Hotărârea nr. 370/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1,în vederea casăriiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Iași a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81700/10.08.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 79159/02.08.2018 înaintată de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Străzi Municipale;

Având în vedere OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere prevederile H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în

vedere

prevederile

H.C.L.

212/2018,

privind

însușirea

inventarului domeniului

public al

Municipiului

Iași,

reactualizat,

cu modificările și

completările ulterioare;

Având în

vedere

prevederile

H.C.L.

211/2018,

privind

însușirea

inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a mijloacelor fixe- locuri de joacă cuprinse în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1, în conformitate cu prevederile OUG 112/2000. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, dupa deducerea cheltuielilor, se fac venit la bugetul local.

Art. 3. Prezenta hotărâre modifică corespunzator inventarul domeniului public aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018, reactualizat.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare -Serviciul Străzi Municipale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare -Serviciul Străzi Municipale; Comisia de casare stabilită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nr. 370 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

14

Împotrivă

5

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 370 din 31 august 2018