Hotărârea nr. 360/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și portofoliului de proiecte aferentMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și portofoliului de proiecte aferent

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate 54794/29.05.2018 și Anexa 1: Planul local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023și portofoliul de proiecte aferent;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și portofoliul de proiecte aferent, identificat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Copie după Prezenta hotărâre va fi comunicată către:Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Biroul Cooperare Economică și Turism, Centrului de Informatii pentru Cetateni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Biroul Cooperare Economică și Turism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 360 din 31 august 2018

Anexa 1

La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași

nr. 360 din 31.08.18

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROMOVAREA ȘI

9                                                                                           9

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU PERIOADA 2018-2023

Iasi 2018

CUPRINS:

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

PARTEA I INTRODUCERE

PARTEA A 2-A VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI

PARTEA A 3-A ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR ȘI PROVOCĂRILOR IDENTIFICATE.

INTERVENȚII PROPUSE

PARTEA A 4-A ACTORII RELEVANȚI IMPLICAȚI

PARTEA A 5-A OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE

PARTEA A 6-A ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE .... 24

PARTEA A 8-A MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

32


PARTEA A 9-ACONTRIBUȚIA PLANULUI LA ATINGEREA OBIECTIVULUI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 35

PARTEA A 10-A SURSELE DE INFORMAȚII UTILIZATE LA ELABORAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE36

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Zona vizată: Municipiul Iași

Date elaborării: 8 ianuarie - 15 iulie 2018

PARTEA I

INTRODUCERE

Sinteza analizei situației existente la nivel local. Principalele probleme și provocări adresate de Planul Local de Acțiune

Planul Local de Acțiune își propune să contribuie la atenuarea sau chiar eliminarea unora dintre problemele și provocările identificate la nivel municipal, în cadrul etapelor preliminare ale procesului de elaborare a documentului, respectiv elaborarea studiilor de caz, a analizei benchmarking și a sondajului în rândul actorilor relevanți. Aceste problemele și provocări au fost ulterior dezbătute și validate în cadrul reuniunilor grupului de lucru regional.

Plecând de la aceste analize, principalele probleme și provocări abordate de Planul Local de Acțiune de la nivelul municipiului Iași sunt:

 • a) probleme identificate în studiul de caz:

 • •  Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului (Muzeul de Istorie Naturală, Filarmonica, Palatul Braunstein, Școala Normală ”Vasile Lupu”, Palatul Copiilor, Cinematografele ”Republica”, ”Dacia”, ”Victoria”, ”Tineretului”, Casa ”Canano”, Observatorul Astronomic, Baia Turcească, Mănăstirea ”Frumoasa”, Biserica ”Vovidenia”, clădirile de pe Străzile Cuza Vodă, 14 dec. 1989, Agatha Bârsescu, Sf. Sava etc.), aflate atât în proprietate publică, cât și privată, unele fiind chiar expuse riscului de distrugere;

 • •  Oportunitățile reduse de agrement pentru locuitori, vizitatori și turiști (de ex. malurile râului Bahlui, zona de sud a orașului - zona Băilor Nicolina, unele spații verzi degradate și distribuite inegal în teritoriu);

 • •  Oferta încă redusă de evenimente capabile să atragă un număr mare de turiști și vizitatori (mai ales tineri), care, împreună cu alți factori conduce la durata redusă a sejurului acestora (sub 2 nopți/turist);

 • •  Accesibilitatea redusă la unele obiective turistice din cauza problemelor de trafic (ambuteiajele, lipsa parcărilor, oportunitățile neatractive de transport public și nemotorizat), iluminat public și arhitectural, dar și a infrastructurii deficitare de informare și semnalizare turistică;

 • •  Eficiența redusă a promovării turistice, inclusiv în mediul online, și axarea excesivă a municipiului pe monumentele religioase, ceea ce restrânge capacitatea de a atrage și categorii de turiști interesați de alte obiective

 • b) probleme identificate în analiza benchmarking:

 • •  Importanța scăzută acordată de documentele de planificare strategică și teritorială existente la nivel unor aspecte precum patrimoniul cultural imaterial, antreprenoriatului, economiei cunoașterii, industriilor creative, sectorului ONG, calității vieții, birocrației, transparenței decizionale, corupției, voluntariatului sau multilingvismului;

 • •  Tratarea deficitară a turismului din perspectiva cererii, mai exact a preferințelor, așteptărilor și exigențelor turiștilor, inclusiv pe fondul lipsei unor cercetări de piață în acest sens-Concomitent, neglijarea conceptului de vizitator, de marketing și management al destinației, dar și lipsa unei analize detaliate cu privire la sfera activităților pentru turiști (trasee, tururi ghidate, gastronomie, shopping, divertisment, evenimente)

 • c) probleme identificate în urma sondajului de opinie aplicat pe 220 rezidenți, 227 turiști și 29 manageri IMM-uri din centrul orașului:

 • •  Rezidenții din Iași acordă în general o importanță crescută tuturor aspectelor orașului, peste media orașelor reședință de județ din Regiunea de Nord-Est, ceea ce arată o implicare generală mare a locuitorilor în viața orașului. Ierarhia problemelor locuitorilor Iașului este similară cu ierarhia problemelor orașelor mari din regiune, ceea ce arată o anumită omogenitate a nevoilor;

 • •  Peste 2/3 din localnici merg în centru zilnic sau cel puțin săptămânal, ceea ce arată o

legătură strânsă a acestora cu nucleul urban vechi; aceștia petrec în centru o medie de 2.53 ore/zi, față de vizitatori care petrec în jur de 3.5-4 ore. Față de locuitorii orașelor reședință de județ din regiune, locuitorii Iașului rămân cu 1h în plus în oraș în medie. Șederea relativ redusă este datorată unei capacități actuale limitate a centrului istoric al orașului de a reține persoanele mai mult timp, în lipsa unor investiții majore în patrimoniul cultural-istoric și a unei palete restrânse de activități culturale.

 • •  Localnicii merg în centrul orașului pentru rezolvarea unor probleme personale, în schimb turiștii realizează în mare parte un turism de afaceri și secundar turism cultural

 • •  Siguranța și securitatea sunt necesități mari ale localnicilor și a managerilor de IMMuri, ceea ce înseamnă că există o percepție acută asupra spațiului proxim. Iluminarea tuturor străzilor secundare și a spațiilor interstițiale dintre construcțiile cu locuințe colective este esențială pentru a asigura un climat crescut de siguranță și încredere a locuitorilor.

 • •  Economia colaborativă nu este văzută încă ca o necesitate pentru localnici, de-altfel cunoașterea completă a fenomenului este încă la nivel scăzut. În același timp managerii de afaceri din centrul orașului o văd ca pe o potențială amenințare pentru afacerile lor

 • •  Există o percepție ridicată a nevoii de mobilitate, de accesibilitate și infrastructură,

 • •  Conceptele de „costul vieții”, „calitatea vieții”, elementele legate de oferta de activități a orașului sunt de asemenea pe primele locuri în preferințele ieșenilor

 • •  Turiștii nu stau mai mult de 2 nopți în Iași; aceștia preferă să se cazeze în hoteluri, care domină oferta orașului. O categorie importantă de vizitatori se cazează însă la prieteni / rude. Durata limitată de ședere poate fi extinsă prin creșterea proporției turiștilor de agrement, cultură și sănătate în oraș și prin dezvoltarea unei oferte de evenimente și infrastructuri specifice corelate cu fluxurile anuale.

Efectele acestor disfuncționalități locale se resimt la nivelul circulației turistice. Deși numărul de turiști cazați în oraș a ajuns la un maxim istoric în 2016 (aproape 275.000), acesta se află doar pe locul 9 în topul destinațiilor turistice din România, la o distanță importantă față de orașe de talie similară (de ex. Timișoara, Cluj-Napoca) sau chiar mai mici (Sibiu), deși în anul 2001 se afla înaintea Clujului și Sibiului. Ponderea turiștilor străini se menține destul de scăzută (17%), la fel ca și durata medie a sejurului (1,8 nopți/turist, sub media națională și chiar regională).

Principala motivație a vizitei turiștilor la Iași intervievați în perioada august - septembrie 2017 este turismul cultural (sub forma vizitei unor obiective, motivați de dorința de cunoaștere a istoriei, bucătăriei sau a localnicilor) - circa 30%. Turismul de afaceri ocupă aceeași pondere (sub forma delegațiilor la firme, participarea la conferințe sau simpozioane sau rezolvarea unor probleme personale). Circa un sfert dintre respondenți vin la Iași în perioada menționată pentru a întâlni rude sau prieteni (Turismul social), legat mai ales de vizita diasporei (naționale sau internaționale) în perioada estivală. Cel mai slab reprezentat, ca motivație principală, este turismul de agrement (10%) sub forma activităților de distracție, shopping etc.


60


Din punctul de vedere al evoluției dezvoltării turistice, indicatorii observați plasează destinația turistică Iași în prima parte a etapei de Dezvoltare din cadrul Ciclului de Viață al Destinației turistice. Această poziție este dată de numărul important de turiști (un raport de 0.8 între turiști și rezidenți), gradul de ocupare al structurilor de cazare superior mediei naționale și regionale (39%, peste pragul de 30% reținut ca minim pentru ca o afacere hotelieră să fie profitabilă), locul 1 în ierarhia urbană regională și locul 7 în cea națională, de un grad sporit de implicare a autorităților publice (spre ex. s-a organizat licitația publică pentru elaborarea Strategiei de Turism), apariția unor hoteluri și atracții noi inițiate de sectorul privat, menționarea Iașului în revistele de turism sau a companiilor aeriene etc. Cu toate acestea, ritmul creșterii numărului de sosiri turistice în perioada 2016-2017 a scăzut la 7% față de 22% perioada 2015-2016. Acest lucru poate indica o stagnare a atractivității orașului, generată de lipsa unui cadru organizatoric bine conturat și de absența destinației Iași de la târgurile de turism, în ultimii doi ani.

Etapele ciclului deviată al destinației turistice, caracteristicile acestora (după K.W.Butlcr) și locul destinației Iași

Număr turiști: 275.000/an

. Noi strategii

Indice funcție turistică: 0.8

Mai multi turiști

rebranding, noi

Grad de ocupare: 39% Ierarhie* 1 reninnal 7 național

decât rezidenți     1

. 1

investiții

istic

Resurse turistice primare     ■

Autoritățile se

1

Imagine

implică mai

3

3

Slabă promovare turistică

mUlt

/

Promovare turistică agresivă

turistică demodată     1

Hotelurile se pot

fe

/

transforma în

E o

lași/

1

aziluri de bătrâni

ten

Exploratori

Hoteluri,

Resursa naturală

elul

Apare un

/       Atracții

Turismul are o

este afectată, |

sezon turistic

/      antropice noi

contribuție majoră în

se închid

>

economia locală

structuri turistice

z

_|_________________L

______________________________________ 1

Resursă este

*~~.

Lipsa

Număr important

1

puternic afectată

v>-

infrastructurilor

de vizitatori

Probleme

3

Apar anumite

economice,

0) -O

Locuitorii sp

Articole despre

nemulțumiri din

sociale, de mediu |

Lipsa investițiilor

)<B

destinație în reviste

partea localnicilor

T

în turism, șomaj

E

3

in turism

cunoscute

1

Explorare Implicare Dezvoltare Consolidare Stagnare Declin întinerire Timp

Documente de planificare/politici publice adresate de Planul Local de Acțiune

Având în vedere faptul că acest Plan Local de Acțiune a fost elaborat la scurt timp după aprobarea de către Consiliul Local a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), respectiv a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) de la nivelul Zonei Metropolitane Iași, respectiv în paralel cu procesul de avizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Iași, principalele trei documente de planificare strategică și teritorială de la nivelul zonei studiate pentru actualul ciclu de programare european, un aspect esențial l-a constituit corelarea viziunii, priorităților, obiectivelor și intervențiilor cuprinse în aceste documentații.

Prin urmare, o parte dintre acțiunile cuprinse în Planul Local de Acțiune și care au răspuns obiectivelor acestuia au fost preluate din aceste documente de planificare deja existente și care au făcut subiectul unui amplu proces consultativ în ultimii 2-3 ani. În altă ordine de idei, Planul cuprinde și intervenții complementare la cele cuprinse în aceste documente, fără însă a afecta coerența externă a lor.

Mai multe informații despre aceste documente de politici publice se pot găsi mai jos:

 • 1. Planul Urbanistic General al Municipiului Iași, inclusiv detalierea acestuia în Planuri Urbanistic Zonale - publicat în anul 2015 și elaborat de S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. și S.C. BIA AXA S.R.L., sub coordonarea Arh. Mihai RĂDULESCU și Arh. Dragoș CIOLACU (PUG), respectiv de S.C. ATELIER VIȘAN S.R.L., sub coordonarea Arh. Daniel Vișan (PUZ-P pentru trei zone centrale), disponibil aici: http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/anunturi-pmi/1928/anunturi. Documentele asigură reglementarea urbanistică a protecției și conservării patrimoniului cultural din municipiu și situl selectat, precum și a dezvoltării teritoriale a municipiului, în ansamblul său.

 • 2. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Iași pentru perioada 2015

2030 - publicată în anul 2017 și elaborată de S.C. GEA CONSULTING&STRATEGY S.A., disponibilă           aici:           http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1473757362-

SIDU%20august%202016.pdf. Strategia cuprinde obiective, măsuri și proiecte concrete, aferente perioadei de programare 2014-2020, de conservare, protecție și valorificare a patrimoniului cultural, de dezvoltare și promovare turistică, de regenerare urbană, de încurajare a mobilității etc. la nivelul municipiului Iași și a zonei sale metropolitane.

 • 3. Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași pentru perioada 2009-2015 -

publicat în anul 2009 și elaborat Primăria Municipiului Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară         ”Zona         Metropolitană         Iași”,         disponibil         aici:

http://www.zmi.ro/downloads/PIDPC%20IASI%201.pdf. Planul cuprinde obiective, măsuri și proiecte concrete, aferente perioadei de programare 2007-2013, dar care se află în curs de implementare și în prezent, care vizează îmbunătățirea mobilității, inclusiv a infrastructurii de transport public și nemotorizat, restaurarea și introducerea în circuitul turistic a unor obiective de patrimoniu, regenerarea urbană a unor spații publice etc.;

În timpul elaborării acestui document, Primăria a recepționat Strategia de Turism a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane Iași în luna decembre 2017. Deși aflată încă în curs de validare

J J                                           *                             J                                                                              }

internă în cadrul Administrației Iași, Strategia de Turism reprezintă un document-cadru de mare importanță (doar câteva orașe din țară dețin o strategie de turism). Strategia reprezintă un demers colectiv de structurare a nevoilor diferiților actori din turismul ieșean și cuprinde:

- o analiză structurată a cadrului actual și a nivelului dezvoltării turismului

1

- formularea unui concept strategic și a unei viziuni strategice

 • -  obiective precise (direcții - axe - proiecte) pentru perioada 2018-2030 pe trei etape de implementare (scurt, mediu și lung).

 • -  Scenarii și modalități de evaluare și monitorizare

Direcțiile strategice propuse vizează:

 • 1. Construirea imaginii de marcă și promovarea destinației Iași

 • 2. Convergența actorilor din turismul ieșean

 • 3. Dezvoltarea experiențelor vizitatorilor

 • 4. Dezvoltarea infrastructurii turistice

 • 5. Revitalizarea urbană

Scopul major al strategiei, asumat de autoritățile publice dar și de actorii implicați este de a încadra unitar gestiunea și promovarea turismului ieșean într-o Asociație de Management a Destinației Iași, crearea și dezvoltarea brandului destinației și sprijinirea imediată a unor serii proiecte de talie mică și medie, susținute și demarate mai ales din zona societății civile, a academicului, care să crească valoarea și amploarea experiențelor turistice din Iași.

Bunele practici identificate în cadrul proiectului SHARE cu potențial de transferabilitate la nivel local

Activitatea de peer-review extern realizată de partenerul SVILUPPUMBRIA (Italia), a permis realizarea de ajustări pentru îmbunătățirea Planului Local de Acțiune (precum introducerea Părții a 9-a, care vizează atingerea obiectivului de dezvoltare sustenabilă, sau restructurarea Anexei 1), dar și identificarea și transferarea la nivelul regiunii Nord-Est, și implicit la nivelul municipiului, a unei bune practici: metoda „Campionilor”. Aceasta implică faptul că fiecare municipiu reședință din regiune alege o temă, funcție de punctele tari și experiența actorilor locali, pentru care își asumă leadership-ul. Prin urmare, acesta va organiza și găzdui un eveniment regional, la care vor fi invitate administrațiile locale și alți actori relevanți din celelalte 5 municipii, ocazie cu care va prezenta experiențele și bunele sale practici în respectivul domeniu. În acest fel, se asigură diseminarea bunelor practici locale la nivelul întregii regiuni și se facilitează schimbul de idei între orașe, dar și eventuale parteneriate pentru proiecte de interes comun.

Temele asumate de cele 6 municipii reședință de județ din regiunea Nord-Est în cadrul metodei ”Campionilor” sunt:

 • •   Bacău: ”Orașul tinerilor”;

 • •   Botoșani: ”Revitalizarea centrelor istorice”;

 • •  Iași: "Fondurile europene - cheia succesului privind promovarea, conservarea și protejarea patrimoniului cultural”;

 • •  Piatra-Neamț: ”Smart City - Orașul cetățenilor și al turiștilor;

 • •  Suceava: ”Tradiții. Gastronomie. Folclor”;

Vaslui: ”Excelența în amenajarea de spații verzi, parcuri și locuri de joacă”.

PARTEA A 2-A

VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI

Viziunea de dezvoltare a municipiului Iași a fost definită recent (2017) în Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată a Zonei Metropolitane Iași pentru perioada 2015-2030. Aceasta este formulată astfel: "IAȘI - Metropolă Europeană inteligentă, cu o economie competitivă la nivel național și o identitate marcantă, clădită pe tradiția istorică, culturală și universitară, animată de o comunitate dinamică, creativă și cu o dezvoltare echilibrată, susținută de servicii publice performante.”

În Strategia de Turism a Municipiului Iași (dec. 2017), viziunea a fost formulată astfel: Municipiul Iași - destinație turistică urbană de top a României, cu o identitate turistică clară fondată pe cultura creativă, inovatoare, cu o comunitate de actori bine sudată și care oferă o serie de experiențe turistice diferențiate, marcante.

Relevantă pentru Planul Local de Acțiune este referirea la identitatea cultural-istorică a orașului și la creativitate, ambele văzute ca piloni ai dezvoltării locale. Cele mai multe acțiuni concrete cuprinse în Plan vin să contribuie direct la valorificarea patrimoniului material și imaterial (de ex. prin consolidarea și introducerea în circuitul turistic a clădirilor de patrimoniu, precum și a moștenirii culturale a orașului (de ex. prin organizarea de noi evenimente culturale de amploare), fiind astfel subsumate viziunii strategice de ansamblu a comunității.

PARTEA A 3-A

ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR ȘI PROVOCĂRILOR IDENTIFICATE. INTERVENȚII PROPUSE

9

În această secțiune sunt prezentate în detaliu obiectivele, măsurile și acțiunile prevăzute în Planul Local de Acțiune, inclusiv arborii problemelor și obiectivelor pentru fiecare obiectiv în parte, așa cum au fost aceștia definiți în cadrul Grupului de Lucru Regional. Aceștia cuprind alternativele considerate de actorii locali optime pentru soluționarea problemelor/provocărilor identificate anterior la nivel local. Pentru fiecare obiectiv în parte, au fost menționate (acolo unde a fost cazul) și alternativele la care s-a renunțat, însoțite de o justificare a motivelor pentru care s-a renunțat la acestea.

Obiectivul nr. 1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate;

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Insuficiența unor măsuri de sprijin, respectiv punitive pentru proprietarii clădirilor degradate Alocările reduse din          fonduri

europene și de la bugetul de stat pentru consolidarea monumentelor istorice     și     a

clădirilor cu   risc

seismic

Probleme sociale ale locatarilor

Litigiile       privind

proprietatea asupra unor imobile

Interes redus al proprietarilor privați pentru realizarea de lucrări de consolidare

Resurse financiare insuficiente ale autorităților pentru a investi în clădirile publice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Aspect inestetic, neatractiv al centrului istoric

Interes redus al întreprinzătorilo r pentru a face investiții în zonă

Risc de distrugere totală sau parțială

Pericole pentru siguranța cetățenilor

Vizibilitate încă redusă, mai ales pe plan extern

Încasări reduse din turism și domenii conexe

Pierderea identității cultural-istorice a zonei

Potențiale victime omenești

Distribuția inegală a spațiilor verzi în teritoriu și starea

Suprafața redusă a spațiilor de loisir și agrement

Oportunitățile reduse de agrement

Durata redusă a sejurului turistic

Încasări reduse din turism și domenii conexe

avansată de degradare a unora dintre acestea

Suprafața redusă a spațiilor publice identitare din zona centrală

Numărul redus de zone de agrement și de loisir, mai ales din zona de sud a orașului

și valorificarea insuficientă a unor elemente de patrimoniu natural existente

pentru locuitori, vizitatori și turiști

Aspectul neatractiv al zonei centrale și al marilor ansambluri rezidențial

Alternative reduse de petrecere a timpului liber pentru cetățeni

Percepție negativă a populației asupra calității vieții și tendință spre migrație

Numărul mic de spații      culturale

pentru găzduirea unor       activități

culturale independente

Valorificarea deficitară a unor elemente de patrimoniu material și imaterial (de ex. satul cucutenian, perioada comunistă, mărturiile holocaustului) Muzeele locale nu ofera experiențe vizitatorilor muzeelor, nu este posibila îmbinarea cunoașterii cu divertismentul Numărul redus de evenimente culturale de amploare, în special pentru categoria de public tânăr, și neimplementarea Strategiei Culturale a municipiului

Numărul redus de proiecte culturale private subvenționate de autoritățile publice

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Oferta încă redusă de evenimente capabile să atragă un număr mare de turiști și vizitatori

Numărul redus al tinerilor care participă la evenimente

Insuficienta dezvoltare a sectorului ONG

Viață socială locală subdezvoltată

Migrația tinerilor către alte zone din țară sau alte străzi

Pierderea treptată a moștenirii culturale a orașului

Reducerea ritmului de dezvoltare al municipiului

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Implementarea unui program multianual de consolidare a clădirilor din centrul istoric aflate în proprietate privată

Sprijinirea proprietarilor privați pentru realizarea de investiții în clădirile din centrul istoric

Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Valorificarea durabilă a patrimoniului construit al municipiului Iași

Aspect atractiv al centrului istoric

Interes ridicat al întreprinzătorilo r pentru a face investiții în zonă

Stare bună de conservare a patrimoniului construit

Siguranța cetățenilor

Vizibilitate ridicată a municipiului

Încasări sporite din turism și domenii conexe

Păstrarea identității cultural-istorice a zonei

Lipsa unor incidente legate de clădiri soldate cu victime omenești

Restaurarea     și

introducerea     în

circuitul turistic a unor monumente istorice reprezentative din municipiu

Amenajarea de noi spații verzi și reconfigurarea celor existente

Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

Oportunitățile sporite de agrement pentru locuitori, vizitatori și turiști

Durata mărită a sejurului turistic

Aspectul atractiv al zonei centrale și al marilor ansambluri rezidențial

Alternative sporite de petrecere a timpului liber pentru cetățeni

Încasări sporite din turism și domenii conexe

Percepție pozitivă a populației asupra calității vieții și tendință spre stabilizare

Amenajarea de noi spațiilor publice identitare în zona centrală

Amenajarea de noi zone de agrement și de loisir

Derularea unui program multianual pentru implementarea dosarului       de

candidatura      al

municipiului      la

statutul de Capitală Culturală Europeană

Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Oferta corespunzăto are de evenimente capabile să atragă un număr mare de turiști și vizitatori

Numărul ridicat al tinerilor care participă la evenimente

Dezvoltarea sectorului ONG

Viață socială locală activă

Migrația redusă a tinerilor către alte zone din țară sau alte străzi

Menținerea și valorificarea moștenirii culturale a

Amenajarea de noi spații cu destinație

culturală (de ex.

muzee,

spații

multifuncționale

obținute

prin

refuncționalizarea

unor foste

spații

industriale)

și

creșterea

atractivității

celor

existente

Sporirea

subvențiilor

acordate

de

autorități

pentru

proiectele culturale

derulate de ONG-uri

orașului

Creșterea ritmului de dezvoltare al municipiului


Alternativele la care s-a renunțat:

Alternativa la care s-a renunțat

Justificarea renunțării

Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate care locuiesc în zona istorică

Deficitul de locuințe sociale și a pârghiilor legale pentru evacuarea unor categorii de locatari

Clarificarea statului juridic al tuturor imobilelor din centrul istoric

Procese legale în curs, inclusiv retrocedări, care exced atribuțiile administrației locale.

Amenajarea de noi facilități culturale

Volumul foarte redus al sumelor de la bugetul de stat alocate infrastructurii culturale, deficitul de terenuri pentru noi facilități de amploare

Obiectivul nr. 2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile - economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Infrastructura deficitară de semnalizare, informare, orientare turistică

Axarea ofertei și promovării turistice pe obiectivele religioase

Prezența modestă a ofertei locale în mediul online și la târguri și expoziții de profil

Promovarea insuficientă și ineficientă a potențialului turistic local

Numărul încă redus al sosirilor turistice raportat la alte orașe din țară

Durata redusă a sejurului turistic

Încasări reduse din turism și domeniile conexe

Locuri de muncă puține create în sectorul

HORECA

Vizibilitate redusă a

Lipsa unei strategii de brand de oraș și a unor măsuri de susținere și promovare eficientă a acestuia pe plan intern și

extern

Vizibilitatea redusă a centrelor de informare turistică


orașului pe plan extern


Promovarea insuficientă a gastronomiei locale în rândul turiștilor și vizitatorilor

Lipsa unei organizații de management / marketing al destinației

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de semnalizare, informare, orientare turistică

Diversificarea ofertei turistice și țintirea mai multor categorii de public (mai ales tinerii)

Asigurarea prezenței ofertei locale în mediul online și la târguri și expoziții de profil

Creșterea vizibilității centrelor de informare turistică

Promovarea corespunzătoa re a potențialului turistic local

Numărul sporit al sosirilor turistice raportat la alte orașe din țară

Durata mai mare a sejurului turistic

Încasări sporite din turism și domeniile conexe

Locuri de muncă suplimentare create în sectorul

HORECA

Vizibilitate ridicată a orașului pe plan extern

Elaborarea strategii de brand de oraș și implementarea unor măsuri de susținere și promovare eficientă a acestuia pe plan intern și extern

Conceperea unor meniuri care să promoveze gastronomia locală și din regiunea Moldovei

Înființarea unei organizații de management / marketing al destinației

Obiectivul nr. 3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile;

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Lipsa parcărilor de mari dimensiuni și

Ponderea ridicată a

Accesibilitatea redusă la

Poluare fonică

Atractivitate redusă a zonei

a unei politici eficiente de parcare în zona centrală a orașului Infrastructura și mijloacele de transport în comun uzate fizic și moral, neatractive pentru cetățeni, vizitatori și turiști Extensia redusă a zonelor exclusiv pietonale și de tip shared space Infrastructura deficitară de transport cu bicicleta Numărul redus de destinații interne și externe operate de pe Aeroportul Internațional Iași, în comparație cu alte orașe de talie similară din România (Cluj-Napoca, Timișoara)

deplasărilor cu mijloace proprii de transport, în defavoarea transportului în comun, a celui pietonal și velo

Parcarea neregulamentară a vehiculelor pe trotuare și spații publice

Accesibilitatea limitată a municipiului pe calea aerului

unele obiective de patrimoniu din municipiu

Emisii ridicate de CO2

Afectarea stării de conservare a clădirilor

Risc sporit de accidente

Fragmentarea traseelor pietonale și velo

Numărul de turiști români și străini sub potențialul local

centrale pentru turiști, vizitatori și cetățeni

Victime ale accidentelor rutiere

Încasări reduse din turism și domenii conexe

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Elaborarea unei politici de parcare pentru zona centrală Extinderea și modernizarea liniilor de transport public Modernizarea și extinderea parcului auto și de material rulant Prioritizarea transportului public prin benzi dedicate Amenajarea stațiilor de transport public ca puncte intermodale

Încurajarea transportului în comun, a celui pietonal și velo

Decongestionar ea traficului prin managementul corespunzător al parcărilor

Încurajarea transportului aerian către municipiul Iași

Accesibilitat ea ridicată la obiectivele de patrimoniu din municipiu

Poluare fonică redusă

Emisii scăzute de CO2

Menținerea unei stări bune de conservare a clădirilor

Risc redus de accidente

Continuitatea traseelor

Atractivitate ridicată a zonei centrale pentru turiști, vizitatori și cetățeni

Evitarea accidentelor rutiere

Optimizarea si modernizarea sistemului de tarifare și informare aferent transportului public

pietonale și velo


Extinderea și reconfigurarea zonelor pietonale sau cu prioritate pentru ________pietoni________ Extinderea infrastructurii velo și a dotărilor complementare Stimularea financiară a operatorilor aerieni pentru a introduce noi destinații și a mări frecvența zborurilor

Alternativele la care s-a renunțat:

Alternativa la care s-a renunțat

Justificarea renunțării

Amenajarea unor parcări colective care să deservească zona centrală

Costurile foarte ridicate ale investiției, problemele legate de lipsa terenurilor publice și descărcările arheologice, opoziția fermă a societății civile, politicului și a unor categorii de cetățeni, în cazul unor parcări proiectate sub parcuri existente,

Obiectivul nr. 4. Promovarea cooperării teritoriale si rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la nivel național și internațional

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Numărul redus de

Lipsa unui cadru

Cooperarea

Resurse

Tergiversarea

schimburi de bune

organizat pentru

teritorială

semnificative

implementării

practici și de

schimbul de

internă și

alocate pentru

unor măsuri utile

experiențe cu

bune practici și

externă

identificarea de

pentru

orașe din alte țări

experiențe

insuficientă

soluții la

comunitate

Utilizarea

probleme

insuficientă a

comune

Adoptarea unor

structurilor

măsuri la

asociative

Capacitate

nivelurile

existente în

redusă de

teritoriale

România pentru

lobby pentru

superioare care

schimbul de bune

măsuri de

contravin

practici și experiență

interes comun

intereselor locale

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Organizarea de schimburi de bune practici și experiență cu orașe din alte țări

_______________________3__________________________________________J__________________

Valorificarea oportunităților oferite de structurile asociative din România pentru schimbul de bune practici și experiență între orașe

Dezvoltarea unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

Îmbunătățirea cooperării teritoriale interne și externe

Resurse diminuate alocate pentru identificarea de soluții la probleme comune

Capacitate ridicată de lobby pentru măsuri de interes comun

Urgentarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate

Adoptarea unor măsuri la nivelurile teritoriale superioare care să răspundă intereselor locale

Obiectivul nr. 5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban.

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Nivelul scăzut de conștientizare și participare publică în domeniile relevante pentru proiectul SHARE Nivelul nesatisfăcător de implementare a soluțiilor de tip SMART CITY la nivel local

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Capacitate administrativă limitată în a gestiona problemele locale

Soluții consumatoare de resurse semnificative pentru rezolvarea unor probleme punctuale

Dificultățile în monitorizarea impactului unor

Tergiversarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate

Implementarea unor măsuri costisitoare și care nu ating impactul scontat

Competențe insuficiente ale personalului din administrația locală în domeniile relevante pentru proiectul SHARE

măsuri implementate la nivel local

Resurse irosite din cauza neutilizării soluțiilor de tip SMART CITY

Gradul ridicat de rezistență la schimbare al actorilor relevanți

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Implementarea unui cadru organizat pentru dezbateri publice și campanii de informare la nivel municipal Implementarea conceptului de bugetare participativă la nivel de municipiu și/sau zonă

___________________________!_______________________________________________________________________________

Derularea de concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel local Implementarea unui pachet de soluții de tip SMART CITY la nivelul administrației locale

Derularea de programe de formare ale personalului din administrația locală în domeniile relevante pentru

Antrenarea de noi resurse interne și externe pentru gestionarea problemelor comunității

Capacitate administrativ ă ridicată în a gestiona problemele locale

Soluții optime pentru rezolvarea unor probleme punctuale

Monitorizarea facilă a impactului unor măsuri implementate la nivel local

Resurse economisite datorate neutilizării soluțiilor de tip SMART CITY

Urgentarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate

Implementarea unor măsuri eficiente pentru problemele comunității

Gradul ridicat de acceptabilitate a măsurilor administrației locale în rândul actorilor relevanți

proiectul SHARE

În Anexa 1 la Planul Local de Acțiune sunt prezentate toate informațiile relevante pentru fiecare acțiune în parte, inclusiv încadrarea în obiectivele și măsurile prevăzute în Planul Local de Acțiune, problemele cheie de la nivel local la care răspunde, estimarea bugetului și a perioadei de implementare, sursele potențiale de finanțare, solicitantul/beneficiarul și potențialii parteneri.

Aceste acțiuni sunt împărțite în două categorii distincte:

 • -  Acțiuni noi, rezultate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE” - propuse și validate de stakeholderii locali pe durata procesului de pregătire a Planului Local de Acțiune,

 • -  Acțiuni de ”context” - preluate din documente strategice deja existente (de ex. SIDU, PMUD), dar care sunt relevante pentru obiectivele proiectului SHARE. Având în vedere că multe dintre acestea erau la faza de pregătire (proiectare, scrieri de cereri de finanțare, evaluare pentru finanțare sau organizare de licitații pentru execuție), cu ocazia procesului de elaborarea a Planului Local de Acțiune au fost identificate metode inovative ce vor fi utilizate pentru facilitarea și eficientizarea implementării acestora (de ex. modul de administrare, promovare, implicarea de noi actori etc.). În acest context, am considerat oportună includerea acestor acțiuni în Anexa 1.

De menționat aici este și faptul că toate acțiunile incluse în Anexa 1, indiferent de natura lor sau de sursa lor de finanțare, vizează atât creșterea calității vieții rezidenților din municipiu, cât și îmbunătățirea experienței turiștilor și vizitatorilor, cele două grupuri-țintă vizate de Planul Local de Acțiune.

PARTEA A 4-A

ACTORII RELEVANȚI IMPLICAȚI

Implicarea actorilor relevanți în faza de pregătire a Planului Local de Acțiune:

În cadrul procesului de elaborare a Planului Local de Acțiune au fost implicate direct următoarele categorii de actori relevanți:

 • a) structurile din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iași (Direcția de Dezvoltare și Proiecte Europene, inclusiv Serviciul Proiecte Dezvoltare Turistică, Direcția Arhitectură și Urbanism);

 • b) Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est - în calitate de partener național în cadrul proiectului SHARE, dar și cu o vastă experiență în planificarea strategică de la nivel regional, inclusiv în domeniul patrimoniului și turismului, a cooperării internaționale, dar și a managementului programelor cu finanțare europeană, unele dintre acestea fiind chiar dedicate domeniilor vizate de proiect. În plus, prezența acestui actor instituțional a asigurat o coerență la nivel regional a intervențiilor propuse în cele șase Planuri Locale de Acțiune ale reședințelor de județ din zona de Nord-Est a țării.

 • c) experții contractați în vederea facilitării procesului de elaborare a Planului Local de Acțiune, unul dintre aceștia reprezentând concomitent și cea mai mare universitate de la nivel local și regional, cu o implicare anterioară bogată în acțiuni din domeniile vizate de proiect.

Indirect, în cadrul procesului de pregătire a Planului Local de Acțiune au fost implicate toate structurile din aparatul intern al municipalității, care au transmis observații și propuneri de acțiuni, ce au fost incluse în document. De asemenea, astfel de informații au fost solicitate, prin prisma faptului că administrează o mare parte din instituțiile de cultură din municipiu (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Filarmonica ”Moldova”, Teatrul „Luceafărul”, Muzeul Literaturii Române și Școala Populară de Arte „Titel Popovici”), și Consiliului Județean Iași.

Prin intermediul sondajului de opinie realizat în rândul populației, agenților economici, al turiștilor și vizitatorilor, s-au obținut informații prețioase cu privire la constrângerile cu care se confruntă aceste categorii de actori și la sugestiile lor de intervenție în vederea îmbunătățirii contextului local, care au stat la baza conceperii acțiunilor concrete cuprinse în Plan.

Nu în ultimul rând, varianta-draft a Planului Local de Acțiune a fost postată spre consultare pe site-ul Web al Primăriei Municipiului Iași și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, astfel încât și alte categorii de actori relevanți (ONG-uri, instituții deconcentrate, publicul larg) au avut oportunitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la document.

Implicarea actorilor relevanți în faza de implementare, monitorizare și evaluare a Planului Local de Acțiune:

În ceea ce privește etapa de implementare a Planului Local de Acțiune, cea mai mare parte a actorilor implicați direct sau indirect în faza de pregătire a documentului (Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) vor avea ca atribuții implementarea acțiunilor pe care și le-au asumat, conform Anexei 1.

De asemenea, aceștia se vor implica, alături și de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și de sectorul ONG, și în procesul de monitorizare a implementării Planului Local de Acțiune, urmând să facă parte din Comitetul de Monitorizare ce urmează a fi constituit la nivel local după aprobarea documentului (a se vedea secțiunea dedicată Monitorizării și Evaluării din Plan).

În ceea ce privește categoriile de actori interesați care nu se vor implica direct în implementarea de acțiuni și în monitorizarea Planului, cu precădere cetățenii, vizitatorii și turiștii, aceștia vor putea oferi un feedback real mai ales prin intermediul aplicațiilor de tip SMART CITY propuse spre implementare la nivel local, dar și a celor de consultare publică și creativitate civică.

PARTEA A 5-A

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE

În conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Iași pentru perioada 2015-2020, adoptată în 2017 în urma unui amplu proces participativ de planificare strategică, obiectivele strategice de dezvoltare ale zonei pentru perioada imediat următoare sunt: dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile - economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare; întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile; asigurarea unui teritoriu ce sprijină dezvoltarea și menținerea capitalului uman prin servicii performante, adaptate nevoilor și accesibile tuturor categoriilor și grupurilor sociale; afirmarea ca metropolă atractivă cu o identitate puternică susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate; asigurarea unui teritoriu rezilient, cu o calitate ridicată a factorilor de mediu; consolidarea ca pol național al învățământului universitar și preuniversitar; promovarea cooperării teritoriale si rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la nivel național și internațional; creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban.

Dintre aceste obiective, cele relevante pentru Planul Local de Acțiune sunt următoarele:

 • 1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate;

 • 2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile - economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare;

 • 3. Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile;

 • 4. Promovarea cooperării teritoriale si rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la nivel național și internațional

f                                                              •                                                      r              f                    r

 • 5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban.

  PARTEA A 6-A

  ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

  În vederea implementării Planului Local de Acțiune, precum și a atingerii viziunii, obiectivelor și rezultatele preconizate de acesta la orizontul anului 2023, este propusă întreprinderea următoarelor activități concrete:

  Activități

  Termen de realizare1

  Responsabili

  Aprobarea Planului Local de Acțiune, prin adoptarea unei hotărâri de CL în acest sens

  Semestrul II 2018

  Primăria Municipiului Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare), CL Iași

  Elaborarea / finalizarea / aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente acțiunilor individuale cuprinse în Planul Local de Acțiune (identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate, studii de impact, planuri de afaceri, documentații urbanistice, etc.)

  Semestrul II 2018 -

  Semestrul II 2020

  Primăria Municipiului Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Arhitectură șI Urbanism, Direcția          Evidență

  Patrimoniu Public și Privat)

1 În cazul programelor finanțate din FESI 2014-2020 (de ex. Programul Operațional Regional, Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020), se va respecta calendarul de implementare asumat de fiecare autoritate de management în parte, care are caracter obligatoriu pentru beneficiari.

Atragerea surselor de finanțare pentru acțiunile individuale propuse (FESI 20142020, parteneriate public-privat, credite, alte resurse financiare externe, fonduri de la bugetele de stat și local, etc.)

Semestrul II 2018 -

Semestrul II 2020

Primăria Municipiului Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciu       Coordonare

Programe Culturale)

Realizarea de acorduri de parteneriat între Primăria Municipiului Iași și actorii relevanți de la nivel local, județean, regional și național pentru realizarea acțiunilor individuale

Semestrul II 2018 -

Semestrul II 2020

Primăria Municipiului Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Primar, Serviciul              Relații

Comunitare și Politici Publice)

Consiliul Județean Iași

ONG-uri

Universități

Mediul de afaceri

Persoane fizice

Alți actori relevanți

Informarea partenerilor asupra surselor de finanțare     externe     existente     pentru

implementarea acțiunilor proprii

Semestrul II 2018 -

Semestrul II 2019

Primăria Municipiului Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Relații      Publice      și

Transparență Decizională, Serviciu       Coordonare

Programe       Culturale,

Serviciul              Relații

Comunitare și Politici Publice)

Autorități de Management / Organisme Intermediare

Instituția Prefectului Iași

Prognoza multianuală a bugetului local, în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea alocării resurselor necesare pentru implementarea acțiunilor individuale și stabilirea graficului de derulare/implementare a Planului Local de Acțiune (includerea în bugetul multianual a investițiilor propuse ca fiind prioritare în vederea pregătirii lor)

Semestrul II 2018 -

Semestrul I 2019

Primăria Municipiului Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale)

CL Iași

Alte categorii de beneficiari de la nivel local

Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane pentru implementarea cu succes a acțiunilor prioritare, în primul rând prin consolidarea unităților de implementare a proiectelor din cadrul municipalității și a instituțiilor subordonate, formare, schimb de bune practici, dar și prin externalizarea unor

Semestrul II 2018 -

Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Iași

(Primar, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Resurse Umane, Serviciul              Relații

Internaționale,     Serviciul

Relații Comunitare și

activități de management de proiect.

Politici Publice) Consiliul Local Iași

Alte categorii de beneficiari de la nivel local

Implementarea acțiunilor individuale (realizare achiziții     publice,     executare     lucrări,

monitorizare pe teren și raportare, menținerea relației cu AM/OI și alți finanțatori, realizare plăți etc.)

Semestrul II 2018 -

Semestrul II 2023

Beneficiarii      proiectelor,

inclusiv            Primăria

Municipiului Iași (unitățile / echipele de implementare inter-departamentale)

Promovarea și sprijinirea inițiativelor private în domeniile vizate, complementare acțiunilor individuale (de ex. acordarea de facilități fiscale pentru proprietarii de clădiri de patrimoniu, pentru investițiile în domeniul industriilor culturale și creative, acordarea de diferite tipuri de subvenții și fonduri pentru ONG-urile din domeniul cultural, sportiv, turistic etc.)

Semestrul II 2018 -

Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Iași (Serviciul             Relații

Comunitare și Politici Publice, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională,       Serviciu

Coordonare    Programe

Culturale,           Direcția

Generală Economică și Finanțe Publice Locale)

Consiliul Local Iași

Consiliul Județean Iași Mediul de afaceri

ONG-uri

Promovarea rezultatelor acțiunilor la nivel național     și     internațional     (materiale

promoționale, participare la manifestări internaționale, site-uri, etc.)

Semestrul II 2020 -

Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Iași (Primar, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul              Relații

Comunitare și Politici Publice, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională)

Alte categorii de beneficiari

Monitorizarea stadiului implementării acțiunilor și activităților prevăzute în Planul Local de Acțiune și întreprinderea măsurilor necesare pentru eliminarea riscurilor/constrângerilor identificate

Semestrul II 2019 -

Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Iași (sub coordonarea Direcției Generale Tehnică și Dezvoltare),

Membri Comitetului de Monitorizare

Actualizarea Planului Local de Acțiune privind Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural - care să acopere perioada 20232030, inclusiv cu o evaluare finală a implementării Plan Local de Acțiune pentru perioada 2018-2023.

Semestrul I 2023 -

Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Iași (Primar, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare) Structurile     parteneriale

formate      la      nivelul

municipiului         pentru

planificare strategică (de ex. grupuri de lucru sectoriale)

Consultanți

Consiliul Local Iași

PARTEA A 7-A

EVALUAREA DE RISC

Un aspect esențial în implementarea Planului Local de Acțiune îl reprezintă identificarea potențialelor riscurilor preconizate să apară pe durata sa de valabilitate, a probabilității de materializare a acestora, a impactului lor asupra obiectivelor cuprinse în document, precum și a principalelor măsuri de atenuare a acestuia, după cum este prezentat în matricea de mai jos:

Risc identificat

Probabilitate de materializare

Impact asupra obiectivelor Planului Local de Acțiune

Măsuri de atenuare propuse

Termen de realizare a măsurilor propuse

Responsabili

Întârzieri în calendarul de implementare al programelor cu finanțare europeană și riscul de dezangajare de fonduri

Ridicat

Mediu

Finalizarea rapidă și în condițiile de calitate impuse de Autoritatea de Management / Organismul Intermediar, a documentațiilor tehnico-economice ale proiectelor individual propuse spre finanțare din POR 2014-2020, în vederea contractării unor sume cât mai consistente

Semestrul

I2018 -

Semestrul

II 2018

Primăria Iași (Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare, Direcția Arhitectură și Urbanism)

Respectarea graficului de implementare a proiectelor asumat de către beneficiar în raport cu finanțatorul

Întârzieri în derularea proceselor de achiziție publică

Ridicat

Ridicat

Contractarea de expertiză externă pentru elaborarea caietelor de sarcini

Schimbul de bune practici cu celelalte municipalități din regiune și/sau din țară

Semestrul

I 2018 -

Semestrul

I 2019

Primăria Iași (Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare, Serviciul Achiziții Publice)

Implicarea actorilor locali în procesul

participativ de modificare a legislației în domeniul achizițiilor publice care are loc la nivel național

Participarea personalului din administrația locală la sesiuni de formare în domeniul achizițiilor publice

Probleme legate de proprietatea asupra construcțiilor și clădirilor vizate de proiecte de investiții

Mediu

Ridicat

Analizarea corespunzătoare a fezabilității unor intervenții, care să țină cont de regimul actual al proprietății imobilelor

Demararea și finalizarea cât mai rapidă a cadastrului general al municipiului

Realizarea de demersuri pe lângă administrația centrală pentru transferarea proprietății / administrării imobilelor în vederea derulării investițiilor vizate

Achiziționarea unor imobile de pe piața liberă, în vederea găzduirii unor obiective de interes public.

Semestrul

II 2018 -

Semestrul

II 2020

Primăria Iași (Direcția Arhitectură și Urbanism, Direcția Juridică)

Resursele financiare limitate ale bugetului local și problemele legate de cash-flow (vârfuri de plată pentru implementarea proiectelor)

Ridicat

Ridicat

Contractarea de împrumuturi pentru asigurarea cash-flow-ului necesar implementării proiectelor

Atragerea de surse complementare de finanțare, mai ales private (de ex.

sponsorizări, PPP).

Prognoza multianuală a bugetului local, ,

Semestrul

 • I 2019 -

Semestrul

 • II 2023

Primăria Iași (Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare)

raționalizarea investițiilor cu finanțare exclusivă de la bugetul local.

Personalul insuficient din administrația locală în raport cu volumul estimat al investițiilor publice

Mediu

Ridicat

Asigurarea unui manager de proiect la fiecare 10 mil. Euro investiți (bună practică internațională, Banca Mondială), prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor

Contractarea de personal contractual suplimentar pe durata implementării proiectelor

Achiziționarea de servicii externe de consultanță pentru managementul proiectelor

Semestrul

I2019 -

Semestrul

I 2020

Primăria Iași (Primar, CL, Serviciul Resurse Umane)

Insuficienta comunicare / cooperare cu ceilalți actori implicați (de ex. ONG-uri din sfera culturală sau proprietari de imobile de patrimoniu)

Mediu

Mediu

Organizarea de întâlniri regulate cu actorii implicați în derularea acțiunilor prevăzute, informarea lor cu privire la oportunitățile de colaborare și finanțare de la bugetul local, impunerea de măsuri punitive, în cazuri extreme (de ex. supraimpozitarea clădirilor neconsolidate din zona centrală)

Implementarea acțiunilor din Anexa 1 care vizează creșterea gradului de implicare civică (de ex.

implementarea

Semestrul

I 2018 -

Semestrul

I 2019

Primăria Iași (Primar, CL, Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare, Serviciul Coordonare Programe Culturale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciul Relații Internaționale Biroul Diaspora, Biroul Evenimente

Publice,

conceptului de bugetare participativă)

Direcția Fond Locativ, Direcția Exploatare Patrimoniu, Instituțiile publice de cultură de interes local)

Axarea excesivă a intervențiilor publice pe măsuri de tip „hard” (infrastructură), în detrimentul celor de tip „soft”

Ridicat

Mediu

Încheierea de parteneriat cu sectorul ONG și acordarea de finanțări nerambursabile acestora pentru derularea de proiecte de tip „soft”, mai ales în domeniul cultural-turistic (de ex. organizarea de evenimente culturale)

Semestrul

I2018 -

Semestrul

II 2018

Primăria Iași (Serviciul Coordonare Programe Culturale, Biroul Evenimente Publice)

Gradul redus de acceptabilitate în rândul populației a unor intervenții publice

Ridicat

Mediu

Implicarea cetățenilor în procesul decizional încă din faza de concept, sub forma înființări unui organism permanent de creativitate și inovare civică.

Organizarea de concursuri internaționale de urbanism și arhitectură pentru proiectele mari de regenerare urbană, în care proiectele să fie prezentate și opiniei publice

Semestrul

 • I 2018 -

Semestrul

 • II 2020

Primăria Iași

(Direcția Relații Publice și Transparență Decizională,

Serviciul Relații Comunitare și Politici

Publice)

Integrarea deficitară între intervențiile deja realizate la nivel municipal și cele propuse pentru orizontul 2023

Mediu

Mediu

Respectarea documentelor de planificare strategică și urbanistică deja elaborate la nivel local sau care sunt în curs de avizare (SIDU, PMUD, PUG, strategii sectoriale)

Semestrul

 • I 2018 -

Semestrul

 • II 2023

Primăria Iași (Consiliul Local, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare)

Capacitatea limitată a instituțiilor publice locale de a asigura managementul eficient al unor infrastructuri și servicii cu profil cultural, turistic,

Mediu

Mediu

Încheierea de parteneriat public-private și de acorduri pentru administrarea unor spații publice de către structuri private / ONG-uri

Semestrul

 • I 2019 -

Semestrul

 • II 2023

Primăria Iași CJ Iași

expozițional etc.

Încurajarea și susținerea financiară a unor inițiative private în domeniul cultural (de ex. teatre independente, galerii de artă etc.)

Calitatea redusă a serviciilor de proiectare / execuție / prestare de servicii livrate de către contractorii privați

Ridicat

Ridicat

Organizarea de dezbateri publice cu privire la soluții propuse prin proiecte încă din faza de temă de proiectare

Semestrul

II 2018 -

Semestrul

II 2023

Primăria Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare)

CJ Iași

Pregătirea unor contracte de achiziție publică care să protejeze interesele autorităților contractante (de ex. prin garanții de bună execuție consistente)

Abandonarea unor proiecte din cauza ciclurilor electorale

Mediu

Ridicat

Respectarea planului de acțiuni în vederea maturizării unui număr cât mai mare de proiecte

Semestrul

II 2018 -

Semestrul

I 2020

Primăria Iași (Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare)

CJ Iași

Imposibilitatea de vizitare a unor obiective muzeale din municipiu în zilele de luni ale săptămânii, precum și cu ocazia sărbătorilor legale

Ridicat

Mediu

Informarea parlamentarilor locali cu privire la restricțiile din legislația muncii cu privire la personalul din muzee, în vederea întreprinderii unor măsuri de ordin legislativ care să reglementeze posibilitatea ca angajații din domeniu să lucreze și să fie remunerați corespunzător pentru activitățile din zilele vizate

Semestrul

II 2018 -

Semestrul

II 2019

Primăria Iași CJ Iași Instituțiile muzeale din municipiu

PARTEA A 8-A

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

În vederea monitorizării Planului Local de Acțiune este propusă înființarea unui Comitet de Monitorizare, din care să facă parte reprezentanții următorilor actori relevanți:

 • 1) Primăria Municipiului Iași - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Arhitectură și Urbanism, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciul Coordonare Programe Culturale, Serviciul Relații Internaționale, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Direcția Exploatare Patrimoniu și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (reprezentanți nominalizați ulteriori prin decizie a Primarului);

 • 2) Consiliul Județean Iași;

 • 3) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”;

 • 4) Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est;

 • 5) ONG-uri locale cu activități relevante în domeniul cultural-turistic.

În vederea funcționalizării acestui Comitet de Monitorizare, se recomandă încheierea de acorduri de colaborare interinstituțională între actorii sus-menționați.

Acest Comitet se va întâlni la începutul fiecărui an calendaristic, în intervalul 2019-2023, în vederea analizării progreselor înregistrate în implementarea Planului Local de Acțiune. De asemenea, acesta poate fi convocat și în situații excepționale, la solicitarea unuia dintre membri. Secretariatul Comitetului va fi asigurat de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, prin Serviciul Implementare Strategii. Acesta va întocmi un Raport de monitorizare ce va fi adus la cunoștința conducerii Primăriei.

Raportul de monitorizare va avea următoarea structură orientativă:

 • •  Introducere: Raportul de monitorizare va avea o secțiune introductivă în care se vor menționa informații cu privire la perioada acoperită de raportul de monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea Planului, dificultăți întâmpinate.

 • •  Capitolul 1: această secțiune descrie activitățile desfășurate în procesul de monitorizare;

 • •  Capitolul 2: analiza riscurilor aferente implementării Planului;

 • •  Capitolul 3: acest capitol face o prezentare a măsurilor și acțiunilor care au făcut obiectul procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menționate recomandări de eficientizare a implementării fiecărei măsuri și acțiuni în parte;

 • •  Concluzii finale: Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind progresul înregistrat în implementarea Planului Local de Acțiune.

Pentru monitorizarea implementării Planului, se propune setul de indicatori de rezultat și de realizare imediată de mai jos, care vor fi documentați anual, conform metodologiei menționate mai sus. Datele necesare pentru documentarea valorii indicatorilor se vor colecta de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, prin Serviciul Implementare Strategii, cu sprijinul (unde va fi necesar) al membrilor Comitetului de Monitorizare.

 • a) Indicatori de rezultat:

  Indicatorul de rezultat

  Unitatea de măsură

  Valoarea de referință

  Ținta pentru anul 2023

  Surse de documentare

  Numărul de sosiri turistice în municipiul Iași

  Nr.

  273.964

  (2016)

  400.000

  INS

  Durata medie a sejurului

  Nopți/turist

  1,81 (2016)

  2,00

  INS

  Ponderea turiștilor străini în totalul sosirilor

  %

  17 (2016)

  25

  INS

  Numărul vizitatorilor în muzee

  Nr.

  521.000

  (2016)

  750.000

  INS

  Indicele de vitalitate culturală2

  Valoare

  0,386 (2015)

  0,650

  Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

  Cheltuieli de la bugetul local pentru cultură, recreere și culte

  % din cheltuieli bugetare totale

  6,2 (2016)

  8

  Primăria

  Municipiului Iași

  b) Indicatori de realizare:

  b.1.) pentru acțiunile noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

  Indicatorul de realizare

  Unitatea de măsură

  Ținta pentru anul 2023

  Surse de documentare

  Numărul de clădiri-monument istoric în proprietate privată consolidate

  Nr.

  20

  Primăria Municipiului Iași

  Număr de clădiri din centrul istoric, fără statut de monument istoric, refațadizate

  Nr.

  50

  Primăria Municipiului Iași

  Număr de proiecte culturale derulate la nivel local susținute din fonduri publice

  Nr.

  500

  Primăria Municipiului Iași

  Număr de site-uri Web dedicate promovării turistice a orașului

  Nr.

  10

  Primăria Municipiului Iași Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

  Număr anual de apariții în mass-media cu privire la oferta turistică a municipiului

  Nr.

  100

  Primăria Municipiului Iași

  Număr de evenimente culturale organizate anual în municipiu

  %

  25

  INS

  Număr de organizații de management / marketing al destinațiilor înființate

  Nr.

  1

  Primăria Municipiului Iași

  Număr de proiecte de cooperare teritorială

  Nr.

  2

  Primăria Municipiului Iași

2 Metodologia de calcul a Indicelui de Vitalitate Culturală poate fi consultată pe următorul link:

http://www.culturadata.rO/categorie-cercetari-finalizate/2 vitalitatea-culturala-a-oraselor-din-romania/

derulate în domeniile vizate de proiectul SHARE

Număr de vizite de studiu / schimburi de bune practici organizate în țară

Nr.

5

Primăria Municipiului Iași

Număr de platforme de consultare/creativitate civică implementate

Nr.

1

Primăria Municipiului Iași

Valoarea investițiilor realizate în proiecte propuse de cetățeni

Euro

5,000,000

Primăria Municipiului Iași

Numărul de concursuri de soluții organizate la nivel local

Nr.

5

Primăria Municipiului Iași

Număr de aplicații de tip Smart City implementate la nivel local

Nr.

15

Primăria Municipiului Iași

Număr de funcționari publici care au participat la sesiuni de formare în domeniile vizate de proiectul SHARE

Nr.

20

Primăria Municipiului Iași

b.2.) pentru acțiunile ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente:

Indicatorul de realizare

Unitatea de măsură

Ținta pentru anul 2023

Surse de documentare

Numărul de clădiri-monument istoric în proprietate publică consolidate

Nr.

7

Primăria Municipiului Iași Consiliul Județean Iași

Suprafață de spații verzi amenajate / modernizate

Mp

75.000

Primăria Municipiului Iași

Suprafață de zone de agrement amenajate / modernizate

Mp

50.000

Primăria Municipiului Iași

Număr de spații culturale nou amenajate

Nr.

5

Primăria Municipiului Iași

CJ Iași

Număr de monumente istorice cu mijloace de informare / semnalizare turistică montate

Nr.

300

DJCPN

Număr de beneficiari ai serviciilor Centrelor de Informare Turistică

Nr.

7.500

Centrul de informare turistică

Număr de strategii în domeniul parcărilor adoptate

Nr.

1

Primăria Municipiului Iași

Număr de parcări de tip Park&Ride amenajate

Nr.

2

Primăria Municipiului Iași

Număr de tramvaie noi achiziționate

Nr.

12

Primăria Municipiului Iași

Număr de mijloace auto pentru transportul în comun achiziționate

Nr.

88

Primăria Municipiului Iași

Număr de stații de închiriere a bicicletelor funcționale

Nr.

62

Primăria Municipiului Iași

Număr de sisteme de e-ticketing

Nr.

1

Primăria Municipiului Iași

funcționale

Număr de stații intermodale pentru pasageri funcționale

Nr.

3

Primăria Municipiului Iași

În ceea ce privește evaluarea Planului, dată fiind perioadă relativ scurtă de implementare a acestuia (2018-2023), se propune o singură evaluare ex-post (finală) a acestuia, la finalul anului 2023, o dată cu actualizarea Planului Local de Acțiune pentru perioada 2023-2030. Acest demers, care este recomandat să se realizeze cu un evaluator extern, va genera un Raport de evaluare ex-post, care va include o analiză a:

 • •  gradului de realizare a indicatorilor cuprinși în Plan;

 • •  eficienței implementării acestuia;

 • •  impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a șanselor care au stat la baza Planului;

 • •   sustenabilității rezultatelor obținute;

 • •  mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea acțiunilor propuse prin Plan;

 • •  eventualelor efecte secundare neplanificate;

 • •  lecțiilor învățate din implementarea actualului Plan pentru exercițiile de planificare viitoare -identificând, de exemplu, înregistrarea și menționarea deficiențelor constatate în legătură cu procesul inițial de proiectare a obiectivelor, acțiunilor, indicatorilor și menționând recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor deficiențe în exercițiile de planificare viitoare.

PARTEA A 9-A

CONTRIBUȚIA PLANULUI LA ATINGEREA OBIECTIVULUI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Prin acțiunile propuse, Planul Local de Acțiune contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare sustenabilă, după cum urmează:

 • •  creșterea calității aerului și reducerea resimțirii efectelor schimbărilor climatice prin extinderea și reamenajarea unor spații verzi și de agrement, amenajarea în scop de agrement a râului Bahlui, a malurilor lacului CUG II etc.;

 • •  reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor, prin încurajarea deplasării nemotorizate (reabilitarea liniilor de tramvai, achiziția / modernizarea de tramvaie și autobuze, sistem de bike-sharing, modernizarea stațiilor de transport public ca centre intermodale), dar și prin reorganizarea transportului motorizat în zonele supra-aglomerate (de ex. introducerea unei noi politici de parcare pentru zona centrală, amenajarea de facilități Park & Ride).

PARTEA A 10-A

SURSELE DE INFORMAȚII UTILIZATE LA ELABORAREA

PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

În vederea elaborării Planului Local de Acțiuni au fost utilizate următoarele surse de documentare:

a) Analizele preliminare ale contextului local, realizate anterior în cadrul proiectului SHARE, respectiv studiul de caz, analiza benchmarking și sondajul în rândul populației;

 • b) Documentele de planificare strategică și teritorială care există deja la nivel local/metropolitan:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Iași, inclusiv detalierea acestuia în Planuri Urbanistic Zonale (http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/anunturi-pmi/1928/anunturi);

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Iași pentru perioada

2015-2030                  (http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1473757362-

SIDU%20august%202016. pdf.);

 • -  Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași pentru perioada 2009-2015

(http://www. zmi. ro/downloads/PIDPC%20IA SI%201.pdf).

 • c) Datele statistice furnizate de:

 • -   Institutul Național de Statistică (http://statistici.insse.ro/shop/)

 • -   Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/05/Caietele-Culturadata-Vol1-2017-Vitalitatea-culturala-Ro.pdf)

 • -  Centrul de Informare Turistică Iași (http://www.turism-iasi.ro/?id=226)

 • -  Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Iași (http://www.monumenteiasi.ro/pagina.php?v=iasi prezentare)

 • -   Primăria Municipiului Iași (http://www.primaria-iasi.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local, Adrian Florin Boca

Portofoliul de Proiecte (Acțiuni):

I. Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

1.

Implementarea unui program multianual de consolidare a clădirilor din centrul istoric aflate în proprietate privată

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.1. Sprijinirea proprietarilor privați pentru realizarea de investiții în clădirile din centrul istoric

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Acțiune prevede următoarele intervenții:

1. Înființarea de către Primărie a unui ONG cu focus pe domeniul protejării patrimoniului construit, care să includă o echipă de experți cu specializare în domeniile: achiziții publice, comunicare, tehnic, secretariat și coordonare.

2. Elaborarea de către Primărie a unui studiu al fațadelor din centrul istoric cu inventarierea tuturor fațadelor din centrul vechi, cu fișe individuale pentru fiecare clădire și cu propuneri clare de intervenție pentru aceste clădiri. Acest studiu oferă baza pentru intervențiile ulterioare.

3. Clasificarea clădirilor din centru istoric în două categorii -clădiri monument istoric și clădiri care nu sunt monument istoric - inclusiv întocmirea documentației de clasificare pentru unele imobile cu valoare arhitecturală ridicată.

 • 4. Elaborarea și aprobarea prin HCL a unui Regulament Local de Întreținere a Fațadelor ce permite Poliției Locale să dea avertismente pentru întreținerea acestora și, ulterior, amenzi proprietarilor care nu se conformează.

 • 5. Acordarea, în baza unei HCL, de facilități fiscale pentru lucrările de reabilitare. Pentru cei care întreprind aceste lucrări din proprie inițiativă și pe propriile cheltuieli, Primăria poate oferi scutiri de la impozitul pe proprietate timp de 5 ani. Pentru cei ce doresc să reabiliteze aceste clădiri, dar nu au finanțarea necesară, Primăria poate oferi proprietarilor împrumuturi rambursabile pe 5 ani, fără dobândă. În plus, aceasta poate oferi granturi de până 20% din valoarea intervenției

5,000,

000

Bugetul local

Primăria Iași în parteneriat cu Proprietarii individuali și Consultanți

2018-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

pentru elaborarea proiectului tehnic și dirigenția de șantier. Alte facilități pot include obținerea rapidă a autorizației de construcție și scutirea de la plata impozitelor pe proprietate pentru 5 ani.

6. Adoptarea în Consiliul Local a supraimpozitării imobilelor din centrul istoric care nu sunt monument istoric și care nu au fațadele reabilitate, în baza Legii 153/2011.

7. Înștiințarea de către Primărie a tuturor proprietarilor de monumente că trebuie să își reabiliteze clădirile conform prevederilor Legii 422/2001, după un proiect tehnic întocmit de un arhitect acreditat.

8. Înștiințarea de către Primărie a tuturor proprietarilor de clădiri care nu sunt monument istoric că trebuie să intervină asupra fațadelor. În termen de 2-3 luni, aceștia trebuie să răspundă dacă pot să facă aceste intervenții singuri sau dacă au nevoie de ajutor de la Primărie. Cei care nu își permit să facă aceste intervenții primesc un împrumut de la Primărie, ce trebuie rambursat în 5 ani. Cei care nu pot să plătească această sumă înapoi Primăriei se pot găsi în situația de a fi executați silit, conform prevederilor Legii 153/2011.

2

Derularea unui program multianual pentru implementarea dosarului de candidatură al municipiului Iași la statutul de Capitală Europeană a Culturii

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Acțiunea prevede valorificarea dosarului de candidatură al municipiului Iași la statutul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021 (disponibil aici: http://www.capitalaculturala2021.ro/Files/dosare/ iasi/Iasi%202021%20-

%20Formular%20Aplicare%20RO.pdf ), sub forma următoarelor intervenții:

1) Înființarea unei structuri de tip non-guvernamental, din care să facă parte administrația locală (Primărie, CJ), ONG-uri din domeniul cultural, economic, turistic, instituții

2,500, 000

Bugetul local al Primări ei Iași

Cotizații le membril or

Sponso rizări

Primăria Iași CJ Iași Instituții culturale ONG-uri Universități

2018-2021

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

publice de cultură (muzee, teatru, filarmonică), universități - valorificând experiența anterioară a Asociației fondate pentru depunerea candidaturii la statutul de Capitală Europeană a Culturii;

 • 2) Revizuirea, pe o bază participativă, a dosarului de candidatură la statului de Capitală Culturală Europeană, replanificarea acțiunilor fezabile și elaborarea unui Program Cultural multianual, care să fie implementat de noua structură formată;

 • 3) Implementarea de către noua structură, care va avea personal propriu de specialitate, a Programului Cultural multi-anual, pe baza fondurilor publice (cotizațiile membrilor, finanțările nerambursabile solicitate de la Primărie și CJ Iași, sponsorizări, fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene.

3.

Subvenționarea activităților culturale derulate de sectorul ONG

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Acțiunea prevede suplimentarea financiară a programului de finanțare nerambursabilă de către municipalitate și CJ Iași a proiectelor derulate de organizații non-profit de interes general în domeniul cultural, în baza Legii nr. 350/2005. Alocarea fondurilor se va face competitiv, pe baza unei cereri de finanțare evaluate de o comisie de specialitate. Vor avea acces la finanțare atât proiecte noi (se recomandă organizarea unor evenimente-magnet, care să se identifice cu orașul, de ex. festivaluri), cât și proiecte deja inițiate la nivel local (de ex. AfterHills, Hubrica, TramClub - revitalizarea estetică a mijloacelor de transport în comun etc.).

5,000,

000

Bugetul local și județea n

Primăria Iași CJ Iași

2019-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

4.

Elaborarea strategiei de brand de oraș și implementarea unor măsuri de susținere și promovare eficientă a acestuia pe plan intern și extern

O. 2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile -economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare

M.2.2. Asigurarea prezenței ofertei locale în mediul online și la târguri și expoziții de profil

Prezența modestă a ofertei locale în mediul online și la târguri și expoziții de profil

Acțiunea vizează elaborarea unui manual de branding local, precum și a unei strategii de promovare a acestuia pe plan intern și extern, inclusiv implementarea unor acțiuni-pilot în acest sens (filme de prezentare, ghiduri/broșuri virtuale și în format tipărit, standuri la târgurile interne și internaționale de turism, promovare prin social media, organizarea de vizite de documentare pentru bloggerii din domeniul turistic\ etc.). Fiecare dintre sub-activitățile sus-menționate ar putea fi atribuite unor organizații cu expertiză pe diferitele nișe de piață (branding, participare la târguri și expoziții, social media etc.)

500.00

0

Bugetul

local

Primăria Municipiulu i Iași

2018-2020

5.

Înființarea unei organizații de management / marketing al destinației

O. 2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile -economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare

M.2.2. Asigurarea prezenței ofertei locale în mediul online și la târguri și expoziții de profil

Axarea ofertei și promovării turistice pe obiectivele religioase

Acțiunea vizează înființarea unei organizații de management și marketing al destinației la nivel municipal / metropolitan / județean, la momentul stabilirii cadrului juridic de funcționare al acestora la nivel național, proces aflat în curs de desfășurare.

1,000,

000

Bugetul

local Alte fonduri

Primăria

Mun. Iași în parteneriat cu alți actori relevanți

2020-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

6.

Promovarea de proiecte de cooperare teritorială europeană în domeniul patrimoniului, culturii și turismului

O.4. Promovarea cooperării teritoriale si rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la nivel național și internațional

Lipsa unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

Acțiunea prevede derularea de proiecte de cooperare teritorială în domeniile relevante pentru proiectul SHARE (patrimoniu, cultură, turism, SMART CITY etc.), în parteneriat cu municipalități din alte state europene

500,00

0

PCT RO-MD 20142020 URBAC T

SEE

Primăria

Iași Universități

2018-2023

M.4.1. Dezvoltarea unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

7.

Organizarea de schimburi de bune practici cu administrațiile locale din România pe teme legate de patrimoniu, cultură și turism

O.4. Promovarea cooperării teritoriale si rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la nivel național și internațional

M.4.1. Dezvoltarea unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

Lipsa unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu și schimb de bune practici cu alte municipalități din România care au înregistrat performanțe notabile în domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex. regenerarea centrelor istorice, branding, programe culturale, SMART CITY etc.). Acțiunea va include și organizarea în municipiu a unei conferințe regionale de bune practici, în conformitate cu metoda ”Campionilor”, bună practică preluată de la partenerul SVILUPPUMBRIA (Italia).

100,00

0

Bugetul local

Primăria Iași AMR

2018-2019

8.

Implementarea unei platforme de inovare civică

O.5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea implică conceperea și implementarea unei platforme de consultare publică și creativitate civică, care să identifice potențialele soluții la problemele comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct de municipalitate, fie de organizații ale societății civile locale sau chiar universități. Această platformă ar presupune atât

200,00

0

Bugetul local

Sponso rizări

Primăria

Iași ONG-uri Universități

2018-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

M.5.1. Antrenarea de noi resurse interne și externe pentru gestionarea problemelor comunității

o serie de întâlniri tematice (de ex. consolidarea clădirilor de patrimoniu, regimul parcărilor, amenajarea de noi spații verzi, reducerea birocrației, atragerea de investiții etc.) organizate periodic (de preferință lunar, într-un cadru neutru), la care să participe toți actorii relevanți de la nivel local, cât și o platformă virtuală, unde toți cetățenii să-și exprime punctul de vedere, să răspundă la chestionare de consultare publică, să vină cu soluții la anumite probleme concrete.

9.

Implementarea conceptului de bugetare participativă

O.5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban

M.5.1. Antrenarea de noi resurse interne și externe pentru gestionarea problemelor comunității

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot de bugetare participativă locală pentru proiecte comunitare la scară mica, propuse direct de către membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea unei aplicații WEB de profil, organizarea unei campanii de colectare a propunerilor concrete de proiecte, trierea acestora de către o echipă de specialiști sectoriali pe baza criteriilor din regulamentul competiției, votarea publică pe platformă a propunerilor fezabile și finanțarea implementării acestora de către municipalitate, în cadrul liniilor bugetare corespunzătoare (caz în care implementarea revine exclusiv autorităților locale). O altă opțiune este cea de punere la dispoziția cetățenilor a unui fond de microfinanțare pentru propunerile de proiecte, care să poată fi accesate de către asociațiile de proprietari / cetățeni / ONG-uri, care să fie responsabile pentru implementarea ideilor proprii.

5,000,

000

Bugetul local

Primăria Iași

ONG-uri

2018-2023

10.

Organizarea de concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană

O.5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea presupune organizarea de concursuri publice de soluții cu premii pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel local (de ex. amenajarea unor maluri de lac sau râu, a unor spații verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși ar putea crește costurile de proiectare, astfel de

2,000,

000

Bugetul local

Primăria

Iași în parteneriat cu OAR

2018-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

M.5.1. Antrenarea de noi resurse interne și externe pentru gestionarea problemelor comunității

competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din țară și străinătate și monitorizate atent de opinia publică (proiectele vor fi prezentate publicului larg și specialiștilor în cadrul unor evenimente deschise) asigură multiple avantaje: transparență, implicare civiă, calitate ridicată a proiectării, atragerea talentelor locale etc.

11.

Implementarea de soluții de tip SMART CITY la nivelul comunității

O.5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban

M.5.1. Antrenarea de noi resurse interne și externe pentru gestionarea problemelor comunității

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea prevede dezvoltarea, cu precădere prin intermediul parteneriatului cu firme locale din sectorul IT și a unor competiții cu premii de tip hackathon derulate cu studenți și elevi din oraș, a unor soluții de tip SMART CITY care să răspundă unor probleme stringente ale comunității, precum: accesul wi-fi gratuit în spațiile publice și mijloacele de transport în comun, monitorizarea traficului, a locurilor libere de parcare, a calității aerului, trimiterea de pre-comenzi la restaurantele din oraș pentru a evita cozile, implementarea unor soluții de chat între cetățeni și funcționarii publici, ghiduri virtuale pentru obiectivele turistice, evenimente și restaurante, reglarea luminozității la nivelul sistemului de iluminat public și arhitectural, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, burse de produse și servicii, managementul proceselor de achiziție publică ale municipalității, transparentizarea deciziei publice, educație și formare continua, transmiterea de sesizări ale cetățenilor (Civic Alert) etc.

1,500,

000

Bugetul local

Sponso rizări

Primăria

Iași Companii private Universittăț i Clustere

2018-2020

12.

Derularea de programe de formare a personalului din administrația locală în domeniile vizate de proiectul SHARE

O.5. Creșterea capacității administrative și performanță în managementul urban

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni formare și informale de instruire a personalului din administrația locală cu privire la modalitățile de îmbunătățire a calității serviciilor publice din domeniile vizate de proiectul SHARE, pe baza experienței proprii a trainerilor sau a modelelor de la nivelul altor administrații din țară și străinătate.

100,00

0

Bugetul local

Primăria

Iași Consultanți

2018-2020

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget ul estima tiv (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

M.5.1. Antrenarea de noi resurse interne și externe pentru gestionarea problemelor comunității

II. Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de Acțiune și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimati v(Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

1.

Restaurarea

Muzeului ”Vasile Pogor” Iași

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 (contract deja semnat) și prevede intervenții de restaurare, protejare și conservare a clădirii-monument istoric (fundație, pereți interior și exteriori, acoperiș, jgheaburi, instalații electrice, termice), realizarea de dotări pentru funcțiunea de muzeu (sisteme de supraveghere, antiefracție, anti-incendiu, iluminat).

1.400,00 0

POR 20142020,

AP 5

CJ Iași

2018-2020

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

2.

Restaurarea Muzeului ”Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iași

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 (contract deja semnat), și prevede intervenții de restaurare, protejare și conservare a clădirii-monument istoric (pereți interior și exteriori, instalații termice), realizarea de dotări pentru funcțiunea de muzeu (sisteme de supraveghere, antiefracție, anti-incendiu, iluminat exterior și interior, expoziție permanentă).

800,000

POR 20142020,

AP 5

CJ Iași

2018-2020

3.

Centrul Internațional de Artă Contemporană: reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din fonduri europene, prin POR 2014-2020, și prevede intervenții de restaurare (finisaje interioare și exterioare), reabilitare (înlocuire tâmplărie, instalații, racorduri), refuncționalizare și recompartimentare a clădirii-monument istoric, în vederea găzduirii unui Centru Internațional de Artă Contemporană, amenajarea curții exterioare pentru organizarea de evenimente în aer liber și promovarea obiectivului printr-un plan de marketing

4,800,00

0

POR 20142020,

AP 5

Primăria

Iași

2018-2022

4.

Consolidarea și refuncționalizarea Palatului Braunstein

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din fonduri europene, prin POR 2014-2020, și prevede intervenții de restaurare (finisaje interioare și exterioare), reabilitare (lucrări de arhitectură, rezistență și instalații), refuncționalizare a clădirii-monument istoric, în vederea găzduirii unei mediateci și a unui

4,800,00

0

Bugetul local

Primăria

Iași

2018-2022

antropic și natural valorificate

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

spațiu expozițional, și promovarea obiectivului printr-un plan de marketing

5.

Reabilitarea și valorificarea patrimoniului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din fonduri europene, prin POR 2014-2020, și prevede intervenții de consolidare și punere în siguranță, restaurare elemente de arhitectură, consolidare și restaurare șarpantă și înlocuire învelitoare, restaurare și refacere tâmplărie, trepte de acces, fațade, trotuare, consolidare ziduri de incintă, înlocuire instalații electrice, termice, amenajare spații verzi, alei auto, parcaje, grupuri sanitare etc., precum și de promovare și de digitizare a obiectivului restaurat.

4,600,00

0

POR 20142020,

AP 5

Primăria Iași în parteneriat cu Mănăstirea „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil -Frumoasa” Iași

2018-2021

6.

Consolidare și reabilitare Muzeu de Istorie Naturală

- Corp A

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din fonduri europene, prin POR 2014-2020, și prevede intervenții de consolidare și reabilitare a clădirii de patrimoniu, dotarea acesteia în vederea găzduirii activității de muzeu, și promovarea obiectivului printr-un plan de marketing, respectiv prin digitizare.

2,900,00

0

POR 20142020,

AP 5

Primăria

Iași

2018-2020

monumentelor istorice

7.

Restaurarea și refuncționalizarea Casei ”Ghica-Calimachi”

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.2. Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașiului

Proiectul prevede restaurarea clădirii-monument și transformarea acesteia în spațiu muzeal dedicat Centenarului Marii Unirii

2,000,00

0

Bugetul local

Primăria Iași

2018-2020

8.

"Călător pe meridiane culturale"

O.1.Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate.

M.1.2 Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale Iașului

Proiectul va fi depus spre finanțare din fonduri europene prin POC Romania-Republica Moldova 2014-2020, in parteneriat cu Raionul Fălești

Județul Iași - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de lider al proiectului, va include în proiect obiectivul cultural Muzeul "Ion Creangă", cu tot ansamblul său (casa Bojdeuca - clădire de patrimoniu, curtea interioară și clădirea muzeu care cuprinde expozițiile foto-documentare)

1,100,00 0 (bugetul pentru UAT Județul Iași)

POC

RO-MD 2014 -2020,

OT 3, P 3.1.

CJ Iasi Consiliul Raional Fălești

2018-2020

9.

”Educație și cultură fără frontiere”

O.1.Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative

Proiectul va fi depus spre finanțare din fonduri europene prin POC Romania-Republica Moldova 2014-2020, lider de proiect Consiliul Raional Fălești.

300,000 (bugetul pentru UAT

POC

RO-MD 2014 -2020,

Consiliul Raional Fălești CJ Iasi

2018-2020

de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate.

M.1.2 Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

monumente ale

Iașului

Județul Iași - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener al proiectului, va include în proiect obiectivul cultural Muzeul ”Mihai Eminescu”.

Județul Iași)

OT 3, P

3.1.

10.

”Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiției, culturii și a monumentelor în regiunea transfrontalieră Ungheni (Republica Moldova) - Iași (România)

O.1.Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate.

M.1.2 Atragerea de resurse financiare externe pentru restaurarea monumentelor istorice

Starea avansată de degradare a unora dintre cele mai reprezentative monumente ale

Iașului

Proiectul va fi depus spre finanțare din fonduri europene prin POC Romania-Republica Moldova 2014-2020, lider de proiect Consiliul Raional Ungheni. Județul Iași - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener al proiectului, va include în proiect obiectivul Stăreția din cadrul Mănăstirii Golia

1,040,00 0 (bugetul UAT Județul Iași)

POC

RO-MD 2014 -2020,

OT 3, P 3.1.

Consiliul Raional Ungheni CJ Iasi

2018-2020

11.

Modernizarea și reabilitarea Parcului Public al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri”

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a

Suprafața redusă a spațiilor de loisir și agrement și valorificarea insuficientă a unor elemente de patrimoniu natural existente

Acțiunea prevede reamenajarea parcului public din zona Teatrului Național, inclusiv cu modernizarea     fântânilor     arteziene,

dezafectarea    unor    construcții-parazit,

plantarea de vegetație, montarea de mobilier urban, potențial și cu amenajarea unei parcări subterane.

9,500,00

0

Bugetul local

Primăria

Iași

2018-2023

unor elemente de patrimoniu natural existente

12.

Reabilitarea și modernizarea Parcului Copou

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

Suprafața redusă a spațiilor de loisir și agrement și valorificarea insuficientă a unor elemente de patrimoniu natural existente

Acțiunea prevede lucrări de reabilitare a Parcului Copou, mai exact punerea în evidență a Obeliscului, amenajarea aleii centrale și a unor alei tematice, refacerea foișorului de lemn și utilizarea sa pentru evenimente culturale

2,200,00

0

Bugetul local

Primăria

Iași

2018-2023

13.

Program de amenajare de spații verzi de mici dimensiuni (scuaruri / grădini) în zona centrală

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

Suprafața redusă a spațiilor de loisir și agrement și valorificarea insuficientă a unor elemente de patrimoniu natural existente

Acțiunea prevede lucrări de amenajare a unor scuaruri și grădini publice în suprafață de circa 4.100 mp în zona centrală a orașului

1,000,00

0

POR 20142020,

AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

14.

Amenajarea în scop de agrement a râului Bahlui

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

Numărul redus de zone de agrement și de loisir, mai ales din zona de sud a orașului

Acțiunea prevede amenajarea în scop de agreement a râului Bahlui pe tronsonul Podul de Piatră-Tudor Vladimirescu, prin construcția unui stăvilar cu microhidrocentrală pentru a crea luciul de apă necesar ambarcațiunilor ușoare și a asigura necesarul de energie al complexului, amenajarea de alei pietonale, platforme de belvedere, poduri noi etc.

2,200,00

0

Bugetul local

Primăria

Iași

2018-2023

15.

Reabilitarea și modernizarea Zonei de Agrement ”C.A. Rosetti”

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

Numărul redus de zone de agrement și de loisir, mai ales din zona de sud a orașului

Acțiunea prevede reabilitarea și modernizarea unei zonei de agreement C.A. Rosetti, în suprafață de 17.900 mp

2,200,00

0

Bugetul local POR 20142020, AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

16.

Amenajarea în scop de agreement a malului Lacului CUG II

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate

Numărul redus de zone de agrement și de loisir, mai ales din zona de sud a orașului

Acțiunea prevede amenajarea în scop de agreement a malurilor Lacului CUG II, pe o suprafață de circa 17.900 mp

1,000,00

0

Bugetul local POR 20142020, AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

17.

Modernizarea

Plajei Nicolina

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.3. Extinderea spațiilor de loisir și agrement, inclusiv prin valorificarea corespunzătoare a unor elemente de patrimoniu natural existente

Numărul redus de zone de agrement și de loisir, mai ales din zona de sud a orașului

Acțiunea prevede construirea unei clădiri noi de agrement și tratament, cu spații pentru cabinete individuale, de tratament, cu săli de gimnastică, aerobic, altele de tip spa cu căzi cu hidromasaj sau cu tratamente cu împachetări de nămol. Alte funcțiuni care ar putea fi avute în vedere pentru acest obiectiv este cel de amenajare a unui parc acvatic (aquapark), propunere primită de la stakeholderii locali în cadrul Grupului de Lucru Regional.

4,500,00

0

Bugetul

local

PPP

Primăria Iași în parteneriat cu investitori privați

2018-2023

18.

Valorificarea curților interioare din centrul istoric al Iașului - Str. Cuza Vodă: Curtea „Piața Florilor” și Curtea

Bisericii Balș

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Crearea unui context legislativ favorabil câștigării unor spații cu certă valoare turistică și comercială (curțile interioare ale clădirilor istorice), care sunt astăzi ocupate de construcții    ilegale (garaje,    structuri

temporare) sau nu au o utilizare concretă. Se urmărește amenajarea unor piațete, închirierea unor terenuri în vederea desfășurării unor activități comerciale (terase, ateliere de realizat suveniruri) sau culturale specifice segmentului turistic. Toate aceste acțiuni ar conduce la creșterea fluxului turistic

2.000.000

buget

local

Primăria Municipiulu i Iași,

2020-2023

cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

în zonă și recuperarea acestor oaze urbane de liniște din centru.

19.

Înființarea Muzeului Holocaustului

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Acțiunea prevede amenajarea primului Muzeu al Holocaustului din România în clădirea fostei Chesturi de Poliție Iași, clădire care se află în curs de restaurare.

1,000,00

0

Bugetul județea n

CJ Iași

2019-2020

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

20.

Reabilitarea și refuncționalizarea fostelor cinematografe

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Acțiunea prevede reabilitarea a 4 foste cinematografe preluate de municipalitate (”Tineretului”, ”Dacia”, ”Republica„ și ”Victoria), în vederea refuncționalizării acestora în vederea găzduirii unor activități culturale, pentru tineret

15,000,0

00

Bugetul local

Bugetul de stat

Primăria

Iași

2018-2023

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

21.

Amenajarea unui Muzeu al Comunismului

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Amenajarea unui Muzeu al Comunismului Amenajarea unor locuințe vizitabile decorate ca în perioada comunistă în zona centrală a Iașului (spre ex. Blocul Cina Ștefan cel Mare, Blocul Plomba Cuza Vodă, zona Hala Centrală), în foste locuințe sociale sau pe tematici: locuința muncitorului, locuința intelectualului etc. Locuința trebuie să permită crearea de experiențe interactive (manipularea obiectelor specifice comunismului, prezentări, degustări de produse specifice - sifon, Eugenii, ciocolată ROM, salam de biscuiți, halva, etc.)

300.000

Buget local, SEE, alte fonduri europen e etc

Primăria Municipiulu i Iași, Asociația de Manageme nt a Destinației, Centrul de Informare Turistică, Agenții de turism, UAIC

2018-2023

22.

Amenajarea unui Muzeu al Satului Moldovenesc cu secțiunea Satul Cucutenian.

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Amenajarea a unui muzeu în aer liber de mari dimensiuni cu scop de conservare și protejare a bogatului patrimoniu arhitectural-etnografic al locuințelor din regiunea istorică a Moldovei, care să redea Iașului rolul de capitală simbolică. În același spațiu generos se va amenaja o secțiune interactivă a satului specific Civilizației Cucuteni, în care vizitatorii pot participa la diverse activități specifice perioadei respective, pot construi structuri temporare de locuit, pot trage cu arcul sau pot participa la realizarea unor mese. Turiștii vor putea fi cazați în locuințele din cadrul muzeului.

2.000.00

0

PNDR, fonduri de la bugetul de stat

Primăria Mun. Iași, Asociația de Manageme nt a Destinației, Zona Metropolita nă Iași, Consiliul Județean

2020-2023

23.

Revitalizarea unor spații industriale

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Reactivarea unor zone industriale cu ajutorul artiștilor, studenților sau grupurilor de inițiativă civică. Acțiunile acestui proiect vizează (a) identificarea unui zone industriale pretabile la activități culturale , (b) crearea unui cadru legislativ între proprietar, Primărie, instituțiile de cultură și grupurile de inițiativă

250.000

buget local, Progra mul Europa Creativ ă, Subpro

Grupuri de inițiativă civică PMI, Mediul universitar, Investitori privați Primăria

2020-2023

antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

civică și (c) desfășurarea de activități creative care să regenereze arealul.

Efectele unui proiect de acest gen includ creșterea valorii terenurilor din zona respectivă și ocuparea de către artiști a unei zone care poate fi declanșatoare de schimbare, având loc transformarea acesteia într-o zonă atractivă.

gramul Cultura

Municipiulu i Iași

24.

Experiențe interactive și multi-senzoriale în muzee și case memoriale

O.1. Afirmarea municipiului Iași ca metropolă atractivă cu o identitate puternică, susținută de resursele bogate de patrimoniu antropic și natural valorificate

M.1.4. Dezvoltarea de noi dotări cu rol cultural-comunitar și creșterea finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Deficitul de dotări cu rol cultural și bugetul redus al finanțărilor nerambursabile acordate sectorului ONG

Realizarea de dotări interactive in muzee (colț pentru copii /lecții aplicative cu școlari); -crearea de dotări și efecte multisenzoriale: auditive (sunete, muzică, holograme), olfactive (mirosuri), tactile (materiale, costume etc); - folosirea realității virtuale pentru reconstituirea unor perioade, clădiri etc.;     -instruirea     personalului      în

managementul vizitatorilor ( comunicare, interactivitate, adaptabilitate); - dotarea cu ghiduri audio în română, franceză, engleză; -implementarea unui sistem de bilete virtuale (scanner de cod de pe telefon)

30.000

Buget local, SEE, Alte fonduri europen e etc

Primăria Municipiulu i Iași, Asociația de

Manageme nt a

Destinației

2018-2023

25.

Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de semnalizare, informare, orientare turistică

O.2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile -economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare

M. 2.1. Diversificarea ofertei turistice și țintirea

Vizibilitatea redusă a centrelor de informare turistică și a principalelor atracții

Acțiunea vizează montarea de panouri de informare la toate monumentele istorice din oraș (cu prioritate cele de importanță națională și cele aflate în proprietate publică). De asemenea, aceasta implică montarea de indicatoare și hărți ale obiectivelor turistice și de patrimoniu în principalele puncte nodale ale orașului (gară, stații de transport în comun, piețe și scuaruri etc.). ). Toate materialele vor fi disponibile în cel puțin două limbi (română și minim o limbă străină de circulație internațională).

500,000

Bugetul

local

Primăria Municipiulu i Iași

2018-2020

mai multor categorii de public

26.

Rețeaua Mănăstirilor fortificate din Iași în patrimoniul UNESCO: Golia, Cetățuia, Galata, Frumoasa (Iași), Hadâmbu (com.Mironeasa), Bârnova (com. Bârnova), Dobrovăț (com.Dobrovăț)

O.2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile -economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare

M. 2.1. Diversificarea ofertei turistice și țintirea mai multor categorii de public

Vizibilitatea redusă a patrimoniului construit de certă valoare în cadrul produselor / pachetelor turistice naționale

Crearea unei rețele unitare a mănăstirilor fortificate care să ofere experiențe complexe, adaptate unor categorii diverse de turiști, care să îmbine cultura cu recreerea și să implice în mod activ turiștii (plimbare, degustare de vin etc.). Experiența va fi susținută prin amenajarea unor puncte de belvedere și/sau recreere în preajma mănăstirilor (bănci, mese, panouri de informare turistică, binoclu), cu punct de vânzare pentru băuturi răcoritoare și gustări (inclusiv /în special cu produse ale Mitropoliei).

Proiectul propune și crearea unui brand sub numele de „Șapte Mănăstiri fortificate ale Iașilor” și înscrierea acestei rețele în patrimoniul UNESCO.

100.000

Bugetul

local

Primăria Mun. Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei

2018-2020

27.

Conceperea unui model de meniu care să promoveze gastronomia tradițională moldovenească și destinația Iași

O. 2. Dezvoltarea unei economii competitive la nivel național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile -economice-cheie consolidate și de activități emergente/ noi, inovatoare

M.2.2. Asigurarea prezenței ofertei locale în mediul online și la târguri și expoziții de profil

Axarea ofertei și promovării turistice pe obiectivele religioase

Conceperea unei liste de mâncăruri și băuturi locale/ tradiționale care poate fi promovată în restaurante/ baruri/hoteluri din Iași și care să respecte rețete tradiționale. Se vor realiza totodată meniuri și preparate tematice care promovează destinația Iași, făcând trimitere la elemente specifice destinației ( Exemple: meniul lui Creangă și Eminescu, cocktailul Unirii etc.). Proiectul vizează și promovarea unei liste cu băuturi și produse alimentare locale ( ex. berea Capra Noastră). Lista de produse specifice va servi și pentru Târgul de Crăciun unde producătorii vor trebui să expună spre comercializare o serie de mâncăruri prestabilite.

5,000

Buget local, SEE, Alte fonduri europen e etc

Primăria Municipiulu i Iași, Asociația de Manageme nt a Destinației Manageri de restaurante (minim 10 unități), Antrepreno ri în turism turiști

2018-2020

28.

Elaborarea unei politici de parcare pentru zona centrală

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

M.3.1. Decongestionarea traficului prin managementul corespunzător al parcărilor

Parcarea neregulamentară a vehiculelor pe trotuare și spații publice

Acțiunea vizează elaborarea unei noi politici de parcare în zona central a orașului, care să conducă la decongestionarea traficului. Aceasta se va baza pe limitarea timpului de staționare și pe creșterea tarifului de parcare, pentru a descuraja deplasările motorizate în zonă. De asemenea, unde este necesar, se vor face investiții pentru marcarea locurilor de parcare, instalarea de parcometre, bariere, achiziționare de vehicule pentru ridicări auto etc.

500,000

Bugetul local

Primăria

Iași

2018-2020

29.

Amenajarea de parcări Park&Ride

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

Parcarea neregulamentară a vehiculelor pe trotuare și spații publice

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și vizează amenajarea unor facilități de parcare de tip Park&Ride în zonele Rond Dacia și Rond Canta. Acestea vor asigura decongestionarea traficului în zona centrală a orașului.

4,000,00

0

POR 20142020,

AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

M.3.1.

Decongestionarea traficului prin managementul corespunzător al parcărilor

30.

Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul și achiziția de material rulant

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare

Ponderea ridicată a deplasărilor cu mijloace proprii de transport, în defavoarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și vizează mai multe proiecte individuale de reabilitare a unor linii de tramvai (Iași-Dancu, Bucșinescu-Tudor Vladimirescu-Calea Chișinău etc.), poduri, modernizarea depourilor Gară și Dacia, precum și achiziționarea de noi tramvaie

81,800,0

00

POR 20142020,

AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

caracteristice orașelor durabile

M.3.2. Încurajarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

31.

Înnoirea parcului auto al operatorului de transport în comun

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

M.3.2. Încurajarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Ponderea ridicată a deplasărilor cu mijloace proprii de transport, în defavoarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Acțiunea vizează achiziționarea a 88 de autobuze noi destinate transportului în comun, procedura de achiziție în acest sens fiind deja realizată.

17,500,0

00

Credit

BERD

Primăria

Iași

2018-2019

32.

Sistem alternativ de transport cu stații de închiriere a bicicletelor

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

M.3.2. Încurajarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Ponderea ridicată a deplasărilor cu mijloace proprii de transport, în defavoarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate

Urbană Durabilă și vizează amenajarea a 62 de stații de închiriere a bicicletelor, precum și extinderea pistelor pentru acestea

4,000,00

0

POR 20142020,

AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

33.

Implementarea unui sistem de e-ticketing

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și

Ponderea ridicată a deplasărilor cu mijloace proprii de transport, în

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și vizează implementarea unui sistem de e-ticketing pentru transportul în comun din municipiu

1,600,00

0

POR 20142020,

AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

M.3.2. Încurajarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

defavoarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

34.

Modernizarea stațiilor de transport public ca puncte intermodale

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

M.3.2. Încurajarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Ponderea ridicată a deplasărilor cu mijloace proprii de transport, în defavoarea transportului în comun, a celui pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și vizează amenajarea a 3 puncte intermodale pentru traficul de pasageri la rondurile Tehnopolis, Agronomie și Canta

3,400,00

0

POR 20142020,

AP 4

Primăria

Iași

2018-2023

35.

Încurajarea transportului aerian către municipiul Iași

O.3: Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice orașelor durabile

M.3.2. Creșterea accesibilității interne și internaționale pe calea aerului

Numărul insuficient de curse interne și externe operate de pe Aeroportul Internațional Iași, în comparație cu alte orașe de talie similară din România

Acțiunea prevede atragerea de operatori aerieni și stimularea financiară a acestora, în cadrul legal existent la nivel european și național (de ex. ajutoare de marketing), în vederea creșterii numărului de destinații interne și externe, dar și a frecvenței zborurilor.

2,500,00

0

Bugetul

CJ Iași

Aeroportul Internațion al Iași

2018-2023