar pentru fiecare articol;

 • - potrivit Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii , aveti obligația de a respecta prezentul ordin, reglementările specifice cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii precum și procedurile proprii privind inventarierea anuală , și ori de căte ori se impune inventarierea bunurilor, conform deciziilor emise de conducerea unității ;

 • - împreună cu comisia de casare se vor scoate din folosință obiectele de inventar, care au trecută perioada de folosință și au un grad mare de uzură ;

 • - va verifica și semna situațiile de lucrări care se efectuează la căminul de pensionari;

 • - atribuții pe linie de SSM - prin decizie;

 • - atribuții pe linie de SM - prin decizie.

 • (2)Inspector de specialitate (242203)

 • - Pune în executare a legilor și a celorlalte acte normative specifice Achizițiilor Publice

 • - Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • - Elaborează și actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

 • - Elaborează și întocmește documentația de atribuire și documentele-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • - Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

 • - Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 • - Realizează achizițiile directe;

 • - Constituie și păstrează dosarul achiziției publice.

Este sprijinit de celelalte compartimente în activitatea specifică achizițiilor publice, în funcție de specificul și complexitatea obiectului achiziției, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

 • a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru ( Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul unității, în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor și cuprinde necesitățile de produse, servicii și lucrări identificate, precum și prețul unitar/total al necesităților. Prin excepție, în cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesității.)

 • b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute în Lege;

Referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiții:

b1) modificarea să se realizeze înainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice și aprobării acestuia;

b2) compartimentul financiar contabilitate-achiziții publice să fie notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligențele necesare realizării achiziției.

 • c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele prevăzute la lit. a), transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică;

 • d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora;

 • e)  informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse;

 • f) transmiterea documentului constatator, către contabilul șef, privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • g) elaborează documentele/documentațiile necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziții publice și/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achizițiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire și până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare și/sau soluționarea contestațiilor.

 • h) raportează lunar în scris (electronic) conducerii și contabilului șef realizările în domeniul achizițiilor iar în cazul nerealizărilor arată cauzele care au condus la nerealizări și măsurile imediat următoare pentru remedierea acestora.

 • i) elaborează procedurile scrise de lucru pentru activitatea de achiziții publice;

 • j) elaborează împreună cu administratorul planul anual al achizițiilor publice la nivelul unității, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul unității;

 • k) elaborează documentația de atribuire și asigură publicitatea acesteia în conformitate cu legislația privind achizițiile publice;

 • l) aplică și finalizează procedurile de atribuire în care este implicat;

 • m) urmărește derularea și finalizarea contractelor de achiziție publică;

 • n) elaborează rapoarte specifice activității de achiziții publice;

 • o) asigură prezența obligatorie și efectuează sarcinile care se impun la toate acțiunile sociale care sunt organizate de unitate și de Primăria Municipiului Iași prin Direcția de Asistență Comunitară.

 • p) rezolvă corespondența primită în cadrul biroului;

r) - participă la întocmirea, completarea, actualizarea si modificarea procedurilor formalizate pentru domeniul său de activitate și respectă întocmai aplicarea acestora;

s) propune măsuri de ținere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate răspunde de întocmirea, completarea, actualizarea si modificarea Registrului Riscurilor; ș)alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior.

t) conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

ț)îndeplinește atribuții de operator SEAP și face parte din Comisia pentru evaluarea ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice și directe în formă scrisă pentru Căminul de Pensionari ”Sf. Cuv. Parascheva” și atribuirea contractului de achiziție publică;

u) asigură aplicarea dispozițiilor actelor normative : Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, de servicii, lucrări sau produse cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare; ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • (3) Contabil (331306)

 • - asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", în conformitate cu dispozițiile legale;

 • - organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară, precum și de planificarea în problemele de muncă și salarii;

 • - analizează cheltuielile administrative - gospodărești și ia sau propune măsuri de reducere continuă a cheltuielilor;

 • - organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

 • - asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", către bugetul statului, unitățile bancare și terțe;

 • - organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • - asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economici financiari;

 • - răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin contabilității, pentru asigurarea integrității avutului obștesc;

 • - răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil, cu privire la controlul financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • - asigură întocmirea , circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • - rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar -contabilă;

 • - în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ curent;

 • - întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

 • - întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

 • - înregistrază operatiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

 • - întocmește contul de execuție lunar, comunicând și primăriei ,urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

 • - întocmește dispoziții de plată și încasare pentru Trezoreria Iași și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

 • - întocmește lucrările în vederea încheierii dării de seamă trimestriale și anuale;

 • - întocmește dările de seamă pe care le depune la serviciul buget din cadrul D.A.S. Iași;

 • - ține evidența imprimantelor cu regim special;

 • - organizează și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

 • - urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

 • - întocmește planurile de muncă și salarii pentru cămin ;

 • - aplică dispozițiile legale cu privire la drepturile de personal și utilizarea fondului de salarii;

 • - verifică consumul de materiale și alimente;

 • - verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

 • - urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

 • - asigură aplicarea normativelor în verificarea consumului de benzină auto pe fiecare conducător auto;

 • - organizează, îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și retribuții ale Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească și propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc;

 • - potrivit Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii , aveti obligația de a respecta prezentul ordin, reglementările specifice cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii precum și procedurile proprii privind inventarierea anuală , și ori de căte ori se impune inventarierea bunurilor, conform deciziilor emise de conducerea unității ;

- materializeaza rezultatele inventarierii efectuând înregistrările contabile necesare;

 • - aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

 • - controlează modul de întocmire a foii de alimentație centralizată pe Căminului de PensionariSf. Cuv. Parascheva", răspunde de întocmirea conform legislației în vigoare a tuturor actelor sub formă cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, etc.;

 • - asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc;

 • - organizează controalele pentru evitarea sustragerii hranei de la beneficiari;

 • - urmărește înscrierea în limitele alocației de hrană, evitând depășirile și economiile care ar influiența negativ calitatea hranei;

 • - verifică întocmirea corectă a foii de mișcare a beneficiarilor și înaintarea ei la timp la dieticiană al Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva";

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - respectă întocmai instrucțiunile în ceea ce privește protecția muncii și PSI;

 • - răspunde de legalitatea tuturor operațiunilor economice;

 • - raspunde de respectarea disciplinei financiar- contabile privind fondurile publice;

 • - raspunde de organizarea și exercitarea sistemului de control managerial intern;

 • - sesizează eventualele nereguli referitoare la buna gospodărire și utilizare a creditelor bugetare;

 • - promovează proiecte de hotărâri pentru aprobare în Consiliul Local, în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare;

 • - răspunde de oportunitatea, legalitatea și valabilitatea datelor înscrise în documentele pe care le emite și le semnează;

 • - face propuneri privind statul de funcții al unității;

 • - este obligat sa respecte normele din Codul de conduită al salariaților;

 • - se conformeaza dispozițiilor date de director cu excepția cazurilor în care considera ca sunt ilegale. În acest caz este obligat sa motiveze în scris.

 • - păstreaza secretul de serviciu și confidentialitatea în legatura cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • - răspunde disciplinar, contravențional, material, civil sau penal dupa caz, pentru încalcarea cu vinovație a îndatoririlor de serviciu;

 • - asigură păstrarea și arhivarea documentelor;

 • - asigură respectarea normelor P.S.I. și protecția muncii.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (4) Referent resurse umane (412003)

 • - răspunde de selecționarea personalului de execuție, în funcție de numărul de posturi pe structură, comunicat de conducătorul unității, cu respectarea prevederilor legale;

 • - verifică personalul încadrat, întocmind referatele de personal, răspunde de organizarea de concursuri sau examene profesionale prin comisiile de încadrare și promovare a personalului muncitor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • - întocmește corect și în termen toate documentele de angajare, finalizând cu încheierea contractului de muncă, anterior semnării contractului de muncă de către cele două părți: directorul unității și noul - încadrat, dosarul de personal împreună cu contractul de muncă se va prezenta obligatoriu la contabilul șef, pentru evidențiere în statul de funcții;

 • - întocmește corect și la timp deciziile de sancționare și ține la zi situația sancțiunilor disciplinare a personalului muncitor;

 • - întocmește corect și depune la termen dosarele de pensie la oficiul de pensii, ale salariaților unității;

 • - are obligația să comunice biroului contabilitate toate modificările intervenite în situația personalului muncitor: spor de vechime, schimbarea numelui, etc;

 • - eliberează adeverințe de salariat personalului unității care solicită aceste acte;

 • - are obligația de a verifica și completa dosarele de personal cu actele de studii, de modificare a stării civile și actele de naștere ale copiilor și de a le înscrie în carnetele de muncă;

 • - are obligația de a respecta cu strictețe prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și a actelor normative în vigoare;

 • - răspunde de calitatea lucrărilor pe care le efectuează;

 • - va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • - primește și înregistrează corespondența;

 • - distribuie corespondența la secții și servicii după ce a fost văzută de director;

 • - duce la îndeplinire alte sarcini trasate de conducătorul unității;

 • - ține la zi evidența pensionarilor beneficiari în cămin;

 • - folosește xeroxul pentru excutarea rapidă a unor copii: acte, etc.;

 • - răspunde la locul de muncă de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - execută pe calculator lucrări cu caracter administrativ, secretariat, contabilitate;

 • - operează zilnic în raport de casă sumele încasate și plătite, întocmind și predând zilnic contul la contabilitate, anexând la el toate documentele de încasări și plăți;

 • - nu efectuează nici o plată decât pe baza de acte legale, vizate de controlul preventiv și aprobate de ordonatorul de credite;

 • - eliberează sume pentru cheltuielile gospodărești numai pe bază de avans cu vizele respective;

 • - încasează zilnic pe bază de borderou sumele plătite drept contribuție de întreținere și convorbiri telefonice;

 • - sumele provenite din plăți ca salarii neridicate, ajutor de boală se vor depune în termen la bancă;

 • - ridică zilnic extrasele de cont de la Trezorerie;

 • - ține evidența reținerilor, popririlor, pensii alimentare;

 • - păstrează actele sub cheie, numerarul în casa de bani;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (5) Referent - operator calculator (413201)

 • - întocmește documentele contabile și actele justificative cu respectarea dispozițiilor legale, precum și efectuarea corectă și la zi a înregistrărilor;

 • - înregistrează zilnic facturile de la furnizori și întocmește notele de receptii pentru alimente, materiale, obiecte de inventar, etc;

 • - înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont și a registrului de casă;

 • - încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli;

 • - urmărește concordanța dintre stoc, preț, sold, identificând erorile;

 • - participă la efectuarea și valorificarea inventarelor inopinante, de predare - primire a gestiunilor și a celor de sfârșit de an;

 • - întocmește situațiile privind inventarierea patrimoniului, Căminului de Pensionari ”Sf. Cuv. Parascheva”, în contextul numirii prin decizie în cadrul comisiilor de inventariere, conform procedurilor formalizate existente la nivelul unității;

 • - colaborează alături de membrii desemnați în comisiile de inventariere, la operațiunea de inventariere anuală a patrimoniului;

 • - urmărește primirea în timp a extraselor de cont de la bancă, verifică realitatea operațiunilor efectuate în acestea, pe baza documentelor anexă;

 • - întocmește ordine de plată, propuneri și angajamente bugetare conform Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;

 • - introducerea în calculator a evidenței contabile și a situațiilor specifice serviciului contabilitate;

 • - răspunde de păstrarea în bune condiții a tuturor actelor de contabilitate și corespondența

financiar contabilă;

- întocmește statele de plată, conform documentelor anexă;

- îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;

- execută și alte sarcini pe parcursul activității;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - verifică sistematic gestiunile, magaziile de alimente, materiale, rechizite, verificarea fișelor de magazie cu stocurile din evidența contabilă;

 • - participă la efectuarea inventarierii anuale și a inventarierii inopinate, cu ocazia predării -primirii gestiunilor;

 • (6) Referent - funcționar administrativ (411001)

 • - întocmirea listei de alimente zilnice;

 • - introducerea în calculator a evidenței contabile și a situațiilor specifice serviciului de contabilitate;

 • - intrările de materiale, alimente, obiecte de inventar, imobilizări, ambalaje;

 • - ieșirile de alimente, materiale, obiecte de inventar, imobilizări, ambalaje, casări de obiecte de inventar și imobilizări pe baza bonurilor de consum, a proceselor verbale de casare, a listelor de alimente;

 • - participă la efectuarea inventarierii anuale și a inventarierii inopinante cu ocazia predării -primirii gestiunii, lunare sau trimestriale;

 • - rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative, referitoare la activitatea financiar -contabilă și cele delegate de conducerea unității;

 • - este obligat să cunoască orice fel de dispoziții cuprinse în legi, decrete, hotărâri precum și instrucțiuni cu caracter financiar - contabil;

 • - respectă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară al unității.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (7) Magazioner ( 432102)

 • - la trecerea în funcția de gestionar trebuie să prezinte o dovadă eliberată de unitatea în care a fost încadrat anterior din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc;

 • - primește, păstrează și eliberează bunurile gestionate;

 • - este obligat să aibă constituită garanție în numerar de minim o retribuție tarifară lunară și de maxim trei retribuții tarifare lunare;

 • - în afară de garanția în numerar obligatorie, să consimtă la constituirea de garanție suplimentară prin depuneri în numerar, deoarece valoarea bunurilor acționate este mai mare;

 • - se ocupă de aprovizionarea cu alimente și întocmește referatele de necesitate ;

 • - previne sustragerea bunurilor și orice formă de risipă;

 • - previne și ferește de degradare bunurile și le păstrează potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare;

 • - la primirea bunurilor controlează dacă acestea corespund datelor interioare în actele însoțitoare privind cantitatea și calitatea;

 • - identifică viciile aparente și semnează de primirea bunurilor;

 • - efectuează primirea și recepția bunurilor care provin de la o altă unitate în prezența comisiei de recepție, constituită din care face parte - gestionarul, asistenta de serviciu, un aistat și bucătar;

 • - bunurile luate în primire de gestionar fără întocmirea procesului verbal legal cu privire la aceste lipsuri se consideră a fi primite în întregime iar diferențele ce se constată ulterior atrag răspunderea sa;

 • - la primirea de bunuri având caracteristici pentru a căror verificare nu posedă cunoștințele necesare;

 • - să ceară în scris conducătorului unității să-i asigure asistență tehnică de specialitate;

 • - completează actele cu privire la operațiile din gestiunea sa și înregistrază de îndată în evidența tehnico-operativă a blocului de depozitare, toate operațiile de primire și eliberare;

 • - trimite sau posedă zilnic actele de primire și eliberare compartimentelor de resort din unitate la termnle și în condițiile prevăzute de lege;

 • - comunică în scris conducătorului unității plusurile și minusurile din gestiune de care are cunoștință;

 • - dacă constată că bunurile sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori există pericol de a ajunge în asemenea situații, comunică în scris conducătorului unității;

 • - comunică în scris conducătorului unității cazurile în care stocurile au atins limitele cantitative maxime sau minime, stocurile de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau greu vandabile, cazurile care cei cu care gestionează sau cei aflați în subordine dau dovadă de incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • - este obligat să elibereze bunuri din gestiune numai în cantitatea, calitatea și sortimentele specificate în actele de eliberare fiind interzis a elibera bunuri pe baza dispoziției verbale sau provozorie - desfășurător de materiale ;

 • - crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase este interzisă și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, în cazul când mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni;

 • - răspunde integral dacă nesocotind îndatoririle de serviciu a adus pagube unității;

 • - nu a avut asistență tehnică de specialitate pentru verificarea calitativă a bunurilor ori a prestat o asistență tehnică necorespunzătoare;

 • - a executat dispoziții greșite sau contrar legii;

 • - nu a luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în condiții corespunzătoare;

 • - nu a înregistrat plusurile și minusurile și nu le-a comunicat la timp;

 • - nu a efectuat inventarul la termenele și în condițiile legii ,în cazul în care aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;

 • - nerespectarea oricărei alte îndatoriri de serviciu, dacă fară încălcarea acesteia, paguba s-ar fi putut evita;

 • - la constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-și ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia, angajamentul scris constituie titlu excutiv;

 • - în cazul cănd pentru pagubele cauzate în gestiune, nu se pot acoperi din garanția în numerar, , potrivit dispozițiilor legale se vor aplica măsuri de executare silită împotriva persoanelor fizice vinovate de crearea pagubelor;

 • - se interzice gestionarului să execute sau să înregistreze operațiunile supuse controlului preventiv, dacă actele sau documentele respective nu posedă viza celor însărcinați cu controlul financiar preventiv, în cazul în care a înregistrat documentele fără ca acestea să fi fost vizate pentru controlul financiar preventiv va răspunde material, penal sau disciplinar după caz pentru pagubele cauzate.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (8) Paznic (962907)

 • - asigură paza și securitatea clădirilor repartizate;

 • - supraveghează, controlează și identifică persoanele care intră și ies din instituție;

 • - veghează și răspunde să nu intre persoane străine în instituție;

 • - controlează persoanele care intră în instituție să nu aducă produse alcoolice sau materiale inflamabile;

 • - răspunde de menținerea curățeniei în încăperile portarului, a spațiului din jurul încăperii și a sectorului;

 • - primește și păstrează cheile încăperilor la panoul respectiv, pe care le predă la cererea salariaților;

 • - oprește scoaterea fără aprobarea scrisă a directorului a oricăror bunuri din inventar, materiale, alimente de către salariați și beneficiari;

 • - nu părăsește locul de muncă (postul) pentru a executa alte sarcini de la persoane din afara

unității;

 • - interzice ieșirea beneficiarilor fără forme legale;

 • - nu permite ieșirea vehiculelor din curte decât în baza foii de parcurs și le controlează dacă nu se găsesc și alte materiale în afară de cele înscrise în aviz sau factură;

 • - reține și predă administratorului materialele găsite fără forme legale;

 • - legitimează persoanele care pătrund în unitate și consemnează în registrul de poartă orice autovehicul care aprovizionează căminul;

 • - predarea serviciului se face pe bază de proces verbal, cu aducerea la cunoștință a tuturor evenimentelor semnalate;

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - respectă întocmai instrucțiunile în ceea ce privește protecția muncii și P.S.I.;

 • - îndeplinește sarcinile ce îi revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

 • - aduce la cunoștința administratorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - prin activitatea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii , să dovedească încrederea beneficiarilor ;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin ;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea administratorului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - respectă prevederile regulamentului de ordine interioară;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (9) Spălătoreasă (912103)

 • - execută dezinfecția, spălarea, uscarea, călcarea în bune condiții a rufăriei încredințate;

 • - este subordonată șefei de sector, conducerii unității și administratorului;

 • - răspunde de starea igienico-sanitară a locului de muncă și a utilajelor pe care le folosește;

 • - primește materialele necesare spălatului rufăriei de la magazie, pe care le utilizează conform normelor de consum în vigoare, prepară soluția și scoate petele rufăriei conform indicațiilor primite, respectând timpul de lucru pentru fiecare procedură în parte;

 • - primește de la îngrijitoare inventarul moale murdar pe care-l triază după culoare, țesătură și întrebuințarea lui, sortându-l astfel separat pe categorii și apoi le spală, usucă, calcă și controlează ca să fie în bună stare și curate, veghind să nu se deterioreze rufăria și să nu se amestece rufăria colorată cu cea albă;

 • - asigură și răspunde de dezinfecția rufăriei și conform normelor stabilite de cabinetul medical;

 • - asigură și răspunde de curățenia la locul de muncă, de starea de igienă a tuturor încăperilor;

 • - predă îngrijitoarelor rufele spălate, uscate, sortate ce urmează a fi date în folosință cât și cele ce urmează a fi sortate și reparate le predă lenjeresei;

 • - răspunde de încărcarea cu lenjerie la capacitatea normală a fiecărei mașini de spălat în parte (mașini de spălat, storcător, uscător);

 • - răspunde de utilizarea cât mai eficientă a uscătoarelor, supraveghind atent uscarea lenjeriei;

 • - răspunde de gospodărirea energiei electrice și a celei termice evitând orice risipă;

 • - săptămânal și ori de câte ori va fi nevoie, vor fi curățate de scame spațiile de uscare cât și alte spații care necesită acest lucru;

 • - i se interzice introducerea și spălarea articolelor străine de cămin;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce îi revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului;

 • - nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea conducerii sau administratorului;

 • - se interzice fumatul la locul de muncă;

 • - are obligația să aducă la cunoștința conducătorului orice neregulă, defecțiune sau anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de lucru în interesul serviciului;

 • - folosirea rațională a materialelor de curățenie;

 • - răspunde pe locul de muncă de aplicarea cu strictețe a protecției muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - participă activ la dezvoltarea climatului de exigență și responsabilitate profesională în activitate, de netolerarea lipsurilor și superficialitate în activitate;

 • - folosirea judicioasă a timpului de muncă pentru nevoile căminului;

 • - în funcție de nevoile unității, poate participa și la alte activități în vederea utilizării cu maximă eficiență a timpului.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (10) Îngrijitoare (532104)

 • - efectuează zilnic curățenia camerelor, holurilor, scărilor, coridoarelor și grupurilor sanitare;

 • - efectuează curățenia generală a camerelor o dată pe lună;

 • - efectuează curățenia generală a holurilor o dată pe săptămână;

 • - întreține igiena paturilor și a întregului mobilier;

 • - schimbă lenjeria ori de câte ori se impune ;

 • - efectuează dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare, ploștilor, urinarelor din sectoarele repartizate și păstrarea lor corespunzătoare;

 • - înlocuiește și transportă în condițiile stabilite rufăria murdară;

 • - transportă igienic alimentele de la bucătărie, le împarte la beneficiari în prezența asistentei medicale și transportă vasele murdare la bucătărie ;

 • - îndeplinește toate indicațiile asistentei privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală și declară asistentei îmbolnăvirile pe care le suferă personal sau survin la membrii de familie;

 • - poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este nevoie;

 • - efectuează toate serviciile din planul individual de îngrijire al beneficiarilor, potrivit competențelor ;

 • - efectuează toate îngrijirile în cazul îngrijirii paleative, consemnează consumul de hrană lichidă sau solidă;

 • - execută orice alte sarcini primite din partea conducerii, medicului și asistentei cu care lucrează;

 • - se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini sarcinile care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului, sau introducerea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea conducerii;

 • - l-a terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la prezentarea înlocuitorului, încetarea activității făcându-se numai după predarea camerelor și beneficiarilor de care răspunde asistentului medical de serviciu ;

- se interzice fumatul la locul de muncă ;

 • - să aducă la cunoștința conducerii, șefului de compartiment sau personalului cabimetului medical după caz - să se consemneze în registrul de predare / primire a turelor orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului conform programului zilnic de lucru afișat;

 • - răspunde de ordinea, disciplina la locul de muncă;

 • - urmărește și răspunde de dezinfecția sacilor cu care a fost transportată lenjeria murdară precum și dezinfecția încăperilor unde a fost depozitată, a rafturilor, a meselor și a tuturor încăperilor;

 • - răspunde de concentrațiile de sodă, detergent, săpun, dezinfectante conform normelor stabilite;

 • - în funcție de nevoile unității pot participa și la alte activități în vederea utilizării cu maximă eficiență a timpului de muncă.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (11) Muncitor calificat bucătar (512001)

 • - primește zilnic alimentele de la magazia unității în baza listei zilnice de alimente, în prezența unui muncitor necalificat de la bucătărie;

 • - împarte zilnic în funcție de meniul întocmit munca pe muncitorii de la bucătărie, curățat zarzavat, curățenie în bucătărie, servitul mesei în sala de mese, etc.;

 • - prepară zilnic hrana beneficiarilor;

 • - tranșează personal carnea făcând porții egale prin cântărire;

 • - porționează de asemenea o serie de alimente, cântărind fiecare porție;

 • - păstrează timp de 36 de ore probe alimentare pe care le depozitează în frigider;

 • - împarte hrana;

 • - participă la întocmirea meniului;

 • - răspunde de inventarul bucătăriei;

 • - răspunde de curățenia din bucătărie cât și de echipamentul de lucru al muncitorilor din acest sector;

 • - se ocupă cu întreg personalul de conservarea zarzavaturilor pentru iarnă și a murăturilor;

 • - urmărește ca toate carnetele de control periodic să fie ținute la zi cu toate rezultatele analizelor cerute de organele inspecției de stat;

 • - urmărește ca bucătărie să nu ducă lipsă de materiale;

 • - îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea unității.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (12) Muncitor calificat ospătar (513102)

 • - ajută zilnic la ridicarea alimentelor de la magazia de alimente a unității, în prezența bucătarului șef de tură;

 • - răspunde de curățenia și igiena în sala de mese: - perdele, traverse, parchet, tacâmuri, farfurii, mese, scaune, huse, fețe de masă;

 • - servește în sala de mese;

 • - debarasează după servirea mesei și igienizează totul cu respectarea normelor de protecție;

 • - răspunde de inventar;

 • - răspunde de curățenia echipamentului;

 • - repartizează hrana pe bază de consemnare în caietul pentru beneficiarii bolnavi, specificându-se cantitatea și felul alimentului;

 • - efectuează dezinfecția veselei conform normelor sanitare în vigoare după fiecare masă servită;

 • - dezinfectează și curăță zilnic vesela de resturi alimentare;

 • - urmărește ca sala de mese să nu ducă lipsă de materiale de curățenie;

 • - îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea unității și de la conducerea cantinei;

 • - respectă toate normele de protecție a muncii și P.S.I.;

 • - are obligația de a dispune de un comportament adecvat în serviciu și în relațiile cu beneficiarii și personalul din cămin, precum și din afară;

 • - are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile de serviciu ce îi revin;

 • - este interzisă venirea la serviviu sub influiența băuturilor alcoolice sau introducerea și consumarea lor în unitate în timpul programului de muncă;

 • - se preocupă de dezvoltarea climatului de exigență în activitatea de combatere a lipsurilor și de superficialitate în muncă;

 • - răspunde de folosirea corectă a aparaturii din dotare;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire;

 • - nerespectarea acestor sarcini și atribuții se vor sancționa conform legislației în vigoare.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (13) Muncitor calificat lăcătuș (721410)

 • - execută lucrări de lăcătușerie și întreținere pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de întreținere în camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc.;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea șefului de unitate sau a administratorului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - se interzice fumatul în camerele de cămin;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activitea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dobândească încrederea beneficiarilor ;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

(14) Muncitor calificat croitor (753101); Confecționer lenjerie (753102)

 • - primește și răspnde de materialul pentru confecții si inventarul moale ce urmează a fi reparat făcând în prealabil recepția materialelor primite;

 • - execută lucrări de reparații a inventarului moale și confecționeaza halate, cearceafuri, fețe de masă etc;

 • - îngrijeste și răspunde de buna funcționare a mașinii de cusut și a utilajelor pe care le are în primire;

 • - se îngrijește de starea igienico-sanitară a atelierului;

 • - răspunde de păstrarea inventarului pe care îl are în primire pentru reparat și materialul pentru confecționat cât și bunurile din inventar de care se folosește;

 • - predă la magazie obiectele de inventar rezultate din transformarea materialului și restituie la spălatorie inventarul ce a fost repartizat pentru reparații;

 • - ține evidența zilnică în registru, pe categorii de echipament, a reparațiilor și confecțiilor executate;

 • - se preocupă de recuperarea deșeurilor provenite din reparații și confecții, ambalaje, urmând a fi predate administratorului, trimestrial;

 • - se interzice aducerea sau păstrarea în atelier pentru confecționat a unor materiale similare cu cele ale unități precum și orice alt material;

 • - orice confecție din nou, reparații, modificari, va fi facută numai pe baza de comanda, aprobata de conducere;

 • - răspunde de modul de utilizare a energiei electrice, aceasta fiind gospodărită cât mai judicios;

 • - răspunde de croirea la dimensiunile mărimii pe fiecare articol în parte confecționat;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile cei revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența băuturilor alcoolice sau consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului, introducerea lor în unitate;

 • - nu va părăsi locul de munca fară aprobarea conducerii unității sau a administratorului;

 • - se interzice fumatul la locul de muncă;

 • - să aducă la cunosținta conducerii orice neregulă, defecțiune, anomalie sau alta situație de natura să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului;

 • - folosirea rațională a materialelor de curățenie;

 • - răspunde pe locul de muncă de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - participă la dezvoltarea climatului de exigența și responsabilitate, de netolerare a lipsurilor și superficialitatea în activitate;

 • - folosirea judicioasa a timpului de muncă pentru nevoile căminului ,în funcție de nevoile unității, poate fi folosită la alte activități în vederea utilizarii cu maximă eficiență a timpului de munca;

 • - efectuează reparații sau alte lucrări beneficiarilor pe baza de referat aprobat de conducere.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

(15) Muncitor calificat tâmplar (752201)

 • - execută lucrări de tâmplărie pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de tâmplărie în camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc.;

 • - execută lucrări noi de tâmplărie adaptate la condițiile unde sunt solicitate;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea șefului de unitate sau a administratorului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - se interzice fumatul în camerele de cămin;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

(16) Muncitor calificat zugrav - vopsitor (713102)

 • - execută lucrări de zidărie și vopsitorie pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de întreținere - zugrăveli și vopsitorie - în camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc;

 • - execută lucrări noi de zidărie - vopsitorie, faințare etc, adaptate la condițiile unde sunt solicitate;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea șefului de unitate sau a administratorului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - se interzice fumatul în camerele de cămin;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activitatea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care

lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (17) Muncitor calificat instalator (712602)

 • - controlează zilnic instalațiile sanitare repartizate din cămin;

 • - remediază defecțiunile apărute la instalațiile sanitare;

 • - execută lucrări noi de extindere a instalației sanitare la apă potabilă și menajeră acolo unde se impune;

 • - răspunde cu promptitudine în sectorul repartizat atunci când este nevoie pentru remedierea avariilor apărute, răspunde de calitatea lucrărilor excutate;

 • - respectă ordinea și disciplina la locul de muncă;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea șefului de unitate sau a administratorului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - se interzice fumatul în camerele de cămin;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (18) Muncitor calificat electrician (741102)

 • - execută lucrări electrice pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de întreținere a instalației electrice din camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc.;

 • - execută lucrări noi de extindere a instalațiilor electrice adaptate la condițiile unde sunt solicitate;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea șefului de unitate sau a administratorului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - se interzice fumatul în camerele de cămin;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dobândească încrederea beneficiarilor ;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (19) Muncitor calificat fochist (818204)

 • - urmărește funcționarea centralei termice zilnic și la un consum minim de gaz, evitând consumurile în gol;

 • - îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalației de încălzire centrală, apă caldă;

 • - asigură întreținerea și participă la reparațiile care se fac;

 • - are obligația de a anunța conducerea unității despre disfuncționalitățile ce apar, cu soluții de remediere a acestora;

 • - respectă instrucțiunile de exploatare a utilajelor, conform cărților tehnice;

 • - răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și mijloace fixe aflate în centrala termică;

 • - urmărește săptămânal împreună cu administratorul consumul de gaze naturale;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea execută în bune condiții sarcinile primite și care îi revin. Este interzisă venirea la serviciu sub influiența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • - nu va părăsi unitatea fără aprobarea directorului unității;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face

curățenie;

 • - se interzice fumatul în camerele de cămin;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dobândească încrederea acesora, asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • (20) Șofer (832201)

 • - răspunde de autovehiculele pe care le are în primire;

 • - execută toate transporturile de materiale și alimente pe baza foii de parcurs emisă zilnic în baza solicitărilor făcute;

 • - alimentează mașina cu carburanți și lubrifianți, gospodărind judicios aceste consumuri;

 • - răspunde de întreținerea în bune condiții a autovehiculelor;

 • - verifică starea tehnică a mașinii înainte și după sosirea din cursă;

 • - se preocupă permanent pentru realizarea de economii;

 • - recepționează ca organ tehnic autovehiculele ieșite din reparații;

 • - la terminarea programului de lucru nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința administratorului și conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program , odihnit, în ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit;

 • - va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;

 • - nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea administratorului;

 • - nu va conduce autovehiculele obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor medicamentelor, etc. care reduc capacitatea de conducere;

 • - îi este interzis să transporte alte mărfuri în afara celor trecute în documentele de însoțire;

 • - șoferul va respecta cu strictețe itinerariul și instrucțiunile primite pe cale ierarhică;

 • - să se comporte civilizat în relațiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici, organele de control si beneficiarii;

 • - va răspunde în fața legii pentru pagubele cauzate din vina sa;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator și consemnată zilnic;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activitatea pe care o desfășoară contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

Art. 13. Finanțarea căminului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor căminului se asigură, în condițiile legii, din bugetul local al Municipiului Iași.

Art .14. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare a Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași sunt aduse la cunoștiința persoanei vârstnice/reprezentantului legal al acestuia și personalului care deservește Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași.

Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Iași.

Presedinte de Sedinta Boca Adrian Florin

Anexa nr. 3.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 359/31.08.20148

Regulament de Organizare și Funcționare Cămin Bătrâni "Sf. Constantin și Elena" Iași

ART. 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului social „Cămin

Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” Iași, aprobat prin HCL nr. 113/21.06.1999, HCL nr. 116/07.03.2005 același act administrativ prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, aparținătorii/reprezentanții legali, vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social

Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași, cod serviciu social 8730 CR-V-I Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Iași, acreditat conform Certificatului de acreditare seria LF nr. 0008063/20.02.2017.

ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași este:

3.1 Activități de bază

 • - asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor prin găzduire pe perioadă nedeterminată, hrană, asistență și îngrijire medicală, asistență și îngrijire fizică medicală, asistență și îngrijire psihologică, asistență spiritual religioasă, socializare și petrecere a timpului liber, capacitatea centrului fiind de 178 de locuri;

 • - promovarea și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, prin stimularea solidarității sociale și armonizarea relațiilor dintre societate și categoria persoanelor vârstnice, în scopul promovării și respectării drepturilor acestora.

3.2 Criterii de admitere în serviciul social

În Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena", Iași solicitările privind internarea pot fi depuse de către persoana vârstnică interesată, familia acesteia sau reprezentantul legal cu îndeplinirea condițiilor:

 • - a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege respectiv 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei;

 • - nu are locuință proprietate personală și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • - are domiciliul stabil în Municipiul Iași;

 • - este autonomă, aptă să se autoservească la internare și care se încadrează în gradele III A și III B de dependență (HG. 886/2000);

 • - nu are familie, sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta conform legislației în vigoare;

 • - nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare.

 • - persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită stării fizice dar nu suferă de boli incurabile, psihice ori contagioase .

 • 3.3 Situația de dificultate la care serviciul răspunde: persoane vârstnice domiciliate în municipiul Iași aflate în situații de nevoi sociale fără nici o discriminare fără boli incurabile, boli psihice și nu necesită îngrijiri medicale speciale care nu pot fi asigurate în cadrul serviciului.

ART. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • 4.1 Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași funcționează cu respectarea prevederilor reglementate potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată prin OUG nr. 34/2016, respectiv Legea 19/2018, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 292/2011 privind cadrul general de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, OUG

nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, HG584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor social, oprobate prin HG nr. 118/2014 și a HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, Ordin nr. 73/2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale,

4.2 Standard minim de calitate aplicabil:

 • - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

 • 4.3 Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena", Iași este înființat prin:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.113/21.06.1999, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 116/07.03.2005, fiind în subordonarea Direcției de Asistență Socială Iași, având calitatea de ordonator terțiar de credite.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

5.1. Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena", Iași se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • 5.2 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena", Iași "sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului beneficiarului;

 • - protejarea și promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la beneficiari;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării beneficiarilor;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • - ascultarea opiniei beneficiarilor și luarea în considerare a acestora, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • - asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor acreditate;

 • - oferirea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

 • - asigurarea, supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

 • - prevenirea și tratarea consecințelor legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice instituționalizate;

 • - facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • - promovarea unui model familial de îngrijire a beneficiarului;

 • - asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate beneficiarilor;

 • - preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților beneficiarilor de a trăi independent;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale beneficiarilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • - colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

6.1 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena Iași" sunt cei care:

 • a. nu au familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • b. nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • c. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • d. nu se poate gospodări singur sau necesită îngrijire specializată;

 • e. se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 • f. persoane vârstnice care au îndeplinit vârsta de pensionare stabilită prin lege, respectiv 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei.

Admiterea în centru se face potrivit Procedurii Formalizate de admitere, cu respectarea Legii 17/2000 - legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice modificată și actualizată prin Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, a Legii 292/2011 -legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative din domeniu în vigoare și a ROF.

6.2 Criterii de eligibilitateși prioritate privind admiterea în Centrul rezidențial sunt:

 • -   vârsta de pensionare stabilită prin lege;

 • -   nu are locuință și nu realizează venituri proprii;

 • -   domiciliul stabil în Mun. Iași;

 • -   necesitatea îngrijirii medicale;

 • -   nu se poate gospodări singură;

 • -  este autonomă, aptă să se autoservească la internare;

 • -   lipsa aparținătorilor/susținătorilor legali incapacitatea acestora de a-și îndeplini obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice ori a sarcinilor familiale;

6.2.1 Derularea operațiunilor de acces/admitere în Cămin:

 • a. depunerea cererii de solicitare a internării în Cămin, la sediul Direcției de Asistență Socială,

Seriviciul Autoritate Tutelară, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia;

 • b. întocmirea dosarului personal și completarea cu actele necesare admiterii solicitanților în

cămin;

 • c. realizarea anchetei sociale de teren de către inspectorii sociali din cadrul DAS;

 • d. stabilirea întâlnirii Comisiei de analiză și evaluare a dosarului;

 • e. întocmirea referatului privind acordarea formei de asistență socială;

 • f. decizia de acordare a formei de asistență socială (instituționalizare/respingere alte soluții);

 • g. avizarea dosarului de conducătorul căminului și luarea în evidență;

 • h. transmiterea răspunsului cererii solicitantului;

 • i. repartizarea beneficiarului admis în cămin la cameră, în funcție de gradul de dependență;

 • j.  transmiterea de informații către alte instituții în cazul vizate;

6.2.2 Acte necesare:

Cerere de internare. Cererea de internare se transmite și se înregistrează la serviciul public de asistență socială al autorității administrației publice locale unde are domiciliul sau reședința persoana vârstnică respectiv la registratura DAS Iași și conține în principal următoarele:

 • a) date privind persoana vârstnică (copie carte identitate, certificat de naștere, certificat de încadrare în grad de handicap unde este cazul;

 • b) date privind componența familiei (acte stare civilă ale copiilor/reprezentanților legali)

 • c) veniturile realizate și bunurile deținute de persoana vârstnică și de membrii familiei persoanei vârstnice; (cupon de pensie, adeverințe de venit, certificat de neurmărire fiscală, alte acte ce demonstrează veniturile membrilor de familie /reprezentanților legali);

 • d) date despre locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de reședință;

 • e) informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică set de analize medicale conform legislației, adeverință medicală de la medicul de familie (copie după fișa medicală/dosar medical de la medicul de familie);Cererea va avea anexe obligatorii si anexe optionale.

Cererea poate fi transmisa pe suport hârtie sau în format electronic însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de odeclarație notarială privind angajamentul de plată al susținătorului legal și de alte documentel doveditoare.

Anchetă socială. Ancheta socială se realizează de asistentul social din cadrul serviciului public de asistență socială. În situația persoanelor vârstnice dependente, echipa interdisciplinară, constituită potrivit legii, cuprinde, în mod obligatoriu, și medicul specialist al persoanei respective. Echipa interdisciplinară poate fi completată și cu reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute în România sau ai altor organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.»

Fișă de evaluare sociomedicală geriatrică se completează conform H.G 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Potrivit H.G.886/2000, :”pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizeaza fisa de evaluare sociomedicala (geriatrica) care se constituie ca piesa obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicita îngrijiri la domiciliu sau în camin În cazul în care îngrijirile se acorda într-un cămin pentru persoane vârstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectiva. “Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice cuprinde încadrarea în grade de dependenta, a persoanelor vârstnice.

Referat de internare - emis de către centrul rezidențial;

Dispoziție de internare - emisă de DAS, Iași.

6.2.3. Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia

 • - Contractul pentru furnizarea de servicii sociale reprezintă actul juridic încheiat între o persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • - Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependentă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții;

 • - Asistentul social împreună cu responsabilul de caz întocmește contractul de furnizare de servicii la internarea în Centrul rezidențial al beneficiarului, conform Ordinului nr. 73/2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

6.2.4. Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz:

 • - Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cadrul serviciului Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere, prin HCL 117/31.03.2017;

 • - Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta;

 • - Consiliul local hotărăște cu privire la cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în serviciul Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași și/sau de susținătorii legali și în situația în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere.

 • - Costul mediu lunar de întreținere se aprobă anual de către consiliul local, înainte de adoptarea bugetului propriu;

 • - Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și nu poate fi mai mic decît cuantumul stabilit pentru acesta prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale adică 1982 lei/lună /beneficiar;

 • - Costul mediu lunar de întreținere al persoanei vârstnice îngrijite are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor;

 • - Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

6.2.5. Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • - persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în serviciul Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;

 • - diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere stabilită prin HCL 117/31.03.2017, se va achita de către susținătorii legali/aparținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform Legii 19/2018;

 • -  susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată;

Dacă beneficiarul de servicii sociale, acoperă valoarea totală a contribuției lunare din venituri proprii susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

6.2.6..Calcul contribuției de întreținere în cazul când beneficiarul lipsește motivat din unitate pe o perioadă mai mare de 5 (cinci) zile:

În cazul în care beneficiarii lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 (cinci) zile, contribuția de întreținere se recalculează, scăzîndu-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective;

6.3. Condiții de încetare a serviciilor

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, prevăzut de prezenta lege, se realizează de către serviciul public de asistență socială, cu respectarea prevederilor referitoare la procesul de acordare a serviciilor sociale și măsurile integrate de asistență socială a persoanelor vârstnice, prevăzute la art. 44-52 și art. 92-103 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.»

 • - conducerea serviciului, pe o anumită perioadă de timp, dacă perioada în care asistența socială a persoanelor vârstnice este temporară, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistență socială se suspendă prin decizie motivată a celui care a stabilit dreptul. La încetarea suspendării reluarea acordării serviciilor sau prestațiilor de asistență socială se întocmește anchetă socială și se emite decizia care este semnată de conducătorul serviciului DAS.

 • - încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului, când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar, se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului, reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Decizia de sistare a serviciilor va fi semnată de conducătorul serviciul public de asistență socială DAS, conform legii.

 • - dreptul la serviciile de asistență socială încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestora.

 • - decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistență socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

6.3.1 Etapele de încetare contratului:

 • - închiderea planului individualizat de asistență și îngrijire social;

 • - completarea fișei de ieșire din centru;

 • - întocmirea dosarului de externare;

 • - informarea instituțiilor de profil în legătură cu ieșirea beneficiarului din centru;

Potrivit normelor legale în vigoare și a Procedurii Formalizate de ieșire a beneficiarilor din centru aceasta se face astfel:

 • a) Ieșirea beneficiarului din serviciul Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" pe o perioadă determinată de timp.

Principalele situații în care conducerea serviciului poate să înceteze/sisteze acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

 • 1. la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din serviciul social pe o perioadă deteminată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă, confirmat de asistentul social de pe raza localității în care se deplasează.

Îeșirea din Instituție se face în baza unui bilet de ieșire pe o perioadă de până la 24 de ore și se consemnează în registrul de evidență a ieșirilor;

 • 2. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță;

 • 3. în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea căminului; se solicită acordul scris al centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • 4. în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.);

Conducerea serviciului social stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului Direcția de Asistență Socială modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (referire către alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).

 • b) Ieșirea beneficiarului din cămin pe o perioadă nedeterminată de timp Principalele situații în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din cămin se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în localitate;

 • 2. după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, asistentul social împreună cu responsabilul de caz, notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • 3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • 4. la recomandarea serviciului social care nu mai are capacitatea de a acorda toate îngrijirile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, conducerea serviciului stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului Direcției de Asistență Socială modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

 • 5. caz de deces al beneficiarului;

 • 6. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cadrul serviciului social în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul serviciului social;

 • 7. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar;

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situații menționate mai sus se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului , reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Situațiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție se consemnează în Planul de intervenție precum și în Fișa de ieșire din serviciu.

Conducerea serviciului social asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistență socială, furnizorul de servicii - DAS.

În caz de ieșire a beneficiarului din serviciu social pe perioadă nedeterminată, serviciu social transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieșire, serviciului public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are domiciliul sau rezidența beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.Pentru beneficiarii externați în municipiul Iași ,dosarulpersonal al beneficiarului se arhivează în cadrul serviciului, la furnizor se va transmite Fișa de ieșire din serviciul, în vederea monitorizării cazului de către inspectorii din cadrul DAS.

Serviciul social, deține un registru de evidență a ieșirilor în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).

Asistentul social și responsabilul de caz se asigură că beneficiarul părăsește centrul în condiții de securitate, cunscute și, după caz, facilitează sau asigur transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidență.

În registrul de evidență a ieșirilor se consemnează modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

 • 8. la expirarea termenului prevăzut în Contract, acordul părților privind încetarea Contractului, în cazul nerespectării în mod repetat de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară și a Procedurilor de lucru ale furnizorului de servicii sociale, pentru comportamente antisociale periculoase ale beneficiarului, constatate ca fiind periculoase pentru acesta, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul serviciului social;

 • 9. când scopul contractului a fost atins;

 • 10. în cazuri de forță majoră

6.4. Drepturile și obligațiile beneficiarilor

 • 6.4.1. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ,,Cămin Batrâni Sf. Constantin si Elena, Iași au următoarele drepturi:

 • -   să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • -   să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • -   să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • -   să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • -   să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • -   să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • -   să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • -   să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • 6.4.2. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cămin Batrâni Sf. Constantin și Elena", Iași au următoarele obligații:

 • -   să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • -   să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • -   să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • -   să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • -  să respecte prevederile prezentului regulament.

 • -   să încheie cu conducerea unitarii contracte de furnizare a serviciului in condițiile legii

 • -   să se adreseze civilizat personalului de serviciu al instituției și să se comporte decent

 • -   să mențină curățenia și ordinea în cameră , pe holuri, în bai, în sala de mese și în incinta instituției

 • -  să elibereze neconditționat camera în care a fost găzduit ,atunci cand i se suspendă dreptul la servicii in cadrul caminului

 • -   să achite în totalitate prejudiciile aduse instituției in cazul în care s-a constatat vinovăția acestuia, prin înlocuirea obiectelor distruse.

 • -   să achite contribuția de intreținere lunar în ziua ridicarii pensiei sau cel mai tarziu pana în ultima zi lucratoare a lunei în curs.

 • -   neplata contribuției de întreținere până în ultima zi lucratoare a lunei în curs, conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar de servicii în cadrul căminului și obligă pe beneficiar să elibereze necondiționat camera în care este gazduit, fara parcurgerea prealabila a altor etape. De asemenea atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic pot fi acționați în instanța de judecată după epuizarea tuturor căilor de conciliere in vederea recuperării datoriilor restante.

 • -   beneficiarii cu tulburări locomotorii,psihice sau de altă natură care ar putea suferi accidente in caz de nesupraveghere permanentă ,vor fi restrictionați să părăsească instituția fără însoțitor de către cabinetul medical ,cu înștiințarea conducerii.

 • -   beneficiarii care în mod repetat au consumat băuturi alcoolice în afara instituției și au fost consemnați în registrele de evidență a activitații zilnice ,au tulburat liniștea celorlalti beneficiari sau au creat probleme în colectivitate cu beneficiarii sau salariații unității vor fi restricționați la prima abatere , să părăsească instituția o perioadă de timp ,până când în ședință își vor lua angajament scris că nu vor mai săvârși abaterea pentru care au fost consemnați.Pe toată perioada restricției ,beneficiarii consemnați vor beneficia de consiliere specifică în baza unui Plan de intervenție .În cazul când abaterile vor fi repetate și au fost parcurse toate etapele privind reabilitarea beneficiarilor în cauză fără niciun rezultat atunci li se suspendă dreptul la servicii in cadrul caminului beneficiarilor respectivi, fara parcurgerea prealabila a altor etape .

- să respecte prevederile prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară , precum si toata legislatia care guverneaza intreaga activitate de asistenta si suport in cadrul institutionalizat.

ART. 7 Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena", Iași sunt următoarele:

7.1. Informare

Informarea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari, a reprezentanților legali și autorităților publice cât și a publicului larg despre domeniul de activitate prin următoarele activități :

 • a. crearea materialelor informative, pe suport de hârtie sau în format electronic;

 • b. asigurarea mijloacelor de comunicare la distanță: telefon fix/mobil, calculator conectat la internet;

 • c. aducerea la cunoștința beneficiarilor a Regulamentului de ordine interioară, a Codului de etică și a Cartei beneficiarilor unde sunt stipulate drepturile și obligațiile acestora;

 • d. facilitarea participării beneficiarilor la programe de integrare/reintegrare socială;

 • e.  sprijinirea beneficiarilor în scopul restabilirii și întăririi legăturilor cu familia de origine și lărgită;

 • f.  acorduri de colaborare/parteneriate cu instituții publice/ONG-uri care au ca domenii de activitate acordarea de servicii sociale victimelor violenței în familie;

 • g.  informare privind legislația care guvernează acitvitatea serviciului social.

7.2 Furnizarea serviciilor sociale

Centrul rezidențial asigură activități care au în vedere identificarea nevoilor specifice persoanelor vârstnice, sprijinirea beneficiarului în întocmirea dosarelor individuale privind aprobarea cererii de acordare de servicii de îngrijire în cadrul serviciului social, intermedierea relației beneficiarului de servicii sociale cu alte instituții în soluționarea situației acestuia, asigurarea permanenței în serviciu de către personalul de specialitate precum și respectarea valorilor și principiilor etice în furnizarea serviciilor. Astfel, sunt oferite următoarele categorii de servicii conform standardelor minime de calitate:

Cazare. Centrul rezidențial asigură fiecărui beneficiar spațiu de cazare personal pentru cazare în camere cu patru paturi, baie comună și mobilier minim, conform standardelor de calitate în vigoare;

-În cazare se include încălzirea, apa caldă/rece curentă, precum și energia electrică; îngrijirea și igienizarea camerei și dependințelor, spații pentru păstrarea hainelor, etc;

-În condițiile în care nu este afectat ambientul și colegii de cameră, beneficiarul poate să detină aparatură electrocasnică doar cu aprobarea conducerii instituției.

Alimentație și îngrijire. Centrul rezidențial asigură beneficiarilor: -Alimentație echilibrată cantitativ și calitativ, corespunzătoare rețetarului cu încadrarea în cuantumul alocației zilnice de hrana potrivit reglementarilor legale cuprinzând: mic dejun, prânz, cina.

-Centrul facilitează implicarea beneficiarilor în stabilirea meniurilor. La recomandarea medicului beneficiarii pot primi un meniu desodat (fără sare);

Îngrijire corporală la nevoie. Personalul centrului asigură suportul necesar beneficiarilor aflați în situație de dependență, pentru efectuarea deplasării acestora, pentru facilitarea comunicării la distanță sau cu alte persoane din centru și pentru participarea la activitățile organizate în Centru. -Activitățile de ingrijire sunt realizate respectând principiul demnității și intimității beneficiarilor. -Centrul oferă condiții adecvate pentru realizarea igienei personale, a camerelor și băilor;

-Asigură echipamentul potrivit: lenjerie de pat, pernă, două pături, perdea, și alte accesorii;

Asistență pentru sănătate. Centrul asigură supravegherea și îngrijirea medicală necesară, respectiv supraveghere și tratament în baza prescripțiilor medicale, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate și în funcție de posibilitățile căminului;

-Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatoriu sau, după caz, spitale.

 • - La prescripția medicului de familie Centrul asigură în funcție de bugetul alocat tratamentul medical de urgență, preventiv sau curativ.

 • - Prescripțiile medicale stabilite de medicii specialiști sau medicii de familie se asigură din contribuția personală.

Asistență socială. Centrul asigură servicii de asistență socială pentru menținerea unui mediu propriu de viață; prevenirea situațiilor de dificultate;

-Oferă suport și consiliere pentru prevenirea marginalizării sociale, sprijinirea privind integrarea în mediul instituționalizat și/sau reintegrarea în familie;

-Coordonează și organizează activități specifice de informare, consiliere, educație extracurriculară, civică care sporesc crearea de atitudini privind nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale, a legislației, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor cetățenești, pregătire pentru viață independentă, etc.

-Organizează și coordonează activități de petrecere a timpului liber (permanente și ocazionale); Asistență spiritual religioasă. Centrul rezidențial asigură:

-Slujbe religioase oficiate de preotul instituției, conform ritualului și tipicului ortodox în capela unității;

-Îngrijire sufleteasca (la solicitare sau nevoie);

-Consiliere și mediere religioasă;

-Vizite pastorale, slujbe religioase conform ritualului și tipicului ortodox în cazul decesului beneficiarilor;

Asistență psihologică. Oferă sprijin și suport în vederea stabilirii unui climat adecvat la internarea în Centru;

-Consiliere psihologică;

-Participă în procesul de medierea conflictelor

Ergoterapie și petrecerea timpului liber. Asigură un program de activități de ergoterapie create special pentru a destresa, destinde, a petrece timpul eficient și a menține funcționale capacitățile motrice și abilitațile personale ale beneficiarilor.

 • 7.3 Promovarea drepturilor beneficiarilor prin crearea unei imagini pozitive a acestora, prevenirea situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile în care se regăsesc și persoanele de vârsta a III-a. Astfel sunt asigurate următoarelor activități:

 • - promovarea acțiunii de integrare/reintegare socială pentru beneficiari prin activități și servicii specifice nevoilor beneficiarilor, discuții individuale și de grup, consiliere și mediere în vederea refacerii legăturilor și a mediului socio-afectiv cu aparținătorii legali;

 • - păstrarea confidențialității;

 • - respectarea independenței și individualității fiecărui beneficiar;

 • - transparență și participare în acordarea serviciilor;

 • 7.4 Asigurarea calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - îndrumarea în vederea integrării/reintegrării sociale: prin servicii de mediere și consiliere;

 • - educație extracurriculară: dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă;

 • - aplicarea tehnicilor de monitorizare a cazurilor beneficiarilor;

 • - monitorizarea performanțelor profesionale.

7.5 Administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului prin:

 • - consiliere în vederea gestionării veniturilor proprii;

- consiliere juridică;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional;

 • - terapie ocupațională, orientare socială;

 • - pază, alte activități administrative;

 • - supervizarea și monitorizarea performanțelor profesionale;

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

8.1 Posturi și categorii de personal

Serviciul social „Cămin Bătrâni "Sf. Constantin și Elena", Iași funcționează cu un număr total de 57 posturi, conform Statului de Funcții aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local anual din care:

 • a) personal de conducere: director, contabil șef

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: asistent social, psiholog, asistent medical, masor, medic, psihopedagog, preot, infirmier, îngrijitor, spălătoreasă;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: inspector de specialitate, administrator, casier, muncitor calificat (lenjeră), muncitor calificat (tămplar), muncitor calificat (fochist), muncitor calificat (bucătar), muncitor calificat (ospătar) șofer, paznic, muncitor necalificat;

Raportul angajat/beneficiar este de %, personalul de specialitate reprezentând 60% din totalul personalului.

8.2 Structura organizatorică

Serviciul social Cămin Bătrâni “Sf. Constantin și Elena” Iași are structura organizată pe compartimente în funcție de importanța și specificul activității, după cum urmează:

 • a) Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică;

 • b) Compartiment de asistență, îngrijire fizică și medicală;

 • c) Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie;

 • d) Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

 • e) Compartiment achiziții și resurse umane;

 • f) Compartiment administrativ și aprovizionare

 • g) Compartiment financiar contabil.

8.3 Organizare în funcție de gradul de dependență

 • - secții pentru persoane dependente în care sunt îngrijite persoane încadrate în grade de dependență: IA, IB și IC;

 • - secții pentru persoane semidependente în care sunt îngrijite persoane încadrate în grade de dependență: IIA, IIB și IIC;

 • - secții pentru persoane independente în care sunt îngrijite persoane încadrate în grade de dependență: IIIA și IIIB;

ART. 9 Personalul de conducere

9.1 Personalul de conducere poate fi:

 • a) director;

 • b) contabil șef;

9.2 Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • -  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, emite decizii;

 • -  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • -  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • -  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • -  întocmește raportul anual de activitate;

 • -  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • -  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • -  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • -  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • -  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • -  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • -  reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • -  asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • -  numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • -  întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • -  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • -  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • -  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • -  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • 9.2.1 Atribuții director:

În exercitarea funcției, directorul emite decizii și are, în principal următoarele atribuții:

 • -   asigură, coordonează și îndrumă conducerea întregii activități a instituției, emite decizii;

 • -   aplică și pune în executare în mod corespunzător legislația și actele normative specifice Căminului de Bătrâni Sf.Constantin și Elena Iași;

 • -  propune ordonatorului secundar de credite organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare pentru a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Iași;

 • -  întocmește proiectul de buget împreună cu conducătorul compartimentului financiar contabil ;

 • -  în calitate de ordonator terțiar de credite aprobă toate documentele de încasare și plată în limita bugetului aprobat

 • -   angajează și eliberează din funcție personalul administrativ de intreținere și deservire conform reglementărilor legale;

 • -   răspunde de respectarea criteriilor și cerințelor legale cu privire la promovarea în grade sau trepte a personalului instituției pe care o conduce;

 • -   dispune măsuri disciplinare pentru personalul din subordine;

 • -   reprezintă instituția în raport cu persoane fizice,precum și în fața instanțelor de judecată;

 • -   răspunde de păstrarea,conservarea și integritatea patrimoniului;

 • -   identifică problemele administrative apărute și urmărește soluționarea acestora în timpul cel mai scurt posibil;

 • -   participă la licitații de achiziții publice;

 • -   participă la întocmirea meniurilor zilnice verificând încadrarea în alocația de hrană stabilită prin HG pentru fiecare asistat și a numărului de calorii stabilite prin acte normative pentru o persoana;

 • -   exercită prin sondaj control asupra cantității alimentelor intoduse la prepararea hranei,precum și distribuirea acesteia către asistați;

 • -   aduce la cunostință ordonatorului secundar de credite, respectiv Direcției de Asistență Socială Iași problemele care împiedică buna funcționare a unității și face propuneri pentru

remedierea acestora ;

 • -  îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine, stabilește graficul de munca, programul orar al personalului și ia măsuri pentru buna desfășurare a activității ;

 • -   supraveghează ca personalul încadrat să se achite de sarcinile de serviciu înscrise în fișa postului și elaborează conținutul acestor fișe ;

 • -  supraveghează respectarea normelor de igienă și curățenie în întrega unitate ;

 • -  supraveghează aprovizionarea corespunzatoare și la timp cu alimente, materiale, obiecte de inventar și alte bunuri, necesare unei bune desfășurări a activități în toate compartimentele din unitate ;

 • -  supraveghează ca persoanele asistate să fie îngrijite în mod corespunzator în ceea ce privește alimentația, asistența medicală, asistența socială, asistența religioasă , consilierea psihologică ;

 • -   ia toate măsurile pentru realizarea activităților culturale, de ergoterapie și petrecere a timpului liber ale persoanelor asistate ;

 • -   asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii, PSI, pazei și securității ;

 • -   asigură respectarea dreptului personalului angajat și perfecționarea pregătirii acestuia conform legislației în vigoare ;

 • -   asigură respectarea dreptului asistaților conform normelor legale ;

 • -  răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului unității, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale ;

 • -   urmărește finanțarea la timp a acțiunilor conform planului cu respectarea strictă a disciplinei financiare ;

 • -  aprobarea plaților se va face numai cu prealabila avizare a contabilului șef cu viza controlului preventiv și numai în baza actelor justificative legal întocmite ;

 • -   coordonează elaborarea unor proiecte cu privire la îmbunătățirea serviciilor acordate beneficiarilor în conformitate cu standardele europene ;

 • -   reprezintă unitatea în relațiile cu terții ;

 • -   distribuie prompt către presa informațiile solicitate ;

 • -   creează, menține și dezvoltă un climat de încredere între unitate și partenerii de colaborare;

 • -   cultivarea unei conduite profesionale în care să domine adevărul, acuratețea și responsabilitatea față de asistații unității, față de personal și în general față de public;

 • -   calitatea serviciilor prestate și a activităților desfășurate la un înalt standard profesional pentru toți angajații unității ;

 • -  participă la sedințe atunci când este solicitat și organizează evenimente în care sa comunice informatii relevante ce privește activitatea de bază a întregul personal ;

 • -   respectă Regulamentul de Ordine interioară a instituției ;

 • -   respectă programul de lucru și disciplina în muncă ;

 • -   răspunde de respectarea disciplinei financiar- contabile privind fondurile publice;

 • -  aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct.

 • 8.2.3, lit. a, având ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • -  conducătorul instituției publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.

 • -  în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, conducătorul instituției dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective se cuprind în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul fiecărei entități publice;

 • -   sesizează eventualele nereguli referitoare la buna gospodarire și utilizare a creditelor bugetare;

- verifică proiectul de buget pe care îl supune aprobării;

- promovează proiecte de hotărâri pentru aprobare în Consiliul Local, în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare;

 • -   răspunde de oportunitatea, legalitatea și valabilitatea datelor înscrise în documentele pe care le emite și le semnează;

 • -   solicită sprijinul și colaborează cu organele de poliție și alte instituții specializate la organizarea acțiunilor de control în vederea desfășurării în bune condiții a activității în cadrul căminului.;

 • -   certifică prezenta la serviciu a personalului și ia măsuri pentru evaluarea personalului din unitate, acordă calificativul conform prevederilor legale și răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicare a măsurilor în cazul nerespectarii obligațiilor de serviciu;

 • -   participă la întâlnirile organizate în scopul aprobării dosarelor de interenare în centru, în calitate de membru al comisiei;

 • -  răspunde de aplicarea Legii nr. 17/2000, actualizată prin O.U.G 34/2016, Legea nr.19/2018, precum și a Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, în raport cu beneficiarii centrului;

 • -  este obligat să respecte normele din Codul de conduită al personalului contractual;

 • -   se conformează dispozițiilor date de directorul executiv cu excepția cazurilor în care consideră ca sunt ilegale. In acest caz este obligat să motiveze în scris;

 • -   păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în legatură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunostința în exercitarea funcției;

9.2.2 Atribuții contabil șef:

 • -  întocmește și fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli, înaintând propunerea conducătorului instituției și celorlalte foruri de decizie spre aprobare,

 • -   răspunde și participă la întocmirea Planului anual al Achizițiilor,

 • -   organizează și participă procedura privind achizitiile publice,

 • -   face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții;

 • -   răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară, precum și a planurilor de cheltuieli pentru acțiunile finanțate de ordonatorul principal de credite, prin Direcția de Asistență Socială Iași în calitate de ordonator secundar de credite,

 • -  aplică prevederile Ordinului nr. 1792/2002 organizează ține evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • -  organizează și exercită controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun acestui control, pentru preîntampinarea cheltuielilor nejustificate oprește plățile inoportune și nelegale,

 • -  aplică prevederile O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare-FOREXEBUG cu modificările și completările ulterioare;

 • -  organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,

 • -   asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al unității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale unității,

 • -   ține evidența creditelor și a cheltuielilor bugetare pe alineate și articolele clasificației bugetare sesizând la timp eventualele erori fază de creditele bugetare alocate,

 • -  întocmește execuția bugetară defalcat pe capitole de clasificație bugetară,

 • -   monitorizeză sumele derulate în numerar, prin verificarea înregistrărilor din registrele de casă și documentele anexă,

 • -   urmărește operatiunile privind plățile efectuate, prin verificarea op-urilor și a extraselor de

cont bancar,

 • -   coordonează activitățile procedurabile ce vizezază planificarea și pregătirea realizării achizițiilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016,

 • -  organizează, participă și monitorizeză procedura de inventariere, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009,

 • -  întocmește procesul verbal de scoatere din funcțiune și casare mijloace fixe/obiecte de inventar, îl înaintează spre avizare conducătorului instituției și spre aprobare ordonatorului secundar de credite,

 • -   inițiază și monitorizează efectuarea punctajelor între evidența analitică și sintetică, lunar

 • -   întocmește lucrarile de închidere a exercitiului financiar-contabil,

 • -  răspunde de evidenta formularelor cu regim special,

 • -  răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin alta persoana împuternicită inopinat controlul casieriei atât sub aspectul existenței faptice a valorilor banești cât și sub aspectul securității acestora.

 • -  supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional.

 • -   asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite,

 • -   avizează lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidența, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, tehnica de calcul.

 • -   întocmește și verifică statele de plata ale salariatilor lunar, certifica legalitatea stabilirii și plății dreptului de concediu de odihnă a salariaților cât și a drepturilor pentru incapacitate de muncă,

 • -  întocmește și verifică dosarele pentru acordarea pensiilor legale ale salariatilor,

 • -   face parte din comisia privind concursurile de angajare organizate în cadrul instituției, în funcție de postul scos la concurs;

 • -   răspunde de pregatirea profesională a salariaților și propune măsuri pentru perfecționarea cunostințelor acestora,

 • -   răspunde de oportunitatea, legalitatea și valabilitatea datelor înscrise în documentele pe care le semnează ;

 • -  soluționează și duce la îndeplinire măsurile formulate prin actele de control;

 • -  avizează și semnează toate documentele emise de instituție, cu excepția celor care sunt delegate pe baza de dispozitie;

 • -   face propuneri privind statul de functii al institutiei;

 • -  se conformează dispozițiilor date de director cu excepția cazurilor în care consideră c sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris, pastrează secretul de serviciu și confidentialitatea în legatura cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • -   întocmește raportul lunar de activitate,

 • -  aplică și actualizează prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, asigurând implementarea sistemului de control intern/managerial alături de ceilalti angajați, pe sectoare de activitate, participă la atingerea obiectivelor, acțiunilor, responsabilităților, termenelor, precum și a altor componente ale măsurilor ce se cuprind în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul fiecărei entități publice,

 • -   cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • -   întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • -   îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 9.3. Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10 Consiliul consultativ

 • 10.1. Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • - monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat și obținut licența de funcționare a serviciului/centrului Cămin Bătrâni ,,Sf.Constantin și Elena" Iași, a respectării standardelor minime de calitate;

 • - respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului;

 • 10.2. Consiliul consultativ este compus din 2 reprezentant/reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale, 2 reprezentant/reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic și managerul de caz.

 • 10.3. Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • - analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • - după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

ART. 11 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

11.1 Personalul de specialitate poate fi:

 • 1. asistent medical (cod COR - 325901);

 • 2. asistent social (cod COR - 263501);

 • 3. infirmieră (cod COR - 532103);

 • 4. masor (cod COR - 325501);

 • 5. medic (cod COR - 221101);

 • 6. preot (cod COR - 263627);

 • 7. psiholog (cod COR - 263411);

 • 8. psihopedagog (cod COR - 263412);

 • 9. îngrijitor (cod COR - 532104 );

 • 10. spălătoreasă ( cod COR - 912103);

 • 11.2. Atribuții

11.2.1 Atribuții ale personalului de specialitate:

 • -  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • -  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc;

 • -  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • -  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc;

 • -  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • -  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • -  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

11.2.2 Atribuții asistent medical (cod COR - 325901):

 • -  participă, în echipa interdisciplinară (medic, psiholog, asistent social) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • -  aplică prevederile Legii nr.17/2000, modificată prin O.U.G nr.34/2016, modificată prin Legea nr.19/2018, identifică și răspunde nevoilor potențialilor beneficiari de servicii;

 • -  participă și face însemnări medicale, împreună cu managerul de caz, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate;

 • -  întocmește planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, planificând, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan;

 • -  întocmește fișa de evaluare individuală din punct de vedere medical;

 • -  consemnează în registre intrarea, ieșirea din centru rezidențial;

 • -  asigură păstrarea sănătății și profilaxia îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei, efectuarea tehnicilor și procedurilor optime a actului medical, sub îndrumarea medicului de familie sau la recomandarea acestuia;

 • -  asistă medicii de familie la consultarea, diagnosticarea precum și la aplicarea tehnicilor de lucru;

 • -  participă la întocmirea meniului zilnic propunând variante care să asigure diversitate și valoare calorică necesară beneficiarilor;

 • -  ține evidența administrării medicamentelor, monitorizează și asigură tratamentul în conformitate cu prescripțiile medicale;

 • -  completează raportul de gardă cu situația beneficiarilor, cazurile deosebite, predă instrumentarul de lucru:truse, termometre alte instrumente;

 • -  verifică starea de igiena a saloanelor și camerelor de locuit, starea de igienă și modul de pastrare a probelor de hrană;

 • -  răspunde de îngrijirea beneficiarilor și supraveghează efectuarea de către infirmier a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice și schimbării poziției persoanelor când este cazul;

 • -  verifică blocul alimentar, spălătorie și cabinet medical, monitorizează depozitarea deșeurilor periculoase;

 • -  răspunde în solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților;

 • -  face parte din comisia privind concursurile de angajare organizate în cadrul instituției în funcție de postul scos la concurs;

 • -  participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • -  întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea anuală a activității de asistență medicală;

 • -  respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • -  se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii și conduitei profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate conform Legii nr.477/2004;

 • -  cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității, Codul de Etică și Manualul de proceduri;

 • -  eliberează bilete de ieșire pentru beneficiari și monitorizează revenirea acestora în instituție;

 • -  asigură stabilirea relaților de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul asistatului;

 • -  asigură asistență medicală și socială complexă prin consultarea specialiștilor din alte domenii de activitate;

 • -  are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia medicală necesară;

 • -  participă la ședințele curente organizate de echipa multidisciplinară, numită la nivelul entității;

 • -  se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • -  întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.3 Atribuții asistent social (cod COR - 263501):

 • -  participă în echipa interdisciplinară (medic, psiholog, asistent medical) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • -  întocmește și înainteaza spre analiză, Comisiei de evaluare a dosarelor, constituită prin decizia Primarului, documentația potențialilor beneficiari privind internarea în instituție, în conformitate cu Legea nr.17/2000, modificată prin O.U.G nr. 34/2016, modificată prin Legea nr.19/2018;

 • -  are calitate de manager de caz, conform Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate prin întocmirea planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan având urmatoarele responsabilități:

o planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

o fișa de evaluare individuală;

o fișa de ieșire din centru rezidențial;

o codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

o codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

o cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • -  întocmește dosarul personal al asistatului, fișa de evaluare individuală, fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • -  respectă codul/carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • -  întocmește rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • -  răspunde în solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților și de modul de realizare a standardelor;

 • -  realizează raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de asistență socială;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • -  inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii,), activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • -  participă la ședințele curente organizate de echipa multidisciplinară, numită la nivelul entității;

 • -  se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii si conduitei profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate conform Legii nr. 477/2004;

 • -  cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a instituției și Manualul de proceduri, Codul de Etică ;

 • -  eliberează bilete de învoire pentru beneficiari și monitorizează revenirea acestora în instituție;

 • -  asigură stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul

asistatului;

 • -  asigură asistență complexă prin consultarea specialiștilor din alte domenii de activitate;

 • -  are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia socială necesară;

 • -  recomandă reorientarea spre alte unități de asistență socială persoanelor care nu fac obiectul instituției în care lucrează;

 • -  organizează întâlniri pe tema asistenței sociale acordată persoanelor vârstnice atât cu angajații cât și cu beneficiarii;

 • -  participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun la acțiunile și evenimentele organizate în colaborare cu partenerii (școli, grădinițe, diverse persoane juridice sau fizice) cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun, alte ocazii;

 • -  conduce autovehiculele aparținând instituției atunci când este cazul;

 • -  participă la procedura de inventariere anuală, sau când este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • -  se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • -  întocmește situații solicitate de conducătorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde din informațiile prezentate;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.4 Atribuții psiholog (cod COR - 263411):

 • -  participă, în echipa interdisciplinară (asistent medical, psihopedagog, asistent social) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • -  are calitate de manager de caz, conform Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate prin întocmirea planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan având urmatoarele responsabilități

o planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

o fișa de evaluare individuală;

o fișa de ieșire din centru rezidențial;

o codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

o codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

o cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • -  participă la întocmirea fișei de evaluare individuale, respectă confidențialitatea în relația cu beneficiarii;

 • -  derulează operațiuni și tehnici psihologice aplicabile persoanelor de vârsta a III a;

 • -  stabilește indicatori proprii de evaluare monitorizând rezultatele, pentru a observa gradul de satisfacție a beneficiarilor în conformitate cu standardele aplicabile în domeniul persoanelor vârstnice;

 • -  realizează rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • -  participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • -  răspunde solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților și e modul de realizare a standardelor;

 • -  întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de asistență și consiliere psihologică;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

- îndeplinește atribuții și este persoana responsabilă cu întocmirea și aplicarea prevederilor Codului de Conduită la nivelul instituției, organizează întâlniri pe această temă atât cu angajații cât și cu beneficiarii;

 • -  se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii și conduitei profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate conform Legii nr.477/2004;

 • -  cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și Manualul de proceduri, Codul de Etică;

 • -  eliberează bilete de învoire pentru beneficiari și monitorizeaza revenirea acestora în institutie( când situația o impune);

 • -  asigură stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul asistatului;

 • -  asigură asistență psihologică complexă prin consultarea specialiștilor din alte domenii de activitate;

 • -  întocmește fișe de consiliere și monitorizează evoluția beneficiarilor în funcție de situație;

 • -  efectuează testare psihologică și întocmește fișa de observație;

 • -  realizează rapoarte telefonice cu familia;

 • -  are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia socială necesară;

 • -  recomandă reorientarea spre alte unități de asistență socială persoanelor care nu fac obiectul instituției în care lucrează;

 • -  participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun la acțiunile și evenimentele organizate în colaborare cu parteneri (școli, gradinițe, diverse persoane juridice sau fizice) cu ocazia sărbatorilor de Paște, Crăciun, alte ocazii;

 • -  participă la ședințele curente organizate de echipa multidisciplinară, numită la nivelul entității;

 • -  înlocuiește activitatea celorlalți manageri de caz, când situația o impune, îndeplinind sarcini care să răspundă nevoilor beneficiarilor de servicii;

 • -  se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • -  întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de căre alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.5 Atribuții maseur (cod COR - 325501):

 • -  efectuează la cel mai înalt standard profesional și la indicația medicului, activități specifice de masaj;

 • -  supraveghează permanent beneficiarii cărora le aplică tratamentele de masaj;

 • -  execută tratamentele specifice de masaj;

 • -  se supune controalelor bacteorologice precum și altor explorări;

 • -  la prezentare la serviciu va avea o ținută corespunzătoare (halat, bonetă) etc.;

 • -  respectă graficul de muncă și folosește integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • -  efectuează educație sanitară cu toți asistații din unitate ;

 • -  este învoit numai de către conducătorul unității;

 • -  răspunde la solicitările cadrelor ierarhice superioare;

 • -  răspunde la solicitările instituției;

 • -  respectă secretul profesional și codul de etică profesională;

 • -  se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă conform cerințelor postului;

 • -  vine la serviciu în deplină capacitate de muncă și sănătate, în caz de îmbolnavire, anunță la prezentarea în serviciu conducerea unitatii;

 • -  are obligația de a dispune de un comportament adecvat în serviciu și în relațiile cu asistații și personalul din cămin, precum și din afară unității;

 • -  are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • -  se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • -  cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și Manualul de proceduri, legislația sanitară nou apărută;

 • -  întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de căre alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • -  întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.6 Atribuții infirmier (cod COR - 532103):

 • -  își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea asistentului medical;

 • -  răspunde de păstrarea și predarea materialelor folosite în camerele beneficiarilor( lenjerie de pat, pături, etc);

 • -  transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie și o aduce curățată în containere speciale, cu respectarea circuitului conform reglementărilor legale în vigoare;

 • -  efectuează igienizarea spațiilor în care se află persoana îngrijită (cameră și dependințe);

 • -  execută, dezinfecția zilnică a mobilierului din salon;

 • -  efectuează zilnic curățarea suprafețelor meselor și noptierelor, pregatește patul și schimbă lenjeria beneficiarului de servicii sociale;

 • -  efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a beneficiarului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;

 • -  ajută beneficiarii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;

 • -  menține igiena lenjeriei persoanei îngrijite;

 • -  asigură sprijinul beneficiarilor dependenți în procesul de hrănire și hidratare;

 • -  igienizează vesela persoanei îngrijite;

 • -  ajută asistații bolnavi pentru efectuarea nevoilor fiziologice;

 • -  comunică cu beneficiarul de servicii folosind forma de comunicare adecvată și utilizând limbajul specific funcție de situație;

 • -  cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • -  respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare și desfășoară activitatea în așa fel încât să nu se expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională atât pentru propria persoană, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

 • -  se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența alcoolului;

 • -  respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • -  va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personal;

 • -  întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • -  respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • -  cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 11.2.7 Atribuții îngrijitor (cod COR - 532104 ):

 • -  își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea asistentului medical;

 • -  efectuează zilnic curățenia spațiului repartizat și răspunde de starea permanentă de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;

 • -  curăță și dezinfectează zilnic și ori de câte ori este nevoie băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • -  efectuează aerisirea periodică a saloanelor și anunță defecțiunile constatate la sistemul de încălzire, instalații, sanitare sau electrice, administratorului;

 • -  efectuează curățarea și dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, ploștilor, urinarelor și păstrarea lor în condiții corespunzătoare igienico-sanitare;

 • -  răspunde de folosirea corectă a containerelor și de transportul gunoiului menajer, curăță și dezinfectează recipientele și vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;

 • -  răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie, precum și folosirea lor în mod rațional, evitând risipa;

 • -  respectă permanent regulile de igienă personală, folosește halat și manuși de protecție;

 • -  curăță și dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare) respectând normele tehnice igienico-sanitare;

 • -  cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • -  respectă circuitul în timpul transportului diferitelor materiale;

 • -  respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare și desfășoară activitatea în așa fel încât să nu se expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională atât pentru propria persoană, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

 • -  respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • -  va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personal;

 • -  se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • -  întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • -  conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • -  cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 11.2.8 Atribuții preot (cod COR - 263627 );

 • - săvârșește serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii instituției;

 • - întocmește și actualizează programul liturgic și pastoral, îl înaintează spre avizare conducerii instituției și apoi îl afișează la capelă și în locuri vizibile;

 • - organizează acțiuni privind o mai bună cunoaștere, păstrare și consolidare a credinței;

 • - pune la dispoziție numărul de telefon la care poate fi contactat și afișează la capelă și în locuri vizibile numele preotului și numărul de telefon;

 • - conduce activitățile pastoral-misionare, sociale și administrativ-gospodărești ale compartimentului pe care îl reprezintă;

 • - vizitează cu regularitate beneficiarii de servicii din unitatea în care își desfășoară activitatea;

 • - asigură consilierea spirituală atât beneficiarilor de servicii, cât și rudelor/familiilor acestora;

 • - asigură serviciile religioase pentru cazurile de urgență, administrând Sfintele Taine;

 • - săvârșește slujbele speciale: înmormântarea decedaților fără susținători, sau fără familii, precum și alte slujbe;

 • - completează zilnic registrul cu activitățile pastoral-misionare desfășurate;

 • - participă și sprijină, în funcție de posibilități, la soluționarea în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar promovate de asociații și instituții, cu sau fără caracter religios, sau de la persoane particulare;

 • - promovează și cultivă o atmosferă spirituală echilibrată a beneficiarilor, pentru a se evita prozelitismul de orice fel și sprijină la cererea lor, pe cei de altă confesiune, pentru a primi asistență religioasă din partea cultului de care aparțin;

 • - colaborează cu personalul angajat pentru a cunoaște starea socială a beneficiarilor internați și apartenența religioasă declarată de aceștia;

 • - poate participa la ședințele multidisciplinare organizate în cadrul instituției, contribuind la aplicarea normelor deontologice, disciplină și morală creștină;

 • - participă ca și invitat la activitățile organizate de Patriarhia Română, de Centrul Eparhial cu personalul bisericesc și propune în colaborare cu conducerea și personalul de specialitate din cadrul entității evenimente pentru beneficiari;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din capelă;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune și nu are voie să înstrăineze bunurile aflate în gestiunea instituției;

 • - identifică nevoile și inițiază întâlniri cu beneficiarii instituției, pe diverse teme, cu rol de a asigura consiliere;

 • - întocmește rapoarte de activitate zilnice/lunare, care vor fi vizate de către conducerea instituției;

 • - întocmește și actualizează anual lista de inventar cu obiectele/ bunurile capelei din incinta instituției în care își desfășoară activitatea;

 • - asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum și legislația în domeniul asitenței sociale a persoanelor vârstnice;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.9 Atribuții medic (cod COR - 221101):

 • - asigură înregistrarea corectă a datelor în evidențele primare (registrul de consultații, registrul de boli cronice și infecțioase, registrul de tratamente);

 • - recunoaște și identifică grupele de risc și problemele de sănătate a beneficiarilor;

 • - depistează precoce îmbolnavirile, urmarește evoluția bolii, efectuează tratamentul sau supraveghează respectarea tratamentului și a regimului igieno-dietetic prescris de specialist;

 • - semnalează, în scris, cazurile deosebite, le analizează și stabilește modul de intervenție;

 • - efectuează tratamentele, imunizarile și testările biologice conform prescripției medicale

 • - intervine în situații de urgență, indiferent de locul și situatia în care se gasește;

 • - ține evidența sortimentală și cantitativă a materialelor sanitare și medicamentelor;

 • - supraveghează colectarea materialului și a instrumentarului de unica folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • - organizează și desfașoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere, lecții educative și demonstrații practice pentru beneficiari;

 • - păstrează o legătură armonioasă cu beneficiarii prin crearea unei atmosfere de încredere și respect între personalul Cabinetului și persoanele asistate;

 • - acordă servicii în mod nediscriminatoriu;

 • - răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate colegilor și superiorilor ierarhici;

 • - are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul Cabinetului;

 • - răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a echipamentelor și instrumentarului din dotarea Cabinetului;

 • - participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a stresului, de depașire a momentelor / situațiilor de criză;

 • - răspunde de starea materialelor sanitare (să fie sterile, să nu fie depașit termenul de valabilitate etc.);

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității;

 • - răspunde de utilizarea exclusivă a materialelor și instrumentelor a căror sterilitate este sigură;

 • - răspunde de folosirea exclusivă a medicamentelor cu termen de valabilitate neexpirat;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.10 Atribuții psihopedagog (cod COR - 263412):

 • - participă, în echipă interdisciplinară (medic, psiholog, asistent medical) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • - are calitate de manager de caz, conform Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate prin întocmirea planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan având urmatoarele responsabilități

o planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

o fișa de evaluare individuală;

o fișa de ieșire din centru rezidențial;

o codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

o codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

o cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • - întocmește rapoarte trimestriale, semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • - identifică nevoia de consiliere a beneficiarilor, propune tehnici, metode și procedee cu rolul de a preveni și diminua factorii care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

 • - elaborează planul lunar al activității de consiliere psihopedagogică, proiectând activitățile în funcție de particularitățile individuale și de vârstă;

 • - aplică tehnici ale terapiei vocaționale în scopul identificarii aptitudinilor, valorilor și intereselor,

optimizând procesul de integrare;

 • - răspunde solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților și de modul de realizare a standardelor;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de psihopedagogie;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - organizează activitățile de petrecere a timpului liber ale beneficiarilor de servicii din unitate, pe baza principiilor de participare activă, în cadrul unor ateliere cu caracter deschis - ateliere pentru activități manuale, de expresie, cântece;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii), activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.)

 • - cunoaște și respectă prevederile Codului Etic la nivelul entității;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • - asigură stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul beneficiarului;

 • - are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia socială necesară;

 • - inițiază și derulează activități de ergoterapie (lucru manual, împletit, croșetat) și alte activități, în scopul petrecerii timpului liber, menținerii sau ameliorării capacitaților fizice, psihice și senzoriale ale beneficiarilor;

 • - participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun, cu ocazia unor evenimente sau acțiuni organizate în colaborare cu parteneri sociali (școli, gradinițe, diverse persoane fizice sau juridice) la celebrarea sărbătorilor religioase;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic și răspunde de informațiile prezentate

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.11 Atribuții spălătoreasă (cod COR - 912103):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea administratorului instituției;

 • - ia în primire de la îngrijitoarele de curațenie rufele/lenjeria murdară;

 • - asigură curățenia și igienizarea lenjeriei, rufelor și a echipamentelor/materialelor lavabile ale beneficiarilor de servicii, într-un timp optim, în conformitate cu standardele de igienă;

 • - preia pe bază de proces verbal rufele și lenjeria murdară, o triază după culoare, țesături și întrebuințare, le sortează pe categorii le înmoaie și apoi le dezinfectează, spală și usucă;

 • - controlează ca rufăria să fie în stare bună și curată, asigurându-se că nu este deteriorată și să nu se amestece rufăria albă cu cea colorată;

 • - după spălare și uscarea rufelor, le verifică și predă hainele sau lenjeria deteriorată la lenjeră pentru a fi remediate defecțiunile;

 • - respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare și igienizare

 • - predă rufele uscate, triate, pe bază de proces verbal;

 • - în situația în care mașinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se trece la spălat manual;

 • - răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din spălătorie;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de

proces verbal și nu are voie să le înstrăineze;

- contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

- își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția beneficiarilor și legislația specifică activității proprii;

- stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul și de confidențialitate, respect cu beneficiarii de servicii;

- întocmește raportul zilnic/unar de activitate;

- se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale.

ART. 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social care au în vedere aprovizionarea, mentenanța, achizițiile precum și alte servicii. Acesta poate fi:

 • a) administrator - cod COR 515104;

 • b) inspector de specialitate - cod COR 242203 ;

 • c) casier - cod COR 421114;

 • d) paznic - cod COR 962907;

 • e) șofer - cod COR 832201;

 • f) muncitor calificat, tâmplar - cod COR 752201;

 • g) muncitor calificat, bucătar - cod COR 512001;

 • h) muncitor calificat, ospătar - cod COR 513102;

 • i) muncitor calificat, fochist - cod COR 818207;

 • j) muncitor calificat, lenjeră - cod COR 753102;

 • k) muncitor necalificat - cod COR 941201;

12.1 Atribuții administrator (cod COR 515104):

 • - pune în executare prevederile legale și actele normative specifice Serviciului Administrativ Aprovizionare;

 • - primește avansuri spre decontare, asigurând plățile pentru bunurile livrate și serviciile prestate pe baza ordonanțărilor întocmite de compartimentul de specialitate;

 • - identifică problemele administrative apărute și urmărește soluționarea acestora în timpul cel mai scurt posibil;

 • - verifică ori de câte ori este cazul activitatea parcului auto al instituției (întocmirea foilor de parcurs, cursele efectuate, starea tehnică a autovehiculelor, valabilitatea documentelor aferente autovehiculului etc.) și conduce orice autovehicul aparținând instituției ori de câte ori este necesar;

 • - asigură împreună cu personalul administrativ necesarul de materiale pentru întreținere, reparații, curățenie și altele;

 • - prospectează piața și arhivează oferte pentru a realiza baza de date cu produse și furnizori;

 • - identifică împreună cu personalul administrativ defecțiunile apărute la instalațiile electrice, sanitare, termice etc. din toate clădirile aparținând căminului și ia măsuri pentru remedierea acestora;

 • - intervine în cazul defecțiunilor la instalația electrică, execută mici lucrări în baza legitimației care atestă competența;

 • - face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții;

- acordă semnatura și mențiunea "Bun de plata" pe facturi, aplică prevederile Ordinului nr. 1792/2002 sub directa coordonare a contabilului șef;

- întocmește bonuri de consum, liste de alimente și situații centralizatoare pe care le înaintează compartimentului contabilitate;

- răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea corespunzatoare a atribuțiilor de serviciu;

- este persoană desemnată și răspunde de efectuarea instructajelor cu privire la P.S.I si P.M;

 • - rezolvă corespondența primită în ceea ce privește activitatea administrativă și de aprovizionare;

 • - întocmeste pontajele și planifică zilele libere din compartimentului paza, bucătărie și spălătorie;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, ține gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • - face parte din comisia privind concursurile de angajare, organizate în cadrul instituției în funcție de postul scos la concurs;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - urmărește și monitorizează activitatea în legătură cu colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice în conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 modificată prin OUG nr.68/2016;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - participă la procesul achizițiilor publice fiind membru al comisiei de evaluare a ofertelor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.2 Atribuții casier (cod COR 421114):

 • - răspunde și monitorizează evidența primară privind activitățile de încasări și plăți prin casierie în numerar cu respectarea regulamentului operațiunilor de casa aprobat prin Decretul 209/1981;

 • - întocmește corect și la zi chitanțele pentru sumele încasate;

 • - încasează sumele de bani , prin numărare faptică, în prezența persoanelor care plătesc;

 • - întocmește zilnic Registrul de casă fară corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din greșeală, suma greșit trecută se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a efectuat corectura;

 • - predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă, pentru operarea încasarilor în programul de contabilitate, împreună cu documentele de casă;

 • - ridică de la banca Extrasul de cont atunci când s-au efectuat plăți și îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat.

 • - răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la banca, în contul instituției;

 • - respectă plafonul de casă, plafonul de plati/zi conform legislatiei în vigoare;

 • - răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;

 • - eliberează numerar din caserie numai pe bază unei Dispoziții de plată semnată de contabilul șef și director;

 • - are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, în vederea cunoașterii realității activității;

 • - răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta și în legatură cu

munca a cauzat pagube materiale instituției;

- respectă cu strictețe procedurile de lucru și răspunde disciplinar/material/penal daca incalcă sarcinile de serviciu;

- are obligația să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii instituției;

- întocmește ordinele de plată pe baza facturilor și a ordonanțării de plată;

- calculeaza și ține evidența sumelor reprezentând contribuțiile beneficiarilor internați în instituție;

- efectuează procedura de transfer a pensiei beneficiarilor pe adresa căminului;

- asigură operațiuni de secretariat în cadrul comisiei de evaluare, numită cu ocazia organizării concursurilor de angajare la nivelul entității;

- constituie garanție materială conform legislației în vigoare;

- ține evidența bonurilor valorice și a documentelor cu regim special;

- îndeplinește sarcini ca operator S.E.A.P, urmărind respectarea și efectuarea achizițiilor în sistem electronic, în colaborare cu responsabillul privind achizițiile publice;

- participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - participă la identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, la înregistrarea și arhivarea documentelor de management al riscului precum și alte sarcini în legătură cu Managementul Riscurilor;

 • - îndeplinește atribuții în limita cunoștințelor sub îndrumarea compartimentului resurse umane;

 • - persoana desemnată responsabil în cadrul instituției în legătură cu arhivarea documentelor;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau sosirea la serviciu sub influența alcoolului;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.3 Atribuții inspector de specialitate (cod COR 242203):

12.3.1 achiziții publice

 • - participă și efectuează operațiuni financiar-contabile sub îndrumarea superiorului ierarhic (contabilul șef) în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile legale privind activitatea financiar-contabilă;

 • - verifică existența documentelor justificative de înregistrare, a referatelor de necesitate precum și a semnăturilor și avizarilor din partea superiorilor;

 • - participă la verificarea stării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul instituției și tine evidența lor în conformitate cu prevederile legale și normele în vigoare;

 • - participă la procedura de inventariere și valorificare prin compararea soldurilor scriptice cu cele faptice;

 • - verifică corectitudinea întocmirii Notelor de Recepție pe baza facturilor intrate;

 • - efectuează periodic confruntări între evidențele scriptice și cele faptice;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - întocmește listele de inventariere în care vor fi înscrise toate elementele de activ și pasiv din evidența scriptică;

- sub îndrumarea și directa coordonare a superiorului ierarhic ține evidenșa angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu Normele Metodologice aprobate prin O.M.F.P nr.1792/2002, respectând procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare;

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • - elaborează și după caz, actualizează, pe baza necesităților(referate de necesitate) transmise de celelalte compartimente, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice și a Anexei cu achiziții directe înaintând spre analiză și avizare conducătorului entității;

 • - elaborează sau după caz, coordonează activitatea legată de întocmirea documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

 • - respectă, aplică, și finaliză procedurile de atribuire în conformitate cu prevederile legale;

 • - realizează achizițiile directe cu aprobarea conducătorului instituției;

 • - întocmește și înaintează spre aprobare de către ordonatorul terțiar de credite a notelor justificative pentru efectuarea de achiziții directe înafara SEAP, conform art.43, alin.(3) din HG nr.395/2016;

 • - constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • - monitorizează gradul de realizare a achizițiilor publice planificate;

 • - revizuiește Programul/Planul anual al achizițiilor publice și Anexa achizițiilor directe, în concordanță cu prevederile art. 12 din HG nr. 395/2016 și ale OMFP nr.281/2016, respectiv ale procedurii operaționale elaborată și aprobată la nivelul entității în acord cu conducătorul compartimentului financiar-contabil;

 • - monitorizează și urmărește derularea contractelor de furnizare, servicii și lucrări de reparații;

 • - organizează și ține la nivelul instituției evidența tuturor contractelor încheiate/aflate în derulare;

 • - întocmește și transmite în SEAP notificare pentru fiecare achiziție directă, efectuată în afara SEAP, a cărei valoare depășește plafonul legal(atunci când este cazul);

 • - îndeplinește alte atribuții în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale HG nr. 395/2016 cu respectarea principiilor procesului de achiziție publică și a principiilor bunei gestiuni financiare;

 • - respectă etapele procesului de achiziție publică, respectiv, planificarea, organizarea și etapa post-atribuire, privind publicarea în SEAP;

 • - urmărește și respectarea termenelor obligatorii prevăzute de lege privind publicarea în SEAP;

 • - accesează cataloagele publicate în SEAP, în scopul alegerii de produse, servicii sau lucrări prezentate în aceste cataloage și de a transmite, notificări operatorilor economici care le oferă;

 • - transmite în SEAP, notificarea cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește 13.000 lei, fără TVA, în termenul prevăzut de lege;

 • - întocmește și monitorizează Strategia anuală a achizițiilor publice și o înaintează spre aprobare;

 • - monitorizează gradul de realizare a achizițiilor publice planificate conform termenelor stabilite;

 • - întocmește raportul lunar de activitate;

 • - răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea corespunzatoare a atribuțiilor de serviciu;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.3.2 resurse umane

 • - răspunde de selecționarea personalului de execuție, în funcție de numărul de posturi aprobate în organigrama și stat de funcții, cu acordul conducătorului instituției respectectând prevederile legale;

 • - verifică personalul încadrat, întocmind referatele de personal, răspunde de organizarea de concursuri sau examene profesionale prin comisiile de încadrare și promovare a personalului muncitor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • - întocmește corect și în termen toate documentele de angajare, finalizând cu încheierea contractului de muncă. anterior semnării contractului de muncă de către cele două părți : directorul unității și noul încadrat, dosarul de personal împreună cu contractul de muncă se va prezenta obligatoriu la concucătorul compartimentului financiar contabil, pentru evidențiere în statul de funcțiuni;

 • - întocmește corect și la timp deciziile de sancționare și ține la zi situația sancțiunilor disciplinare a personalului muncitor;

 • - întocmește corect și depune la termen dosarele de pensie la oficiul de pensii, ale salariaților unității;

 • - are obligația să comunice biroului contabilitate toate modificările intervenite în situația personalului muncitor: spor de vechime, schimbarea numelui, etc;

 • - eliberează adeverințe de salariat personalului unității care solicită aceste acte;

 • - are obligația de a verifica și completa dosarele de personal cu actele de studii, de modificare a stării civile și actele de naștere ale copiilor și de a le înscrie în carnetele de muncă;

 • - are obligația de a respecta cu strictețe prevederile regulamentului de ordine interioară și a actelor normative în vigoare;

 • - răspunde de calitatea lucrărilor pe care le efectuează;

 • - va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • - primește și înregistrează corespondența;

 • - distribuie corespondența după ce a fost văzută de director;

 • - duce la îndeplinire alte sarcini trasate de conducătorul unității;

 • 12.4 Atribuții inspector de specialitate (cod COR 242203):

12.4.1 gestiune

 • - preia și verifică cantitativ și calitativ mărfurile pe baza documentelor de însoțire;

 • - verifică corectitudinea întocmirii Notelor de Recepție pe baza facturilor intrate;

 • - verifică în permenență termenul de valabilitate a produselor existente în unitate și asigură depozitarea produselor conform legislației și normelor în vigoare, aducând la cunoștință conducerii eventualele neconcordanțe sau vicii;

 • - întocmește procesele-verbale de perisabilități și consumuri de materiale, le verifică, semnează ca fiind conform cu realitatea și le înmânează celor interesați

 • - constituie garanție materială conform legislației în vigoare

 • - efectuează periodic confruntări între evidențele scriptice și cele faptice;

 • - răspunde de asigurarea în permanență a curațeniei în perimetrul de activitate;

 • - face parte din comisia de întocmire a meniului săptamânal, face propuneri in scopul respectarii standardelor și a legislației privind alocația zilnică de hrană în cămine pentru persoane vârstnice;

 • - ține gestiunea produselor de natura alimentară (alimente) și nealimentara (materiale de curațenie, rechizite, obiecte de inventar și alte materiale consumabile) asigurând condiții optime de depozitare;

 • - elibereză pe baza listelor de alimente, bonuri de consum, produse din magazia de produse alimentare și nealimentare;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - aplică prevederile Ordinului nr. 1792/2002 sub directa coordonare a contabilului șef;

 • - întocmește documente sub îndrumarea șefului ierarhic superior, în procesul de derulare a activității compartimentului contabilitate ducând la îndeplinire sarcinile și respectând termenele;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate,

 • - răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea corespunzatoare a

atribuțiilor de serviciu;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.5 Atribuții inspector de specialitate (cod COR 242203):

12.5.1 petrecerea timpului liber

 • - răspunde de modul de realizare a standardelor minime de calitate a serviciilor sociale conform Ordinului 2126/2014 (Informare, Admitere, Incetare servicii, Evaluare, Planificare activități/servicii, Ingrijire personală, Asistență pentru sănătate, Recuperare/reabilitare funcțională, Viață activă și contacte sociale, Integrare/reintegrare socială, Asistență în caz de deces, Respectarea drepturilor beneficiarilor, și a eticii profesionale, Protecția împotriva abuzurilor și neglijării, Sesizări/Reclamații, Notificarea incidentelor deosebite), în sectorul de activitate;

 • - contribuie la consolidarea sistemului de asistență socială prin activitățile desfășurate cu asistații din cămin în conformitate cu Legea nr.292/2011 privind asistență socială și Legea 17/2000 actualizată, modificată prin O.U.G nr.34/2016, modificată prin Legea nr.19/2018 ;

 • - identifică împreună cu personalul angajat al cabinetului medical beneficiarii care pot participa la programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii autonomiei;

 • - propune și initiază activități pentru asistați, aplicând diferite metode de lucru, ținând evidența zilnică pe fișe individuale monitorizând progresele înregistrate;

 • - se preocupă de cunoașterea persoanelor beneficiare a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitate, de nevoile lor;

 • - folosește corespunzător materialele, mijloacele audio -vizuale, a aparatelor și a instrumentelor de lucru;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii) activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - inițiază activități complementare unității vizând domeniul cultural artistic, sportiv, turistic;

 • - urmărește și acordă sprijin beneficiarilor care desfășoară diferite activități de recuperare prin mișcări ușoare, la cameră și în sala de sport, care funcționeză în cadrul instituției;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - îndeplinește sarcini în limita cunoștintelor, în procesul de derulare a activității curente a centrului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun la acțiunile și evenimentele organizate în colaborare cu parteneri (școli, gradinițe, diverse persoane juridice sau fizice) cu ocazia sărbătorilor de Paște, Craciun, alte ocazii);

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

- întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.6 Atribuții paznic (cod COR 962907):

 • - să cunoască locurile și punctele vulnerabile prin perimetrul obiectivelor, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii instituției;

 • - asigură paza și securitatea clădirilor repartizate, respectiv armarea/dezarmarea sistemelor antiefracție;

 • - supraveghează, controlează și identifică persoanele care intră și ies din instituție;

 • - legitimează persoanele care pătrund în unitate și consemnează acest lucru în registrul de evidență a persoanelor;

 • - consemnează în registrul auto orice autovehicul care intră pe poarta instiuției;

 • - solicită sprijinul organelor de ordine publică după constatări de abatere de la legislația privind protecția angajaților și a beneficiarilor;

 • - să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și să faca uz de armă numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege ;

 • - să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • - să cunoască planul de pază al obiectivului (perimetrul, intrări-ieșiri, căi de acces, puncte vulnerabile, ilumunat, sisteme de alarmare, puncte de pândă, obiective tentante din apropiere,etc.)

 • - să verifice unde este cazul sigiile, lacătele, grilajele, uși de acces, iar la efectuarea schimbului de tură să le predea paznicului de schimb, consemnând în caietul de procese verbale toate evenimentele din timpul serviciului ;

 • - răspunde de menținerea curățeniei în încăperile agentului și a spațiului din jurul încăperii;

 • - nu părăsește locul de muncă (postul);

 • - predarea serviciului (atunci când este cazul) se face pe bază de proces verbal, cu aducerea la cunoștință a tuturor evenimentelor semnalate;

 • - interzice scoaterea fără aprobare scrisă a conducătorului a oricăror bunuri(materiale, alimente altele);

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - îndeplinește sarcinile ce îi revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

 • - verifică, intervine și aduce la cunoștință pe linie ierarhică, toate defecțiunile și avariile semnalate în timpul programului de lucru;

 • - aduce la cunoștință șefului ierarhic orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să contribuie ca pericol sau încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administratorul instituției;

 • - întocmește zilnic raport de activitate;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu își verifică inventarul și face curățenie;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Conduită;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • - alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior sau conducerea unității conform

prevederilor legale, pe linie ierarhică conform competențelor profesionale.

12.7 Atribuții șofer (cod COR 832201):

 • - realizează activitati de transport marfă și persoane (beneficiarii instituției), în condiții de securitate;

 • - menține autovehiculul în parametri optimi și realizează alaturi de administratorul instituției activități legate de revizia, înregistrarea și asigurarea acestuia;

 • - răspunde de conducerea mașinii în condiții de siguranță potrivit regulilor de circulație și de integritate a acesteia, pe perioada programului de lucru;

 • - răspunde de menținerea în stare de funcționare a autovehiculului pe care îl are în primire;

 • - cunoaște legea circulației pe drumurile publice, regulamentul ei de aplicare, principiul de funcționare și părțile componente ale mașinii pe care o conduce;

 • - sesizează administratorul instituției când apar defecțiuni care periclitează siguranța circulației, sau consumul exagerat de combustibil și lubrefianți prin localizarea și analizarea cu rapiditate după indicațiile din bord, semnalele acustice optice sau compartimentul specific al autovehiculului;

 • - aduce la cunoștință administratorului necesarul de piese de schimb, combustibil, lubrefianți și planifică traseele cât mai eficient;

 • - asigură și supraveghează încarcarea și descărcarea mărfurilor transportate;

 • - întocmește rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, la evenimentele rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute, din proprie inițiativă sau la cererea institutiei.

 • - asigură transportul asistaților greu deplasabili la instituții de sănătate specializate ori de câte ori este nevoie;

 • - solicită și întocmește zilnic foaie de parcurs, deplasările fiind realizate în funcție de necesitate, urmărind evitarea executării de curse în gol, a rutelor ocolitoare, în vederea utilizării raționale și pentru optimizarea fluxurilor de circulație;

 • - folosește în mod justificat și economic combustibilul, lubrefianții, materialele de întreținere și piesele de schimb;

 • - răspunde de folosirea eficienta a bunurilor primite și a BCF-urilor

 • - predă autovehiculul la garajul unității sau la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei;

 • - predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ale instituției;

 • - se ocupă de spălarea exterioară și interioară a autovehicolului, verifică nivelul de combustibil și ulei, verifică si comunica administratorului graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale;

 • - execută verificarea autovehiculului, înaintea plecării în cursă, în ceea ce privește: starea tehnică, de întreținere și de completare a mijlocului de transport cu materialele, sculele, piesele și accesoriile prevăzute în inventarul completului;

 • - execută verificarea tehnică, în parcurs, a autovehiculului, după fiecare 150-200 km sau după 34 ore de circulație, precum și cu ocazia staționării, în ceea ce privește: starea anvelopelor, starea sistemului de frânare, apariția de scurgeri de carburanți, lubrifianți și lichide speciale;

 • - are obligația să respecte normele tehnice în ceea ce privește autovehicolul pe timp răcoros;

 • - verificarea caroseriei, a dispozitivelor pentru închiderea-deschiderea și blocarea ușilor, capotelor, capacelor, obloanelor, etc.;

 • - asigurarea umplerii la capacitate cu lichid contra înghețului la autovehiculele prevăzute cu sistem de protecție împotriva înghețului în instalații de frânare, sub 50 C - se verifică sistemul de frânare (eficacitatea acestuia);

 • - verifică să fie în autovehicul documentele: foaia de parcurs, certificatul de înmatriculare, polița de asigurare obligatorie RCA, rovigneta (dacă este cazul) și documentele de atestare a calității de conducător auto (permis de conducere, eventual atestat profesional ARR);

 • - să efectueze periodic analizele medicale cerute de normele sanitare;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate, respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții

sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului ;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.8 Atribuții muncitor calificat, bucătar (cod COR 512001):

 • - întocmește în colaborare cu asistentul medical, magazinerul, administratorul și reprezentantul beneficiarilor meniul săptămânal și-l supune spre aprobare conducerii centrului;

 • - preia alimentele din magazie, pe bază de fișă zilnică și le folosește integral la prepararea mâncării;

 • - curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării( efectuează aceeași operațiune cu toate produsele);

 • - pregătește meniul stabilit în conformitate cu cantitățile din rețetar;

 • - servește masa beneficiarilor în condiții de maximă igienă, cât mai eficient pentru a fi consumate cele trei meniuri calde;

 • - asigură pregătirea echipamentelor de bucătărie și întreținerea suprafețelor de lucru pentru prepararea hranei la timp și de calitate;

 • - participă la curățarea echipamentelor de bucătărie și a suprafețelor de lucru în conformitate cu standardele de igienă aplicând măsuri care să prevină apariția unor infecții;

 • - colectează zilnic probele de alimente și le etichetează în vederea păstrării în condițiile legale impuse(36 de ore în frigider);

 • - răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie, sala de mese și din sălile aferente(camera/dulapul de pâine, camera de zarzavat etc);

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de conducere și în fața organelor de control sanitare;

 • - contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

 • - participă la pregătirea și conservarea alimentelor pentru iarnă;

 • - se prezintă la controlul sanitar periodic;

 • - semnalează orice defecțiune apărută la instalații, echipamente și în măsura posibilităților participă la remedierea acestora;

 • - este obligat să poarte halat și bonetă aflate în perfectă stare de curățenie( este interzis purtatul inelelor și a altor podoabe);

 • - cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului ;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.9 Atribuții muncitor calificat, ospătar (cod COR 513102):

 • - primește sarcini precise de la bucătar în legătura de meniul ce urmează a fi pregătit;

 • - curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării ( efectuează aceleași operațiuni cu toate produsele);

 • - pregătește meniul stabilit alături de bucătar respectând cantitățile prevăzute in rețetar;

 • - porționează hrana în conformitate cu meniul indicat în listele de alimente, răspunzând de calitatea și cantitatea acesteia;

 • - servește masa beneficiarilor în condiții de maximă igienă, cât mai eficient pentru a fi consumate cele trei meniuri calde/proaspete;

 • - asigură pregătirea echipamentelor de bucătărie și întreținerea suprafețelor de lucru pentru prepararea hranei la timp și de calitate;

 • - participă la curățarea echipamentelor de bucătărie și a suprafețelor de lucru în conformitate cu standardele de igienă aplicând măsuri care să prevină apariția unor infecții;

 • - colectează zilnic probele de alimente și le etichetează în vederea păstrării în condițiile legale impuse;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie, sala de mese și din sălile aferente(camera/dulapul de pâine, camera de zarzavat etc);

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de conducere și în fața organelor de control sanitare;

 • - contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

 • - participă la pregătirea și conservarea alimentelor pentru iarnă;

 • - se prezintă la controlul sanitar periodic;

 • - semnalează orice defecțiune apărută la instalații, echipamente și în măsura posibilităților participă la remedierea acestora;

 • - este obligat să poarte halat și bonetă aflate în perfectă stare de curățenie( este interzis purtatul inelelor și a altor podoabe);

 • - cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

- se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului ;

 • - întocmește raportul lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.10 Atribuții muncitor calificat, fochist (cod COR 818207):

- asigură exploatarea în condiții de securitate a cazanelor de abur, apă fierbinte, apă caldă și abur de joasă presiune în vederea furnizării apei calde și căldurii în instituție;

- răspunde de funcționarea la parametri optimi de funcționare a instalațiilor de încălzire și de gaz;

- cunoaște modul de funcționare a centralei termice și a instalațiilor termice din toate clădirile;

- respectă instrucțiunile de exploatare a centralei termice;

- asigură și verifică temperatura în perioada sezonului rece ( octombrie- aprilie), precum și apa caldă pentru spălătorie și baie;

- execută în limita competențelor reparațiile și lucrările de întreținere alaturi de administratorul instituției și reprezentantul firmei care asigură service-ul ;

- răspunde de ordinea, curățenia și igienizarea centralei termice și în jurul acesteia;

- verifică în permanență starea de funcționare a centralei și a elementelor componente la parametrii corespunzători;

- consemneză zilnic în registru de evidență, parametrii privind presiunea la centrală și alte elemente tehnice, predă serviciul pe bază de proces verbal;

- sprijină instalatorii în remedierea defecțiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparații la instalația termică;

- răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să înstrăineze obiectele de inventar aflate în gestiunea instituției;

- răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;

- răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecțiune în funcționarea corespunzătoare a instalațiilor;

- își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea și recomandările conducătorului ierarhic superior, astfel încât să nu ezpună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul activității;

 • - asigură paza și securitatea clădirilor, supraveghează, controlează și identifică persoanele care intră și ies din instituție, îndeplinește responsabilitățile paznicului de serviciu în situațiile când înlocuiește din motive obiective ( concediu de odihna, concediu medical,liber ș.a) titularul de post;

 • - întocmește raportul lunar de activitate, respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.11 Atribuții muncitor calificat, tâmplar (cod COR 752201):

 • - asigură executarea de operațiuni și lucrări care vizează tâmplaria( uși, greamuri și mobilierul instituției), instalația sanitară și de alimentare cu apă;

 • - realizează lucrări de întreținere și reparații , în scopul funcționării tuturor utilajelor și aparaturii în condiții optime;

 • - răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - urmărește permanent și remediază ori de câte ori este cazul toate defecțiunile apărute la

utilajele din dotarea instituției;

- verifică în permanență starea de funcționare a utilajelor din compartimentul bucătărie și spălătorie comunicând administratorului starea tehnică a acestora;

- sprijină instalatorii și pe ceilalți angajați în remedierea defecțiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparații în limita competenței;

- răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;

- răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecțiune în funcționarea corespunzătoare a instalațiilor;

- își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea și recomandările conducătorului ierarhic superior, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul activității;

- întocmește raportul zilnic/lunar de activitate, respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.12 Atribuții îngrijitor, curte interioară spații verzi (cod COR 532104):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea administratorului instituției;

 • - efectuează zilnic curățenia spațiului repartizat și răspunde de starea permanentă de igienă a coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;

 • - curăță și dezinfectează zilnic și ori de câte ori este nevoie băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • - efectuează curățarea și dezinfecția curentă a pardoselilor

 • - răspunde de folosirea corectă a containerelor și de transportul gunoiului menajer, curăță și dezinfectează recipientele și vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;

 • - asigură curățenia zilnică în curtea centrului rezidențial;

 • - mătură aleile, greblează și întreține curățenia spațiilor verzi;

 • - pe timpul iernii, îndepărtează zăpada și gheața de pe alei, asigurând caile de acces către centru;

 • - pe timpul verii asigură întreținerea periodică a zonelor verzi și a celor plantate(cosire, desburuienire, săpare, udare, taiat crengi);

 • - evacuează gunoiul și alte reziduuri și le depozitează la locul indicat, asigură curățenia platformelor de gunoi menajer;

 • - transportă gunoiul și alte reziduuri la tancul de gunoi în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente separate( administrează rampa gunoi);

 • - răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie, precum și folosirea lor în mod rațional, evitând risipa;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală, folosește halat și manuși de protecție;

 • - curăță și dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare) respectând normele tehnice igienico-sanitare;

- cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

- ajută în caz de urgență la transportul bolnavilor de la ambulanță la cameră sau de la cameră la ambulanță;

- ajută la transportul și depozitarea în magazia centrală a produselor alimentare și nealimentare;

- ajută la mutarea de mobilier acordând sprijinul și în situația în care beneficiarii sunt relocați în alta cameră/pavilion;

- participă și execută operațiuni de dezinsecție sub indrumarea administratorului instituției, sau în colaborare cu reprezentanții firmei care efectuează serviciul contractat;

- respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

- va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personal;

- întocmește raportul lunar de activitate;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.13 Atribuții muncitor calificat, lenjeră (cod COR 753102):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea administratorului instituției;

 • - indică administratorului materialele de care are nevoie pentru confecționarea și repararea efectelor, prin referat de necesitate;

 • - asigură curățenia și igienizarea lenjeriei, rufelor și a echipamentelor/materialelor lavabile ale beneficiarilor de servicii, într-un timp optim, în conformitate cu standardele de igienă;

 • - preia pe bază de proces verbal rufele și lenjeria murdară, le triază după culoare, țesături și întrebuințare, le sortează pe categorii le înmoaie și apoi le dezinfectează, spală și usucă;

 • - controlează ca rufăria să fie în stare bună și curată, asigurându-se ca nu este deteriorată și să nu se amestece rufăria albă cu cea colorată;

 • - intervine asupra lenjeriei/rufăriei care are rupturi și retușează in limita posibilităților situațiile apărute(coase nasturi, reface tivul și alte operațiuni) ajustează și asigură intreținerea acestora;

 • - respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare și igienizare;

 • - predă rufele uscate, triate, pe bază de proces verbal;

 • - în situația în care mașinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se trece la spălat manual;

 • - răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din spălătorie;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să le înstrăineze;

 • - contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția beneficiarilor și legislația specifică activității proprii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului ;

 • - stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul și de confidențialitate, respect cu beneficiarii de servicii;

- întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale.

 • - răspunde de consumul rațional de materiale de curățenie, respectă normele igienico-sanitare, răspunde de integritatea bunurilor încredințate spre igienizare de către beneficiarii de servicii.

12.14 Atribuțiile funcției de muncitor necalificat (cod COR 941201):

 • - execută lucrări de curățenie( mătură, șterge praful, îndepartează pânjele de paianjen, șterge geamurile) în spațiul destinat preparării hranei, igienizează mesele de lucru, dulapurile și chiuvetele;

 • - debarasează vesela murdară, transportă și curață pavimentele din sala de mese;

 • - participă la degresarea și spălarea veselei și a vaselor de lucru murdare, după terminarea servirii celor 3 meniuri beneficiarilor de servicii;

 • - realizează lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer;

 • - primește sarcini precise de la bucătar în legătura procesul de pregătire și curățare a legumelor/fructelor necesare meniul ce urmează a fi gătit;

 • - curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării;

 • - participă la curățarea echipamentelor de bucătărie și a suprafețelor de lucru în conformitate cu standardele de igienă aplicând măsuri care să prevină apariția unor infecții;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - răspunde la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru îndeplinirea și altor sarcini în limita pregătirii și experienței;

 • - răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de conducere și în fața organelor de control sanitare;

 • - participă la pregătirea și conservarea alimentelor pentru iarnă;

 • - se prezintă la controlul sanitar periodic;

 • - semnalează orice defecțiune apărută la instalații, echipamente și în măsura posibilităților participă la remedierea acestora;

 • - manifestă grija deosebită în manipularea și utilizarea materialelor și echipamentelor din dotare pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

 • - este obligat să poarte halat și bonetă aflate în perfectă stare de curățenie( este interzis purtatul inelelor și a altor podoabe);

 • - cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă venirea la serviciu sub influența alcoolului sau consumarea de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului ;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu

legislația în vigoare.

ART.13 Finanțarea centrului

În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, instituția are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile, reglementate prin H.G nr.978/2015.Cheltuielile de funcționare a căminului se asigură cu respectarea principiului subsidiarității, în următoarea ordine:

 • a. din venituri proprii, încasate din contribuții ale persoanelor vârstnice și/sau, după caz, ale susținătorilor legali ai acestora;

 • b. din sume alocate din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • c. din bugetul de stat în completarea cuantumului prevăzut la lit.a și lit.b), din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în properție de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

ART.14. Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare sunt aplicabile personalului angajat și beneficiarilor.

ART.15. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială.

ART.16. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta.

ART.17. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al municipiului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 359/31.08.20148

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia”

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia”, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local nr. 130/31.03.2008, același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia”, cod 8899 CZD I - Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția de Asistență Socială a municipiului Iași, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 004260 eliberat în data de 12.06.2018.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” este de a furniza servicii sociale primare și specializate, cu titlu temporar, fără găzduire, persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire/auzitorii din familii de surzi și funcționează în municipiul Iași, strada Sfântul Sava, nr.20.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 3 din Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități.

 • (3) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” este înființat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iași nr.130/31.03.2008 și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Iași.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” sunt:

 • a) Beneficiari direcți:

 • persoane cu deficiențe de auz și vorbire, deținători ai unui certificat de încadrare în grad de handicap, indiferent de grad - mediu sau accentuat;

 • persoane cu deficiențe de auz și vorbire care atestă deficiența printr-o scrisoare medicală de la medicul specialist ORL dar nu sunt deținători de certificat de încadrare în grad de handicap;

 • b) Beneficiari indirecți: familia beneficiarului cu deficiență de auz și vorbire.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • cerere către Centrul de zi;

 • copie acte de identitate - certificat de naștere, buletin/carte de identitate, certificate de naștere ale copiilor;

 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora precum și recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul;

 • certificat de încadrare în grad de handicap/scrisoare medicală de la medicul specialist (copie și original);

 • evaluarea socială întocmită de personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi, din care să rezulte date privind situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate ale membrilor familiei;

 • Contract de furnizare servicii încheiat între Centru și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

 • b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

Potrivit prevederilor conținute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrul de zi se adresează persoanelor adulte cu deficiențe de auz și vorbire ce îndeplinesc următoarele condiții:

 • să aibă domiciliul pe raza municipiului Iași;

 • să fie cu deficiență de auz și vorbire și să dețină certificat de încadrare în grad de handicap;

 • să fie cu deficiență de auz și vorbire atestată printr-o scrisoare medical de la medical specialist ORL, dar nu sunt deținători de certificate de încadrare în grad de handicap;

 • beneficiari indirecți: familia beneficiarului cu deficiența de auz și vorbire.

 • c) cine ia decizia de admitere/respingere: directorul executiv aprobă și directorul executiv adjunct avizează în vederea aprobării admiterea/respingerea admiterii în Centrul de zi, după propunerea coordonatorului personalului de specialitate ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

 • d) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia: Activitățile premergătoare încheierii contractului sunt:

 • înregistrarea solicitării beneficiarului;

 • verificarea condițiilor de eligibilitate;

 • întocmirea Fișei de luare în evidență;

 • întocmirea Raportului de întrevedere;

 • întocmirea anchetei sociale (evaluare inițială);

 • întocmirea Contractului de acordare a serviciilor sociale încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiari/reprezentanții legali ai beneficiarului, în care este stipulată și perioada de acordare a serviciilor.

 • modelul Contractului este anexa la prezentul R.O.F.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Centrul de zi elaborează și utilizează o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar. Procedura stabilește situațiile în care încetează acordarea serviciilor, acestea fiind următoarele:

 • la cererea sau prin decizia unilaterală a beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • prin acordul ambelor părți;

 • ca urmare a refuzului de a colabora la întocmirea dosarului, respectiv, necompletarea dosarului cu actele solicitate de angajații Centrului de zi, în termen de 6 luni de la prezentarea cererii de înscriere;

 • la absența din motive neîntemeiate, pentru o perioadă de 12 luni, de la activitățile din cadrul Centrului;

 • mutarea/schimbarea domiciliul beneficiarului;

 • când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale, în Regulamentul de Ordine Interioară și al prezentului Regulament;

 • în cazul decesului beneficiarului/reprezentantului legal trebuie furnizată o copie a certificatului de deces.

În oricare din situațiile de mai sus se va întocmi Fișa de închidere a cazului care se va atașa la >9   i

dosarul beneficiarului, în vederea arhivării.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități

 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului;

 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în relația cu alți furnizori de servicii sociale/instituții prin contractele/convențiile/parteneriatele încheiate;

 • asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar, fără găzduire,

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • consilierea și informarea persoanelor din comunitatea surzilor (părinții copiilor surzi sau auzitori), privind serviciile sociale existente la nivel local;

 • organizarea de evenimente tip ,,Ziua Porților Deschise”, în care Centrul de zi este deschis către vizitatori pentru informare;

 • ședințe lunare organizate la Centrul de zi pentru consultarea privind activitățile perioadei următoare; aceste ședințe se adresează beneficiarilor și angajaților din cadrul serviciului social;

 • elaborarea de rapoarte de activitate,

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • personalul Centrului stimulează beneficiarii surzi sau auzitori să participe la activitățile și evenimentele culturale, sociale, educative, etc. organizate la nivel local;

 • organizarea de activități cu invitați - specialiști în diferite domenii - la Centrul de zi; astfel se urmărește prevenirea și combaterea fenomenului de marginalizare socială;

 • asigură aplicarea politicilor și strategiilor naționale, județene și locale, în concordanță cu specificul Centrului de zi, întocmind proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității de protecție specială a beneficiarilor;

 • dezvoltă programe de sensibilizare a comunității cu privire la nevoile specifice persoanei cu handicap,

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenție;

 • dezvoltarea măsurilor de prevenție a situațiilor de risc,

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • resursele financiare ale Centrului de zi sunt administrate de către Parohia „Sfântul Sava”;

 • finanțarea cheltuielilor curente ale Centrului de zi este organizată astfel :

 • buget local;

 • donații și sponsorizări;

 • accesarea de fonduri europene rambursabile și nerambursabile;

 • alte surse constituite în conformitate cu prevederile actuale ale legislației în vigoare;

 • furnizorul de servicii sociale are acces nediscriminatoriu la sursele publice de finanțare, în condițiile legii;

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” funcționează cu un număr de 6 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 187/2018, din care:

 • a) personal de conducere: 1 coordonator personal de specialitate;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 2 asistenți sociali; personal de specialitate și auxiliar: 1 inspector de specialitate și 1 instructor educație;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 muncitor calificat.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1 angajat/ 30 beneficiari.

ART. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere poate fi:

 • a) director sau șef de centru;

 • b) coordonator personal de specialitate.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent social (263501);

 • e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

 • g) dietetician (226502);

 • h) educator-puericultor (234203);

 • i) fiziokinetoterapeut (226401);

 • j) infirmieră (532103);

 • k) instructor de ergoterapie (223003);

 • l) instructor logoped (226601);

 • m) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);

 • n) lucrător în limbaj mimico-gestual - studii medii (516913);

 • o) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202);

 • p) kinetoterapeut (226405);

 • q) logoped (226603);

 • r) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • s) medic de medicină de familie (221108);

ș) nutriționist și dietetician (226503);

 • t) pedagog social (341202);

ț) profesor de cultură fizică medicală (226406);

 • u) psiholog (263411);

 • v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

 • w) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

 • x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

 • y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

 • z) psihopedagog (263412);

aa) specialist în angajare asistată (263507);

bb) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

cc) tehnician asistență socială (341201);

dd) terapeut ocupațional (263419);

ee) alt personal de specialitate în asistență socială.

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, economic;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații,;

 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat.

ART. 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

 • c) bugetul de stat;

 • d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca

ANEXA 1


MUNICIPIUL IAȘI DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALA 2018CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV

1

E

DIRECTOR EX ADJUNC

ECUTIV T

1


4-


17

1         17

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

CENTRUL DE ZI PT. PERSOANE VÂRSTNICE "VOVIDENIA"


CANTINA SOCIALĂ


CENTRUL DE ZI PT. PERS. CU DEF. DE AUZ, VORBIRE "SF. PROOROC ZAHARIA"


CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PT. RECUPERARE ȘI INTEGRARE "C.A.

ROSETTI"


DIRECTOR EXECUTIV

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1

DIRECTOR

2

COORD.PERSONAL DE SPECIALIATE

6

CONTABIL ȘEF

2

ȘEF SERVICIU

8

ȘEF BIROU

2

PERSONAL EXECUȚIE

484

ASISTENȚI PERSONALI

787

TOTAL

1293

NUMĂR POSTURI FUNCȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1

ȘEF SERVICIU

5

ȘEF BIROU

2

PERSONAL EXECUȚIE

91

TOTAL

100

NUMĂR POSTURI CONTRACTUALE

DIRECTOR

2

COORD.PERSONAL DE SPECIALIATE

6

CONTABIL ȘEF

2

ȘEF SERVICIU

3

PERSONAL EXECUȚIE

393

ASISTENȚI PERSONALI

787

TOTAL

1193


151


52


SERV. CAB. MED.

ȘC. ȘI UNIV.Anexa nr.2

359/31.08.21          2018

STAT DE FUNCȚII

al Direcției de Asistență Socială Iași valabil începând cu luna septembrie 2018

Nr. crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Grad

1

Director executiv

S

II

2

Director executiv adjunct

S

II

Serviciul Autoritate Tutelara,Protecția Minorilor și Familiei

3

Șef serviciu

S

II

4

Consilier

S

Superior

5

Consilier

S

Superior

6

Consilier

S

Superior

7

Inspector

S

Principal

8

Inspector

S

Superior

9

Inspector

S

Superior

10

Inspector

S

Superior

11

Inspector

S

Principal

12

Inspector

S

Superior

13

Inspector

S

Debutant

14

Inspector

S

Superior

15

Inspector

S

Superior

16

Inspector

S

Superior

17

Inspector

S

Asistent

18

Inspector

S

Debutant

19

Inspector

S

Superior

Serviciul Alocații si Indemnizații Pentru Copii

20

Șef serviciu

S

II

21

Consilier

S

Superior

22

Consilier

S

Asistent

23

Consilier

S

Superior

24

Consilier

S

Superior

25

Consilier

S

Principal

26

Inspector

S

Principal

27

Inspector

S

Asistent

28

Inspector

S

Superior

29

Inspector

S

Asistent

30

Inspector

S

Superior

31

Inspector

S

Superior

32

Inspector

S

Principal

33

Inspector

S

Principal

34

Inspector

S

Asistent

35

Inspector

S

Debutant

36

Referent

M

Superior

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

37

Șef serviciu

S

II

38

Consilier

S

Superior

39

Inspector

S

Superior

40

Inspector

S

Superior

41

Inspector

S

Superior

42

Referent

M

Superior

43

Referent

M

Superior

44

Referent

M

Superior

45

Inspector

S

Asistent

46

Referent

M

Superior

47

Referent

M

Superior

48

Inspector

S

Principal

49

Inspector

S

Superior

50

Consilier

S

Superior

51

Consilier

S

Principal

52

Consilier

S

Superior

53

Inspector

S

Principal

54

Inspector

S

Asistent

55

Inspector

S

Principal

56

Inspector

S

Principal

57

Inspector

S

Asistent

58

Inspector

S

Asistent

Serviciu Buget Contabilitate

59

Șef serviciu

S

II

60

Consilier

S

Superior

61

Consilier

S

Superior

62

Consilier

S

Asistent

63

Inspector

S

Superior

64

Inspector

S

Asistent

65

Inspector

S

Superior

66

Consilier

S

Principal

Serviciul Resurse Umane

67

Șef serviciu

S

II

68

Consilier

S

Superior

69

Consilier

S

Superior

70

Inspector

S

Superior

71

Inspector

S

Superior

72

Consilier

S

Principal

73

Consilier

S

Superior

74

Consilier

S

Asistent

Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații pentru Persoanele cu Handicap Grav

787

75

Inspector

S

Asistent

76

Inspector

S

Superior

77

Inspector

S

Superior

78

Asistent personal

M

79

Asistent personal

M

80

Asistent personal

M

81

Asistent personal

M

82

Asistent personal

M

83

Asistent personal

M

84

Asistent personal

M

85

Asistent personal

M

86

Asistent personal

M

87

Asistent personal

M

88

Asistent personal

M

89

Asistent personal

M

90

Asistent personal

M

91

Asistent personal

M

92

Asistent personal

M

93

Asistent personal

M

94

Asistent personal

M

95

Asistent personal

M

96

Asistent personal

M

97

Asistent personal

M

98

Asistent personal

M

99

Asistent personal

M

100

Asistent personal

M

101

Asistent personal

M

102

Asistent personal

M

103

Asistent personal

M

104

Asistent personal

M

105

Asistent personal

M

106

Asistent personal

M

107

Asistent personal

M

108

Asistent personal

M

109

Asistent personal

M

110

Asistent personal

M

111

Asistent personal

M

112

Asistent personal

M

113

Asistent personal

M

114

Asistent personal

M

115

Asistent personal

M

116

Asistent personal

M

117

Asistent personal

M

118

Asistent personal

M

119

Asistent personal

M

120

Asistent personal

M

121

Asistent personal

M

122

Asistent personal

M

123

Asistent personal

M

124

Asistent personal

M

125

Asistent personal

M

126

Asistent personal

M

127

Asistent personal

M

128

Asistent personal

M

129

Asistent personal

M

130

Asistent personal

M

131

Asistent personal

M

132

Asistent personal

M

133

Asistent personal

M

134

Asistent personal

M

135

Asistent personal

M

136

Asistent personal

M

137

Asistent personal

M

138

Asistent personal

M

139

Asistent personal

M

140

Asistent personal

M

141

Asistent personal

M

142

Asistent personal

M

143

Asistent personal

M

144

Asistent personal

M

145

Asistent personal

M

146

Asistent personal

M

147

Asistent personal

M

148

Asistent personal

M

149

Asistent personal

M

150

Asistent personal

M

151

Asistent personal

M

152

Asistent personal

M

153

Asistent personal

M

154

Asistent personal

M

155

Asistent personal

M

156

Asistent personal

M

157

Asistent personal

M

158

Asistent personal

M

159

Asistent personal

M

160

Asistent personal

M

161

Asistent personal

M

162

Asistent personal

M

163

Asistent personal

M

164

Asistent personal

M

165

Asistent personal

M

166

Asistent personal

M

167

Asistent personal

M

168

Asistent personal

M

169

Asistent personal

M

170

Asistent personal

M

171

Asistent personal

M

172

Asistent personal

M

173

Asistent personal

M

174

Asistent personal

M

175

Asistent personal

M

176

Asistent personal

M

177

Asistent personal

M

178

Asistent personal

M

179

Asistent personal

M

180

Asistent personal

M

181

Asistent personal

M

182

Asistent personal

M

183

Asistent personal

M

184

Asistent personal

M

185

Asistent personal

M

186

Asistent personal

M

187

Asistent personal

M

188

Asistent personal

M

189

Asistent personal

M

190

Asistent personal

M

191

Asistent personal

M

192

Asistent personal

M

193

Asistent personal

M

194

Asistent personal

M

195

Asistent personal

M

196

Asistent personal

M

197

Asistent personal

M

198

Asistent personal

M

199

Asistent personal

M

200

Asistent personal

M

201

Asistent personal

M

202

Asistent personal

M

203

Asistent personal

M

204

Asistent personal

M

205

Asistent personal

M

206

Asistent personal

M

207

Asistent personal

M

208

Asistent personal

M

209

Asistent personal

M

210

Asistent personal

M

211

Asistent personal

M

212

Asistent personal

M

213

Asistent personal

M

214

Asistent personal

M

215

Asistent personal

M

216

Asistent personal

M

217

Asistent personal

M

218

Asistent personal

M

219

Asistent personal

M

220

Asistent personal

M

221

Asistent personal

M

222

Asistent personal

M

223

Asistent personal

M

224

Asistent personal

M

225

Asistent personal

M

226

Asistent personal

M

227

Asistent personal

M

228

Asistent personal

M

229

Asistent personal

M

230

Asistent personal

M

231

Asistent personal

M

232

Asistent personal

M

233

Asistent personal

M

234

Asistent personal

M

235

Asistent personal

M

236

Asistent personal

M

237

Asistent personal

M

238

Asistent personal

M

239

Asistent personal

M

240

Asistent personal

M

241

Asistent personal

M

242

Asistent personal

M

243

Asistent personal

M

244

Asistent personal

M

245

Asistent personal

M

246

Asistent personal

M

247

Asistent personal

M

248

Asistent personal

M

249

Asistent personal

M

250

Asistent personal

M

251

Asistent personal

M

252

Asistent personal

M

253

Asistent personal

M

254

Asistent personal

M

255

Asistent personal

M

256

Asistent personal

M

257

Asistent personal

M

258

Asistent personal

M

259

Asistent personal

M

260

Asistent personal

M

261

Asistent personal

M

262

Asistent personal

M

263

Asistent personal

M

264

Asistent personal

M

265

Asistent personal

M

266

Asistent personal

M

267

Asistent personal

M

268

Asistent personal

M

269

Asistent personal

M

270

Asistent personal

M

271

Asistent personal

M

272

Asistent personal

M

273

Asistent personal

M

274

Asistent personal

M

275

Asistent personal

M

276

Asistent personal

M

277

Asistent personal

M

278

Asistent personal

M

279

Asistent personal

M

280

Asistent personal

M

281

Asistent personal

M

282

Asistent personal

M

283

Asistent personal

M

284

Asistent personal

M

285

Asistent personal

M

286

Asistent personal

M

287

Asistent personal

M

288

Asistent personal

M

289

Asistent personal

M

290

Asistent personal

M

291

Asistent personal

M

292

Asistent personal

M

293

Asistent personal

M

294

Asistent personal

M

295

Asistent personal

M

296

Asistent personal

M

297

Asistent personal

M

298

Asistent personal

M

299

Asistent personal

M

300

Asistent personal

M

301

Asistent personal

M

302

Asistent personal

M

303

Asistent personal

M

304

Asistent personal

M

305

Asistent personal

M

306

Asistent personal

M

307

Asistent personal

M

308

Asistent personal

M

309

Asistent personal

M

310

Asistent personal

M

311

Asistent personal

M

312

Asistent personal

M

313

Asistent personal

M

314

Asistent personal

M

315

Asistent personal

M

316

Asistent personal

M

317

Asistent personal

M

318

Asistent personal

M

319

Asistent personal

M

320

Asistent personal

M

321

Asistent personal

M

322

Asistent personal

M

323

Asistent personal

M

324

Asistent personal

M

325

Asistent personal

M

326

Asistent personal

M

327

Asistent personal

M

328

Asistent personal

M

329

Asistent personal

M

330

Asistent personal

M

331

Asistent personal

M

332

Asistent personal

M

333

Asistent personal

M

334

Asistent personal

M

335

Asistent personal

M

336

Asistent personal

M

337

Asistent personal

M

338

Asistent personal

M

339

Asistent personal

M

340

Asistent personal

M

341

Asistent personal

M

342

Asistent personal

M

343

Asistent personal

M

344

Asistent personal

M

345

Asistent personal

M

346

Asistent personal

M

347

Asistent personal

M

348

Asistent personal

M

349

Asistent personal

M

350

Asistent personal

M

351

Asistent personal

M

352

Asistent personal

M

353

Asistent personal

M

354

Asistent personal

M

355

Asistent personal

M

356

Asistent personal

M

357

Asistent personal

M

358

Asistent personal

M

359

Asistent personal

M

360

Asistent personal

M

361

Asistent personal

M

362

Asistent personal

M

363

Asistent personal

M

364

Asistent personal

M

365

Asistent personal

M

366

Asistent personal

M

367

Asistent personal

M

368

Asistent personal

M

369

Asistent personal

M

370

Asistent personal

M

371

Asistent personal

M

372

Asistent personal

M

373

Asistent personal

M

374

Asistent personal

M

375

Asistent personal

M

376

Asistent personal

M

377

Asistent personal

M

378

Asistent personal

M

379

Asistent personal

M

380

Asistent personal

M

381

Asistent personal

M

382

Asistent personal

M

383

Asistent personal

M

384

Asistent personal

M

385

Asistent personal

M

386

Asistent personal

M

387

Asistent personal

M

388

Asistent personal

M

389

Asistent personal

M

390

Asistent personal

M

391

Asistent personal

M

392

Asistent personal

M

393

Asistent personal

M

394

Asistent personal

M

395

Asistent personal

M

396

Asistent personal

M

397

Asistent personal

M

398

Asistent personal

M

399

Asistent personal

M

400

Asistent personal

M

401

Asistent personal

M

402

Asistent personal

M

403

Asistent personal

M

404

Asistent personal

M

405

Asistent personal

M

406

Asistent personal

M

407

Asistent personal

M

408

Asistent personal

M

409

Asistent personal

M

410

Asistent personal

M

411

Asistent personal

M

412

Asistent personal

M

413

Asistent personal

M

414

Asistent personal

M

415

Asistent personal

M

416

Asistent personal

M

417

Asistent personal

M

418

Asistent personal

M

419

Asistent personal

M

420

Asistent personal

M

421

Asistent personal

M

422

Asistent personal

M

423

Asistent personal

M

424

Asistent personal

M

425

Asistent personal

M

426

Asistent personal

M

427

Asistent personal

M

428

Asistent personal

M

429

Asistent personal

M

430

Asistent personal

M

431

Asistent personal

M

432

Asistent personal

M

433

Asistent personal

M

434

Asistent personal

M

435

Asistent personal

M

436

Asistent personal

M

437

Asistent personal

M

438

Asistent personal

M

439

Asistent personal

M

440

Asistent personal

M

441

Asistent personal

M

442

Asistent personal

M

443

Asistent personal

M

444

Asistent personal

M

445

Asistent personal

M

446

Asistent personal

M

447

Asistent personal

M

448

Asistent personal

M

449

Asistent personal

M

450

Asistent personal

M

451

Asistent personal

M

452

Asistent personal

M

453

Asistent personal

M

454

Asistent personal

M

455

Asistent personal

M

456

Asistent personal

M

457

Asistent personal

M

458

Asistent personal

M

459

Asistent personal

M

460

Asistent personal

M

461

Asistent personal

M

462

Asistent personal

M

463

Asistent personal

M

464

Asistent personal

M

465

Asistent personal

M

466

Asistent personal

M

467

Asistent personal

M

468

Asistent personal

M

469

Asistent personal

M

470

Asistent personal

M

471

Asistent personal

M

472

Asistent personal

M

473

Asistent personal

M

474

Asistent personal

M

475

Asistent personal

M

476

Asistent personal

M

477

Asistent personal

M

478

Asistent personal

M

479

Asistent personal

M

480

Asistent personal

M

481

Asistent personal

M

482

Asistent personal

M

483

Asistent personal

M

484

Asistent personal

M

485

Asistent personal

M

486

Asistent personal

M

487

Asistent personal

M

488

Asistent personal

M

489

Asistent personal

M

490

Asistent personal

M

491

Asistent personal

M

492

Asistent personal

M

493

Asistent personal

M

494

Asistent personal

M

495

Asistent personal

M

496

Asistent personal

M

497

Asistent personal

M

498

Asistent personal

M

499

Asistent personal

M

500

Asistent personal

M

501

Asistent personal

M

502

Asistent personal

M

503

Asistent personal

M

504

Asistent personal

M

505

Asistent personal

M

506

Asistent personal

M

507

Asistent personal

M

508

Asistent personal

M

509

Asistent personal

M

510

Asistent personal

M

511

Asistent personal

M

512

Asistent personal

M

513

Asistent personal

M

514

Asistent personal

M

515

Asistent personal

M

516

Asistent personal

M

517

Asistent personal

M

518

Asistent personal

M

519

Asistent personal

M

520

Asistent personal

M

521

Asistent personal

M

522

Asistent personal

M

523

Asistent personal

M

524

Asistent personal

M

525

Asistent personal

M

526

Asistent personal

M

527

Asistent personal

M

528

Asistent personal

M

529

Asistent personal

M

530

Asistent personal

M

531

Asistent personal

M

532

Asistent personal

M

533

Asistent personal

M

534

Asistent personal

M

535

Asistent personal

M

536

Asistent personal

M

537

Asistent personal

M

538

Asistent personal

M

539

Asistent personal

M

540

Asistent personal

M

541

Asistent personal

M

542

Asistent personal

M

543

Asistent personal

M

544

Asistent personal

M

545

Asistent personal

M

546

Asistent personal

M

547

Asistent personal

M

548

Asistent personal

M

549

Asistent personal

M

550

Asistent personal

M

551

Asistent personal

M

552

Asistent personal

M

553

Asistent personal

M

554

Asistent personal

M

555

Asistent personal

M

556

Asistent personal

M

557

Asistent personal

M

558

Asistent personal

M

559

Asistent personal

M

560

Asistent personal

M

561

Asistent personal

M

562

Asistent personal

M

563

Asistent personal

M

564

Asistent personal

M

565

Asistent personal

M

566

Asistent personal

M

567

Asistent personal

M

568

Asistent personal

M

569

Asistent personal

M

570

Asistent personal

M

571

Asistent personal

M

572

Asistent personal

M

573

Asistent personal

M

574

Asistent personal

M

575

Asistent personal

M

576

Asistent personal

M

577

Asistent personal

M

578

Asistent personal

M

579

Asistent personal

M

580

Asistent personal

M

581

Asistent personal

M

582

Asistent personal

M

583

Asistent personal

M

584

Asistent personal

M

585

Asistent personal

M

586

Asistent personal

M

587

Asistent personal

M

588

Asistent personal

M

589

Asistent personal

M

590

Asistent personal

M

591

Asistent personal

M

592

Asistent personal

M

593

Asistent personal

M

594

Asistent personal

M

595

Asistent personal

M

596

Asistent personal

M

597

Asistent personal

M

598

Asistent personal

M

599

Asistent personal

M

600

Asistent personal

M

601

Asistent personal

M

602

Asistent personal

M

603

Asistent personal

M

604

Asistent personal

M

605

Asistent personal

M

606

Asistent personal

M

607

Asistent personal

M

608

Asistent personal

M

609

Asistent personal

M

610

Asistent personal

M

611

Asistent personal

M

612

Asistent personal

M

613

Asistent personal

M

614

Asistent personal

M

615

Asistent personal

M

616

Asistent personal

M

617

Asistent personal

M

618

Asistent personal

M

619

Asistent personal

M

620

Asistent personal

M

621

Asistent personal

M

622

Asistent personal

M

623

Asistent personal

M

624

Asistent personal

M

625

Asistent personal

M

626

Asistent personal

M

627

Asistent personal

M

628

Asistent personal

M

629

Asistent personal

M

630

Asistent personal

M

631

Asistent personal

M

632

Asistent personal

M

633

Asistent personal

M

634

Asistent personal

M

635

Asistent personal

M

636

Asistent personal

M

637

Asistent personal

M

638

Asistent personal

M

639

Asistent personal

M

640

Asistent personal

M

641

Asistent personal

M

642

Asistent personal

M

643

Asistent personal

M

644

Asistent personal

M

645

Asistent personal

M

646

Asistent personal

M

647

Asistent personal

M

648

Asistent personal

M

649

Asistent personal

M

650

Asistent personal

M

651

Asistent personal

M

652

Asistent personal

M

653

Asistent personal

M

654

Asistent personal

M

655

Asistent personal

M

656

Asistent personal

M

657

Asistent personal

M

658

Asistent personal

M

659

Asistent personal

M

660

Asistent personal

M

661

Asistent personal

M

662

Asistent personal

M

663

Asistent personal

M

664

Asistent personal

M

665

Asistent personal

M

666

Asistent personal

M

667

Asistent personal

M

668

Asistent personal

M

669

Asistent personal

M

670

Asistent personal

M

671

Asistent personal

M

672

Asistent personal

M

673

Asistent personal

M

674

Asistent personal

M

675

Asistent personal

M

676

Asistent personal

M

677

Asistent personal

M

678

Asistent personal

M

679

Asistent personal

M

680

Asistent personal

M

681

Asistent personal

M

682

Asistent personal

M

683

Asistent personal

M

684

Asistent personal

M

685

Asistent personal

M

686

Asistent personal

M

687

Asistent personal

M

688

Asistent personal

M

689

Asistent personal

M

690

Asistent personal

M

691

Asistent personal

M

692

Asistent personal

M

693

Asistent personal

M

694

Asistent personal

M

695

Asistent personal

M

696

Asistent personal

M

697

Asistent personal

M

698

Asistent personal

M

699

Asistent personal

M

700

Asistent personal

M

701

Asistent personal

M

702

Asistent personal

M

703

Asistent personal

M

704

Asistent personal

M

705

Asistent personal

M

706

Asistent personal

M

707

Asistent personal

M

708

Asistent personal

M

709

Asistent personal

M

710

Asistent personal

M

711

Asistent personal

M

712

Asistent personal

M

713

Asistent personal

M

714

Asistent personal

M

715

Asistent personal

M

716

Asistent personal

M

717

Asistent personal

M

718

Asistent personal

M

719

Asistent personal

M

720

Asistent personal

M

721

Asistent personal

M

722

Asistent personal

M

723

Asistent personal

M

724

Asistent personal

M

725

Asistent personal

M

726

Asistent personal

M

727

Asistent personal

M

728

Asistent personal

M

729

Asistent personal

M

730

Asistent personal

M

731

Asistent personal

M

732

Asistent personal

M

733

Asistent personal

M

734

Asistent personal

M

735

Asistent personal

M

736

Asistent personal

M

737

Asistent personal

M

738

Asistent personal

M

739

Asistent personal

M

740

Asistent personal

M

741

Asistent personal

M

742

Asistent personal

M

743

Asistent personal

M

744

Asistent personal

M

745

Asistent personal

M

746

Asistent personal

M

747

Asistent personal

M

748

Asistent personal

M

749

Asistent personal

M

750

Asistent personal

M

751

Asistent personal

M

752

Asistent personal

M

753

Asistent personal

M

754

Asistent personal

M

755

Asistent personal

M

756

Asistent personal

M

757

Asistent personal

M

758

Asistent personal

M

759

Asistent personal

M

760

Asistent personal

M

761

Asistent personal

M

762

Asistent personal

M

763

Asistent personal

M

764

Asistent personal

M

765

Asistent personal

M

766

Asistent personal

M

767

Asistent personal

M

768

Asistent personal

M

769

Asistent personal

M

770

Asistent personal

M

771

Asistent personal

M

772

Asistent personal

M

773

Asistent personal

M

774

Asistent personal

M

775

Asistent personal

M

776

Asistent personal

M

777

Asistent personal

M

778

Asistent personal

M

779

Asistent personal

M

780

Asistent personal

M

781

Asistent personal

M

782

Asistent personal

M

783

Asistent personal

M

784

Asistent personal

M

785

Asistent personal

M

786

Asistent personal

M

787

Asistent personal

M

788

Asistent personal

M

789

Asistent personal

M

790

Asistent personal

M

791

Asistent personal

M

792

Asistent personal

M

793

Asistent personal

M

794

Asistent personal

M

795

Asistent personal

M

796

Asistent personal

M

797

Asistent personal

M

798

Asistent personal

M

799

Asistent personal

M

800

Asistent personal

M

801

Asistent personal

M

802

Asistent personal

M

803

Asistent personal

M

804

Asistent personal

M

805

Asistent personal

M

806

Asistent personal

M

807

Asistent personal

M

808

Asistent personal

M

809

Asistent personal

M

810

Asistent personal

M

811

Asistent personal

M

812

Asistent personal

M

813

Asistent personal

M

814

Asistent personal

M

815

Asistent personal

M

816

Asistent personal

M

817

Asistent personal

M

818

Asistent personal

M

819

Asistent personal

M

820

Asistent personal

M

821

Asistent personal

M

822

Asistent personal

M

823

Asistent personal

M

824

Asistent personal

M

825

Asistent personal

M

826

Asistent personal

M

827

Asistent personal

M

828

Asistent personal

M

829

Asistent personal

M

830

Asistent personal

M

831

Asistent personal

M

832

Asistent personal

M

833

Asistent personal

M

834

Asistent personal

M

835

Asistent personal

M

836

Asistent personal

M

837

Asistent personal

M

838

Asistent personal

M

839

Asistent personal

M

840

Asistent personal

M

841

Asistent personal

M

842

Asistent personal

M

843

Asistent personal

M

844

Asistent personal

M

845

Asistent personal

M

846

Asistent personal

M

847

Asistent personal

M

848

Asistent personal

M

849

Asistent personal

M

850

Asistent personal

M

851

Asistent personal

M

852

Asistent personal

M

853

Asistent personal

M

854

Asistent personal

M

855

Asistent personal

M

856

Asistent personal

M

857

Asistent personal

M

858

Asistent personal

M

859

Asistent personal

M

860

Asistent personal

M

861

Asistent personal

M

862

Asistent personal

M

863

Asistent personal

M

864

Asistent personal

M

Compartiment comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială

865

Referent

M

Superior

866

Referent

M

IA

Birou Financiar Salarizare

867

Șef birou

S

II

868

Consilier

S

Principal

869

Referent de specialitate

SSD

Superior

870

Consilier

S

Superior

871

Consilier

S

Principal

872

Inspector

S

Asistent

873

Inspector

S

Superior

Compartiment monitorizare, analiză statistică, indicatori as. socială și incluziune socială

874

Inspector

S

Asistent

875

Inspector

S

Superior

876

Inspector

S

Principal

Compartiment strategii, programe, proiecte în domeniul as. sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

877

Consilier

S

Superior

878

Consilier

S

Superior

Compartiment juridic

879

Consilier juridic

S

Asistent

880

Consilier juridic

S

Principal

Compartiment Informatic

881

Consilier

S

Superior

882

Inspector

S

Asistent

Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

883

Șef birou

S

II

884

Inspector

S

Superior

885

Inspector

S

Superior

886

Inspector

S

Asistent

887

Inspector

S

Debutant

888

Consilier

S

Asistent

Serviciul Administrativ Aprovizionare

889

Șef serviciu

S

II

890

Insp.specialitate

S

Ia

891

Programator

S

I

892

Insp.specialitate

S

Ia

893

Insp.specialitate

S

I

894

Inspector

S

II

895

Functionar

M

896

Inspector de specialitate

S

Ia

897

Șofer

M

I

898

Șofer

M

I

899

Șofer

M

I

900

Șofer

M

I

901

Muncitor necalificat

M

I

902

Muncitor necalificat

M

I

903

Magaziner

M

I

904

Paznic

M

905

Paznic

M

906

Muncitor necalificat

M

I

Centrul de

Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia"

907

Coordonator personal de specialitate

S

II

908

Asistent social

S

Specialist

909

Asistent social

S

Specialist

910

Inspector sp.

S

Ia

911

Inspector sp.

S

Ia

912

Instructor de educație

M

Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

913

Coordonator personal de specialitate

S

II

914

Asistent social

S

Specialist

915

Asistent social

S

Pract.

916

Inspector sp

S

Ia

917

Instructor de educație

M

Pr

918

Muncitor calificat

M

III

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

919

Coordonator personal de specialitate

S

II

920

Asistent social

S

Pract.

921

Asistent social

S

Pract.

922

Psiholog

S

Pract.

923

Inspector sp.

S

II

924

Asistent medical

PL

Centrul Social cu Destinație Multifunțională Bucuria

925

Coordonator personal de specialitate

S

II

926

Asistent social

S

Pract.

927

Asistent medical

M

928

Referent

M

I

929

Muncitor calificat

M

I

930

Asistent social

S

Principal

Cantina socială

931

Coordonator personal de specialitate

S

II

932

Asistent social

S

Specialist

933

Muncitor calificat-bucătar

M

I

934

Muncitor calificat-bucătar

M

II

935

Muncitor calificat-bucătar

M

II

936

Muncitor necalificat

G

I

Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimele Violenței în Familie

937

Coordonator personal de specialitate

S

II

938

Asistent social

S

Practicant

939

Psiholog

S

Specialist

940

Inspector sp.

S

II

941

Muncitor calificat

M

I

942

Inspector de specialitate

S

Ia

Serviciul Cabinete Medicale Școlare si Universitare

943

Șef serviciu

S

944

Medic Primar

S

945

Medic Primar

S

946

Medic specialist

S

947

Medic Primar

S

948

Medic Primar

S

949

Medic Specialist

S

950

Medic Primar

S

951

Medic Specialist

S

952

Medic Specialist

S

953

Medic Primar

S

954

Medic Specialist

S

955

Medic Primar

S

956

Medic Primar

S

957

Medic

S

958

Medic Specialist

S

959

Medic Primar

S

960

Medic Primar

S

961

Medic Primar

S

962

Medic

S

963

Medic Primar

S

964

Medic specialist

S

965

Medic Specialist

S

966

Medic Primar

S

967

Medic Primar

S

968

Medic Primar

S

969

Medic Specialist

S

970

Medic Primar

S

971

Medic primar

S

972

Medic primar

S

973

Medic primar

S

974

Medic primar

S

975

Medic primar

S

976

Medic

S

977

Medic primar

S

978

Medic

S

979

Medic Specialist

S

980

Medic Primar

S

981

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

982

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

983

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

984

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

985

Asistenta Medicala Princ. S

S

986

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

987

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

988

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

989

Asistenta Medicala Princ. S

S

990

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

991

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

992

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

993

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

994

Asistenta Medicala PL

PL

995

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

996

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

997

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

998

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

999

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1000

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1001

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1002

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1003

Asistenta Medicala Princ. S

S

1004

Asistenta Medicala Princ. S

S

1005

Asistenta Medicala PL

PL

1006

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1007

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1008

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1009

Asistenta Medicala PL

PL

1010

Asistenta Medicala PL

PL

1011

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1012

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1013

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1014

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1015

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1016

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1017

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1018

Asistenta Medicala Princ. S

S

1019

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1020

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1021

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1022

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1023

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1024

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1025

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1026

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1027

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1028

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1029

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1030

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1031

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1032

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1033

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1034

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1035

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1036

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1037

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1038

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1039

Asistenta Medicala PL

PL

1040

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1041

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1042

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1043

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1044

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1045

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1046

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1047

Asistenta Medicala PL

PL

1048

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1049

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1050

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1051

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1052

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1053

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1054

Asistenta Medicala Princ. S

S

1055

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1056

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1057

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1058

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1059

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1060

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1061

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1062

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1063

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1064

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1065

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1066

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1067

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1068

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1069

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1070

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1071

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1072

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1073

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1074

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1075

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1076

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1077

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1078

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1079

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1080

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1081

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1082

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1083

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1084

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1085

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1086

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1087

Asistent medical Princ.PL

PL

1088

Sora medicala

M

1089

Asistent medical PL

PL

1090

Sora medicala Principala

M

1091

Asistenta Medicala Princ. PL

M

1092

îngrijitor

G

1093

îngrijitor

G

1094

îngrijitor

G

Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare si Universitare

1095

Șef serviciu

S

1096

Medic

S

1097

Medic primar

S

1098

Medic

S

1099

Medic

S

1100

Medic

S

1101

Medic

S

1102

Medic

S

1103

Medic

S

1104

Medic Primar

S

1105

Medic

S

1106

Medic

S

1107

Medic Primar

S

1108

Medic

S

1109

Medic

S

1110

Medic

S

1111

Medic primar

S

1112

Medic

S

1113

Medic

S

1114

Medic primar

S

1115

Medic Primar

S

1116

Medic

S

1117

Medic Primar

S

1118

Medic Primar

S

1119

Medic Primar

S

1120

Medic Primar

S

1121

Medic Specialist

S

1122

Medic

S

1123

Medic Primar

S

1124

Medic / Medic primar

S

1125

Medic

S

1126

Medic

S

1127

Medic Primar

S

1128

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1129

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1130

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1131

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1132

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1133

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1134

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1135

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1136

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1137

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1138

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1139

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1140

Asistenta Medicala Princ. M

M

1141

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1142

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1143

Asistenta Medicala Princ.SSD

SSD

1144

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1145

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1146

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1147

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

Compartiment Asistență Comunitară

1148

Mediator sanitar

M

1149

Mediator sanitar

M

1150

Mediator sanitar

M

1151

Statistician

M

Cămin de Pensionari " Sf. Cuvioasa Parascheva"

1152

Director

S

II

1153

Contabil sef

S

II

Compartiment financiar contabil

1154

Contabil

M

IA

1155

Referent

M

IA

1156

Referent

M

IA

Compartiment resurse umane

1157

Referent

M

IA

Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică

1158

Asistent social

S

Principal

1159

Asistent social

S

Practicant

1160

Psiholog

S

Principal

Compartiment de asistență, îngrijire fizică, medicală și kinetoterapie

1161

Medic primar

S

1162

Profesor CFM

S

Principal

1163

Fiziokinetoterapeut

S

1164

Asistent nutritionist si dietetician

PL

1165

Masor

M

Principal

1166

Asistent medical

PL

PR

1167

Asistent medical

PL

PR

1168

Asistent medical

PL

PR

1169

Asistent medical

PL

1170

Asistent medical

PL

1171

Asistent medical

PL

1172

Instructor de ergoterapie

M

Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie

1173

Insructor de educație

M

1174

Instructor de ergoterapie

M

Principal

Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă

1175

Preot

S

II

1176

Instructor de ergoterapie

M

Compartiment achiziții

1177

Referent

M

II

1178

Referent

M

I

Compartiment administrativ și aprovizionare

1179

Inspector de specialitate

S

1180

Funcționar/referent

M

I

1181

Administrator

M

I

1182

Magaziner

M

1183

Șofer

M

I

1184

Șofer

M

I

1185

Paznic

G

1186

Paznic

G

1187

Paznic

G

1188

Paznic

G

1189

Paznic

G

1190

Spălătoreasă

G

1191

Spălătoreasă

G

1192

Spălătoreasă

G

1193

Muncitor calificat

M

I

1194

Muncitor calificat

M

I

1195

Muncitor calificat

M

I

1196

Muncitor calificat

M

I

1197

Muncitor calificat

M

I

1198

Muncitor calificat

G

I

1199

Muncitor calificat

G

I

1200

Muncitor calificat

G

I

1201

Muncitor calificat

G

I

1202

Muncitor calificat

G

II

1203

Muncitor calificat

G

II

1204

Muncitor calificat

G

III

1205

Muncitor calificat

G

III

1206

Infirmier

G

1207

Infirmier

G

1208

Infirmier

G

1209

Infirmier

G

1210

Infirmier

G

1211

Infirmier

G

1212

Infirmier

G

1213

Infirmier

G

1214

Infirmier

G

1215

Infirmier

G

1216

Infirmier

G

1217

Infirmier

G

1218

Infirmier

G

1219

Infirmier

G

1220

Infirmier

G

1221

Infirmier

G

1222

Infirmier

G

1223

îngrijitor

G

1224

îngrijitor

G

1225

Ingrijitor

G

1226

Ingrijitor

G

1227

îngrijitor

G

1228

îngrijitor

G

1229

îngrijitor

G

1230

îngrijitor

G

1231

îngrijitor

G

1232

îngrijitor

G

1233

îngrijitor

G

1234

îngrijitor

G

1235

îngrijitor

G

1236

îngrijitor

G

Cămin Bătrâni "Sf. Constantin și Elena"

1237

Director

S

II

1238

Contabil sef

S

II

Compartiment financiar contabil

1239

Inspector de specialitate

S

IA

1240

Casier

M

Compartiment achiziții și resurse umane

1241

Inspector de specialitate

S

II

Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică

1242

Asistent social

S

Specialist

1243

Psiholog

S

Specialist

Compartimnet de asistență, îngrijire fizică și medicală

1244

Medic

S

1245

Asistent medical

SSD

1246

Asistent medical

PL

Principal

1247

Asistent medical

PL

Principal

1248

Asistent medical

PL

1249

Asistent medical

PL

1250

Maseur

M

Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie

1251

Psihopedagog

S

1252

Inspector de specialitate

S

II

Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă

1253

Preot

S

II

Compartiment administrativ și aprovizionare

1254

Administrator

M

I

1255

Șofer

G

I

1256

Paznic

G

1257

Paznic

G

1258

Paznic

G

1259

Paznic

M

1260

Spălătoreasă

M

1261

Spălătoreasă

M

1262

Muncitor calif.(bucatar)

M

I

1263

Muncitor calif.(bucatar)

M

I

1264

Muncitor calif.(ospatar)

M

II

1265

Muncitor calif.(ospatar)

G

II

1266

Muncitor calif.

G

III

1267

Muncitor calif.(fochist)

M

I

1268

Muncitor calif.

G

I

1269

Muncitor necalif.

G

I

1270

Muncitor necalif.

G

I

1271

Infirmier

M

1272

Infirmier

M

1273

Infirmier

M

1274

Infirmier

M

1275

Infirmier

M

1276

Infirmier

M

1277

Infirmier

M

1278

Infirmier

G

1279

Infirmier

G

1280

Infirmier

G

1281

Infirmier

G

1282

Infirmier

G

1283

Infirmier

G

1284

Infirmier

G

1285

îngrijitor

G

1286

Îngrijitor

G

1287

Îngrijitor

G

1288

Îngrijitor

G

1289

Îngrijitor

G

1290

Îngrijitor

G

1291

Îngrijitor

G

1292

Îngrijitor

G

1293

Îngrijitor

G

Președinte de Sedinta Boca Adrian Florin


MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 359/31.08.20148

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS

 • I. Dispoziții generale

 • II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Socială Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică Secțiunea 4. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Socială

 • III. Serviciile Direcției de Asistență Socială

 • IV. Birourile Direcției de Asistență Socială

 • V. Compartimentele Direcției de Asistență Socială

 • VI. Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • VII. Instituțiile - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei D.A.S.

Secțiunea 1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Paraschiva“ Secțiunea 2. Căminul Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“

Capitolul I. Dispoziții generale

Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Direcției de Asistență Socială și a instituțiilor sale subordonate, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate, conform legii.

Art.1 Direcția de Asistență Socială este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, în conformitate cu art.113 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, care funcționează în subordinea Primarului municipiului Iași, a Consiliului local, înființată prin Hotărârea nr.6/17.01.2005 a Consiliului local al municipiului Iași.

Art.2 Direcția de Asistență Socială este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, ca direcție de asistență socială, denumită în continuare Direcția, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Art.3 În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Prin serviciul public de interes local, în înțelesul prezentului Regulament, se înțelege direcția de specialitate cu personalitate juridică, subordonată și structurată pe competențe, potrivit organigramei.

Art.4 Direcția de Asistență Socială este subordonată direct Primarului municipiului Iași, Consiliului Local, pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași și este condusă și controlată de către Directorul executiv, conform organigramei.

Art.5 Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială este în municipiul Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54.

Art.6 Pe actele emise de Direcția de Asistență Socială se va menționa Municipiul Iași - Direcția de Asistență Socială, ca serviciu public de interes local.

Art.7 Direcția de Asistență Socială dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu distinct.

Art.8 Atribuțiile Direcției în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/ încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h)  realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.9 Atribuțiile Direcției în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • o) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • s) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) Direcția organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.

Art.10 Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială îl constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață și, de asemenea, dezvoltarea comunitară prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale.

Art.11 Direcția de Asistență Socială realizează, la nivel local, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate.

Art.12 (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

 • (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcție în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit.

 • d), h) și i).

 • (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcție, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

 • c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art.13 (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ-teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acțiune, Direcția îl transmite spre consultare consiliului județean.

 • (6) În situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art.14 (1) În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) transmiterea către serviciul public de asistență socială de la nivel județean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

 • c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

 • d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

 • (2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art.15 În administrarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția realizează următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • d) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • f) acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de Direcție în planul de acțiune;

 • g) recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost. Art.16 (1) Serviciile sociale acordate de Direcție având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele:

 • a) servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

 • b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și persoanelor cu dizabilități care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată;

 • c) centre care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

 • e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecție prevăzute de legislația specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserției sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabilitării și reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistență socială, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.;

 • f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

 • (2) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

 • (3) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor cu dizabilități pot fi:

 • a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

 • b) servicii de asistență și suport.

 • (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, Direcția:

 • a) monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • c) creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • d) inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

 • e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

 • f) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;

 • g) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • h) implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

 • i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

 • j) încurajează și susține activitățile de voluntariat;

 • k) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

 • (5) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

 • a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

 • b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.

 • (6) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

 • (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecției copilului, Direcția:

a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii și urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

 • i) urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • j) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;

 • k) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art.17 În problemele de specialitate, Direcția de Asistență Socială întocmește proiecte de hotărâri și decizii, însoțite obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.18 Durata de funcționare a serviciului public de interes local, respectiv al Direcției de Asistență Socială, este nelimitată.

Art.19 Serviciul public de interes local poate fi înființat, restructurat, prin Hotărârea Consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art.20 Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.21 Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.

Art.22 Structura de conducere a Direcției de Asistență Socială este constituită din director executiv, director executiv adjunct, conducătorii serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.23 Regimul juridic al raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din Direcția de Asistență Socială este reglementat de Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată.

Art.24 Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfășoară activitatea în baza raporturilor de muncă, conform prevederilor Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată.

Art.25 Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (republicată) și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Direcției de Asistență Socială.

Art.26 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice actualizată.

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Socială

Art.27 Conducerea direcției se asigură de directorul executiv. Directorul executiv are calitatea de funcționar public.

Art.28 Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciului public de interes local, Direcția de Asistență Socială, a tuturor serviciilor din structura instituției și instituțiilor sale subordonate, urmărind aplicarea și respectarea legislației în vigoare.

 • (1) Directorul executiv al Direcției asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul executiv emite dispoziții.

 • (2) Directorul executiv reprezintă Direcția, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

 • (3) Directorul executiv îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) exercită atribuțiile ce revin Direcției în calitate de persoană juridică;

 • b) exercită funcția de ordonator secundar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care - l supune aprobării consiliului local;

 • d) elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e)  elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției, potrivit legii;

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direcției;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției;

 • i) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;

 • (4) Directorul executiv îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • (5) În absența directorului executiv, atribuțiile acestuia se exercită de directorul executiv adjunct desemnat prin dispoziție a directorului executiv, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Direcției.

Art.29 Numărul și structura de personal sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului local Iași.

Art.30 Directorul executiv adjunct coordonează activitatea financiar contabilă din cadrul instituției de la Serviciul Buget Contabilitate și a Biroului Financiar Salarizare, răspunde în mod direct de activitatea serviciilor, a birourilor și a centrelor direct subordonate, respectiv de: Serviciul Administrativ Aprovizionare, Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" cu cele șapte cluburi de pensionari din subordine, Cantina Socială, Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sf. Prooroc Zaharia", Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti", Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare, Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare și Compartimentul Asistență Comunitară.

Art.31 Pentru departamentele pe care le are în subordine, Directorul executiv adjunct are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) stabilește obiectivele individuale pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

 • b)  evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii, de birouri și de compartimente;

 • c) elaborează și revizuiește fișele posturilor pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

 • d) repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

 • e) analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale din subordine;

 • f) urmărește, în calitate de Președinte, activitatea Comisiei de implementare/dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial.

Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere în Direcției de Asistență Socială

Art.32 Șefii de servicii, de birouri au în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

 • a) conduc, organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează;

 • b) stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale structurilor pe care le coordonează;

 • c) stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

 • d) evaluează performanțele profesionale pentru personalul din subordine;

 • e) răspund de aducerea la cunoștința personalului din subordine a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a tuturor măsurilor/ deciziilor conducerii Direcției de Asistență Socială, care au implicații asupra personalului din subordine;

 • f) elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru personalul din subordine;

 • g) răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările structurii pe care o coordonează;

 • h) stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducerii instituției, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le coordonează;

 • i) propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției;

 • j) analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

 • k) asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează;

 • l)      asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • m) urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

 • n) răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în cadrul instituției, în scopul creșterii prestigiului funcționarilor publici și a personalului contractual din Direcția de Asistență Socială.

Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială

Art.33 Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

 • A. Relații de autoritate ierarhice:

 • a) subordonarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială față de Primarul municipiului Iași;

 • b) subordonarea directorului executiv adjunct față de directorul executiv în cadrul Direcției de Asistență Socială;

 • c) subordonarea șefilor compartimentelor din structura Direcției de Asistență Socială față de conducerea instituției în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

 • d) subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șefii ierarhici.

 • B. Relații de autoritate funcționale - sunt stabilite de către departamentele din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cu instituțiile publice din subordine: Cămin de Pensionari “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Cămin Bătrâni “Sfinții Constantin și Elena.

 • C. Relații de cooperare:

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și departamentele din Primăria municipiului Iași. Aceste relații de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială sau între acestea și departamentele corespondente din cadrul instituțiilor publice subordonate;

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și departamente din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri, etc. din țară sau din stăinătate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

 • D. Relații de reprezentare:

 • a) conducerea sau personalul departamentelor de muncă din structura organizatorică a instituției reprezintă Direcția de Asistență Socială în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din țară sau străinătate numai în limitele atribuțiilor sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii;

 • b) salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații naționale/internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter național/internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției publice.

 • E. Relații de inspecție și control - sunt stabilite prin Decizia Directorului executiv funcționarilor numiți sau personalului mandatat de acesta, conform competențelor stabilite prin legile și actele normative în vigoare.

Art.34 În vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de organizare și funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile departamentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Art.35 Prezentul Regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează conform legislației în vigoare, anterior aprobării acestuia prin Hotărâre de Consiliu local al municipiului Iași. Art.36 Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a departamentului.

Secțiunea 4. Organizarea și structura Direcției de Asistență Socială

Art.37 Direcția de Asistență Socială este organizată și structurată astfel:

 • - Servicii;

 • - Birouri;

 • - Compartimente;

 • - Centre.

Instituții - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei aprobate de Consiliul local Iași. Art.38 Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de departamente, având un număr minim de persoane, astfel:

 • a) Serviciu - 8 persoane - în cazul funcționarilor publici, min.7 posturi de execuție +1 post de conducere

 • b) Birou - 6 persoane - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

 • c) Compartiment/oficiu - minim 1 persoană.

 • d) Centru - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

Art.39 Subdiviziunile manageriale și subdiviziunile executive ale Direcției de Asistență Socială cuprind, conform organigramei propuse spre aprobare Consiliului local, următoarele departamente:

 • A. Serviciile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei

 • 2) Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

 • 3) Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

 • 4) Serviciul Resurse Umane

 • 5) Serviciul Buget Contabilitate

 • 6) Serviciul Administrativ Aprovizionare

 • 7) Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

 • 8) Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

 • B. Birourile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

 • 2) Birou Financiar Salarizare

 • C. Compartimentele Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații Pentru Persoanele cu Handicap Grav

 • 2) Compartiment Monitorizare, Analiză statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

 • 3) Compartiment Strategii, Programe Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

 • 4) Compartiment Comunicare, Registratură, Relația cu Publicul și Evaluare Inițială

 • 5) Compartimentul Juridic

 • 6) Compartiment Informatic

 • 7) Compartiment Asistență Comunitară

 • D. Centre Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimile Violenței în Familie

 • 2. Centrul Social cu Destinație Multifuncțională "Bucuria"

 • 3. Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Vovidenia

  • 3.1 Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

  • 3.2 Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"

  • 3.3 Clubul de Pensionari "Mircea cel Bătrân"

3 4 Clubul de Pensionari "Moara de Foc"

 • 3.5 Clubul de Pensionari "Mușatini"

 • 3.6 Clubul de Pensionari "Nicolina"

 • 3.7 Clubul de Pensionari "Oancea"

 • 4. Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

 • 5. Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

 • 6. Cantina Socială

 • E. Instituții - ordonatori terțiari de credite:

 • 1. Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 • 2. Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena”

Secțiunea 5. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Socială Iași

Art.40 Patrimoniul Direcției de Asistență Socială Iași este format din bunurile mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Iași și din donațiile acceptate de la terți, în vederea desfășurării în bune condiții a activității, precum și din imobilele pe care le pune la dispoziție Consiliul local municipal.

Art.41 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Socială Iași se asigură atât din bugetul local cât și din bugetul de stat. Bugetul Direcției de Asistență Socială Iași se aprobă anual de către Consiliul local municipal.

Art.42 Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Iași în calitatea de ordonator de credite secundar, întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Direcției.

Art.43 Trimestrial, ordonatorul secundar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare care se depune la departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.44 Direcția de Asistență Socială își va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare.

Art.45 Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către aceasta, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.46 Bugetul Direcției de Asistență Socială se ține de către Serviciul Buget Contabilitate, iar execuția bugetară a ordonatorilor terțiari de credite: Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva", Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena" se ține de către aceștia, urmând a fi centralizate de către ordonatorul secundar de credite.

Art.47 În bugetul Direcției de Asistență Socială sunt prevăzute distinct bugetele Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și ale Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena.

Art.48 Angajarea și efectuarea cheltuielilor pentru ordonatorii terțiari se aprobă de către ordonatorul secundar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

Art.49 Directorii căminelor, respectiv de la Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și de la Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena" sunt ordonatori terțiari de credite, aprobând efectuarea plăților în limita creditelor bugetare primite și în baza vizei de control financiar intern, conform legislației în vigoare.

Bugetele instituțiilor anterior menționate se supun aprobării directorului executiv al Direcției de Asistență Socială și fac parte integrantă din bugetul Direcției.

Capitolul III. Serviciile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei

Misiunea și scopul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei este de a promova drepturile copilului, de a supraveghea, controla și îndruma activitatea de ocrotire a minorului și/sau a persoanei care nu se poate reprezenta singură, de a responsabiliza familiile în îngrijirea și educarea copiilor precum și de a implementa măsurile de protecție socială prin acordarea de servicii sociale primare familiilor și persoanelor aflate în situație de dificultate.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor actelor normative ce reglementează materia, prin:

 • - Legea nr.292/2011 asistenței sociale;

 • - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată;

 • - Ordinul nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;

 • - Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda managementului de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, emis de Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului;

 • - Legea nr. 7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • - Hotărârea nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;

 • - Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată și actualizată;

 • - Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • - Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, actualizată;

 • - Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil;

 • - H.G.nr 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului;

 • - H.G.nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de și a structurii orientative de personal.

Pentru îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei colaborează cu serviciile care oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iași precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-urile, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, colaborează permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și cu toate celelalte organisme și instituții care au competențe și atribuții în ocrotirea minorului și familiei aflate în dificultate.

Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

 • - minorilor aflați în situație de risc social: copii cu părinți plecați în străinătate, copii la risc de abandon școlar, copii cu risc de comportament delincvent, copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială, copii expuși riscului de abuz sau în orice altă situație care afectează interesul superior al copilului;

 • - familiilor cu copii, aflate în dificultate socio-materială/ financiară sau orice altă situație de criză (violență domestică, abuz, adicție etc) pentru care se impune identificarea unor oportunități de intervenție;

 • - persoanelor cu dizabilități (copii și/ sau minori);

 • - familiilor aflate în divorț/ oricare alte stadii procesuale pentru soluționarea cererii privind domiciliul copilului/ program de vizită/ contribuție la cheltuieli/ medierea postdivorț;

 • - persoanelor vârstnice care solicită sprijin existențial/ asistare la semnarea actelor notariale;

 • - persoanelor care execută pedepse privative de libertate, cât și familiilor acestora;

 • - minorilor/ persoanelor adulte care nu se pot reprezenta singure, în vederea ocrotirii și protejării intereselor lor;

 • - persoanelor condamnate la efectuarea orelor de muncă în folosul comunității.

Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei are următoarele atribuții principale:

 • a) de a evalua situația de risc social care poate fi determinată de:

 • - familii disfuncționale în care minorii nu au repere sănătoase de dezvoltare;

 • - existența unui membru al familiei care: consumă băuturi alcoolice/ execută o pedeapsă privativă de libertate/ are dizabilități fizice și/ sau psihice/ manifestă comportament deviant/ etc;

 • - modificarea structurii familiei urmare a unui divorț/ deces;

 • - abandonul familial (atât în cazul minorilor cât și în cazul persoanelor vârstnice);

 • - diverse alte situații.

În aceste situații se identifică serviciile sociale adecvate sau orice altă oportunitate de inter