Hotărârea nr. 365/2018

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 212/2018,cu terenul in suprafata de 6360.55 mp,aferent DCL 1823,conform Sentintei Civile,definitiva,nr. 2516/2016 si respectiv a Sentintei Civile nr. 412/2012,irevocabila prin Decizia nr. 3135/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie”Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu terenul in suprafata de 6360.55 mp, aferent DCL 1823, conform Sentintei Civile, definitiva, nr. 2516/2016 si respectiv a Sentintei Civile nr. 412/2012, irevocabila prin Decizia nr. 3135/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81980/10.08.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 22577/05.03.2018 si 71108/10.07.2018 ale

Miroslava Development 1 SRL, Miroslava Development 2 SRL, Miroslava Development 3 SRL, Miroslava Development 4 SRL, prin avocat - Nicolae Horia Tit;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 412/18.12.2012 a Curtii de Apel Iasi, irevocabila;

Având în vedere Decizia nr. 3135/17.07.2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

Având în vedere Incheierea Curtii de Apel din data de 08.09.2015 de indreptare a erorii materiale din cuprinsul Sentintei 412/2012;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 2516/02.03.2016 a Judecatoriei Iasi,

definitiva;

Având în vedere Raportul de expertiza tehnico-judiciara intocmit de expertii Cozma Constantin si Raileanu Dumitru in dosarul nr. 590/45/2011;

Având în vedere Act notarial de dezmembrare, autentificat cu nr. 451/25.01.2018;

Având în vedere Incheierea OCPI nr. 12621/26.01.2018;

Având în vedere CF 84728 a terenului in suprafata de 6360 mp;

Având în vedere adresa nr. 39296/58873/31.07.2018 a Directiei Juridice

- Serviciul Contencios;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Amendamentul inregistrat sub nr. 86868/29.08.2018, formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, dupa cum urmeaza :

1 . se modifica tilului proiectului care va avea urmatorul continut:

“Proiectul de hotarare privind completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu terenul in suprafata de 6360.55 mp, aferent DCL 1823, conform Sentintei Civile, definitiva, nr. 2516/2016 si respectiv a Sentintei Civile nr. 412/2012, irevocabila prin Decizia nr. 3135/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie”.

2 . se completeaza art.1 , lit (a) a proiectului, care va avea urmatorul continut:

„Art. 1 a) Se aprobă completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu terenul in suprafata de 6.360,55 mp, aferent DCL 1823, in vederea punerii in aplicare a Sentintei Civile, definitiva, nr. 2516/2016 si respectiv a Sentintei Civile nr. 412/2012, irevocabila prin Decizia nr. 3135/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Acesta ramane cu destinatie de drum public”.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. a) Se aprobă completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu terenul in suprafata de 6.360,55 mp, aferent DCL 1823, in vederea punerii in aplicare a Sentintei Civile, definitiva, nr. 2516/2016 si respectiv a Sentintei Civile nr. 412/2012, irevocabila prin Decizia nr. 3135/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Acesta ramane cu destinatie de drum public”.

b) Terenul in suprafata de 6.360,55 mp este reprezentat si identificat conform planurilor de amplasament ce reprezinta Anexele 2 si 3 la Raportul de expertiza intocmit de expertii judiciari Cozma Constantin si Raileanu Dumitru in dosarul nr. 590/45/2011, parte integranta a Sentintei Civile nr. 412/2012, astfel:

  • - suprafata de 748.25 mp, in parcela CC 10(2672/1);

  • - suprafata de 953.08 mp, in parcela Pd 12(2670);

  • - suprafata de 34.69 mp, in parcela DE 13(2667);

  • - suprafata de 1147.90 mp, in parcela Pd 14(2666);

  • - suprafata de 34.69 mp, in parcela DE 15(2663);

  • - suprafata de 1239.67 mp, in parcela Pd 16(2662);

  • - suprafata de 36.09 mp, in parcela DE 17(2660);

  • - suprafata de 1581.34 mp, in parcela Pd 18(2662);

  • - suprafata de 37.61 mp, in parcela DE 19 (2659);

  • - suprafata de 547.23, in parcela Pd 20(2658).

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare -Serviciul Strazi Municipale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare - Serviciul Strazi Municipale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nr. 365 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 365 din 31 august 2018