Hotărârea nr. 374/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Moşu nr. 10 în suprafaţă de 978 mp (Anexa B),proprietate privată,cu un imobil echivalent valoric din proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi,respectiv a terenului în suprafaţă de 900 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi,str.Pacurari nr. 12-18 identificat cadastral in CV 64,parcela CAT 2286 (Anexa A)Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Moșu nr. 10 în suprafață de 978 mp (Anexa B), proprietate privată, cu un imobil echivalent valoric din proprietatea Primăriei Municipiului Iași, respectiv a terenului în suprafață de 900 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi, str.Pacurari nr. 12-18 identificat cadastral in CV 64, parcela CAT 2286 (Anexa A)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul echivalent valoric de imobile între suprafata de 768m2, proprietatea municipalității din str. Pacurari 12 - 18, identificat cadastral in intravilanul Municipiului Iasi, CV 64, parcela 2286/1 și terenul in suprafata de 978 m2, proprietatea domnului Roșu Ovidiu Gabriel, având Cartea Funciară nr. 157018 (Anexele B și C fac parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum

urmează:

  • a)     imobil situat în Iași, str. Păcurari nr. 12-18cu suprafața de 900 maparținând municipalității, având valoarea de 435600 Euro, echivalent cu 2.021.000 lei, respectiv prețul de 484 euro/mp;

  • b)     imobil situat în Iași, str. Mosu nr.10, cu suprafața de 973 m2aparținând domnului Roșu Ovidiu Gabriel, având valoarea de 372.000 Euro, echivalent cu 1.727.000 lei, respectiv prețul de 380 euro/mp.

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea cumpararii (lucrările de intabulare, dezmembrare, alipire si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei si Municipiului Iași.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S.- Cadastru; Domnului Rosu Ovidiu Gabriel și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                     Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 374 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 374 din 31 august 2018