Hotărârea nr. 366/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018,de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului IaşiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului

Local nr. 212/2018, de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 80156/06.08.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 62051/18.06.2018 transmisă de domnul Roibu Dorel Constantin;

Având în vedere extras carte funciară nr. 134737;

Având în vedere adresa nr. 31571/23.04.2018 și adresa nr. 40762/31.05.2018 a Serviciului Gis - Cadastru;

Având în vedere Titlul de Proprietate nr. 186662/31.08.2004;

Având în vedere Contract de vânzare - cumpărare, autentificat cu nr. 3634/07.08.2008;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 111286/29.11.2013 încheiat între Municipiul Iași și Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 9 (Unități învățământ) a Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, în sensul că: “terenul situat în b-dul Socola nr. 82, administrat de Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, va avea suprafața de 10228 mp”, ca urmare a emiterii Titlului de Proprietate nr. 186662/31.08.2004.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași reactualizat, si respectiv Contractul de administrare nr. 111286/29.11.2013, incheiat intre Municipiul Iasi si Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public si Privat; Colegiului Tehnic de Transporturi și Construcții; Domnului Roibu Dorel Constantin și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nr. 366 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 366 din 31 august 2018