Hotărârea nr. 364/2018

HOTĂRÂRE privind decongestionarea traficului și reducerea poluăriiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind decongestionarea traficului și reducerea poluării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate numărul 75018 / 20.07.2018 întocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se interzice circulația:

 • > vehiculelor școală conduse de altcineva în afară de instructor (instructorii auto pot să-și desfășoare orele în acest interval pe drumuri secundare, parcări etc.)

 • > mașinilor de aprovizionare;

 • > vehiculelor grele, utilajelor de construcții, camioane, remorci și semiremorci.

în intervalul orar 7.00 - 9.00 și 15.30 - 18.00, pe principalele artere din Municipiul Iași:

 • > calea Chișinăului

 • > bd. Tudor Vladimirescu

 • > șos. Nicolina

 • > str. Palat

 • > str. Anastasie Panu

 • > str. Elena Doamna

 • > str. Cerna

 • > bd. Poitiers

 • > str. Bucium

 • > bd. Socola

 • > bd. Independenței

 • > bd. Carol I

 • > str. Păcurari

 • > șos. Păcurari.”

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Juridica; Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Poliția Locala Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nr. 364 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 364 din 31 august 2018