Hotărârea nr. 362/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării suprafețelor minime de 30% - spații verzi aferente terenurilor care sunt transferate din extravilan în intravilan,în Municipiul IașiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reglementării suprafețelor minime de 30% - spații verzi aferente terenurilor care sunt transferate din extravilan în intravilan, în Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 63396 din 20.06.2018 întocmită de către Direcția Generală Tehnică și Investiții, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 prin care a fost stabilit Regulamentul general de urbanism, respectiv Anexa 6 - Spatii verzi și Plantate, care reglementează suprafețele minime de spații verzi pentru diferite tipuri de construcții;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reglementarea suprafețelor minime de 30% - spații verzi aferente terenurilor care sunt transferate din extravilan în intravilan, în Municipiul Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Arhitectură și Urbanism; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                     Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 362 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 362 din 31 august 2018