Hotărârea nr. 368/2018

HOTĂRÂRE privind completarea anexei 2 – bunuri de preluare,cu bunurile mobile – echipamente de colectare și transport – 3.990 containere de colectare separată de 1.100 l și 6.755 pubele de 240 l,în valoare de 5.506.027,80 lei,inclusiv TVA,alocate conform proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”,prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei 2 - bunuri de preluare, cu bunurile mobile -echipamente de colectare și transport - 3.990 containere de colectare separată de 1.100 l și 6.755 pubele de 240 l, în valoare de 5.506.027,80 lei, inclusiv TVA, alocate conform proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 239/2002 privind înființarea SC Salubris SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 39/27.02.2009 -privind aprobarea asocierii județului Iași cu alte unități administrativ - teritoriale din județ în vederea înființării Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași pentru realizarea proiectului ” Proiectul major de investiții în domeniul deșeurilor din județul Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 166/24.04.2017 privind integrarea UAT - Municipiul Iași în Sistemul de management integrat al deșeurilor în Județul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 420/27.10.2017 prin care s-a aprobat Actul adițional nr.2 la ”Documentul de poziție” privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, prin care ADIS, în numele și pe seama Consiliilor Locale implicate va iniția și derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului pentru contractul privind colectarea și transportul deșeurilor pentru întreg județul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/29.11.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, SC Salubris SA, prin contract de concesiune;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 150/26.07.2012, privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007 prin încredințarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași până la data de 04.12.2022;

Având în vedere Dispozițiile legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Dispozițiile art. 867 - 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 327/27.07.2018 privind modificarea HCL nr. 139/30.03.2018 referitoare la trecerea, din prorietatea publică UAT Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare separate și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”;

Având în vedere Protocolul de predare - primire nr. 25253/27.08.2018 încheiat între UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași și UAT Municipiul Iași -Consiliul Local Iași referitor la predarea de către Consiliul Județean Iași și primirea de către Consiliul Local Iași a bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport -3.990 containere de colectare separată de 1.100 l și 6.755 pubele de 240 l, în valoare de 5.506.027,80 lei, inclusiv TVA, alocate conform proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”;

Având în vedere Referatul nr. 86011/27.08.2018 întocmit de Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează anexa 2 - bunuri de preluare, cu bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport - 3.990 containere de colectare separată de 1.100 l și 6.755 pubele de 240 l, în valoare de 5.506.027,80 lei, inclusiv TVA, alocate conform proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”; prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Monitorizare și Promovare Calitate Mediu; SC Salubris SA Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare - Serviciul Monitorizare și Promovare Calitate Mediu și SC Salubris SA Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                     Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 368 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 368 din 31 august 2018