Hotărârea nr. 373/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 366 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi,Strada Dr. Codrescu nr. 6,Numar Cadastral 19229,C.F. 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel IasiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 366 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Dr. Codrescu nr. 6, Numar Cadastral 19229, C.F. 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 16 din 23.08.2016 care a stat la baza H.C.L. 366 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Dr. Codrescu, nr. 6, Numar Cadastral 19229, CF 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi care mentioneaza o inaltime maxima a obiectivului de 18.50 ml.

Avand in vedere Avizul favorabil 147/2018/Z cu numarul 1790 din 22.06.2018 al Directiei Judetene pentru Cultura Iasi care mentioneaza pentru acelasi obiectiv o inaltime maxima de 18.50 ml.

Avand in vedere adresa de inaintare nr. 21489/27.07.2018 a Consiliului Judetean Iasi catre Primaria Municipiului Iasi prin care s-a transmis plansa de reglementari rectificata, anexa a Avizului Unic nr. 79/PUZ/2016, ca urmare a reanalizarii din Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Judetean din data de 25.07.2018, plansa ce prevede o inaltime maxima de 18.50 ml.

Avand in vedere necesitatea corectarii valorii cu privire la inaltimea maxima de 18.50 ml in loc de inaltimea maxima de 14.00 ml mentionata H.C.L. 366 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Dr. Codrescu, nr. 6, Numar Cadastral 19229, C.F. 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi.

Avand in vedere necesitatea corelarii valorii inaltimii maxime din toate documentele ce au stat la baza aprobarii H.C.L. 366 din 31 octombrie 2016.

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 81115 din 08.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 366 din 31 octombrie 2016, in sensul corectarii inaltimii maxime la atic si anume: 18.50 ml in loc de 14.00 ml cum a fost aprobat initial.

Anexa Plansa de reglementări rectificata ca urmare a reanalizarii in Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Judetean din data de 25.07.2018 anexa a Avizului Unic nr. 79/PUZ/2016, face parte din prezenta hotarare.

2 / 3 la H.C.L. nr. 373 din 31 august 2018

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETAR

Consilier local,                           Denisa Liliana lonașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

373 din 31 august 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 373 din 31 august 2018