Hotărârea nr. 361/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază,în anii fiscali 2019-2020,de reducerea impozitului pe clădiri,pentru clădirile aflate „în clasă energetică A” care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca şi „clădire verde"Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază, în anii fiscali 2019-2020, de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate

„în clasă energetică A” care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și „clădire verde"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată:

Având în vedere O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

Având în vedere Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei — privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/1 din 24.12.2013;

Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică republicata cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Referatul nr. 52642 /23.05.2018 și Studiul de oportunitate nr. 52647/ 23.05.2018 ale Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale, prin care se propune aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Iași care beneficiază, în anii fiscali 20192020, de reducerea impozitului pe cladiri, pentru clădirile aflate „în clasă energetică A", care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și „clădire verde";

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 76081 /24.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază, în anii fiscali 2019-2020, de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate „în clasă energetică A", care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și „clădire verde”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă bugetul Schemei în cuantum de 2 900 000 lei, defalcat astfel:

 • - pentru anul 2019, 1 400 000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din

 • 31.12.2018, fără a putea depăși 20.000 de euro/an la cursul valutar în lei al BNR din aceeași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

 • - pentru anul 2020, 1 500 000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din

 • 31.12.2019, fără a putea depăși 20.000 de euro/an la cursul valutar în lei al BNR din aceeași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

Reducerea de la plata impozitului pe clădiri se acordă în baza prezentei scheme și se aplică începând cu 01 ianuarie a anului următor celui în care solicitanții depun cererea însoțită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor.

În vederea menținerii facilității, solicitanții trebuie să depună anual, cererea însoțită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor și să achite toate obligațiile față de bugetul local al Municipiului Iași ( această cerință va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilității cât și pentru menținerea acesteia).

Art.3. Suma neutilizată într-un an, se reportează pentru anul următor, în interiorul valabilității schemei (2019-2020).

Art.4. Anexele nr. 1 și nr. 2 sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre se va comunica: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Promovare Monitorizare Calitate Mediu, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Promovare Monitorizare Calitate Mediu și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 361 din 31 august 2018

ANEXA NR.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 361 din 31 08 18

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază, în anii fiscali 2019-2020, de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și „clădire verde"

Art.1. Dispoziții generale

Prezenta procedură instituie o Schema de ajutor de minimis denumită „Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază, în anii fiscali 2019-2020, de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și „clădire verde"

Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013;

Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis publicatin Jurnalul al Uniunii Europene L352/1 din24.12.2013;

Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași și va fi adoptată prin Hotărârea Consiliului Local.

Art.2. Obiectivul și scopul schemei

Obiectivul prezentei scheme constă în stimularea contribuabililor în vederea construirii de clădiri "verzi" sau de a aduce la acest nivel clădirile existente, prin renovarea majoră a acestora sau/și investiții și îmbunătățiri semnificative la toate nivelurile, monitorizate și documentate pe o perioadă de minim 12 luni. Acest fapt poate fi realizat prin aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pe o perioadă mai lungă de timp, pentru acordarea unor facilități de natura reducerii la plata impozitului pe clădire datorat de persoana juridică, diferențiat, în funcție de nivelul de sustenabilitate al acesteia.

În scopul asigurării unei creșteri economice dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, autoritățile administrației publice locale pot lua măsuri de promovare a îmbunătățirii condițiilor de viață, economice și de mediu. Protecția si conservarea mediului înconjurător este una dintre cele mai importante probleme ale umanității, societatea fiind nevoită să facă eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creșterea economică.

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului făra a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, iar în vederea atingerii acestui obiectiv, trebuie ca politicile economice, sociale și de mediu să fie abordate împreună, la toate nivelurile.

Art.3. Baza legală

 • - Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • - O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

 • - Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei — privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/1 din 24.12.2013;

 • - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr . 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Autoritatea publică competentă să implementeze schema

Autoritatea publică ce implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași,

Art.5. Domeniul de aplicare

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

 • a) intreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 publicat in Jurnalul Oficial al UE L 17/21.01.2000;

 • b) intreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul productiei primare de produse agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene;

 • c)  intreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializarea produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, în urrnătoarele cazuri:

 • 1. când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantitătii produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de intreprinderile în cauză;

 • 2. când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d) activitățile legate de export către state terțe sau alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) activitățile care favorizează utilizarea produselor naționale in detrimentul celor importate;

 • f) achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă de către intreprinderile care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în numele terților sau contra cost;

Solicitantul care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite în prezenta schemă, poate beneficia de facilitățile fiscale prevăzute la art. 9, pentru sectoarele neexceptate, eligibile. Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare, nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Art.6. Definiții

f

În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) Produse agricole - desemnează produsele listate în Anexa 1 a Tratatului Comisiei Europene, cu excepția produselor piscicole;

 • b) Transformarea produselor agricole - înseamnă o operațiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepția activităților agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

 • c) Comercializarea produselor agricole - înseamnă deținerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori și a oricărei activități constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • d) Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet;

 • e) Furnizor - în cadrul prezentei scheme, este Municipiul Iași, prin Consiliul Local;

 • f) Intreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia. Din această categorie fac parte în special, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și intreprinderile familiale care desfășoară activități de artizanat sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfașoară în mod regulat o activitate economică;

 • g) Intreprindere unică- include toate întreprinderile, inclusiv cele între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(g1) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte intreprinderi;

(g2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;

(g3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprindere în temeiul unui contract incheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(g4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Intreprinderile care intrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la aliniatul (g) literele (g1)-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.

 • h) Alocare specifica idividuala - valoarea totala a ajutorului de minimis - max. 200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi pentru o intreprindere unica (doi ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), respectiv 100.000 euro pentru orice intreprindere care activează in sectorul transporturilor rutiere de marfuri în contul terților sau contra-cost;

 • i) Investiție - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei autorizații de construire în condițiile legii;

 • j) Investitor - persoana juridică română, organizată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • k) Profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor corespunzător clasificației activităților din economia națională cu ponderea cea mai mare inscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

 • l) Facilitate fiscala - reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri acordată în baza prezentei scheme;

 • m) Certificatul de performantă energetică al cladirii - document elaborat conform metodologiei de calcul a performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unităti de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri și care, după caz, poate fi însoțit de recomandări de reducere a acestora;

 • n) Certificat care atestă nivelul de sustenabilitate a clădirii - certificat emis în sisteme voluntare de certificare administrate de institutiiinternationale sau naționale recunoscute, prin care este imbunătățit nivelul de performanță din punct de vedere al sustenabilității clădirii;

 • o) Asociatie sau Fundatie - persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial;

Art.7. Durata schemei de ajutor de minimis

Prezenta schemă de ajutor de minimis se derulează de la data de 01.01.2019 până la expirarea valabilității acesteia, respectiv 31.12.2020, în limita bugetului alocat. Cererile privind acordarea de facilități fiscale în cadrul prezentei proceduri se înregistrează la Municipiul Iași - Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, până la data de 30.11.2019, astfel încât orice solicitant care va depune cerere în intervalul respectiv va putea beneficia de prevederile prezentei proceduri. Prezenta schemă vizează atât clădiri existente cât și clădiri nou construite.

Art.8. Beneficiarii și bugetul schemei

 • (1) Numărul estimat de beneficiari este de 15, acesta putând fi extins pănă la epuizarea bugetului schemei.

 • (2) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de 2 900 000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, fără a putea depăși 20.000 de euro/an la cursul valutar în lei al BNR din aceeași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată, defalcată astfel:

 • - pentru anul 2019, este de 1 400 000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2018, fără a putea depăși 20.000 de euro/an la cursul valutar în lei al BNR din aceeași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

 • - pentru anul 2020 este de 1 500 000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2019, fără a putea depăși 20.000 de euro/an la cursul valutar în lei al BNR din aceeași dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Suma neutilizată într-un an, se reportează pentru anul următor, în interiorul valabilității schemei (2019-2020) și nu poate depăși suma de 200 000 de euro acordată pentru un an, la cursul valutar al BNR din data de 31 decembrie a anului precedent.

 • (3) De prevederile prezentei scheme beneficiază persoanele juridice angajate total sau parțial în activități comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituțiile publice în calitatea lor de „intreprinderi” pentru activitatea economică pe care o desfășoară.

Reducerea de la plata impozitului pe clădiri se acordă în baza prezentei scheme și se aplică începând cu 01 ianuarie a anului următor celui în care solicitanții depun cererea însoțită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor.

Certificatul care atestă nivelul de sustenabilitate a clădirii poate viza atât clădiri nou construite cât și clădiri existente și trebuie să fie valabil pe toate perioada de acordare a facilității.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, solicitanții trebuie să achite toate obligațiile față de bugetul local al Municipiului Iași.

În vederea menținerii facilității, solicitanții trebuie să depună anual, cererea însoțită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor și să achite toate obligațiile față de bugetul local al Municipiului Iași pe toata perioada de acordare (această cerință va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilității cât și pentru menținerea acesteia).

Art.9. Conditii de eligibilitate a schemei

 • (1) Măsurile de sprijin financiar acordate prin prezenta schemă sunt reduceri de la plata impozitului pe clădiri, impozit care se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare la valoarea impozabilă a acestora. Reducerile se acordă în funcție de nivelul de sustenabilitate a clădirii după cum urmează:

 • a) Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri se acordă în cazul în care clădirea deține un certificat de performanță energetică clasa A , precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul 1, astfel;

 • a.1. În sistemul de certificare BREEAM:

 • a. 1.1. BREEAM International New Construction - Oustanding / Excellent;

 • a.1.2. BREEAM Europe Commercial 2009 - Oustanding / Excellent;

 • a.1.3. BREEAM International Bespoke 2010 - Oustanding / Excellent;

 • a.1.4. BREEAM International Refurbishment 2015 (Part1, Part 2, Part 3, Part 4) -Oustanding / Excellent;

 • a.2. În sistemul de certificare LEED:

 • a.2.1. LEED 2009 for New Construction and Major Renovation - Platinum / Gold

 • a.2.2. LEED v4 for Building Design and Construction - Platinum / Gold

 • a.2.3. LEED ExistingBuildingsOperationsandMaintenance v3 & v4 - Platinum/Gold

 • a.3. În sistemul de certificare DGNB

 • -         DeutscheGesellschaftfurNachhaltigesBauen

 • a.3.1. DGNB - Platinum/Gold

 • a.4. În sistemul de certificare HQE - HauteQualiteEnvironnementale

 • a.4.1. HQE - Exceptional/Excellent

 • a.5. În sistemul de certificare GREEN BUILDING RESTORE

 • a.5.1. GREEN BUILDING RESTORE - Oustanding / Excellent;

 • a. 6. În sistemul de certificare WELL:

 • a. 6.1. WELL - Platinum / Gold

 • b) Reducerea cu 35% a impozitului pe clădiri se acordă în cazul în care clădirea deține un certificat de performanță energetică clasa A, precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul 2, astfel;

 • b. 1. În sistemul de certificare BREEAM:

 • b. 1.1. BREEAM International New Construction - Very Good;

 • b.1.2. BREEAM Europe Commercial 2009 - Very Good;

 • b.1.3. BREEAM International Bespoke 2010 - Very Good;

 • b.1.4. BREEAM International Refurbishment 2015 (Part1, Part 2, Part 3, Part 4) - Very Good;

 • b.2. În sistemul de certificare LEED:

 • b.2.1. LEED 2009 for New Construction and Major Renovation - Silver;

 • b.2.2. LEED v4 for Building Design and Construction - Silver;

 • b.2.3. LEED ExistingBuildingsOperationsandMaintenance v3 & v4 - Silver;

 • b.3. În sistemul de certificare DGNB

 • -         DeutscheGesellschaftfurNachhaltigesBauen

 • b.3.1. DGNB - Silver;

 • b.4. În sistemul de certificare HQE - HauteQualiteEnvironnementale

 • b.4.1. HQE - Very Good;

 • b.5. În sistemul de certificare GREEN BUILDING RESTORE

 • b.5.1. GREEN BUILDING RESTORE - Very Good;

 • b. 6. În sistemul de certificare WELL:

 • b. 6.1. WELL - Silver.

 • c) Reducerea cu 20% a impozitului pe clădiri se acordă în cazul în care clădirea deține un certificat de performanță energetică clasa A, precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul 3, astfel;

 • c. 1. În sistemul de certificare BREEAM:

 • c. 1.1. BREEAM International New Construction -Good;

 • c.1.2. BREEAM Europe Commercial 2009 - Good;

 • c.1.3. BREEAM International Bespoke 2010 - Good;

 • c.1.4. BREEAM International Refurbishment 2015 (Part1, Part 2, Part 3, Part 4) - Good;

 • c.2. În sistemul de certificare LEED:

 • c.2.1. LEED 2009 for New Construction and Major Renovation - Certified;

 • c.2.2. LEED v4 for Building Design and Construction - Certified;

 • c.2.3. LEED ExistingBuildingsOperationsandMaintenance v3 & v4 - Certified;

 • c.3. În sistemul de certificare DGNB

 • -         DeutscheGesellschaftfurNachhaltigesBauen

 • c.3.1. DGNB - Bronze;

 • c.4. În sistemul de certificare HQE - HauteQualiteEnvironnementale

 • c.4.1. HQE -Good;

 • c.5. În sistemul de certificare GREEN BUILDING RESTORE

 • c.5.1. GREEN BUILDING RESTORE - Certified;

 • c.6. În sistemul de certificare WELL:

 • c.6.1. WELL - Certified.

Auditul clădirilor existente prin (auto)evaluări ale calităților fizice, mentenanței și operării clădirii, fără investiții și îmbunătățiri semnificative la toate nivelurile, monitorizate și documentate pe o perioadă de minim 12 luni, nu sunt eligibile. Auditul BREEAM In Use nu este eligibil.

Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale a Municipiului Iași va verifica existența certificării, raportat la entitatea care a emis certificarea.

 • (2) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții și prezintă documentele justificative, după cum urmează:

 • - dețin o clădire certificată și recunoscută la nivel național și internațional ca și „clădire verde”.

 • - sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerțului ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca societăți cooperatiste în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv în registrul asociațiilor și fundațiilor, conform O.G. nr. 26/2000 sau în registrul asociațiilor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum și persoanele juridice organizate ca și companii naționale, regii autonome sau intreprinderi publice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Iași

 • - nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • - nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • - nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • - valoarea totală a ajutoarelor de rninimis acordate intreprinderii unice, așa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), nu depășește echivalentul în lei a 200 000 Euro (100 000 Euro în cazul intreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale (bugetul de stat sau bugetul autorităților publice locale) sau comunitare.

Solicitații care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale și incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul schemei.

 • (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parțial în activități economice, trebuie să țină evidențele contabile separate față de celălalte activități desfășurate (contabilitatea trebuie să evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente acestei activități, nefiind permisă subvenționarea încrucișată).

 • (4) Prezenta schemă este însoțită de dovada informării Instituției Prefectului Iași, a Consiliului Județean Iași și este supusă avizării Consiliului Concurenței privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

Art.10. Modalități de implementare a schemei

 • (1) Facilitățile prevăzute de prezenta schemă se solicită în perioada de valabilitate a schemei și se acordă cu respectarea prevederilor acesteia.

Orice solicitant care dorește să beneficieze de ajutor de minimis în condițiile prezentei scheme, depune la registratura Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași o cerere scrisă, formulată de reprezentantul legal al societății sau împuternicitul acestuia și semnată în original, prin care solicită acordarea facilității.

Cererile de ajutor de minimis pot fi depuse pe tot parcursul anului fiscal, în limita bugetului schemei, după aprobarea acesteia, în funcție de momentul obținerii certificatului de sustenabilitate al clădirii de către beneficiar.

Criteriul de departajare al beneficiarilor este punctajul/procentajul indicat în documentul de atestare a certificării clădirii. Vor avea prioritate certificările pentru construcții noi și renovari majore de tipul FULLY FITTED, urmate de Shell&Core, respectiv, cel puțin două categorii dintre Fabric and Structure, Core, Local Services, Interior Design În cazul în care punctajul/procentajul obținut în certificatul de “clădire verde” este identic, atunci se impune departajarea în funcție de punctajul menționat în certificatul energetic.

În ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, pe durata de aplicare a schemei, vor fi analizate cererile depuse în acel an, acordarea facilităților fiscale de natura reducerii impozitului pe clădiri pentru cererile aprobate făcându-se începând cu clasificările de nivel 1, apoi cele de nivel 2 și cele de nivel 3, fără a putea depăși vreun beneficiar suma de 20 000 de euro/an la cursul în lei al BNR din data de 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor.

Pentru cererile depuse în urma obținerii unor certificări în cursul anului fiscal, în limita bugetului schemei, facilitatea se va acorda începând cu data de 01 ianuarie a anului următor depunerii cererii însoțită de toate documentele solicitate în schemă. Lista beneficiarilor se publică pe site-ul Municipiului Iași.

Achitarea tuturor obligațiilor fiscale datorate bugetului local trebuie îndeplinită anual de către beneficiar , pe toată perioada de acordare.

În vederea menținerii facilității, beneficiarul are obligația de a depune anual la Registratura Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, o declarație notarială pe proprie răspundere care să ateste că certificarea nu a fost anulată sau retrasă de către instituția internațională emitentă.

 • (2) Pentru a beneficia de prezenta schemă de ajutor, solicitanții trebuie să achite toate obligațiile de plată față de bugetul local al Municipiului Iași și să depună cerere însoțită de următoarele documente justificative:

 • a) Certificatul de performanță energetică a clădirii, clasa „ A”

 • b)  Certificatul de sustenabilitate al clădirii recunoscut la nivel național și internațional ca „clădire verde", valabil pe toată perioada acordării facilității;

 • c) Declarație emisă de Serviciul de Promovare și Monitorizare Calitate Mediu a Primăriei Municipiului Iași, conform căreia nu au fost emise sancțiuni pentru încălcarea Regulamentului privind respectarea condițiilor de protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în Municipiul Iași;

 • d) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții eliberat de Direcția Arhitectură și Urbanism;

 • e) Extrasele de carte funciară aferente clădirilor aflate in proprietate, pentru care se solicita acordarea facilității;

 • f) Înregistrările contabile aferente operațiunilor economice din contabilitate ( note contabile, balanța de verificare );

 • g) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în anul fiscal în curs și în cei doi ani fiscali anteriori, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare;

 • h) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire la obiectul principal de activitate și la cele secundare, la faptul că persoana juridică nu se află în procedură de executare silită, concordat preventiv, insolvență, faliment, dizolvare sau lichidare judiciară, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, nu are restricții in activitățile comerciale și nu are activitățile suspendate, iar acestea să nu fie puse Ia dispoziția creditorilor;

 • i) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire la faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • j) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal aI societății cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească detinitivă;

Toate mențiunile de la punctele g) - j), inclusiv faptul că informațiile înscrise în cuprinsul declarației corespund realității pot fi cuprinse într-o singură declarație autentificată (un singur înscris).

 • k) Situațiile contabile (balanță de verificare) pe ultima lună închisă și orice alte documente contabile solicitate de către organul fiscal;

Primăria Iași își rezervă dreptul de a solicita, unui organism independent specializat, verificarea conformității Certificatului energetic și a Certificatului pentru clădire verde.

3) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de procentul aplicat (% conform anexei ghidului) din valoarea impozitului stabilită pentru ceilalți contribuabili persoane juridice, fără a putea depăși suma de 20 000 euro/an la cursul BNR din data de 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal urrnător, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Anii fiscali care trebuie luați în considerare sunt exercițiile financiare utilizate în scop fiscal de beneficiari. Perioada relevantă de trei ani trebuie evaluată pe o bază continuă astfel încât, atunci când se acordă un nou ajutor de minimis să se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în cursul exercițiului financiar în cauză și în cursul celor două exerciții financiare precedente

 • (4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de 3 ani consecutivi ( doi ani anteriori cumulată cu valoarea alocării financiare acordata în conformitate cu prevederile prezentei scheme), depășește pragul de 200 000 Euro (100 000 Euro pentru intreprinderile care activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri in numele unor terți sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) În cazul societăților comerciale care au ca obiect de activitate secundar activități exceptate de prezenta schemă, se va verifica dacă în declarația pe propria răspundere se precizează expres că societatea nu desfășoară activități comerciale dintre cele exceptate, prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care în declarația pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declarații complete, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activitățile exceptate și se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă societatea obține venituri din aceste activități. În cazul în care societatea nu desfașoară activități din cele exceptate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta schemă, va beneficia de prevederile acesteia. În situația în care, în urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuează activități din cele exceptate, înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis.

 • (6) În cazul în care survin modificări cu privire la valabilitatea certificatului care atestă nivelul de sustenabilitate a clădirii, care duc la pierderea sau retragerea certificării, beneficiarul are obligația sa aducă acest fapt la cunoștința organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data de la care au survenit aceste modificări. Facilitatea încetează a se acorda începând cu data de întâi a lunii următoare pierderii sau retragerii certificării.

 • (7) În cazul în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilității, sunt aduse la clădirea existentă modificări de natura extinderii, modernizării, etc. (făcute în baza unei Autorizații de construire), pentru care este necesară o nouă certificare, beneficiarii facilității au obligația de a depune la organul fiscal noul certificat care atestă nivelul de sustenabilitate al clădirii, în termen de 30 de zile de la data eliberării acestuia. Facilitatea se aplică începând cu data de întâi a anului următor finalizării lucrărilor prevăzute în autorizația de construire, respectiv în procesul-verbal de recepție la terminarea acestora, în limita bugetului aprobat al schemei de ajutor pentru anul respectiv.

 • (8) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis, prin Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice, îi comunică în scris acest lucru.

 • (9) În situația fuziunilor sau a achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterior acordate tuturor intreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis legal acordate înainte de fuziune sau de achiziție, rămân legal acordate.

 • (10) Dacă o intreprindere se împarte în două sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă intreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, intreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi, la data la care separarea produce efecte juridice (data sentinței definitive de divizare).

 • (11) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200 000 euro (100 000 euro pentru intreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contu! terților sau contra cost) echivalent în lei.

 • (12) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru conditiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice, pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Comisie.

 • (13) În urma procesului de evaluare a cererilor pentru acordarea de facilități fiscale, serviciile de specialitate vor întocmi un referat cu propunere de acordare sau neacordare a facilităților, care va fi avizat de serviciul Juridic și supus spre aprobare Primarului Municipiului Iași fără a mai fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre a Consiliului Local.

Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale va verifica îndeplinirea condițiilor prezentei scheme. De asemenea, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași adoptată.

În aplicarea prezentei scheme, în cazul în care se va constata depășirea plafonului prevăzut de prezenta schemă, serviciul de specialitate va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului acordat.

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale prin serviciile de specialitate, va înștiința solicitantul despre modul de evaluare și aprobare a facilităților și va proceda la înregistrarea ajutorului de minimis acordat, într-un registru special în vederea monitorizării modului de implementare și raportărilor ulterioare.

 • (14) Procentele menționate reprezintă reducerea aplicată impozitului pe cladiri datorat bugetului local de către fiecare beneficiar în parte.

 • (15) Beneficiarul este responsabil să comunice date cu privire la consumurile energetice ale clădirii către Romania Green Building Council.

Art.11. Transparența și monitorizarea

 • (1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Municipiului Iași;

 • (2) Municipiul Iași, în calitate de furnizor, are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

Art.12. Anularea sau incetarea acordării facilitătilor fiscale

 • (1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, facilitățile se anulează.

 • (2) Anularea facilității are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale.

 • (3) Facilitățile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:

 • a) În cazul în care se constată, pe perioada de acordare a facilitații că societatea figurează cu obligații de plată restante, facilitatea încetează a se mai acorda de la data scadenței termenului de plată a obligațiilor bugetare neachitate;

 • b) În situația în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau se atinge bugetul alocat, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului survenit;

 • c) În cazurile în care instituția internațională sau națională care a emis certificatul care atestă nivelul de sustenabilitate a clădirii, a procedat la retragerea acestuia sau dacă certificatul nu mai este valabil, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului survenit.

Art.13. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis

 • (1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac in conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 436/28.06.2007.

 • (3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate inforrnațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițlilor impuse prin actul de acordare.

 • (4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta Schemă precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (5) Furnizorul, prin serviciul de specialitate are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

 • (6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (8) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (9) Furnizorul, prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat.

Art.14. Confidențialitate

f

Funcționarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Municipiului Iași au obligația de a păstra confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către solicitanți, în cadrul schemei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

ANEXA NR. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 361 din 31 08 2018

NIVELURI DE CERTIFICARE

Nivelul 1: BREEAM Outstanding/Excellent; LEED Platinum / Gold;

DGNB Platinum/Gold; HQE Exceptional/Excellent; GREEN BUILDING RESTORE Outstanding/Excellent; WELL Platinum/Gold.

Nivelul 2: BREEAM VeryGood; LEED Silver; DGNB Silver; HQE VeryGood; GREEN BUILDING RESTORE VeryGood; WELL Silver.

Nivelul 3: BREEAM Good, LEED Certified; DGNB Bronze; HQE

Good; GREEN BUILDING RESTORE Certified; WELL Certified.

SCHEME DE CERTIFICARE ELIGIBILE

Dintre schemele cele mai populare, care indeplinesc criteriile de eligibilitate*, enumerăm:

 • 1. BREEAM International New Construction

 • 2. BREEAM Europe Commercial 2009

 • 3. BREEAM International Bespoke 2010

 • 4. BREEAM International Refurbishment 2015 (Part1, Part 2, Part

3, Part 4)

 • 5. LEED 2009 for New Construction and Major Renovation

 • 6. LEED v4 for Building Design and Construction

 • 7. LEED ExistingBuildingsOperationsandMaintenance v3 & v4

 • 8. Living Building Challenge

 • 9. WELL Building Standard

 • 10. DGNB - Deutsche GesellschaftfurNachhaltigesBauen

 • 11. HQE- HauteQualiteEnvironnementale

 • 12. GREEN BUILDING RESTORE

 • 13. GREEN HOME

*Criterii eligibilitate:

Sunt eligibile toate sistemele de certificare internaționale și naționale recunoscute, care prin implementarea lor duc la iîmbunătățirea semnificativă a nivelului de performanță din punct de vedere al sustenabilității unei clădiri nou construite sau a unei clădiri existente. În cazul clădirilor existente, sunt obligatorii investiții și îmbunătățiri semnificative la toate nivelurile, monitorizate și documentate pe o perioadă de minim 12 luni.

Auditul BREEAM In Use nu este eligibil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

18 / 18 la H.C.L. nr. 361 din 31 august 2018