Hotărârea nr. 367/2018

HOTĂRÂRE privind completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 43/28.02.2017 de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași,a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA,cuprinse în Anexa 1,în vederea casariiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 43/28.02.2017 de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse în Anexa 1, în vederea casarii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81324/09.08.2018, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 78076/31.07.2018 a Companiei de Transport Public Iași prin care solicită completarea HCL 43/2017;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 43/28.02.2017 de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse în Anexa 1, în vederea casarii;

Având în vedere adresa nr. 60907/16.07.2018 a Serviciului Eficienta Energetica si Utilitati Publice;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 43/2017, in sensul ca acesta va avea urmatorul cuprins :

‘' Art. 3 Dupa scoaterea din funcțiune și dezafectarea mijloacelor fixe prevazute în Anexa 1, sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local. Fac exceptie stalpii rezultati din dezafectarea ‘'retelelor fir contact'' cu nr. de inventar 1552, 2050 si 2474, cuprinsi in Anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare. Acestia vor fi preluati pe baza de proces verbal si se vor inregistra in gestiunea Serviciului Eficienta Energetica si Utilitati Publice, pentru iluminatul public.''

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Companiei de Transport Public Iași SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; Compania de Transport Public Iași SA;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nr. 367 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 367 din 31 august 2018