Hotărârea nr. 369/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată,transport separat si depozitarea deseurilor municipale şi a deseurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie si institutii,inclusiv fracţii colectate separat,făra a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice şi electronice,baterii si acumulatori şi ajustarea tarifelor utilajelor folosite in activităţile serviciului de salubrizare,servicii care fac obiectul Contractului de concesiune prin incredinţare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/5.12.2007,folosite de Societatea SALUBRIS S.A. IASIMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată, transport separat si depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii si acumulatori și ajustarea tarifelor utilajelor folosite in activitățile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul Contractului de concesiune prin incredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/5.12.2007, folosite de Societatea SALUBRIS S.A. IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;

Având în vedere prevederile H.C.L. 491/2007- privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, Societății Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 125/2015;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 140/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare;

Având în vedere nota de fundamentare elaborata de Salubris SA;

Având în vedere art. 291, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deșeurilor similare provenite din activităti comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori și ajustarea tarifelor utilajelor folosite in activitătile serviciului de salubrizare, practicate de Societatea SALUBRIS S.A IASI, prevăzute in Anexele 1 si 2, ce constituie părti integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Tarifele menționate la articolul 1 intră in vigoare începând cu data de 01.09.2018.

Art. 3. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri isi inceteaza aplicabilitatea tarifele prevazute in anexele 1, 4 si 5 din Hotararea Consiliului Local nr.140/2017 și din anexa 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 255/2017.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, SC Salubris SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare, Direcția Tehnica și Servicii Comunitare, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si SC Salubris SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                     Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 369 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 369 din 31 august 2018